« Home « Kết quả tìm kiếm

Cục hải quan


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Cục hải quan"

Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi cục Hải quan Hải Dương

00050005499.pdf

repository.vnu.edu.vn

THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CHI CỤC HẢI QUAN HẢI DƢƠNG. Giới thiệu chung về Chi cục Hải quan Hải Dƣơng . Đặc điểm nguồn nhân lực. Hệ thống bộ máy tổ chức tại Chi cục Hải quan Hải Dƣơng. Đặc điểm nguồn nhân lực tại Chi cục Hải quan Hải Dƣơng. Thực trạng và các yếu tố ảnh hƣởng tới công tác đào tạo tại Chi cục Hải quan Hải Dƣơng. Thực trạng công tác đào tạo. Các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác đào tạo tại Chi cục Hải quan Hải Dƣơng.

Phát triển văn hóa công sở tại Chi cục hải quan Hải Dương

repository.vnu.edu.vn

QUAN HẢI DƢƠNG. 2.1.Tìm hiểu về Chi cục Hải quan Hải Dƣơng. 2.1.1.Quá trình hình thành, phát triển của Chi cục Hải quan Hải Dƣơng. 2.1.2.Tổ chức hoạt động và chức năng nhiệm vụ của Chi cục Hải quan Hải Dƣơng. 2.2.Tình hình văn hóa công sở tại Chi cục Hải quan Hải Dƣơng. 2.2.2.Đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ công nhân viên. 2.2.5.Vai trò ảnh hƣởng của ngƣời lãnh đạo đến việc xây dựng văn hóa công sở. Đánh giá tình hình phát triển văn hóa tại Chi cục Hải quan Hải DƣơngError!.

Hoàn thiện công tác kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan tỉnh Nghệ An

311079.pdf

dlib.hust.edu.vn

Vai trò của cục hải quan Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Cục Hải quan) là tổ chức trực thuộc Tổng cục Hải quan, có chức năng giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quản lý nhà nước về hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan trên địa bàn hoạt động của Cục Hải quan theo quy định của pháp luật.

Hoàn thiện công tác kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan tỉnh Nghệ An

311079-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đối tượng nghiên cứu: Kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan tỉnh Nghệ An Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: 04 (bốn) Chi cục trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Nghệ An gồm Chi cục kiểm tra sau thông quan, Chi cục Hải quan Vinh, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghệ An và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Phạm vi nội dung nghiên cứu: Kiểm tra sau thông quan được nghiên cứu theo cách tiếp cận về hệ thống kiểm tra sau thông quan.

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Cục Hải quan Nghệ An

311102-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn đề tài: “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Cục Hải quan Nghệ An” là hết sức cần thiết và có ý nghĩa đối với công tác phát triển nguồn nhân lực của Cục Hải quan Nghệ An nói riêng và của toàn ngành Hải quan nói chung. Đề xuất giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực tại Cục Hải quan Nghệ An.

QUẢN LÝ RỦI RO TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TẠI CỤC HẢI QUAN TP. HÀ NỘI

00050005268.pdf

repository.vnu.edu.vn

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TẠI CỤC HẢI QUAN HÀ NỘI. Sự khác biệt giữa thủ tục hải quan điện tử và thủ tục hải quan thông thường. CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QLRR TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TẠI CỤC HẢI QUAN TP. Thực hiện Thủ tục HQĐT tại Cục Hải quan TP. Giới thiệu về Cục Hải quan TP. Quy trình thông quan hàng hóa trong thực hiện thủ tục HQĐT tại Cục Hải quan TP.

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Cục Hải quan Nghệ An

311102.pdf

dlib.hust.edu.vn

Cơ cấu lao động của Cục Hải quan Nghệ An giai đoạn . 54 Bảng 2.2.Thống kê số lượng NNL Cục Hải quan Nghệ An. Mục tiêu chất lượng nguồn nhân lực . Số lượng lao động Cục Hải quan Nghệ An giai đoạn 2012 -2016. Số lượng lao động theo trình độ tại Cục Hải quan Nghệ An. Tổ chức bộ máy Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

Hoàn thiện công tác chống thất thu thuế tại Cục Hải quan Nghệ An

311114-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chống thất thu thuế tại Cục Hải quan Nghệ An. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hoàn thiện công tác chống thất thu thuế tại Cục Hải quan Nghệ An - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài được nghiên cứu vai trò của Hải quan địa phương đối với việc chống thất thu thuế tại Cục Hải quan Nghệ An từ năm .

Một số giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh nhằm hướng tới hiện đại hóa Hải quan đến năm 2020

310392.pdf

dlib.hust.edu.vn

Sự hình thành, phát triển, chức năng, nhiệm vụ của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Đặc điểm vị trí địa lý, Chức năng, nhiệm vụ hiện của Cục hải quan tỉnh Quảng Ninh. Cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Một số kết quả hoạt động của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015. Công tác Giám sát quản lý Nhà nƣớc về Hải quan. Công tác cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan. Công tác thanh tra, kiểm tra xây dựng lực lƣợng Hải quan trong sạch vững mạnh.

