« Home « Kết quả tìm kiếm

Quản lý hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng các trường tiểu học tỉnh Phú Thọ


Tóm tắt Xem thử

- ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC.
- QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG HIỆU TRƢỞNG CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC TỈNH PHÚ THỌ.
- LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC.
- CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số : 60140114.
- Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Phòng sau Đại học, các thầy cô giáo Khoa Quản lý giáo dục Trường Đại học Giáo dục, Ban Giám hiệu Trường Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Phú Thọ đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đề tài..
- Xin cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Cán bộ quản lý Trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, bạn đồng nghiệp và gia đình đã động viên giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này..
- Đặc biệt tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Lưu Xuân Mới đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục..
- BD : Bồi dưỡng.
- CNH - HĐH : Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá CBQLGD : Cán bộ quản lí giáo dục..
- CB : Cán bộ.
- CBQL : Cán bộ quản lý.
- Giáo dục và đào tạo..
- LĐ - XH : Lao động - xã hội NCKH : Nghiên cứu khoa học NVQL : Nghiệp vụ quản lý QL : Quản lý.
- QLNN : Quản lý Nhà nước QLGD : Quản lý giáo dục..
- TH : Tiểu học.
- Bảng 2.1 Qui mô giáo dục phổ thông tỉnh Phú Thọ 34.
- Bảng 2.2 Đội ngũ giáo viên của hệ thống các trường học tỉnh Phú Thọ trong 5.
- Bảng 2.3 Phân bổ mạng lưới trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 36.
- Bảng 2.5 Chất lượng học sinh Tiểu học 38.
- Bảng 2.6 Trình độ đội ngũ giáo viên Tiểu học 39.
- Bảng 2.7 Thống kê độ tuổi của cán bộ quản lý trường Tiểu học tỉnh Phú Thọ.
- Bảng 2.8 Tự đánh giá về phẩm chất và nghiệp vụ quản lý của CBQL trường.
- Tiểu học tỉnh Phú Thọ 43.
- Bảng 2.9 Đánh giá về phẩm chất và nghiệp vụ quản lý của CBQL trường Tiểu.
- học tỉnh Phú Thọ 45.
- quản lý của CBQL Tiểu học 46.
- gia giảng dạy tại trường Bồi dưỡng Nhà giáo và CBQLGD Phú Thọ 55 Bảng 2.14 Nhận thức tầm quan trọng của các biện pháp quản lý hoạt động bồi.
- Bảng 2.15 Mức độ thực hiện các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng hiện nay của trường BDNG &.
- CBQLGD tỉnh Phú Thọ.
- Biểu đồ 2.1 Thực trạng về độ tuổi của Cán bộ quản lý Tiểu học 41 Biểu đồ 2.2 Trình độ đào tạo đội ngũ Cán bộ quản lý Tiểu học tỉnh Phú Thọ 41.
- CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG HIỆU TRƢỞNG CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC.
- Quản lý 10.
- Quản lý giáo dục 15.
- 1.2.3 Quản lý nhà trường 17.
- Cán bộ quản lý 19.
- 1.2.5 Bồi dưỡng 19.
- 1.3 Quản lý hoạt động bồi dƣỡng Hiệu trƣởng Tiểu học 20 1.3.1 Nội dung của quản lý hoạt động bồi dưỡng 20 1.3.2 Quản lý hoạt động bồi dưỡng Hiệu trưởng Tiểu học.
- ở Trường Bồi dưỡng Nhà giáo và CBQLGD tỉnh Phú Thọ.
- Những yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động bồi dƣỡng Hiệu trƣởng Tiểu học.
- Nhà quản lý 27.
- 1.4.5 Môi trường giáo dục của trường 29.
- THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TIỂU HỌC Ở TRƢỜNG BỒI DƢỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TỈNH PHÚ THỌ 2.1.
- Khái quát về giáo dục tỉnh Phú Thọ 32 2.
- Thực trạng quản lý hoạt động bồi dƣỡng Hiệu.
