« Home « Kết quả tìm kiếm

Hỗ trợ sử dụng vốn vay ngân hàng chính sách xã hội cho phụ nữ từ góc độ công tác xã hội ( Nghiên cứu trường hợp tại xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình)


Tóm tắt Xem thử

- TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN.
- HỖ TRỢ SỬ DỤNG VỐN VAY NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHO PHỤ NỮ TỪ GÓC ĐỘ CÔNG TÁC XÃ HỘI.
- (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP TẠI XÃ THUẬN HOÁ HUYỆN TUYÊN HOÁ TỈNH QUẢNG BÌNH.
- LUẬN VĂN THẠC SỸ CÔNG TÁC XÃ HỘI.
- Chuyên ngành : Công tác xã hội Mã số .
- Tôi xin cam đoan luận văn tốt nghiệp này là kết quả nghiên cứu do cá nhân tôi thực hiện, không sao chép, cắt ghép các nghiên cứu của người khác, nếu sai phạm tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật theo quy định..
- Trong quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp "Hỗ trợ sử dụng vốn vay ngân hàng chính sách xã hội cho phụ nữ từ góc độ công tác xã hội (Nghiên cứu trường hợp tại xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), với sự nổ lực của bản thân, tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, sự động viên của gia đình, thầy cô, bạn bè và các cán bộ đang làm việc ở xã Thuận Hóa huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình..
- Để hoàn thành đề tài nghiên cứu này, trước tiên tôi xin cảm ơn Nhà trường cùng các thầy cô giáo Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đã quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong toàn bộ quá trình học tập cũng như trong thời gian làm luận văn tốt nghiệp này..
- Trịnh Hòa Bình, đã tận tình hướng dẫn, ủng hộ, động viên tôi trong suốt quá trình triển khai nghiên cứu đề tài và hoàn thành luận văn của mình..
- Tổng quan vấn đề nghiên cứu.
- Ý nghĩa của nghiên cứu.
- Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu.
- Đối tượng và khách thể nghiên cứu.
- Phạm vi nghiên cứu.
- Câu hỏi nghiên cứu.
- Giả thuyết nghiên cứu.
- Phương pháp nghiên cứu.
- CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.
- Một số lý thuyết ứng dụng trong nghiên cứu.
- Lý thuyết về vị trí - vai trò xã hội.
- Khái niệm Công tác xã hội và nhân viên công tác xã hội.
- Khái niệm trợ giúp xã hội.
- Khái niệm hỗ trợ sử dụng vốn vay .
- Khái niệm vốn và vốn vay.
- Quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc về việc vay vốn ngân hàng chính sách xã hội.
- Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hƣởng đến việc sử dụng vốn vay của phụ nữ xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng BìnhError! Bookmark not defined..
- Đặc điểm kinh tế - xã hội.
- THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN VAY NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CỦA PHỤ NỮ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ TỪ CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI XÃ THUẬN HÓA, HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH.
- Quan điểm của Chính quyền địa phƣơng về hỗ trợ sử dụng vốn vay ngân hàng chính sách xã hội.
- Khái quát chung về hoạt động sử dụng vốn vay ngân hàng chính sách xã hội tại địa phƣơng.
- Một số hoạt động hỗ trợ của công tác xã hội đối việc sử dụng vốn vay ngân hàng chính sách xã hội cho phụ nữ Error! Bookmark not defined..
- Hoạt động hỗ trợ sử dụng vốn vay trong sản xuất kinh doanh.
- Hoạt động hỗ trợ sử dụng vốn vay trong xóa đói giảm nghèo.
- Hoạt động hỗ trợ sử dụng vốn vay trong nước sạch vệ sinh môi trường.
- Tác động của các hoạt động hỗ trợ sử dụng vốn vay của công tác xã hội đối với đời sống các hộ gia đình vay vốn .
- Tác động đến khả năng quản lý, tiết kiệm chi tiêu trong gia đình Error!.
- Tác động đến việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
- Tác động đến việc phát triển nguồn lực con ngườiError! Bookmark not defined..
- Tác động đến vị trí của người phụ nữ trong gia đình và cộng đồngError!.
- Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ phụ nữ sử dụng vốn vay ngân hàng chính sách xã hội.
- Nhân viên công tác xã hội là người kết nối - còn gọi là người trung gian.
- Nhân viên công tác xã hội là người tư vấn, tham vấnError! Bookmark not defined..
- Nhân viên công tác xã hội là người vận động nguồn lực.
- Nhân viên công tác xã hội là người xây dựng và thực hiện kế hoạch cộng đồng.
- Nhân viên công tác xã hội là người tạo sự thay đổiError! Bookmark not defined..
