« Home « Kết quả tìm kiếm

Chính sách dân tộc


Tìm thấy 10+ kết quả cho từ khóa "Chính sách dân tộc"

Đảng bộ Tỉnh Phú Thọ lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2001 đến năm 2010

02050003232.pdf

repository.vnu.edu.vn

ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2010. 1 Chƣơng 1 ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2005Error! Bookmark not defined.. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC. Đặc điểm dân cƣ và dân tộc thiểu số. Tình hình thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh trƣớc năm 2001.

Đảng bộ Tỉnh Phú Thọ lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2001 đến năm 2010

ND LUẬN VĂN CỠ CHỮ 13.pdf

repository.vnu.edu.vn

Đặc điểm dân cƣ và dân tộc thiểu số. Tình hình thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh trƣớc năm 2001. Đảng bộ tỉnh Phú Thọ quán triệt, vận dụng chủ trƣơng của Đảng trong lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc. Chủ trƣơng mới của Đảng về chính sách dân tộc. Chủ trƣơng của Đảng bộ tỉnh về chính sách dân tộc. Quá trình chỉ đạo thực hiện chính sách dân tộc. DTTS: Dân tộc thiểu số. Các dân tộc thiểu số chiếm 21% dân số trong tỉnh.

Thực hiện chính sách dân tộc thời kỳ đổi mới ở Việt Nam - Qua thực tiễn tại tỉnh Lạng Sơn

00050004382.pdf

repository.vnu.edu.vn

chính sách và đề ra các giải pháp bảo đảm việc thực hiện chính sách dân tộc, pháp luật về dân tộc..

Đảng bộ huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2000 đến năm 2010

luan van (1).pdf

repository.vnu.edu.vn

1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam. 1.1.2 Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam. 21 1.1.2.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộcchính sách dân tộc. 21 1.1.2.2 Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam. 23 1.2 Chủ trương và quá trình chỉ đạo thực hiện chính sách dân tộc của Đảng bộ huyện Võ Nhai giai đoạn . 30 1.2.2 Quá trình chỉ đạo thực hiện chính sách dân tộc của Đảng bộ huyện

Đảng bộ huyện Định Hóa (Thái Nguyên) lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2001 đến năm 2012

01- Luan van (Ly Thi Thu Huyen) R.pdf

repository.vnu.edu.vn

ĐỊNH HÓA (THÁI NGUYÊN) TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC. Tình hình thực hiện chính sách dân tộc ở huyện Định Hoá trƣớc năm 2001. Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trước năm 2001Error! Bookmark not defined.. Tình hình thực hiện chính sách dân tộc ở huyện Định Hoá trước năm 2001. Đảng bộ huyện Định Hóa lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ. Chủ trương chính sách dân tộc của Đảng từ năm 2001 đến năm 2005Error! Bookmark not defined..

Đảng bộ huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2000 đến năm 2010

02050002642.pdf

repository.vnu.edu.vn

Thái Nguyên. 1.1.2 Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam. 21 1.1.2.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộcchính sách dân tộc. 21 1.1.2.2 Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam. 23 1.2 Chủ trương và quá trình chỉ đạo thực hiện chính sách dân tộc của Đảng bộ huyện Võ Nhai giai đoạn . 30 1.2.1 Chủ trương của Đảng bộ huyện Võ Nhai. 30 1.2.2 Quá trình chỉ đạo thực hiện chính sách dân tộc của Đảng bộ huyện.

Vấn đề đại đoàn kết dân tộc trên báo in hiện nay (Khảo sát báo Đại đoàn kết, báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc, giai đoạn 2012 - 2015)

02050003842.pdf

repository.vnu.edu.vn

Thực hiện chính sách dân tộc của mỗi Bộ, ngành, mỗi lĩnh vực trong việc cần thiết phải tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nữa việc đổi mới, bổ sung các chính sách dân tộc cho phù. hợp, hiệu quả nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp đỡ nhau giữa các dân tộc.

