« Home « Kết quả tìm kiếm

Đề và đáp án thi thử chuyên Long An


Tóm tắt Xem thử

- hằng số planck h J.s Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều u = 200100πt vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp.
- Sau đó con lắc dao động điều hòa với biên độ 8 cm dọc theo trục lò xo.
- Câu 3: Cho mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm và bộ hai tụ điện có cùng điện dung 2,5 mắc song song.
- Trong mạch có dao động điện từ tự do, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 12V.
- Câu 4: Một con lắc dao động tắt dần.
- Phần năng lượng con lắc bị mất đi trong một chu kỳ dao động toàn phần là bao nhiêu ? A.
- Sau va chạm hai vật dính vào nhau và con lắc dao động tắt dần trong giới hạn đàn hồi của lò xo.
- Độ lớn của lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động bằng: A.
- 10,112 s Câu 11:Cho phương trình của dao động điều hòa x = -5cos() (cm).
- Biên độ và pha ban đầu của dao động là bao nhiêu? A.
- Câu 12:Một dao động điều hòa có chu kỳ là T và biên độ là A.
- Câu 13: Một mạch dao động điện từ LC gồm tụ điện có điện dung C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L.
- Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng.
- Câu 14: Đặt một điện áp xoay chiều có tần số hay đổi được vào hai đầu đoạn mạch R,L,C nối tiếp.
- 10-8 cm Câu 17: Với dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là không đúng? A.
- Chu kỳ có thể bằng chu kỳ dao động riêng..
- Chu kỳ có thể không bằng chu kỳ dao động riêng..
- Tần số luôn bằng tần số dao động riêng..
- Câu 19: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 100N/m, quả cầu bằng sắt có khối lượng m1 =100g có thể dao động không ma sát theo phương ngang 0x trùng với trục lò xo.
- Gắn vật m1 với một nam châm nhỏ có khối lượng m2 = 300g để hai vật dính vào nhau cùng dao động điều hòa với biên độ 10cm.
- 2,5 N Câu 20: Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp chậm pha /4 so với cường độ dòng điện.
- Câu 22: Nếu tăng số vòng dây của cuộn cảm thì chu kỳ của dao động sẽ thay đổi như thế nào? A.
- Trên đường nối hai nguồn , trong số những điểm có biên độ dao động cực đại thì điểm M gần đường trung trực nhất( nằm về phía S1) cách đương trung trực 1/6 bước sóng.
- 4,72 lít Câu 28: Đặt một điện áp xoay chiều u = 200.
- Câu 30:Đặt điện áp xoay chiều u = 100 cos100(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R và tụ điện có điện dung C= F mắc nối tiếp.
- Câu 35: Đặt một điện áp u = 200cos vào hai đầu một cuộn cảm thuần thì tạo ra dòng điện có cường độ hiệu dụng I = 2A.
- Câu 39: Một vật có khối lượng 100g thực hiện hai dao động thành phần có phương trình vận tốc lần lượt là.
- Khi dao động thứ nhất có vận tốc 1,2m/s, gia tốc bằng 9m/s2 thì sau 2013T/4 chất điểm tổng hợp đi đươc quãng đường ngắn nhất là bao nhiêu? A.
- Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều u = U0 cos vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độtự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp.
- 112,50cm Câu 43: Hai nguồn kết hợp A,B trên mặt thoáng của một chất lỏng dao động theo phương trình uA = 4cos40 (mm).
- Câu 44: Đặt điện áp xoay chiều u = U0 cos vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn dây không thuần cảm, điện trở thuần và tụ điện mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên.
- Câu 45: Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh có dạng u = Uocos(t(V) (với Uo không đổi).
- Coi biên độ sóng không đổi, phương trình dao động của nguồn S là: A.
- Câu 47: Trong môi trường không có trọng lượng có một con lắc đơn và một con lắc lò xo, khi chúng được kích thích để dao động thì A.
- cả hai dao động bình thường như khi có trọng lượng..
- cả hai không dao động..
- con lắc lò xo dao động , con lắc đơn thì không..
- con lắc đơn dao động , con lắc lò xo thì không..
- cos = +7/8 Câu 49: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo có độ cứng 100N/m và vật dao động nặng 0,1 kg.
- Tính biên độ dao động mới của vật A.
- hằng số planck h J.s Câu 1: Trong các kết luận sau tìm kết luận sai : A.
- Câu 2: Cho mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm và bộ hai tụ điện có cùng điện dung 2,5 mắc song song.
- Câu 4: Trong môi trường không có trọng lượng có một con lắc đơn và một con lắc lò xo, khi chúng được kích thích để dao động thì A.
- Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều u = U0 cos vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độtự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp.
- 2000vòng Câu 10:Cho phương trình của dao động điều hòa x = -5cos() (cm).
- 1,75 cm Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều u = 200100πt vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp.
- Câu 16: Đặt điện áp xoay chiều u = 100 cos100(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R và tụ điện có điện dung C= F mắc nối tiếp.
- 12V Câu 18: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 100N/m, quả cầu bằng sắt có khối lượng m1 =100g có thể dao động không ma sát theo phương ngang 0x trùng với trục lò xo.
- 2,5 N Câu 19: Với dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là không đúng? A.
- Câu 20: Nếu tăng số vòng dây của cuộn cảm thì chu kỳ của dao động sẽ thay đổi như thế nào? A.
- Câu 23: Đặt một điện áp xoay chiều u = 200.
- Câu 26: Một dao động điều hòa có chu kỳ là T và biên độ là A.Tại thời điểm ban đầu vật có li độ x1.