- trƣởng Trƣờng Tiểu học tỉnh Phú Thọ 40 2.2.1.
- Thực trạng đội ngũ Hiệu trưởng Trường Tiểu học.
- tỉnh Phú Thọ 40.
- Thực trạng hoạt động bồi dưỡng Hiệu trưởng Tiểu học ở Trường Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Phú Thọ.
- Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng Hiệu trưởng Tiểu học ở Trường Bồi dưỡng Nhà giáo và CBQLGD tỉnh Phú Thọ..
- 2.2.4 Đánh giá chung về thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng Hiệu trưởng Tiểu học ở Trường Bồi dưỡng Nhà giáo và CBQLGD tỉnh Phú Thọ..
- BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TIỂU HỌC TỈNH PHÚ THỌ 3.1 Những nguyên tắc đề xuất biện pháp 62.
- 3.2 Các biện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng Hiệu trƣởng Tiểu học ở Trƣờng Bồi dƣỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Phú Thọ.
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng Hiệu trưởng Tiểu học.
- dưỡng Hiệu trưởng Tiểu học 68.
- Quản lý việc xây dựng, sử dụng và bảo quản cơ sở.
- dưỡng Hiệu trưởng Tiểu học.
- “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân.
- Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội”.
- Có thể nói, giáo dục có vai trò cực kỳ quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc CNH, HĐH đất nước, thực hiện mục tiêu: đưa đất nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa vào năm 2020..
- đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục - đào tạo.
- Trong các yếu tố đổi mới GD&ĐT thì đổi mới quản lý giáo dục là khâu then chốt.
- Muốn nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội thì phải có đội ngũ quản lý giỏi, có năng lực, có kinh nghiệm, có phẩm chất đạo đức cách mạng”..
- Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục Tiểu học là bậc học cơ bản, là cơ sở ban đầu để hình thành và phát triển con người một cách toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ.
- Nhà trường nói chung, trường Tiểu học nói riêng là đơn vị cơ sở của hệ thống giáo dục quốc dân, cán bộ quản lý trong các nhà trường là lực lượng rất quan trọng, là những người trực tiếp lãnh đạo, quản lý thực hiện nhiệm vụ của nhà trường nhằm đạt mục tiêu giáo dục.
- Để đạt được điều đó, trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh, người cán bộ quản lý nói chung và người Hiệu trưởng.
- Xuất phát từ thực tế về sự không đồng bộ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ quản lý trường học nói chung và CBQL trường Tiểu học nói riêng và những yếu kém bất cập trong công tác quản lý nhà trường nên việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý là một vấn đề cấp thiết đặt ra hiện nay..
- Trong những năm qua, với sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền, ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Phú Thọ đã có điều kiện phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, GD Tiểu học phát triển cả về qui mô và chất lượng, hiệu quả giáo dục;.
- Tuy nhiên, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ nói chung và GD Tiểu học nói riêng đang đứng trước những thách thức lớn: Tuy đã phát triển mạnh về quy mô trường lớp nhưng chất lượng, hiệu quả giáo dục chưa cao, chưa đồng đều giữa các khu vực.
- Đội ngũ cán bộ quản lý chưa đồng bộ, năng lực quản lý ở một bộ phận CBQL còn hạn chế, thể hiện trên các vấn đề như:.
- Quản lý đổi mới phương pháp dạy học, QL sử dụng thiết bị DH, ứng dụng công nghệ thông tin trong DH và QLGD.
- Mặt khác, do điều kiện kinh tế khó khăn, kinh phí đầu tư để tăng cường cơ sở vật chất trường học hạn chế, việc đầu tư phát triển giáo dục ở một số địa phương của tỉnh vẫn còn phải trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.
- Trường Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Phú Thọ là đơn vị trực thuộc Sở GD và ĐT có nhiệm vụ quan trọng là: “...Tổ chức các lớp học bồi dưỡng về lý luận và nghiệp vụ quản lý giáo dục theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, cán bộ nguồn các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông;.
- tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học về công tác quản lý giáo dục, công tác bồi dưỡng kiến thức cho CBQL, giáo viên đáp ứng chủ trương của.
- Ban chấp hành Trung ƣơng, Nghị quyết Hội nghị TƯ 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo..
- xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
- Bộ giáo dục và đào tạo ( 2002), Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn Nxb Giáo dục, Hà Nội..
- Bộ giáo dục và đào tạo (2011), Thông tư ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng Tiểu học, Nxb Giáo dục, Hà Nội..
- Bộ giáo dục và đào tạo (2012), Quyết định 382/QĐ-BGD về việc ban hành các chương trình bồi dưỡng cán bộ Quản lý giáo dục..
- Đặng Quốc Bảo ( 2006), Quản lý nhà nước về giáo dục, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội..
- Đặng Quốc Bảo (2007), Phát triển giáo dục và quản lý nhà trường, Tập bài giảng cho lớp cao học chuyên ngành Quản lý và tổ chức công tác văn hoá giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội..
- Nguyễn Quốc Chí ( 2004), Những cơ sở lý luận quản lý giáo dục, Nxb ĐHQG Hà Nội.
- Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc ( 1998), Lý luận quản lý giáo dục và quản lý nhà trường, Trường Cán bộ Quản lý GD&ĐT Trung Ương 1, Hà Nội..
- Nguyễn Đức Chính (2002), Quản lý chất lượng trong giáo dục, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội..
- Nguyễn Đức Chính (2009), Tập bài giảng “ Chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục” cho lớp cao học quản lý giáo dục, khoa sư phạm Đại học Quốc gia Hà Nội..
- Phạm Văn Đồng, Giáo dục quốc sách hàng đầu, tương lai của dân tôc, Báo nhân dân, số ra ngày 10/5/1999..
- 2007), Giáo dục Việt Nam - Đổi mới và phát triển hiện đại hoá, Nxb Giáo dục, Hà Nội..
- Đặng Xuân Hải (2007), Quản lý sự thay đổi trong giáo dục, Đề cương bài giảng cho cao học quản lý giáo dục, trường ĐHGD Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội..
- Vũ Ngọc Hải (2006), Quản lý Nhà nước về giáo dục, Nxb Hà Nội..
- Phan Văn Kha (1999), Tập bài giảng quản lý nhà nước về giáo dục, Viện nghiên cứu phát triển giáo dục..
- Nguyễn Văn Lê ( 1998), Quản lý trường học, Nxb giáo dục, Hà Nội..
- Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2007), Quản lý nhân sự trong giáo dục, Đề cương bài giảng cho lớp cao học quản lý giáo dục, khoa sư phạm Đại học Quốc gia Hà Nội..
- Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2007), Quản lý nguồn nhân lực, Đề cương bài giảng cho cao học quản lý giáo dục, khoa sư phạm Đại học Quốc gia Hà Nội..
- Lƣu Xuân Mới, (1999), Kiểm tra, thanh tra đánh giá trong giáo dục, Trường Cán bộ quản lý Giáo dục- đào tạo Hà Nội..
- Hà Thế Ngữ (1982), Mục tiêu quản lý giáo dục, Tạp chí nghiên cứu Giáo dục..
- Hà Xuân Hùng (2007), Đổi mới công tác bồi dưỡng năng lực quản lý trường học cho Hiệu trưởng các trường THCS ở trường Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Phú Thọ..
- Mai Thị Minh Hòa (2005), Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực quản lý giáo dục cho Hiệu trưởng các trường Tiểu học tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay..
- Lý luận dạy học đại cương”, tập 1, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Hà Nội..
- Những khái niệm cơ bản về quản lý giáo dục”, tập 1, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TW1, Hà Nội..
- Sở Giáo dục và đào tạo ( năm học Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015.
- Từ điển Giáo dục học (2001), Nxb từ điển Bách khoa, Hà Nội.