Quản lý nhà nƣớc về công tác dân tộc qua thực tiễn tỉnh Quảng Ninh

repository.vnu.edu.vn

Hồ Chí minh toàn tâ ̣p (1995), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, T1.. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1995. Hồ Chí Minh toàn tâ ̣p (1995), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, T11.. Hồ Chí Minh toàn tâ ̣p (1995), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, T3.. Hô ̣i đồng dân tô ̣c của Quốc hô ̣i khóa X (2005), Chính sách dân tộc của Đảng , nhà nước về dân tộc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.. J.Stalin (1962), Vấn đề dân tộc học trong vấn đề dân tộc và thuộc địa, Nxb Sự thật, HN..

một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò , vị trí của nữ giáo viên dân tộc jrai , bahnar tỉnh gia lai

tainguyenso.vnu.edu.vn

Việc thực hiện chính sách dân tộc trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo là gắn liền việc nâng cao dân trí , hình thành đội ngũ trí thức dân tộc,đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo trong sự đa dạng hóa các loại hình đào tạo . Nếu như thực hiện chính sách dân tộc trên lĩnh vực kinh tế - xã hội làm cho đời sống nhân dân vùng sâu , vùng xa nâng lên , thì chính sách giáo dụcvà đào tạo làm cho mặt bằng dân trí ngày càng cao .

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

tainguyenso.vnu.edu.vn

Có thể khẳng định, chính sách dân tộcchính sách văn hóa của Đảng và Nhà nước ta đã thể hiện đầy đủ tư tưởng quan trọng: Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc với nhiều thành phần dân tộc khác nhau và do đó, nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa chung của các dân tộc, vừa thống nhất, vừa đa dạng. Theo tư tưởng trên, mỗi một dân tộc dù đông người hay ít người đều có nền văn hóa của mình với những truyền thống và sắc thái riêng, góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa chung của cả cộng đồng.

Chính sách của đảng và nhà nước Việt Nam về ngôn ngữ dân tộc thiểu số với việc phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số

tainguyenso.vnu.edu.vn

(e) tác động thái độ ngôn ngữ và chính sách ngôn ngữ.. Nhìn lại chính sách của Đảng và Nhà nước về ngôn ngữ dân tộc thiểu số không ngoài mục đích thông qua đó nêu ra những vấn đề về ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay, nhằm góp phần vào xây dựng chính sách ngôn ngữ dân tộc thiểu số, phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số

Chính sách việc làm cho tri thức dân tộc thiểu số còn nhiều bất cập

247 p76-p77_Chinh sach viec lam cho tri thuc dan toc thie...

repository.vnu.edu.vn

chứ hoàn cảnh gia đình cũng cố gắng lắm để cho. chính SÁch việc LàM cho Tri Thức DÂn Tộc ThiểU Số. vấn Đề PhÁT Triển ngUỒn nhÂn Lực và giải QUyếT việc LàM cho nhÂn Lực DÂn Tộc ThiểU Số còn nhiềU Trở ngại và khó khăn.. Diễn Đàn Sinh viên. nghị Định cần gắn Liền Thực Tiễn vàng Thị Lụa (Sv năm 3 cĐ cộng đồng – Dân tộc h’Mông- hà giang) hỏi: “Đối với sinh viên không phải hệ cử tuyển nộp hồ sơ xin việc ở đâu?

Chính sách giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số và vấn đề phát triển bền vững ở việt nam hiện nay

tainguyenso.vnu.edu.vn

Ngôn ngữ &. (2008c), Về một vài đặc điểm trong hoạch định chính sách giáo dục song ngữ ở vùng dân tộc thiểu số của Việt Nam. (2009a), Chính sách giáo dục song ngữ ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam: Những dấu hiệu bất cập và thử lý giải, Hội thảo KH “VAI TRÒ CÔNG DÂN TRONG QUÁ TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH” Đại học KHXH. (2009b), Thử phân tích những bất cập trong chính sách giáo dục song ngữ ở vùng dân tộc thiểu số của Việt Nam. (2009), Khảo sát, nghiên cứu vai trò của tiếng nói và chữ viết Chăm trong

Đổi mới và nâng cao chất lượng truyền thông vì sự phát triển bền vững ở vùng các dân tộc thiểu số

tainguyenso.vnu.edu.vn

Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta là chính sách tổng hợp, có nội dung toàn diện, đa ngành. Đây là một thực tế mà báo chí truyền thông không thể không xem xét khi tiến hành các hoạt động tuyên truyền. Chẳng hạn về nội dung văn hoá trong chính sách dân tộc liên quan đến một loạt các chính sách, như:. Chính sách phát triển ngôn ngữ, tiếng nói, chữ viết. Chính sách phát triển văn hoá, giáo dục.

