« Home « Kết quả tìm kiếm

Đào tạo trực tuyến


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Đào tạo trực tuyến"

Hoạch định chiến lược Marketing của chương trình đào tạo trực tuyến Topica đến năm 2015

000000254093-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo Trực tuyến TOPICA cũng là một trong những tổ chức đào tạo trực tuyến mới được hình thành nhằm đáp ứng một lượng lớn nhu cầu đào tạo trực tuyến ở Việt nam.

Hoạch định chiến lược Marketing cho Chương trình đào tạo trực tuyến TOPICA đến năm 2015

000000254093-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo Trực tuyến TOPICA cũng là một trong những tổ chức đào tạo trực tuyến mới được hình thành nhằm đáp ứng một lượng lớn nhu cầu đào tạo trực tuyến ở Việt nam.

Hoạch định chiến lược marketing của chương trình đào tạo trực tuyến Topica đến năm 2015

000000254093-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo Trực tuyến TOPICA cũng là một trong những tổ chức đào tạo trực tuyến mới được hình thành nhằm đáp ứng một lượng lớn nhu cầu đào tạo trực tuyến ở Việt nam.

Hoạch định chiến lược Marketing của chương trình đào tạo trực tuyến Topica đến năm 2015

000000254093.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đặc biệt là khoảng thời gian thực hiện đề tài: “Hoạch định chiến lược Marketing tại Chương trình đào tạo trực tuyến TOPICA đến năm 2015” tôi đã tích lũy được những kinh nghiệm hữu ích, ứng dụng được nhiều kiến thức đã được đào tạo và trau dồi vào thực tế sản xuất kinh doanh. Chương trình đào tạo Trực tuyến TOPICA cũng là một trong những tổ chức đào tạo trực tuyến mới được hình thành nhằm đáp ứng một lượng lớn nhu cầu đào tạo trực tuyến ở Việt nam.

Hoạch định chiến lược marketing của chương trình đào tạo trực tuyến Topica đến năm 2015

000000254093.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đặc biệt là khoảng thời gian thực hiện đề tài: “Hoạch định chiến lược Marketing tại Chương trình đào tạo trực tuyến TOPICA đến năm 2015” tôi đã tích lũy được những kinh nghiệm hữu ích, ứng dụng được nhiều kiến thức đã được đào tạo và trau dồi vào thực tế sản xuất kinh doanh. Chương trình đào tạo Trực tuyến TOPICA cũng là một trong những tổ chức đào tạo trực tuyến mới được hình thành nhằm đáp ứng một lượng lớn nhu cầu đào tạo trực tuyến ở Việt nam.

Triển khai đào tạo trực tuyến góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

000000272947-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Tìm ra những hạn chế của công tác đào tạo và nguyên nhân của những hạn chế đó. Từ đó, tác giả đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo tại Trường đào tạo cán bộ trong đó có giải pháp triển khai đào tạo trực tuyến. Chương 3 xây dựng Dự án đào tạo trực tuyến và các giải pháp thực hiện công tác đào tạo trực tuyến.

Hoạch định chiến lược Marketing cho Chương trình đào tạo trực tuyến TOPICA đến năm 2015

000000254093.pdf

dlib.hust.edu.vn

CÁC CĂN CỨ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC MARKETING CHO CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN TOPICA. 32 2.1 Giới thiệu Chƣơng trình đào tạo trực tuyến TOPICA. 32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Chƣơng trình. 46 2.3.2 Chƣơng trình đào tạo. 48 2.3.2.1 Nội dung chƣơng trình đào tạo. 49 2.3.3.1 Phƣơng pháp đào tạo.

Triển khai đào tạo trực tuyến góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

000000272947.pdf

dlib.hust.edu.vn

Chỉ rõ mối liên hệ giữa việc lựa chọn mô hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để triển khai đào tạo trực tuyến gắn với mục tiêu kinh tế (hiệu quả hoạt động) và các mục tiêu ngoài kinh tế ở tầm vĩ mô (như: tăng tính chuyên nghiệp, bảo vệ môi trường. Chỉ ra tính cần thiết để triển khai mô hình đào tạo trực tuyến tại Agribank. Về mặt thực tiễn: Thay đổi, sắp xếp lại nguồn lực phục vụ quá trình triển khai mô hình đào tạo trực tuyến.

Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân trực tuyến TOPICA.

000000295972.pdf

dlib.hust.edu.vn

Bố cục của đề tài: Từ mục đích, nội dung và các vấn đề cần giải quyết, nội dung của đề tài được bố cục thành 3 chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về đào tạo trực tuyến và chất lượng đào tạo trực tuyến Chương 2: Thực trạng chất lượng đào tạo cử nhân trực tuyến TOPICA Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân trực tuyến TOPICA. 3 Ngô Thị Thanh Thủy Cao học QTKD 2012-2015 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN VÀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TRỰC

Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân trực tuyến TOPICA.

000000295972-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Một xu hướng mới của đào tạo từ xa trên thế giới là ứng dụng công nghệ thông tin tối đa trong toàn bộ quá trình đào tạo và hỗ trợ học tập – Đào tạo trực tuyến (hình thức đào tạo E-learning). Cử nhân trực tuyến TOPICA cũng là một trong những cơ sở đào tạo trực tuyến đang phát triển.

Một mô hình chia sẻ nội dung cho các hệ thống đào tạo trực tuyến

tainguyenso.vnu.edu.vn

Một mô hình chia sẻ nội dung cho các hệ thống ñào tạo trực tuyến. Chia sẻ và sử dụng lại nội dung trong các hệ thống ñào tạo trực tuyến (web-based trainning) ñang là mối quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu cũng như người phát triển hệ thống. ðã có một số chuẩn ñược ñặt ra cho chia sẻ nội dung như SCORM. Tuy nhiên, quá trình chia sẻ nội dung giữa các hệ thống chủ yếu ñược thực hiện theo hình thức offline dẫn ñến khó khăn trong quản lý và cập nhật nội dung.

Một cách tiếp cận phát triển hệ thống đào tạo trực tuyến dựa trên công nghệ Portal

tainguyenso.vnu.edu.vn

Một cách tiếp cận phát triển hệ thống ñào tạo trực tuyến dựa trên công nghệ Portal. Các hệ thống ñào tạo trực tuyến tạo ra một môi trường dạy và học linh ñộng và từng bước làm thay ñổi phương thức dạy và học. Tuy nhiên, việc xây dựng một hệ thống ñáp ứng ñược các nhu cầu học của các ñối tượng học viên khác nhau cũng như ñáp ứng ñược sự thay ñổi về công nghệ trong biểu diễn và phát tán nội dung học là không ñơn giản.

Nở rộ đại học trực tuyến

271_FINAL(15).pdf

repository.vnu.edu.vn

Ông là nhà cung cấp các khóa học trực tuyến. Các nhà đầu tư ở Silicon Valley đoán chắc sẽ có sự bùng nổ đại học trực tuyến (Online-University). Ngoài ra còn có cảnh báo về sự “độc canh giáo dục”, các trường đại học danh tiếng sẽ có vai trò áp đảo đối với chương trình đào tạo trực tuyến.

Ứng dụng moodle xây dựng các khóa học trực tuyến

000000255207.TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đối tượng nghiên cứu - Nghiên cứu các lý thuyết liên quan đến e-learning, các hình thức triển khai e-learning, các công cụ hỗ trợ soạn bài giảng, kiểm tra, đánh giá người học 2 - Nghiên cứu tình hình triển khai đào tạo trực tuyến và sự phát triển, ứng dụng của m-learning trong đào tạo trực tuyến hiện nay. Triển khai ứng dụng Moodle, cài đặt và cấu hình MLE Moodle trên server, cài đặt và cấu hình ứng dụng trên di động để triển khai m-learning.

Ứng dụng moodle xây dựng các khóa học trực tuyến

000000255207.pdf

dlib.hust.edu.vn

Tạo nội dung và các hoạt động cho khóa học Click chọn vào tên khóa học (vd khóa học về Kiến trúc máy tính), hệ thống sẽ chuyển đến Tổng quan các tuần lễ. Nắm bắt được điều đó, tác giả đã tiến hành nghiên cứu và triển khai xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến thông qua đề tài luận văn: “Ứng dụng Moodle xây dựng các khóa học trực tuyến”.

Nghiên cứu và phát triển hệ thống hỗ trợ học trực tuyến

000000310939.pdf

dlib.hust.edu.vn

Với những lý do trên, tác giả đã lựa chọn đề tài: ‘‘Nghiên cứu và phát triển hệ thống hỗ trợ học trực tuyến’’ để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình với mong muốn 2 mang đến một hệ thống học tập và đào tạo trực tuyến phù hợp với hệ thống học trực tuyến đang ngày càng phát triển tại Việt Nam, đồng thời có thể ứng dụng như một giải pháp trong đào tạo nhân lực của Công ty trách nhiệm hữu hạn Geniee. 1.2 Đối tượng nghiên cứu Hệ thống E-learning hỗ trợ giáo viên, học sinh, sinh viên trong việc học

Nghiên cứu và phát triển hệ thống hỗ trợ học trực tuyến

000000310939-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Xây dựng hệ thống hỗ trợ học trực tuyến, dựa trên mã nguồn mở Moodle đã được chỉnh sửa. e) Kết luận Hiện trạng của việc học, đào tạo, kiểm tra kiến thức trực tuyến chưa thật sự phát triển. Phần lớn do tính đặc thù của mỗi trường, trung tâm cũng như các doanh nghiệp, tổ chức có nền tảng tri thức khác nhau. Để đưa hệ thống hỗ trợ học, đào tạo trực tuyến vào thực tế cần có một nền tảng mã nguồn dễ chỉnh sửa, mềm dẻo và hỗ trợ tốt với từng lĩnh vực tri thức.

Dạy học trực tuyến ngành công nghệ thông tin theo tiếp cận tương tác

277371-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

học trực tuyến học phần Kiến trúc máy tính, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến ngành CNTT.

Dạy học trực tuyến ngành công nghệ thông tin theo tiếp cận tương tác

277371.pdf

dlib.hust.edu.vn

Tính giá trị và ý nghĩa thực tiến của khóa học trực tuyến học phần kiến trúc máy tính theo tiếp cận tương tác đã thiết kế. b) Tính hiệu quả và tác dụng của khóa học trực tuyến theo tiếp cận tương tác khi tổ chức dạy cho SV ngành CNTT. Tăng khả năng tương tác trong học tập trực tuyến. Nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến. Tính mới và sự cần thiết của mô hình thiết kế và tổ chức dạy học trực tuyến theo tiếp cận tương tác.

Nghiên cứu và xây dựng công cụ hỗ trợ học trực tuyến cho học sinh và sinh viên

311495-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Sau đó, luận văn tập trung nghiên cứu trình bày chi tiết hơn vào công nghệ được lựa chọn. 2.3 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn bao gồm : o Các công nghệ sử dụng phát triển ứng dụng đa nền tảng o Các công nghệ sử dụng hiển thị bài giảng chữ viết tay, bài giảng tài liệu o Mô hình hóa dữ liệu giả video phục vụ cho việc chỉnh sửa nội dung bài giảng. 2.4 Phạm vi nghiên cứu Các hệ thống đã và đang được sử dụng trong việc đào tạo trực tuyến, các công nghệ hỗ trơ phát triển ứng dụng