« Home « Kết quả tìm kiếm

Đảng bộ tỉnh Phú Thọ


Tìm thấy 12+ kết quả cho từ khóa "Đảng bộ tỉnh Phú Thọ"

Đảng bộ Tỉnh Phú Thọ lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2001 đến năm 2010

02050003232.pdf

repository.vnu.edu.vn

CHỦ TRƢƠNG CỦA ĐẢNG VÀ SỰ QUÁN TRIỆT, VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ TRONG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2005. Quan điểm, chủ trƣơng của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề dân tộc. Đảng bộ tỉnh Phú Thọ quán triệt, vận dụng chủ trƣơng của Đảng trong lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc. Chƣơng 2 CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở PHÚ THỌ DƢỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2010Error! Bookmark not defined..

Đảng bộ Tỉnh Phú Thọ lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2001 đến năm 2010

ND LUẬN VĂN CỠ CHỮ 13.pdf

repository.vnu.edu.vn

Rút ra những nhận xét và kinh nghiệm trong quá trình Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số từ năm 2001 đến năm 2010.. Chƣơng 1: Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2001 đến năm 2005. Chƣơng 2: Chính sách dân tộc ở Phú Thọ dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh từ năm 2006 đến năm 2010. Những kết quả đó có đóng góp không nhỏ của các dân tộc thiểu số tỉnh Phú Thọ..

Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc tỉnh từ năm 2001 đến năm 2010

LUAN VAN IN SUA NOP TVIEN.pdf

repository.vnu.edu.vn

Chƣơng 1: ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LÃNH ĐẠO ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƢƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA MTTQ TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2005. Chủ trương của ĐảngĐảng bộ tỉnh Phú Thọ về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ những năm 2001-2005. Chủ trương, phương hướng của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ. Quá trình chỉ đạo thực hiện và kết quả đổi mới nội dung, phƣơng thức hoạt động của MTTQ tỉnh Phú Thọ.

ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CƠ SỞ TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2010

Luan van em Hường gui co oanh (1).pdf

repository.vnu.edu.vn

Về thời gian: Nghiên cứu sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cơ sở từ năm 1997 (từ sau khi tỉnh Phú Thọ tách từ tỉnh Vĩnh Phú) đến 2010 (là năm đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII).. Cơ sở lý luận.

Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc tỉnh từ năm 2001 đến năm 2010

02050002690.pdf

repository.vnu.edu.vn

Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (2005), Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy lợi thế vùng đất tổ, đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa – hiện đại hóa, sớm đưa Phú Thọ ra khỏi tỉnh nghèo”, ngày . Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XV - Nhiệm kỳ Phú Thọ..

Đảng bộ huyện Lâm Thao ( Phú Thọ) lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 1999 đến năm 2010

02050003003.pdf

repository.vnu.edu.vn

Bốn là , các công trình trực tiếp liên quan đến lãnh đạo kinh tế nói chung và kinh tế nông nghiệp nói riêng ở tỉnh Phú Thọ như: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, tập 1 (1939 - 1968), Nxb Chính trị Quốc Gia, Hà nội, 2000.

Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

repository.vnu.edu.vn

Đặc biệt, trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII, nhiệm kỳ đã khẳng định: Tạo bƣớc phát triển vƣợt bậc về du lịch. phấn đấu xây dựng Phú Thọ thành trung tâm du lịch về cội nguồn với hạt nhân là Đền Hùng. Chất lƣợng các dịch vụ du lịch chƣa cao. Với những lý do nêu trên, đề tài: “Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” đƣợc lựa chọn làm luận văn tốt nghiệp khóa học thạc sỹ của học viên..

Đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế xã hội nhằm mục tiêu xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã Phương Trung huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ.

Noi dung Luan van thac si.pdf

dlib.hust.edu.vn

Các ngành triển khai hướng dẫn chính sách khuyến khích phát triển chè của tỉnh còn chậm. Phương hướng phát triển cây chè giai đoạn 2001-2010 của Chính Phủ - Phương hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Phú Thọ giai đoạn Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XV(2000-2005. Phương hướng phát triển kinh tế xã hội huyện Đoan Hùng .

ĐẢNG BỘ HUYỆN TAM NÔNG (TỈNH PHÚ THỌ) LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TỪ NĂM 1999 ĐẾN NĂM 2013

LUAN VAN.pdf

repository.vnu.edu.vn

Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ - Sở Thể dục thể thao Phú Thọ, Ban chỉ đạo phong trào đời sống văn hóa cơ sở trong công nhân viên chức, lao động tỉnh (2007). Thông báo “Kết quả họp Ban chỉ đạo phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân viên chức, lao động tỉnh Phú Thọ”, số 21/TB-BCĐ, ngày 15-6-2007.. Trường Lưu (1999), Văn hóa một số vấn đề lý luận, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.. Phạm Xuân Nam (1998), Văn hóa và phát triển, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội..

Xóa đói giảm nghèo tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

repository.vnu.edu.vn

CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI HUYỆN THANH SƠN TỈNH PHÚ THỌ. Những đặc điểm về tự nhiên và kinh tế xã hội ảnh hƣởng đến đói nghèo trên địa bàn Huyện Thanh Sơn. Đặc điểm về kinh tế - Xã hội. Thực trạng Xóa đói giảm nghèo trong những năm qua ở huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ. Diễn biến đói nghèo theo thời gianError! Bookmark not defined.. Đảng bộ, Chính quyền nhân dân huyện Thanh sơn tập trung thực hiện Xóa đói giảm nghèo trong thời gian qua nhƣ sau:Error!

Đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế xã hội nhằm mục tiêu xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã Phương Trung huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ.

000000254895.TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Xã Phương Trung là nơi tôi đang công tác thực trạng đói nghèo của một bộ phận nhân dân trong xã luôn là nỗi trăn trở của Đảng bộ và nhân dân địa phương. Đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế xã hội nhằm mục tiêu xoá đói giảm nghèo trên 2 địa bàn xã Phương Trung huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ" làm luận văn tốt nghiệp.

Đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế xã hội nhằm mục tiêu xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã Phương Trung huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

000000254895.TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Xã Phương Trung là nơi tôi đang công tác thực trạng đói nghèo của một bộ phận nhân dân trong xã luôn là nỗi trăn trở của Đảng bộ và nhân dân địa phương. Đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế xã hội nhằm mục tiêu xoá đói giảm nghèo trên 2 địa bàn xã Phương Trung huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ" làm luận văn tốt nghiệp.

Đảng bộ huyện Lâm Thao ( Phú Thọ) lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 1999 đến năm 2010

01- Luan van (Bui Thi Thanh Huyen).pdf

repository.vnu.edu.vn

UBND huyện Phong Châu (1991), Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 1991-1995 của huyện. 68.UBND tỉnh Phú Thọ (2004), Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Phú Thọ đến năm 2010. UBND tỉnh Phú Thọ (2005), Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2006-2010 tỉnh Phú Thọ. UBND huyện Lâm Thao – Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2005.

Tháo gỡ những rào cản trong công tác lãnh đạo, quản lý của cán bộ nữ (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Thọ)

02050003611.pdf

repository.vnu.edu.vn

Thực trạng cán bộ nữ làm công tác lãnh đạo, quản lý - trƣờng hợp tỉnh Phú Thọ. Về số lượng và cơ cấu cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý. Thực trạng các nhóm rào cản đối với cán bộ nữ làm công tác lãnh đạo, quản lý - trƣờng hợp tỉnh Phú Thọ. GIẢI PHÁP THÁO GỠ NHỮNG RÀO CẢN CỦA LÃNH ĐẠO NỮ TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRƢỜNG HỢP TỈNH PHÚ THỌ. Chính sách tháo gỡ rào cản của cán bộ nữ làm công tác lãnh đạo, quản lý tỉnh Phú Thọ. Chủ trương, chính sách của tỉnh Phú ThọError!

Đảng bộ Phú Yên xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở từ năm 2000 đến 2010

02050003661.pdf

repository.vnu.edu.vn

Đảng bộ tỉnh Phú Yên (2000), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa XIII.. Đảng bộ tỉnh Phú Yên (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa XIV.. Đảng bộ tỉnh Phú Yên (2010), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa XV.. Đảng cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII “Về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”..

Quản lý hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng các trường tiểu học tỉnh Phú Thọ

05050002140.pdf

repository.vnu.edu.vn

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TIỂU HỌC Ở TRƢỜNG BỒI DƢỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TỈNH PHÚ THỌ 2.1. Khái quát về giáo dục tỉnh Phú Thọ 32 2. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dƣỡng Hiệu. trƣởng Trƣờng Tiểu học tỉnh Phú Thọ 40 2.2.1. Thực trạng đội ngũ Hiệu trưởng Trường Tiểu học. tỉnh Phú Thọ 40. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng Hiệu trưởng Tiểu học ở Trường Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Phú Thọ.

Tháo gỡ những rào cản trong công tác lãnh đạo, quản lý của cán bộ nữ (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Thọ)

LUAN VAN LAN 16.6.2015 in 3 quyen.pdf

repository.vnu.edu.vn

HỘI LHPN TỈNH PHÚ THỌ 1. THỐNG Ê TÌNH HÌNH CÁN BỘ NỮ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP TỈNH. HỘI LHPN TỈNH PHÚ THỌ 3. THỐNG Ê TÌNH HÌNH CÁN BỘ NỮ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP HUYỆN. HỘI LHPN TỈNH PHÚ THỌ 4. THỐNG Ê TÌNH HÌNH CÁN BỘ NỮ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP XÃ

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngân sách thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

000000254913.TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

1TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ Đề tài: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Ngân sách tại thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ Họ và tên học viên: Nguyễn Anh Tuấn - Khóa: 2009 Họ và tên người hướng dẫn: TS Nguyễn Tiên Phong Nội dung tóm tắt: a. Lý do lựa chọn đề tài Trong bối cảnh chung của đất nước, thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ những năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn về KT-XH, bộ mặt đô thị ngày càng đổi mới.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Ngân sách tại thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

254913-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

1 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ Đề tài: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Ngân sách tại thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ Họ và tên học viên: Nguyễn Anh Tuấn - Khóa: 2009 Họ và tên người hướng dẫn: TS Nguyễn Tiên Phong Nội dung tóm tắt: a. Lý do lựa chọn đề tài Trong bối cảnh chung của đất nước, thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ những năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn về KT-XH, bộ mặt đô thị ngày càng đổi mới.

Ý thức pháp luật của học sinh, sinh viên ở tỉnh Phú Thọ

repository.vnu.edu.vn

Phạm vi nghiên cứu: Trong luận văn này YTPL được xem xét từ góc độ triết học, pháp luật, từ ý thức pháp luật của HSSV ở tỉnh Phú Thọ trong tình hình hiện nay.. Bộ Giáo dục &. Đào tạo (2006), Giáo dục công dân 10,11,12, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2003), Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, Hà Nội..