- Trong xu thế hội nhập và phát triển, phụ nữ tiếp tục phát huy và khẳng định vai trò to lớn của mình đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.
- Một khi nền kinh tế càng phát triển thì phụ nữ càng có nhiều cơ hội tham gia vào quá trình biến đổi cách mạng và sâu sắc, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia vào quá trình biến đổi đó..
- Người phụ nữ không chỉ làm vợ, làm mẹ, chăm sóc gia đình, mà còn tham gia, giữ các vai trò khác trong nhiều lĩnh vực của xã hội.
- Để giữ gìn và phát huy các chuẩn mực gia đình người phụ nữ hiện đại phải là những người.
- Nhằm tạo điều kiện cho chị em phát triển kinh tế và cải thiện đời sống, những năm vừa qua Hội liên hiệp phụ nữ đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội giúp các cho các hội viên được vay vốn.
- Từ nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội huyện, trong những năm qua đã giúp rất nhiều hộ thoát nghèo, thu hút và tạo việc làm mới cho lao động, giúp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để tiếp tục đến trường, góp phần xây dựng và cải tạo được nhiều công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
- Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã và đang là một trong những công cụ, đòn bẩy kinh tế của Nhà nước nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo và góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện..
- Lực lượng này đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế - xã hội của.
- Đặc biệt, qua việc sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội, các hộ phụ nữ đã cải thiện được đời sống đáng kể.
- Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng nguồn vốn vay của các hộ phụ nữ còn nhiều hạn chế và bất cập, nguồn vốn vay được sử dụng chưa đúng với mục đích..
- Xuất phát từ vấn đề có tính cấp thiết đó, tôi đã chọn đề tài: "Hỗ trợ sử dụng vốn vay ngân hàng chính sách xã hội cho phụ nữ từ góc độ công tác xã hội (Nghiên cứu trường hợp tại xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình)".
- làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ Công tác xã hội của mình nhằm tìm hiểu vai trò của công tác xã hội qua việc hỗ trợ phụ nữ sử dụng nguồn vốn vay..
- Từ đó khắc phục những hạn chế và phát huy hiệu quả của vốn vay thông qua hoạt động hỗ trợ của công tác xã hội..
- Trong giai đoạn hiện nay việc phụ nữ vay vốn và được hỗ trợ sử dụng vốn vay của ngân hàng để phát triển kinh tế và cải thiện đời sống là vấn đề hết sức quan trọng được Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm.
- Vì vậy, đã có nhiều nhà khoa học tiếp cận và có những công trình nghiên cứu đã được công bố và nhiều bài viết như:.
- Sử dụng vốn tín dụng trong nổ lực giảm nghèo của hộ gia đình và phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn: Bài viết này tác giả đề cập đến những trở ngại trong nổ lực giảm nghèo của hộ gia đình dân tộc thiểu số, vấn đề sử dụng vốn tín dụng để giảm nghèo và khả năng tiếp cận các nguồn vốn của hộ gia đình và của phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số hiện nay (Đặng Thị Hoa - Viện nghiên cứu Gia đình và Giới, số 5 - 2013).
- Tác giả đã phân tích những trở ngại do học vấn thấp, hạn chế trong giao tiếp và việc tham gia mạng lưới xã hội.
- Sự hạn chế trong giao tiếp là một trở ngại lớn đối với phụ nữ dân tộc thiểu số.
- Hầu hết các hoạt động như đi họp thôn bản, tập huấn về chăn nuôi, trồng cây, giống mới… đều do nam giới tham, trong khi người trực tiếp làm các hoạt động này là phụ nữ.
- Đây chính là lý do khiến người phụ nữ rất ít tham gia các tổ chức mạng lưới xã hội và cũng là lý do.
- khiến các chị em phụ nữ gặp trở ngại khi làm thủ tục vay vốn và sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và mang lại hiệu quả.
- Người đứng ra vay vốn là phụ nữ nhưng người chồng lại quản lý số tiến vay đó, thậm chí còn sử dụng để chi tiêu cho mục đích cá nhân.
- Sau khi được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Hội nông dân, Đoàn thanh niên… chị em phụ nữ đã có cơ hội học hỏi kinh nghiệm trong việc làm thủ tục vay vốn cũng như việc sử dụng nguồn vốn vay mang lại hiệu quả..
- Phương pháp lồng ghép giới trong xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam: Cuốn sách này tác giả phân tích những kiến thức cơ bản về Giới, xóa đói giảm nghèo và đặc biệt cách thức làm thế nào đưa vấn đề giới vào công tác giảm nghèo một cách có hiệu quả qua mô hình tín dụng của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (Nguyễn Thị Thuận (Chủ biên), Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2008).