Nửa thế kỷ đào tạo, nghiên cứu Dân tộc học, Nhân học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đại học quốc gia Hà Nội

tainguyenso.vnu.edu.vn

Chính sách Dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. Cơ sở lí luận và thực tiễn trong việc xây dựng đường lối chính sách dân tộc. Trong mấy chục năm qua, trên hành trình Dân tộc học, các thầy giáo của Bộ môn đã có mặt trên hầu khắp mọi miền Tổ quốc để nghiên cứu về đời sống và văn hóa các dân tộc từ vùng Lũng Cú (Hà Giang) đến xóm Mũi (Cà Mau). Hàng chục tộc người trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam đã ghi dấu ấn trong các công trình nghiên cứu của các nhà dân tộc học trong Bộ môn.

Chính sách đổi mới nhằm thúc đẩy chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn trong lĩnh vực nông nghiệp tại các vùng dân tộc thiểu số và miền núi Tây bắc ( Nghiên cứu trường hợp tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La)

02050003653.pdf

repository.vnu.edu.vn

Trần Đăng Tiến (2006), Cẩm nang chính sách nhà nước đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, NXB. Miên Thảo (2007), Tìm hiểu chính sách xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.. Đoàn Xuân Thủy (2011), Chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay, NXB. Thủ tướng Chính phủ (1997), Quyết định số 712/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc thời kỳ 1996-2010..

Vấn đề đại đoàn kết dân tộc trên báo in hiện nay (Khảo sát báo Đại đoàn kết, báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc, giai đoạn 2012 - 2015)

Luận văn.pdf

repository.vnu.edu.vn

Theo anh (chị) lƣợng thông tin trên báo in về “vấn đề đại đoàn kết vùng đồng bào dân tộc thiểu số” hiện nay nhƣ thế nào?. Chủ trƣơng, chính sách về công tác dân tộc b. Nét đẹp văn hóa dân tộc d

Hoàn thiện pháp luật về đảm bảo quyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay

repository.vnu.edu.vn

Ủy ban dân tộc, Báo cáo 56/BC-UBND ngày 19/7/2012 về những bất hợp lý, cần khắc phục trong chính sách giáo dục đào tạo và đề xuất chính sách phát triển giáo dục vùng dân tộc và miền núi. Ủy ban dân tộc, Báo cáo số 72/BC-UBDT ngày 31/8/2012 về Chinh sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và cán bộ về công tác ở địa bàn khó khăn là người dân tộc thiểu số, Hà Nội..

THƠ CA CÁCH MẠNG CỦA DÂN TỘC TÀY QUA CÁC THỜI KÌ LỊCH SỬ

Lam Tien.pdf

repository.vnu.edu.vn

Nhiều bài thơ của các tác giả dân tộc Tày được đăng trên số báo này.. Thơ ca cách mạng dân tộc Tày nhất là những bài sáng tác bằng tiếng dân tộc có tác dụng tích cực trong việc tuyền truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Mặt trận Việt Minh. Thơ ca có nhiệm vụ cụ thể hoá đường lối, chính sách của Đảng trong từng thời kì. Vì vậy, mỗi cán bộ vừa phải sáng tác những bài thơ kịp thời, vừa phải thuộc những bài thơ cách mạng của người khác để phổ biến cho nhân dân.

Xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số Huyện Anh Sơn, Nghệ An

00050005432.pdf

repository.vnu.edu.vn

CHƢƠNG 3: TÌNH HÌNH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN ANH SƠN GIAI ĐOẠN 2006 – 2013 Error!. Những nhân tố chủ yếu ảnh hƣởng đến nghèo đói ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Anh Sơn. Tình hình kinh tế - xã hội. Hoạt động xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Anh Sơn giai đoạn 2006 - 2013. Những chủ trƣơng, chính sách của huyện Anh Sơn về xóa đói giảm nghèo. Các hoạt động xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Anh Sơn.