« Home « Kết quả tìm kiếm

Đảng bộ tỉnh Quảng Bình


Tìm thấy 14+ kết quả cho từ khóa "Đảng bộ tỉnh Quảng Bình"

Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lãnh đạo giáo dục phổ thông từ năm 2001 đến năm 2010

02050002983.pdf

repository.vnu.edu.vn

Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình (2010), Niên giám thống kê, Lưu trữ tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình.. Đảng bộ tỉnh Quảng Bình (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu tỉnh Quảng Bình lần thứ XII, Lưu tại Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình.. Đảng bộ tỉnh Quảng Bình (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu tỉnh Quảng Bình lần thứ XIII, Lưu tại Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình.. Đảng bộ tỉnh Quảng Bình (2005), Văn kiện Đại hội đại biểu tỉnh Quảng Bình lần thứ XIV, Lưu tại Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình..

Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lãnh đạo giáo dục phổ thông từ năm 2001 đến năm 2010

01- Luan van.pdf

repository.vnu.edu.vn

Chƣơng 1: CHỦ TRƢƠNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG BÌNH ĐỐI VỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2001 - 2005. Những yếu tố tác động đến sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đối với giáo dục phổ thông. Tình hình giáo dục phổ thông tỉnh Quảng Bình trước năm 2001. Chủ trương của Đảng về giáo dục - đào tạo. Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lãnh đạo giáo dục phổ thông. Chƣơng 2: SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG BÌNH ĐỐI VỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010. Chủ trương của Đảng về giáo dục.

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

00050004501.pdf

repository.vnu.edu.vn

Văn kiện Đại hội Đảng bộ Tỉnh Quảng Bình lần thứ XV (2010), Nxb Sở Thông tin truyền thông Quảng Bình.. Văn kiện Đại hội Đảng bộ Huyện Lệ Thủy lần thứ XXII (2010), Nxb Sở Thông tin truyền thông Quảng Bình.. Văn phòng Huyện ủy, UBND huyện, Phòng NN&PTNT, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Thống kê, phòng Kinh tế hạ tầng UBND huyện Lệ Thủy (2010-2013), Các báo cáo tổng kết hàng năm..

Vai trò của nguồn nhân lực nữ chất lượng cao trong thúc đẩy phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội ở tỉnh Quảng Bình hiện nay

tailieu.vn

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình (2012), Quyết định số 1136/QĐ-UBND (ngày về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2011-2020.. tế phát triển mà còn minh chứng cho sự tiến bộ của xã hội khi vấn đề bình đẳng giới được thực hiện.. trọng nhằm thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI (2015) thông qua./.

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế phát triển: Phát triển nguồn nhân lực bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

tailieu.vn

Chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Chiến lược phát triển NNL BHXH tỉnh Quảng Bình được xây dựng bám sát các chỉ tiêu trong chiến lược phát triển NNL của BHXH Việt Nam. Đồng thời phù hợp chiến lược phát triển kinh tế. xã hội tỉnh Quảng Bình. Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI - Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2011-2020.

Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 1930 - 2020 Câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi

download.vn

BỘ CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM CUỘC THI "TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN . Trước khi Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Quảng Ngãi thành lập, ở Quảng Ngãi có những tổ chức cách mạng nào?. Bí thư đầu tiên của Tỉnh bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tỉnh Quảng Ngãi là ai?. Tổ chức nào được xem là tổ chức tiền thân của Đảng bộ Quảng Ngãi, thể hiện nét độc đáo, sáng tạo của Đảng bộ Quảng Ngãi trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê nin vào Việt Nam?.

Đề cương Cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 1930 - 2020 Gợi ý nội dung viết cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi

download.vn

Đề cương Cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn . Trình bày sự thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi và ý nghĩa của sự kiện này?. Bối cảnh tình hình trong nước, trong tỉnh trước khi Đảng bộ Quảng Ngãi được thành lập.. Quá trình vận động thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi. Nét riêng, độc đáo của quá trình thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi.. Ý nghĩa của sự thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi..

Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân từ năm 1991 đến năm 2005

02050004012-LV_Nguyễn Thị Quyên.pdf

repository.vnu.edu.vn

Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, Quảng Ninh. Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh (1994), Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị đại biểu Đảng bộ giữa nhiệm kỳ (khóa IX), Báo Quảng Ninh, Tháng 3/1994, Số 3912. Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Quảng Ninh. Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh (2000), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Quảng Ninh.

Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình

00050004510.pdf

repository.vnu.edu.vn

Chương 3: Thực trạng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Chương 4: Quan điểm và giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. Đảng bộ huyện Quảng Ninh, 2010. Báo cáo Đại hội đảng bộ huyện Quảng Ninh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2010-2015. Quảng Bình.. Đảng bộ huyện Quảng Ninh, 2011.

Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân từ năm 1991 đến năm 2005

LV_Nguyễn Thị Quyên_Khóa 2013.pdf

repository.vnu.edu.vn

ẢNG B TỈNH QUẢN N N L N O PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ N N. Bảng 1.3: Số lượng kinh tế tư nhân giai đoạn 1991-. thành phần kinh tế tỉnh Quảng Ninh 71. Các yếu tố tác động, chi phối đến sự lãnh đạo phát triển kinh tế tƣ nhân của ảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội. Chủ trương phát triển kinh tế tư nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực trạng kinh tế tư nhân của tỉnh Quảng Ninh trước năm 1991.

Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) và tỉnh Quảng Bình (CHXHCN Việt Nam) từ năm 1989 đến năm 2017

tailieu.vn

Chi cục Hải quan tỉnh Quảng Bình các năm. tại Quảng Bình . LHS Khăm Muộn . 1 Biên bản làm việc giữa hai đoàn đại biểu Đảng bộ và chính quyền tỉnh Khăm Muộn và tỉnh Quảng Bình. Quảng Bình với Ban Biên giới tỉnh Khăm Muộn. Tỉnh Quảng Bình. 4 Biên bản hội đàm giữa Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình và Đoàn đại biểu, chính quyền tỉnh Khăm Muộn. chính quyền tỉnh Quảng Bình với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, chính quyền tỉnh Khăm Muộn.

kế hoạch 09 thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh và 50 năm. uc

www.scribd.com

Tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng bộ Tỉnh Quảng Namtrong 83 năm qua và 50 năm thành lập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam . Câu 1: Đảng bộ tỉnh Quảng Nam được thành lập vào thời gian nào, ở đâu, do ai làm Bíthư ? Hãy nêu ý nghĩa của sự kiện trên? Câu số 02: Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã trải qua mấy kỳ Đại hộivà được tổ chức tại đâu, vào thời gian nào ?

Luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân từ năm 1991 đến năm 2005

tailieu.vn

ẢNG B TỈNH QUẢN N N L N O PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ N N. Bảng 1.3: Số lượng kinh tế tư nhân giai đoạn 1991-. thành phần kinh tế tỉnh Quảng Ninh 71. Các yếu tố tác động, chi phối đến sự lãnh đạo phát triển kinh tế tƣ nhân của ảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội. Chủ trương phát triển kinh tế tư nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực trạng kinh tế tư nhân của tỉnh Quảng Ninh trước năm 1991.

Thực trạng đội ngũ và phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

tailieu.vn

Thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình 2.2.1. Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Phòng GD-ĐT huyện đã xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ CBQL giáo dục nói chung, CBQL giáo dục tiểu học nói riêng. Công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ kế cận ở cơ sở còn nhiều yếu kém.

Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lãnh đạo kinh tế từ năm 1954 đến năm 1964

02050004153.pdf

repository.vnu.edu.vn

ĐẢNG BỘ TỈNH HÒA BÌNH LÃNH ĐẠO KINH TẾ TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1964. Ban Chấp hành: BCH. 1.1.1 Những căn cứ để Đảng bộ tỉnh Hòa Bình xác định chủ trương. Chủ trương của Đảng bộ tỉnh. Chủ trương của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình Error! Bookmark not defined.. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình (1948), Báo cáo Tỉnh ủy 1947.. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình (1954), Báo cáo tình hình và nhiệm vụ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình (1955), Báo cáo quyết nghị thi hành chỉ thị của Khu ủy về việc chống hạn.

Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lãnh đạo kinh tế từ năm 1954 đến năm 1964

luận văn thạc sĩ.pdf

repository.vnu.edu.vn

ĐẢNG BỘ TỈNH HÒA BÌNH LÃNH ĐẠO KINH TẾ TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1964. 1.1.1 Những căn cứ để Đảng bộ tỉnh Hòa Bình xác định chủ trương. Chủ trương của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình. Những chủ trƣơng và biện pháp của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đề ra trong lĩnh vực kinh tế. Làm rõ những thành công, hạn chế của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình trong lãnh đạo kinh tế. Sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đối với lĩnh vực kinh tế từ năm 1961 đến năm 1964. Những căn cứ để Đảng bộ tỉnh Hòa Bình xác định chủ trƣơng 1.1.1.1.

Luận văn Thạc sĩ Lịch sử Đảng: Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lãnh đạo phát triển kinh tế du lịch (1992 - 2008)

tailieu.vn

Thực trạng ngành kinh tế du lịch Ninh Bình trƣớc những năm tái lập tỉnh . Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hoạt động của du lịch Ninh Bình (Hà Nam Ninh cũ) chưa phát triển. Đầu tư phát triển du lịch chưa mạnh dạn. Quá trình lãnh đạo phát triển ngành kinh tế du lịch của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình từ . Đường lối lãnh đạo phát triển kinh tế du lịch của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình . Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp,. XD trụ sở làm việc Sở Du lịch . Tổng số Nguồn: Sở Du lịch Ninh Bình.

Đảng bộ tỉnh Bình Định lãnh đạo phong trào chiến tranh du kích từ năm 1965 đến năm 1975

LUẬN VĂN HC sửa.pdf

repository.vnu.edu.vn

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH LÃNH ĐẠO PHONG TRÀO CHIẾN TRANH DU KÍCH TỪ. CHƢƠNG 1: ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH LÃNH ĐẠO PHONG TRÀO CHIẾN TRANH DU KÍCH GÓP PHẦN ĐÁNH BẠI CHIẾN LƢỢC “CHIẾN TRANH CỤC BỘ . Quá trình lãnh đạo chỉ đạo phong trào chiến tranh du kích của Đảng bộ tỉnh (từ năm 1965 đến năm 1968. Phong trào chiến tranh du kích ở Bình Định. CHƢƠNG 2: ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH TĂNG CƢỜNG LÃNH ĐẠO PHONG TRÀO CHIẾN TRANH DU KÍCH GÓP PHẦN KẾT THÚC CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƢỚC (1969-1975.

Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lãnh đạo công tác thanh niên từ năm 2000 đến năm 2010

luan van hà thị lê phương.pdf

repository.vnu.edu.vn

ĐẢNG BỘ TỈNH HÒA BÌNH LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC THANH NIÊN TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2010. Chƣơng 1 ĐẢNG BỘ TỈNH HÒA BÌNH LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC THANH NIÊN TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2005. Chủ trƣơng của Đảng về công tác thanh niên từ năm 2000 đến năm 2005. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác thanh niên. Chủ trương của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình về công tác thanh niên từ năm 2000 đến năm 2005. Tình hình công tác thanh niên ở tỉnh Hòa Bình trước 2000.

Đấu Tranh Chính Trị Trong Đồng Khởi Ở Các Tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định Và Phú Yên (1964–1965)

www.academia.edu

Thắng lợi này đã tạo ra những cơ sở quan trọng để Đảng đề ra đường lối chiến lược lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở những giai đoạn tiếp theo. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên (1996), Lịch sử Phú Yên kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên xuất bản. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi (1999), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.