« Home « Kết quả tìm kiếm

Đảng Cộng sản Việt Nam


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Đảng Cộng sản Việt Nam"

Giáo án Lịch sử lớp 5 bài 7: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời

vndoc.com

BÀI: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI I. Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là người chủ trì Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.. Hoạt động 1: Hoàn cảnh đất nước 1929 và yêu cầu thành lập Đảng cộng sản.. Muốn thống nhất được ba tổ chức cộng sản. GV và HS cùng tìm hiểu sự kiện thành lập Đảng:. Vì sao cần phải sớm thống nhất các tổ chức cộng sản.. Hoạt động 2: Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.. Hội nghị thành lập Đảng diễn ra ở đâu?

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 5 bài 7: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

vndoc.com

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 5 bài 7: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời Vì sao cần phải sớm hợp nhất các tổ chức cộng sản?. Từ giữa năm 1929, ở nước ta lần lượt ra đời ba tổ chức cộng sản. Vì vậy cần hợp nhất 3 tổ chức cộng sản để tăng thêm sức mạnh cách mạng và thống nhất thành một đảng lớn để tổ chức lãnh đạo quần chúng.. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu? Do ai chủ trì?.

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển giáo dục đai học ở Việt Nam hiện nay

02050003909.pdf

repository.vnu.edu.vn

Tóm lại, đến nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu về giáo dục và giáo dục đại học, tuy nhiên, còn thiếu vắng những công trình nghiên cứu sâu về quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển giáo dục đại học như một hệ. Khái quát quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển giáo dục đại học và rút ra giá trị của quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay..

Đào tạo và nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ở Đại học Quốc gia Hà Nội ( 1974-2014)

02050003612.pdf

repository.vnu.edu.vn

Về đào tạo, hai Bộ môn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (nay là môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam) cho toàn thể sinh viên của trường Đại học Tổng hợp và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đào tạo và nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ở Đại học Quốc gia Hà Nội ( 1974-2014)

LUAN VAN.pdf

repository.vnu.edu.vn

ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam M ố:. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.

Những nhà lãnh đạo chủ chốt và sự lãnh đạo tài giỏi: Một nghiên cứu trường hợp Việt Nam sau Đại hội lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam

tainguyenso.vnu.edu.vn

Một thế hệ mới các nhà lãnh đạo, bao gồm Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ mới đã được thành lập sau Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ không chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế cho Việt Nam mà còn phải đối diện với nhiều khó khăn đến từ các nền kinh tế khác. Cơ cấu lãnh đạo mới của Việt Nam. Bộ máy lãnh đạo mới được thành lập từ năm 2006, bao gồm Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam..

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển giáo dục đai học ở Việt Nam hiện nay

LV S-A SAU BV 2003.pdf

repository.vnu.edu.vn

Các quan điểm cơ bản của Đảng về phát triển giáo dục đại học từ 1996 đến nay;. Đưa ra phương hướng, giải pháp phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam đến năm 2020.. Về đối tượng nghiên cứu: Khái quát Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển giáo dục đại học hiện nay.. “Đến thế kỷ XV - XVI, nền giáo dục Việt Nam đã phát triển rực rỡ.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham ô và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

LV KIEU YEN .pdf

repository.vnu.edu.vn

Tuy nhiên, chưa có công trình nào tập trung vào sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam trong việc chống tham ô, tham nhũng ở giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô và thực trạng sự vận dụng của Đảng ta thời gian qua, luận văn đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay..

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác báo chí từ năm 1986 đến năm 2006

Luận án TS R.pdf

repository.vnu.edu.vn

Báo chí đã phản ánh kịp thời, sinh động quá trình từng bƣớc đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN nói chung, với công tác báo chí nói riêng. đồng thời đúc rút các kinh nghiệm để phục vụ thực tiễn công tác báo chí của Đảng trong giai đoạn mới.. Với những lý do trên, NCS chọn vấn đề Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác báo chí từ năm 1986 đến năm 2006 làm đề tài luận án tiến sĩ sử học, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam..

Đảng Cộng sản Việt Nam với công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài từ năm 2001 đến năm 2014

LUẬN VĂN.pdf

repository.vnu.edu.vn

Trần Trọng Đăng Đàn (2005), Người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ có Việt kiều, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.. Đảng Cộng sản Việt Nam (1993), Nghị quyết của Bộ Chính trị về chính sách và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (Tài liệu mật lưu tại Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài).. Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.. Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới

repository.vnu.edu.vn

Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội.. Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000, Nxb Sự thật, Hà Nội.. Đảng cộng sản Việt Nam (2010), Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội..

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng hệ thống tổ chức và hoạt động của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam từ năm 1976 đến năm 1986

Nguyen Thi Thinh - Luan van.pdf

repository.vnu.edu.vn

Các văn kiện của Đảng từ năm của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có liên quan đên công tác xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội.. Văn kiện Đại hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Đại hội Phụ nữ toàn quốc nhiệm kỳ IV (1974) và V (1982).. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xây dựng hệ thống tổ chức và hoạt động từ năm 1976-1980.. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xây dựng hệ thống tổ chức và hoạt động từ năm 1980-1986..

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng đội ngũ trí thức từ năm 2006 đến năm 2013

02050003669.pdf

repository.vnu.edu.vn

Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 3, Nxb Sự Thật, Hà Nội.. Đảng Cộng sản Việt Nam (1999), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 3 Nxb Sự Thật, Hà Nội.. Đảng Cộng sản Việt Nam (2000), Các Nghị quyết của Trung ương Đảng Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội..

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện quyền của phụ nữ từ năm 1986 đến năm 2012

02050002625.pdf

repository.vnu.edu.vn

Đảng Cộng sản Việt Nam (1993), Nghị quyết số 04 – NQ/TW ngày 12/7/1993 của Bộ Chính trị Về đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới.. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội VI, VII, VIII, IX), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng hệ thống tổ chức và hoạt động của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam từ năm 1976 đến năm 1986

02050003513.pdf

repository.vnu.edu.vn

Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Giới thiệu về các tổ chức chính trị- xã hội Việt Nam, NXB Lao động- xã hội.. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 36, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 37, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 38, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 39, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội..

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng đội ngũ trí thức từ năm 2006 đến năm 2013

Luận văn.pdf

repository.vnu.edu.vn

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2013. Đội ngũ trí thức ĐNTT. Chƣơng 1 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC CỦA ĐẢNG TRƢỚC NĂM 2006. CHỦ TRƢƠNG CỦA ĐẢNG TRONG LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC CÁCH MẠNG.

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện quyền của phụ nữ từ năm 1986 đến năm 2012

LUAN VAN.pdf

repository.vnu.edu.vn

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN QUYỀN PHỤ NỮ. Quyền phụ nữ trong pháp luật quốc tế. Khái niệm quyền phụ nữ. Lãnh đạo thực hiện quyền phụ nữ trƣớc năm 1986. Chủ trương, chính sách của Đảng về quyền phụ nữ. Xây dựng hệ thống pháp luật về quyền phụ nữ. Kết quả thực hiện quyền phụ nữ ở Việt Nam thời kỳ trước 1986. Lãnh đạo thực hiện quyền phụ nữ từ năm 1986 đến năm 1991. Tiếp tục xây dựng hệ thống pháp luật về quyền phụ nữ.

Tìm hiểu quan điểm của Đảng về văn hóa Việt Nam trước cách mạng tháng tám năm 1945

Luận văn.pdf

repository.vnu.edu.vn

Trình bày thực trạng của văn hóa Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đ n Cách mạng Tháng Tám năm 1945.. Nêu được tác động của những quan điểm văn hóa của Đảng tới văn hóa Việt Nam và cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam giai đoạn . Luận văn làm sáng tỏ quan điểm của Đảng về văn hóa trong giai đoạn . Chương 1: Thực trạng văn hóa Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đ n Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Chương 2: Quan điểm của Đảng về văn hóa và văn nghệ Việt Nam.

Quan niệm tính Đảng trong văn học Việt Nam giai đoạn 1945-1975

LVThS. Tran Thi Ha.pdf

repository.vnu.edu.vn

Văn học Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đã nảy nở và phát triển trong bối cảnh lịch sử ấy. Tính Đảng qui định giá trị của một nền văn học là phải phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng. Văn học giai đoạn này đề cao tính chính trị, tính giai cấp và tính ĐảngĐảng cộng sản Việt Nam(cũng nhƣ các Đảng cộng sản ở các nƣớc xã hội chủ nghĩa trƣớc đây), đã đặt ra cho văn hóa, văn nghệ nhiệm vụ tuyên truyền các quan điểm đƣờng lối chính sách của Đảng..

Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ của Tạp chí Cộng sản

02050003644.pdf

repository.vnu.edu.vn

Khối tài liệu này là bộ phận cấu thành nên Phông Lưu trữ Đảng cộng sản Việt Nam..