« Home « Kết quả tìm kiếm

Phát triển nguồn nhân lực cấp xã ở tỉnh Nghệ An


Tóm tắt Xem thử

- ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ.
- PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CẤP XÃ Ở TỈNH NGHỆ AN.
- LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH.
- CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ .
- Luận văn thạc sỹ kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế với đề tài “Phát triển nguồn nhân lực cấp xã ở tỉnh Nghệ An” đƣợc tác giả viết dƣới sự hƣớng dẫn của PGS.TS Mai Thị Thanh Xuân..
- Tác giả cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng mình và chịu hoàn toàn trách nhiệm về cam đoan của mình..
- Mai Thị Thanh Xuân, ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn tôi, tận tình chỉ dẫn, định hƣớng và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong suốt thời gian thực hiện nghiên cứu đề tài..
- Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô giáo khoa Kinh tế Chính trị, Phòng Đào tạo Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã quan tâm giúp đỡ để tôi đƣợc học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn..
- Tôi xin trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã chia sẻ thông tin, cung cấp cho tôi nhiều nguồn tƣ liệu, tài liệu hữu ích phục vụ cho đề tài nghiên cứu.
- Đặc biệt là các đơn vị Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An, Sở Nội vụ Nghệ An....
- Cuối cùng, xin đƣợc cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp đã động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn này..
- TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHƢC CẤP XÃ.
- Tổng quan tình hình nghiên cứu.
- Những công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn.
- Một số vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu.
- Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực cán bộ, công chức cấp xã.
- Một số vấn đề cơ bản về phát triển nguồn nhân lực.
- Phát triển nguồn nhân lực cán bộ, công chức cấp xã .
- PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU.
- Phƣơng pháp nghiên cứu.
- Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu.
- THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở NGHỆ AN GIAI ĐOẠN .
- Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An ảnh hƣởng đến phát triển nguồn nhân lực cán bộ, công chức cấp xã.
- Điều kiện kinh tế - xã hội.
- Thực trạng phát triển nguồn nhân lực cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Nghệ An.
- Chủ trƣơng chính sách của tỉnh về phát triển nguồn nhân lực cán bộ, công chức cấp xã.
- Các hoạt động phát triển đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Nghệ An.
- QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020.
- Mục tiêu và quan điểm phát triển nguồn nhân lực cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Nghệ An.
- Quan điểm phát triển nguồn nhân lực cán bộ, công chức cấp xã.
- Một số giải pháp chủ yếu phát triển nguồn nhân lực cấp xã ở Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
- Cụ thể hoá tiêu chuẩn các chức danh đi đôi với đổi mới việc tuyển chọn cán bộ, công chức cấp xã.
- Nâng cao trình độ đi đôi với sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.
- Nâng cao chất lƣợng công tác đánh giá cán bộ, công chức cấp xã Error!.
- Thực hiện tốt chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức cấp xã.
- 3 CBCC Cán bộ, công chức.
- 4 HTCT Hệ thống chính trị.
- CBCC cấp xã phân theo dân tộc, tôn giáo, chính trị năm 2010.
- CBCC cấp xã phân theo dân tộc, tôn giáo, chính trị năm 2015.
- CBCC cấp xã phân theo độ tuổi, giới tính năm 2010.
- CBCC cấp xã phân theo độ tuổi, giới tính năm 2015.
- Trình độ học vấn của CBCC cấp xã năm 2010.
- Trình độ học vấn của CBCC cấp xã năm 2015.
- Trình độ chuyên môn, chính trị của CBCC cấp xã theo chức danh.
- Xã, phƣờng, thị trấn (gọi chung là cấp xã) là một cấp trong hệ thống hành chính 4 cấp của Nhà nƣớc Việt Nam, là nền tảng của hệ thống chính trị..
- Cấp xã giữ một vị trí, vai trò hết sức quan trọng, là nơi trực tiếp thực hiện đƣờng lối, chính sách, pháp luật và nhiệm vụ cấp trên giao, là cấp chính quyền trực tiếp quản lý mọi hoạt động của đời sống kinh tế xã hội diễn ra ở cơ sở, chăm lo đến đời sống của nhân dân, là cầu nối giữa nhà nƣớc với nhân dân.
- Nhiệm vụ của chính quyền cấp xã đƣợc quy định trong Hiến pháp và Luật tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân..
- Nguồn nhân lực cán bộ, công chức cấp xã là những ngƣời gần dân nhất, trực tiếp tiếp xúc với nhân dân, hàng ngày triển khai, hƣớng dẫn, vận động nhân dân thực hiện mọi chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc, trực tiếp lắng nghe, giải quyết hoặc kiến nghị lên cấp trên những kiến nghị, ý kiến, nguyện vọng của nhân dân.
- Vì vậy, chất lƣợng hoạt động của cán bộ, công chức cấp xã ảnh hƣởng trực tiếp đến sức mạnh của hệ thống chính trị ở cơ sở.
