« Home « Kết quả tìm kiếm

Địa vật lý


Tóm tắt Xem thử

- khung Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Chuyên ngành: ĐịA VậT Lý Mã số ngành: địa chất Khung chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Địa chất, chuyên ngành Địa vật lý được ban hành theo Quyết định số: /SĐH ngày tháng năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Chuyên ngành: Địa vật lý.
- Ngành: Địa chất Phần I.
- Tên chuyên ngành + Tiếng Việt: Địa vật lý + Tiếng Anh: Geophysics.
- Tiếng Việt: Thạc sĩ Khoa học Địa vật lý + Tiếng Anh: Master of Science in Geophysics.
- Môn cơ sở: Địa chất đại cương.
- Các môn học và cấu trúc của chương trình khung được trình bày ở đây nhằm trang bị cho các học viên cao học những kiến thức chuyên ngành, các kỹ năng nghiên cứu mới nhất, hiện đại nhất của lĩnh vực địa vật lý.
- Học viên cao học, sau khi được trang bị các kiến thức nêu trên sẽ có khả năng tổ chức nghiên cứu và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực địa vật lý.
- Cung cấp các kiến thức chuyên sâu về các phương pháp hiện đại trong nghiên cứu địa vật lý nhằm đào tạo cho học viên có trình độ phân tích và tổng hợp các tài liệu địa chất, địa vật lý.
- 1.2 Về năng lực Học viên cao học sau khi tốt nghiệp có khả năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác nghiên cứu Địa vật lý ở Việt Nam.
- 1.4 Về nghiên cứu Hiện nay, khoa Địa chất đã và đang tập trung phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu thuộc lĩnh vực Địa vật lý sau đây: ã Địa vật lý dầu khí.
- ã Địa vật lý công trình.
- ã Địa vật lý môi trường.
- ã Địa vật lý khoáng sản.
- ã Vật lý địa cầu.
- Môn học.
- Xử lý thống kê số liệu địa vật lý Geophysical data statically-processing.
- Địa vật lý môi trường Environmental Geophysics.
- Địa vật lý khoáng sản Mineral Geophysics.
- Địa vật lý công trình và thủy văn Engineering and Hydrological Geophysics.
- Địa vật lý dầu khí Petroleum Geophysics.
- Địa vật lý biển Marine Geophysics.
- Tin học địa vật lý Informatic in Geophysics.
- Luận giải địa chất các tài liệu địa vật lý.
- Các thành tựu mới trong nghiên cứu vật lý địa cầu.
- Địa chất viễn thám.
- Tin học ứng dụng trong địa chất.
- Xử lý số liệu địa chấn.
- Xử lý thống kê số liệu địa vật lý.
- Phạm Năng Vũ, 2002, Cơ sở lý thuyết xử lý số liệu Địa vật lý.
- Đại học Mỏ - Địa chất.
- Xử lý số liệu Địa vật lý.
- Phân tích số liệu địa chấn.
- Địa vật lý môi trường.
- Địa vật lý khoáng sản.
- Địa vật lý công trình và thủy văn.
- Địa vật lý dầu khí.
- Địa vật lý giếng khoan.
- Địa vật lý biển.
- Tin học địa vật lý.
- Trường Đại học Mỏ Địa chất..
- Địa vật lý máy may trong điều tra địa chất và tìm kiếm khoáng sản.
- Thông tin KHKT địa chất số 8/1995.
- Thành tựu nghiên cứu Vật lý địa cầu 1987 -1997.
- Các công trình nghiên cứu Địa chất và Địa vật lý biển.
- Địa chất Kiến tạo.
- Địa vật lý Địa Vật lý.
- Trường ĐH Mỏ- Địa chất 7.
- Địa vật lý.
- Địa vật lý Địa vật lý.
- Trường ĐH KHTN Viện NCKH Địa chất Khoáng sản 13.
- Luận giải địa chất các số liệu địa vật lý.