Nghiên cứu thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài

000000272581.pdf

dlib.hust.edu.vn

Về phía Tổng cục hải quan. 43 Luận văn thạc sĩ Viện kinh tế và quản lý Nguyễn Thị Thanh Cao học QTKD Về phía Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài. 45 2.2 Thực trạng thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Chi cục hải quan CKSBQT Nội Bài. 46 2.2.1 Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu áp dụng tại Chi cục hải quan CKSBQT Nội Bài.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh nhằm hướng tới hiện đại hóa Hải quan đến năm 2020

310392-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng nhân sự, nâng cao hiệu quả công việc tại Cục hải quan tỉnh Quảng Ninh hướng tới hiện đại hóa hải quan đến năm 2020. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Đối tượng nghiên cứu : Chất lượng nhân sự ở Cục Hải quan Quảng Ninh. Phạm vi nghiên cứu : Nhân sự ở Cục Hải quan Quảng Ninh giai đoạn d.

Nghiên cứu thủ tục hải quan điện tử đối với hành hóa xuất nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.

000000272581.pdf

dlib.hust.edu.vn

Kinh nghiệm của hải quan Nhật Bản Những bài học kinh nghiệm rút ra cho Hải quan Việt Nam Kết luận chương I CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CKSBQT NỘI BÀI Giới thiệu tổng quan về Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài Sơ lược về Chi cục hài quan CKSBQT Nội Bài Bộ máy tổ chức của Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài Quá trình chuẩn bị cho việc áp dụng thủ tục hải quan điệnt tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan CKSBQT

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan Quảng Ninh

000000273142.pdf

dlib.hust.edu.vn

Bài học rút ra cho Cục Hải quan Quảng Ninh. 42 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN TẠI CỤC HẢI QUAN QUẢNG NINH. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN TẠI CỤC HẢI QUAN QUẢNG NINH. Giới thiệu khái quát về Cục Hải quan Quảng Ninh và hoạt động kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan Quảng Ninh. Những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan Quảng Ninh.

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan Quảng Ninh

000000273142.pdf

dlib.hust.edu.vn

Bài học rút ra cho Cục Hải quan Quảng Ninh. 42 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN TẠI CỤC HẢI QUAN QUẢNG NINH. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN TẠI CỤC HẢI QUAN QUẢNG NINH. Giới thiệu khái quát về Cục Hải quan Quảng Ninh và hoạt động kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan Quảng Ninh. Những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan Quảng Ninh.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

311228-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tác giả luận văn: Nguyễn Ngọc Trâm Khóa. Nội dung tóm tắt: a) Lý do chọn đề tài Trong những năm gần đây, ở Cục Hải quan Thành phố Hà Nội, đội ngũ công chức hải quan đã có những bước trưởng thành quan trọng.

Nghiên cứu thủ tục hải quan điện tử đối với hành hóa xuất nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.

000000272581-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài từ năm 2009 đến nay (có nghiên cứu kinh nghiệm thủ tục hải quan điện tử của một số nước Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Chi cục Hải quan cùng thực hiện thí điểm là Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội).

Nghiên cứu thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài

000000272581-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài từ năm 2009 đến nay (có nghiên cứu kinh nghiệm thủ tục hải quan điện tử của một số nước Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Chi cục Hải quan cùng thực hiện thí điểm là Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội).

Hoàn thiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại tại Cục Hải quan Nghệ An

311113.pdf

dlib.hust.edu.vn

Kinh nghiệm của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị. Kinh nghiệm của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. 27 Chương 2 - PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TẠI CỤC HẢI QUAN NGHỆ AN. Giới thiệu về Cục Hải quan Nghệ An. Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của Cục Hải quan Nghệ An. Cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan Nghệ An. Chức năng và nhiệm vụ của Cục Hải quan Nghệ An. Cơ cấu bộ máy trực tiếp làm công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại tại Cục Hải quan Nghệ An.

Nâng cao hiệu quả ứng dụng hệ thống thông quan hàng hóa tự động VNACCS/VCIS trong quy trình thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

297738.pdf

dlib.hust.edu.vn

Phương pháp nghiên cứu tại bàn (với nguồn thông tin thứ cấp của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Tp. Chương 2: Đánh giá thực trạng hoạt động hệ thống thông quan điện tử hàng hoá xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Tp. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống thông quan điện tử tại Cục Hải quan Tp

Tạo động lực thúc đẩy nhân viên làm việc tại cục hải quan Tỉnh Nghệ An

295625-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đề xuất các giải pháp để nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại khối văn phòng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu: Là toàn thể nhân viên khối văn phòng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An. Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung vào hoạt động tạo động lực làm việc tại khối văn phòng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.