- Tác giả đã nêu lên được hiện trạng bất bình đẳng giới và, lồng ghép giới vào trong xóa đói giảm nghèo, đưa ra một số công cụ để thực hiện lồng ghép giới vào dự án và đặc biệt là đưa ra kinh nghiệm lồng ghép giới trong xóa đói giảm nghèo của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam qua mô hình tín dụng..
- Qua mô hình tín dụng đã giúp phụ nữ nghèo có cơ hội được vay vốn.
- Bên cạnh việc cho vay vốn, giúp phụ nữ nghèo có tiền để giải quyết những nhu cầu thiết yếu, còn có các hoạt động rất hữu hiệu nhằm: Nâng cao hiểu biết, năng lực cho phụ nữ nghèo trong cách quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn vay trong các hoạt động tạo thu nhập như kỹ thuật sản xuất, làm ăn phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương nơi phụ nữ nghèo sinh sống.
- Nâng cao năng lực quản lý tiền, cách thức tiết kiện tiền từ quy mô nhỏ đến lớn để dần dần phụ nữ nghèo biết cách và tự tạo được nguồn vốn lớn hơn để phát triển sản xuất nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho.
- Trần Thị Vân Anh, Lê Ngọc Hùng (2000), Phụ nữ, giới và phát triển, Nxb Phụ nữ..
- Đỗ Thị Bình, Trần Thị Vân Anh (2003), Giới và công tác giảm nghèo, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội..
- Đặng Thị Vân Chi (2008), Vấn đề phụ nữ trong báo chí tiếng Việt trước năm 1945, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội..
- Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2000), Xã hội học về giới và phát triển, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội..
- Vũ Tuấn Huy (2003), Mâu thuẩn vợ chồng trong gia đình, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội..
- Đặng Cảnh Khanh (2003), Xã hội học thanh niên, Nxb chính trị Quốc gia, Hà Nội..
- Nguyễn Linh Khiếu (1999), Nghiên cứu và đào tạo giới ở Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội..
- Trần Xuân Kỳ (2008), Giáo trình Trợ giúp xã hội, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội..
- Trần Xuân Kỳ, Nguyễn Thị Thuận (2009), Giáo trình Giới và phát triển, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội..
- Đặng Vũ Cảnh Linh (2008), Niền tin trong một xã hội đang biến đổi, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội..
- Lê Thị Kim Lan (2006), Phân công lao động theo giới trong cộng đồng dân tộc Bru - Vân Kiều, Luận án tiến xĩ Xã hội học, Hà Nội..
- Bùi Thị Xuân Mai (2010), Giáo trình Nhập môn công tác xã hội, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội..
- Bùi Thị Xuân Mai (chủ biên) (2008), Giáo trình Tham vấn, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội..
- Mai Quỳnh Nam (chủ biên) (2002), Gia đình trong tấm gương xã hội học, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội..
- Lê Thị Quý (2010), Giáo trình Xã hội học giới, Nxb Giáo dục Việt Nam..
- Lê Thị Quý (2000), Ngăn chặn buôn bán phụ nữ ở Việt Nam, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội..
- Mai Thị Kim Thanh (2011), Giáo trình Nhập môn công tác xã hội, Nxb Giáo dục Việt Nam..
- Nguyễn Thị Thuận (chủ biên), Phương pháp lồng ghép giới trong xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội..
- Nguyễn Đình Tấn (2005), Phân công và hợp tác lao động giới trong phát triển hộ gia đình và cộng đồng ngư dân ven biển Việt Nam hiện nay, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội..
- Lê Thị Nhâm Tuyết (1975), Phụ nữ Việt Nam qua các thời đại, Nxb Phụ nữ Hà Nội..
- Trần Thị Thu Thủy (2010), Hiệu quả sử dụng vốn vay ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn của các hộ nông dân trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, Luận văn thạc sỹ Kinh tế, Huế..
- Trung tâm nghiên cứu Giới và Phát triển (2007), Luật bình đẳng giới diễn giải, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội..
- Viện nghiên cứu gia đình và giới (2013), Quyển 23, số 4 và số 5, Nghiên cứu Gia đình và giới, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam..
- UBND xã Thuận Hóa (2013), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014, của Ủy ban nhân dân xã Thuận hóa ngày 16 tháng 12 năm 2013..
- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội phụ nữ xã Thuận Hóa qua các năm 2011 đến 2013..
- Báo cáo tình hình hoạt động vay vốn của Hội liên hiệp Phụ nữ xã Thuận Hóa qua các năm 2011 đến 2013.
- Báo cáo tình hình hoạt động vay vốn của Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Tuyên Hóa qua các năm 2011 đến 2013