- Muốn xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh thì phải phát triển nguồn nhân lực cán bộ, công chức có đủ trình độ, năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
- Trong những năm gần đây, nguồn nhân lực cán bộ, công chức nói chung, cán bộ, công chức cấp xã nói riêng ở tỉnh Nghệ An đã có những mặt tiến bộ rõ nét.
- Tuy vậy, nhìn chung nguồn nhân lực cán bộ, công chức cấp xã ở Nghệ An còn nhiều hạn chế, bất cập, năng lực quản lý nhà nƣớc còn yếu,.
- chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển của tỉnh.
- Bên cạnh những hạn chế do trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức do tác động tiêu cực của kinh tế thị trƣờng, đã có biểu hiện suy thoái về phẩm chất, đạo đức, sống xa dân, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, mất dân chủ, tham nhũng, lãng phí, lợi dụng chức quyền làm trái các nguyên tắc quản lý.
- Bên cạnh đó, hoạt động của các đại biểu HĐND cấp xã còn nhiều hạn chế.
- Năng lực, trình độ của các đại biểu HĐND cấp xã chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ mà nhân dân giao cho..
- Thực tế đó đòi hỏi cần có sự nghiên cứu toàn diện về nguồn nhân lực cán bộ, công chức cấp xã để có giải pháp phát triển, nâng cao trình độ, năng lực của nguồn nhân lực cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Nghệ An.
- Nhằm góp phần tìm giải pháp cho vấn đề này, tác giả lựa chọn đề tài: "Phát triển nguồn nhân lực cấp xã ở tỉnh Nghệ An".
- để làm luận văn thạc sỹ..
- Câu hỏi nghiên cứu của luận văn: Nghệ An cần phải làm gì để phát triển nguồn nhân lực cấp xã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới?.
- Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu:.
- Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Nghệ An trong 5 năm luận văn đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn lực này đến năm 2020 và tầm nhìn 2030..
- Nhiệm vụ nghiên cứu:.
- Hệ thống hóa những vấn đề lí luận về nguồn nhân lực cán bộ, công chức cấp xã..
- Thông tư Liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-Ban Tổ chức-BLĐTBXH hướng dẫn thưc hiện 92/2009/NĐ-CP ngày về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã..
- Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn..
- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
- Nghị định 29/2013/NĐ-CP ngày 08/3/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã..
- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia,.
- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia..
- Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại Trung tâm Bồi dưỡng.
- Chính trị huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay.
- Trƣờng đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội..
- Văn kiện Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương khóa XI, Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia..
- "Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị xã, thị trấn huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An thực trạng và giải pháp".
- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh..
- Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, 2010.
- Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, 2013.
- Nghị quyết số 86/2013/HĐND-XVI ngày về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An..
- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ hiện nay.
- Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân.
- Lê Đình Lý, Luận văn thạc sỹ, 2006.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH ở tỉnh Nghệ An.
- Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân..
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã trước yêu cầu đổi mới qua thực tiễn ở tỉnh Thanh Hóa.
- Đại học Quốc gia Hà Nội..
- Hà Nội: Nxb Lao động..
- Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức.
- Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia..
- Luật số 22/2008/QH12 ngày về cán bộ, công chức..
- Thực hiện quy chế dân chủ và xây dựng chính quyền cấp xã ở nước ta hiên nay.
- Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc Gia..
- Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
- Hà Nội: NXB Chính trị quốc gia..
- Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ Nghệ An..
- Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát hệ thống chính trị cơ sở ngày 15/3/2014..
- Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành tại đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ .
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, 2010.
- Quyết định số 65/2010/QĐ-UBND ngày 26/8/2010 về ban hành Quy định một số chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội các cấp ở tỉnh Nghệ An..
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, 2009.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã miền núi đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện nay.
- Trƣờng Đại học Luật Hà Nội.