- Địa chất viễn thám Mã số: GEO 504.
- Nội dung môn học gồm 2 phần: Phần 1: ảnh viễn thám và ứng dụng trong địa chất.
- Tin học ứng dụng trong địa chất Mã số: GEO 508.
- Môn học này trang bị cho học viên một số phần mềm cơ bản trong xử lý và trình bày số liệu địa chất.
- Phần xử lý số liệu địa chất gồm hai phần mềm là microsoft Excel và SPSS for Window.
- Xử lý thống kê số liệu địa vật lý Mã số: GEO 532.
- Môn học trang bị cho học viên phương pháp xác định các đặc trưng thống kê của các dạng tài liệu, đánh giá độ tin cậy của các dạng tài liệu, xây dựng các loại bản đồ, các phương pháp xác định và loại bổ nhiễu, làm nổi rõ các thành phần (tín hiệu) có ích trong xử lý số liệu địa vật lý nói chung.
- Môn học trình bày cơ sở lý thuyết xử lý và phân tích số liệu trường thế trong địa vật lý (bao gồm số liệu trường trọng lực và số liệu trường từ).
- Môn học trang bị cho học viên các phương pháp biến đổi trường bao gồm.
- Phương pháp xây dựng và khai thác thông tin đối với các loại bản đồ trường thế trong địa vật lý.
- và phương pháp phân tích số liệu địa chấn khúc xạ áp dụng nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng nông các thành tạo địa chất.
- Nội dung môn học trình bày các phương pháp xử lý và phân tích số liệu phóng xạ trong địa vật lý, đặc biệt là các số liệu phổn gamma nhằm giải đoán địa chất, dự báo triển vọng khoáng sản và phục vụ nghiên cứu địa chất môi trường.
- Phương pháp thành lập và khai thác thông tin đối với các loại bản đồ địa vật lý phóng xạ.
- Địa vật lý môi trường Mã số: GEO 566.
- Môn học trình bày các phương pháp địa vật lý được ứng dụng trong nghiên cứu môi trường, bao gồm.
- Các cơ sở vật lý, địa chất và khả năng áp dụng của từng phương pháp địa vật lý trong nghiên cứu môi trường.
- Các phương pháp khai thác, sử dụng thông tiin đối với các loại bản đồ địa vật lý hiện có phục vụ nghiên cứu, quản lý môi trường 12.
- Địa vật lý khoáng sản Mã số: GEO 567.
- Môn học trình bày các phương pháp địa vật lý được ứng dụng trong tìm kiếm, đánh giá và dự báo triển vọng khoáng sản như các phương pháp điện, các phương pháp phóng xạ, các phương pháp từ, phương pháp trọng lực chính xác cao.
- Các cơ sở vật lý, địa chất và khả năng áp dụng của từng phương pháp địa vật lý trong tìm kiếm đánh giá triển vọng khoáng sản.
- Các phương pháp khai thác, sử dụng thông tin đối với các dạng tài liệu địa vật lý phục vụ công tác tìm kiếm và dự báo triển vọng khoáng sản.
- Địa vật lý công trình và thủy văn Mã số: GEO 568.
- Môn học trình bày các phương pháp địa vật lý được ứng dụng trong nghiên cứu địa chất công trình và địa chất thủy văn như các phương pháp điện, các phương pháp carota, các phương pháp địa chấn.
- Cơ sở vật lý, địa chất và khả năng, phạm vi áp dụng các phương pháp địa vật lý trong nghiên cứu địa chất công trình, địa chất thủy văn.
- Kỹ năng khai thác, sử dụng các tài liệu, bản đồ địa vật lý phục vụ mục đích nghiên cứu địa chất công trình và địa chất thủy văn.
- Môn học Địa vật lý dầu khí cung cấp cho học viên kiến thức, kỹ năng vận dụng các phương pháp địa vật lý trong lĩnh vực địa chất dầu khí.
- Địa vật lý biển Mã số: GEO 570.
- Môn học Địa vật lý biển trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng sử dụng tổ hợp các phương pháp địa vật lý được áp dụng trong nghiên cứu địa chất biển.
- Nội dung môn học trình bày các phương pháp địa vật lý được áp dụng trong nghiên cứu địa chất biển như phương pháp địa chấn, phương pháp trọng lực, phương pháp từ.
- và các phương pháp phân tích số liệu địa vật lý phục vụ công tác luận giải địa chất các số liệu địa vật lý trong lĩnh vực nghiên cứu địa chất biển..
- Tin học địa vật lý Mã số: GEO 571.
- Môn học trình bày các thuật toán và phần mềm xử lý số liệu địa vật lý tương ứng trên máy tính.
- Những kiến thức cơ bản về các thuật toán xử lý số liệu - Nắm vững và có kỹ năng sử dụng các phần mềm xử lý số liệu địa vật lý đang được ứng dụng trong nước và trên thế giới.
- Các phương pháp xử lý, thành lập các loại bản đồ các tham số địa vật lý và khai thác sử dụng thông tin phục vụ cho từng mục đích và đối tượng nghiên cứu khác nhau.
- Môn học trình bày một cách hệ thống cơ sở, lý thuyết các trường địa vật lý, đặc biệt là lý thuyết trường điện từ, một loại trường được ứng dụng rất nhiệu trong nghiên cứu địa vật lý.
- Môn học trang bị bổ sung cho học viên những kiến thức cơ bản của tích véctơ và một số biểu thức toán bổ trợ cho nghiên cứu trường địa vật lý, trang bị cho học viên những kiến thức sâu hơn về các trường địa vật lý, khả năng giải các bài toán (các phương trình vật lý - toán) được đặt ra với các điều kiện ban đầu và điều kiện biên khác nhau..
- Luận giải địa chất các tài liệu địa vật lý Mã số: GEO 523 Nội dung môn học trình bày các phương pháp phân tích tài liệu địa vật lý phục vụ các mục đích nghiên cứu địa chất như.
- Đo vẽ lập bản đồ địa chất.
- Nghiên cứu địa chất công trình và địa chất thủy văn.
- Nghiên cứu địa chất môi trường Môn học trang bị cho học viên các phương pháp khai thác sử dụng thông tin, phân tích giải thích tài liệu địa vật lý phục vụ các mục đích nghiên cứu khác nhau, bao gồm.
- Các phương pháp phân tích định lượng thông qua các thuật toán giải bài toán ngược xác định các thông số địa vật lý của các đối tượng địa chất gây dị thường.
- Các thành tựu mới trong nghiên cứu vật lý địa cầu Mã số: GEO 573.
- Môn học trình bày những thành tựu mới đã đạt được và các hướng nghiên cứu mới trong nghiên cứu vật lý địa chầu đang được tiến hành ở Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới.
- Môn học trang bị cho học viên những kiến thức cập nhật trong nghiên cứu vật lý địa cầu và những thành tựu đã đạt được ở Việt Nam và trên thế giới.
- Học viên nắm được các phương pháp và thuật toán phân tích hiện đại các số liệu địa vật lý như trường điện, từ tự nhiên, trường dao động đàn hồi do các hiện tượng động đất gây ra để nghiên thực trạng và dự bão diễn biến ở vỏ trái đất và bên trong vỏ trái đất.
- Môn học trình bày cơ sở lý thuyết thuật toán và phương pháp lập trình để giải các bài toán được đặt ra trong địa vật lý.
- Cơ sở lý thuyết các phương pháp và thuật toán xử lý đối với các dạng số liệu rời rạc trong địa vật lý.
- Phương pháp xay dựng thuật toán đối với các bài toán địa vật lý cụ thể giúp xây dựng các phần mềm xử lý trên máy tính..
- Chuyên ngành: ĐịA VậT Lý Mã số: 60 44 61 Ngành: địa chất