- Câu 27: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo có độ cứng 100N/m và vật dao động nặng 0,1 kg.
- Câu 29: Một mạch dao động điện từ LC gồm tụ điện có điện dung C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L.
- Câu 30: Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp chậm pha /4 so với cường độ dòng điện.
- 3,376 s Câu 35: Một vật có khối lượng 100g thực hiện hai dao động thành phần có phương trình vận tốc lần lượt là.
- 4,72 lít Câu 39:Đặt một điện áp xoay chiều có tần số hay đổi được vào hai đầu đoạn mạch R,L,C nối tiếp.
- Câu 42: Hai nguồn kết hợp A,B trên mặt thoáng của một chất lỏng dao động theo phương trình uA = 4cos40 (mm).
- Câu 43: Đặt điện áp xoay chiều u = U0 cos vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn dây không thuần cảm, điện trở thuần và tụ điện mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên.
- Câu 46: Một con lắc dao động tắt dần.
- hằng số planck h J.s Câu 1: Đặt một điện áp u = 200cos vào hai đầu một cuộn cảm thuần thì tạo ra dòng điện có cường độ hiệu dụng I = 2A.
- Câu 2:Một dao động điều hòa có chu kỳ là T và biên độ là A.
- Câu 5: Hai nguồn kết hợp A,B trên mặt thoáng của một chất lỏng dao động theo phương trình uA = 4cos40 (mm).
- 4,0% Câu 7: Một con lắc dao động tắt dần.
- 6% Câu 8: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo có độ cứng 100N/m và vật dao động nặng 0,1 kg.
- 4 cm Câu 9: Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp chậm pha /4 so với cường độ dòng điện.
- Câu 12:Đặt một điện áp xoay chiều có tần số hay đổi được vào hai đầu đoạn mạch R,L,C nối tiếp.
- Câu 13: Một vật có khối lượng 100g thực hiện hai dao động thành phần có phương trình vận tốc lần lượt là.
- cos = -5/6 Câu 15: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 100N/m, quả cầu bằng sắt có khối lượng m1 =100g có thể dao động không ma sát theo phương ngang 0x trùng với trục lò xo.
- 7,5 N Câu 16: Đặt điện áp xoay chiều u = U0 cos vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn dây không thuần cảm, điện trở thuần và tụ điện mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên.
- Câu 17: Đặt điện áp xoay chiều u = U0 cos vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độtự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp.
- 3,376 s Câu 20: Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh có dạng u = Uocos(t(V) (với Uo không đổi).
- Câu 22:Đặt điện áp xoay chiều u = 100 cos100(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R và tụ điện có điện dung C= F mắc nối tiếp.
- Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều u = 200100πt vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp.
- Câu 28: Nếu tăng số vòng dây của cuộn cảm thì chu kỳ của dao động sẽ thay đổi như thế nào? A.
- Câu 30: Trong môi trường không có trọng lượng có một con lắc đơn và một con lắc lò xo, khi chúng được kích thích để dao động thì A.
- Câu 31: Cho mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm và bộ hai tụ điện có cùng điện dung 2,5 mắc song song.
- Câu 32: Đặt một điện áp xoay chiều u = 200.
- Câu 35: Với dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là không đúng? A.
- 5,05 lít Câu 41:Cho phương trình của dao động điều hòa x = -5cos() (cm).
- Câu 50: Một mạch dao động điện từ LC gồm tụ điện có điện dung C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L.
- hằng số planck h J.s Câu 1: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo có độ cứng 100N/m và vật dao động nặng 0,1 kg.
- Câu 4: Hai nguồn kết hợp A,B trên mặt thoáng của một chất lỏng dao động theo phương trình uA = 4cos40 (mm).
- Câu 6: Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp chậm pha /4 so với cường độ dòng điện.
- Câu 7: Với dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là không đúng? A.
- 2000vòng Câu 11: Đặt điện áp xoay chiều u = 200100πt vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp.
- Câu 13: Cho mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm và bộ hai tụ điện có cùng điện dung 2,5 mắc song song.
- 5,05 lít Câu 15:Đặt một điện áp xoay chiều có tần số hay đổi được vào hai đầu đoạn mạch R,L,C nối tiếp.
- Câu 16: Một con lắc dao động tắt dần.
- 3% Câu 17: Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh có dạng u = Uocos(t(V) (với Uo không đổi).
- Câu 18:Cho phương trình của dao động điều hòa x = -5cos() (cm).
- cos = -5/6 Câu 22: Đặt một điện áp xoay chiều u = 200.
- 12V Câu 25: Một vật có khối lượng 100g thực hiện hai dao động thành phần có phương trình vận tốc lần lượt là.
- Câu 26: Một mạch dao động điện từ LC gồm tụ điện có điện dung C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L.
- Câu 27: Trong môi trường không có trọng lượng có một con lắc đơn và một con lắc lò xo, khi chúng được kích thích để dao động thì A.
- Câu 28: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 100N/m, quả cầu bằng sắt có khối lượng m1 =100g có thể dao động không ma sát theo phương ngang 0x trùng với trục lò xo.
- Câu 31:Đặt điện áp xoay chiều u = 100 cos100(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R và tụ điện có điện dung C= F mắc nối tiếp.
- Câu 37: Nếu tăng số vòng dây của cuộn cảm thì chu kỳ của dao động sẽ thay đổi như thế nào? A.
- Câu 41:Một dao động điều hòa có chu kỳ là T và biên độ là A.
- Câu 49: Đặt điện áp xoay chiều u = U0 cos vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn dây không thuần cảm, điện trở thuần và tụ điện mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên