« Home « Kết quả tìm kiếm

Dạy học theo dự án


Tìm thấy 15+ kết quả cho từ khóa "Dạy học theo dự án"

Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án phần Hóa học hữu cơ lớp 9

repository.vnu.edu.vn

Đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS . Đổi mới phương pháp dạy học ở Việt Nam. Đổi mới phương pháp dạy học hóa học ở trường trung họcError! Bookmark not defined.. Phương pháp dạy học tích cực trong dạy học Hóa họcError! Bookmark not defined.. Khái niệm phương pháp dạy học tích cực. Dạy học theo dự án – Một phương pháp dạy học tích cựcError! Bookmark not defined.. Khái niệm dạy học theo dự án. Đặc điểm của dạy học theo dự án. Các hình thức dạy học của dự án. Quy trình dạy học theo dự án.

Phát triển năng lực nghiên cứu cho học sinh bằng dạy học theo dự án trong dạy học Sinh học 10, trung học phổ thông

repository.vnu.edu.vn

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU CHO HỌC SINH BẰNG DẠY HỌC THEO DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 10………31. Cấu trúc nội dung của chương trình Sinh học 10. Một số nội dung trong chương trình Sinh học 10 cần áp dụng dạy học theo dự án. Thiết kế một số dự án để dạy học Sinh học 10. 2.2.1 Cơ sở thiết kế dự án trong môn học. Tổ chức dạy học theo dự án nhằm phát triển năng lực nghiên cứu cho học sinh. Nguyên tắc dạy học dự án. Quy trình tổ chức dạy học theo dự án.

Tổ chức dạy học văn bản thuyết minh (Ngữ văn 8) theo dự án

repository.vnu.edu.vn

Quy trình dạy học văn bản thuyết minh (Ngữ văn 8) theo. dự án 51. Yêu cầu của việc vận dụng quy trình dạy học theo dự án 67 CHƢƠNG 3 : THỰC NGHIỆM DẠY HỌC. VĂN BẢN THUYẾT MINH (NGỮ VĂN 8) THEO DỰ ÁN 73. Quy trình tổ chức dạy học theo dự án 48 Bảng 2.2. Bộ câu hỏi chương trình dự án “Tổ chức buổi triển. Nhiệm vụ của giáo viên trong dự án 62. Nhiệm vụ của học sinh phải thực hiện trong dự án 63 Bảng 2.5. Tóm tắt các bước hướng dẫn học sinh học theo dự án 68 Bảng 3.1.

Phát triển năng lực chủ động tích cực học tập của học sinh trong dạy học hóa học thông qua hình thức dạy học dự án

repository.vnu.edu.vn

Đánh giá kết quả dạy học theo dự án. Tiêu chí thứ nhất: Nhận thức của HS về ý nghĩa của việc dạy học dự án. Tiêu chí thứ hai: Thái độ của HS đối với môn Hóa học sau khi được học tập theo phương pháp dạy học dự án.. Nhận thức của học sinh về ý nghĩa của việc học tập theo phương pháp dạy học dự án. Để tìm hiểu thực trạng này, tôi đưa ra câu hỏi “Theo bạn học tập theo dự án hóa học có ích lợi gì cho bạn”. Nhận xét: Những ích lợi của phương pháp dạy học dự án được học sinh đánh giá theo các mức độ.

Dạy học theo năng lực - Cơ sở lí luận và thực tiễn

www.vatly.edu.vn

Nhiều nhà khoa học đã phân chia các mức độ tích hợp theo thang tăng dần theo thứ tự sau đây:. Nói tóm lại, dạy học tích hợp là một khái niệm còn tương đối mới, đang được cụ thể hóa ở nhiều cấp độ khác nhau trong các chương trình giáo dục. Có những nội dung chỉ tích hợp trong một môn học như dạy học theo chủ đề, có những nội dung được tích hợp đa môn hoặc xuyên môn như dạy học theo dự án chẳng hạn.

Vận dụng dạy học theo chủ đề trong phần lịch sử thế giới (1945-2000) ở trường Trung học phổ thông

repository.vnu.edu.vn

CHƢƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ KHI TIẾN HÀNH CÁC BÀI HỌC TRÊN LỚP PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. 3.1.Một số yêu cầu khi lựa chọn biện pháp dạy học Lịch sử theo chủ đề. 3.2.Một số biện pháp dạy học theo chủ đề trong phần Lịch sử thế giới ở trường Trung học phổ thông. 3.2.1.Sử dụng dạy học nêu vấn đề kết hợp với các phương pháp dạy học truyền thống. 3.2.2.Vận dụng linh hoạt dạy học theo dự án . 3.2.3.Vận dụng dạy học theo hợp đồng kết hợp với một số kĩ thuật dạy

Dạy học dự án chương từ trường

www.vatly.edu.vn

Quan điểm hiện đại về dạy học 1.1.1. Bản chất của hoạt động dạy 1.1.2. Bản chất của hoạt động học 1.1.3. Các hình thức tổ chức dạy học ở trường THPT 1.1.5. Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học 1.1.6. Vai trò của kiểm tra- đánh giá trong quá trình dạy học 1.2. Dạy học dự án 1.2.1. Khái niệm dạy học dự án 1.2.2. Đặc điểm của dạy học dự án 1.2.3. Phân loại dự án 1.2.4. Yêu cầu của bài học theo dự án 1.2.5. Các bước học theo dự án 1.2.6. Vai trò của GV và HS trong dạy học dự án.

Phát triển một số năng lực cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học chương "Nitơ - Photpho" Hóa học 11

05050002300.pdf

repository.vnu.edu.vn

Phƣơng pháp dạy học theo dự án. Thế nào là dạy học theo dự án. Quy trình áp dụng PPDH theo dự án trong dạy học hóa học. 25 1.4.4 Phƣơng pháp dạy học giải quyết vấn đề. Bản chất của dạy học. 1.4.4.2 Quy trình của dạy học giải quyết vấn đề. Các mức độ của việc áp dụng dạy học GQVĐ. 1.4.4.4 Ƣu điểm, nhƣợc điểm của phƣơng pháp dạy học GQVĐ. Một số kĩ thuật dạy học sử dụng trong dạy học hóa học. Kĩ thuật dạy học nhóm.

Xây dựng và tổ chức dạy học tích hợp chủ đề "Ánh sáng" ở trung học phổ thông

repository.vnu.edu.vn

Các nguyên tắc dạy học tích hợp. 1.2.Môt số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực tự chủ chiếm lĩnh kiến thức và năng lực học tập hợp tác. Dạy học nhóm. Dạy học theo dự án. Dạy học dựa trên vấn đề. Dạy học theo góc. 1.3.Thực trạng của dạy học tích hợp. Xu hướng dạy học tích hợp trên thế giới. 1.3.2.Thực trạng của dạy học tích hợp ở Việt nam hiện nayError! Bookmark not defined.. Quy trình xây dựng và tổ chức dạy học tích hợp. Một số quan điểm vận dụng dạy học tích hợp vào dạy học vật lý.

Xây dựng phương pháp dạy học thực hành phần động cơ đốt trong theo quan điểm tích hợp giữa lý thuyết và thực hành tại trường đại học sư phạm kỹ thuật Vinh

000000207963.pdf

dlib.hust.edu.vn

. 20 1.3 Các ph−ơng pháp dạy học tiếp cận mới. 21 1.3.1 Ph−ơng pháp dạy học nêu vấn đề. 21 3 1.3.2 Ph−ơng pháp dạy học ch−ơng trình hoá. 26 1.3.3 Ph−ơng pháp dạy học angorit hoá. 29 1.3.4 Ph−ơng pháp dạy học theo dự án. 31 1.3.5 Ph−ơng pháp dạy học bằng graph. 34 1.3.6 Ph−ơng pháp dạy học bằng mô phỏng. 36 1.4 Quan điểm về đổi mới ph−ơng pháp dạy học. 38 1.5 Dạy học theo quan điểm tích hợp trong đào tạo kỹ thuật. 42 1.5.3 Đặc điểm của dạy học theo quan điểm tích hợp. 43 1.5.4 Nguyên tắc xây dựng

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học phần hiđrocacbon – Hóa học lớp 11 trung học phổ thông

repository.vnu.edu.vn

Phương pháp dạy học mà quý thầy cô thường sử dụng trong khi dạy môn Hóa học 11 (Các bài chương Hiđrocacbon):. quyết vấn đề. 5 Dạy học hợp tác theo nhóm. 6 Dạy học theo góc 7 Dạy học theo hợp. 8 Dạy học theo dự án. Sau khi được học theo một số phương pháp dạy học tích cực thì bản thân em đã phát triển được những kỹ năng nào. Kỹ năng giải quyết vấn đề 6

Vận dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học môn giáo dục quốc phòng - an ninh tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội

311368-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Tóm tắt cô đọng các nội dung chính và đóng góp mới của tác giả - Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc vận dụng phương pháp dạy học Dự án vào dạy học. Nghiên cứu tìm hiểu hiện trạng môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đề xuất qui trình tiến hành dạy học theo phương pháp dạy học Dự án. c) Phƣơng pháp nghiên cứu.

Hai PP dạy học hiện đại (SP1 Hè 2012)

www.vatly.edu.vn

Học theo dự án đòi hỏi phải nghiên cứu và thể hiện kết quả học tập của mình thông qua các sản phẩm lẫn phương thức thực hiện.. Mục tiêu của dạy học dự án.

Phương pháp dạy học tích cực

www.vatly.edu.vn

Dạy học theo dự án ( Phương pháp dự án. Nhiệm vụ dự án cần chứa đựng những vấn đề phù hợp với trình độ và khả năng của HS. Nội dung dự án có sự kết hợp tri thức của nhiều lĩnh vực hoặc môn học khác nhau nhằm giải quyết một vấn đề mang tính phức hợp. 4.4 Một số kĩ thuật dạy học tích cực. 4.4.1 Kĩ thuật chia nhóm. 4.4.2 Kĩ thuật giao nhiệm vụ - Giao nhiệm vụ phải cụ thể, rõ ràng.

Xây dựng và sử dụng bài tập Hóa học theo tiếp cận PISA trong dạy học phần hợp chất hữu cơ chứa oxi hóa học 11 THPT nhằm phát triển cho học sinh năng lực giải quyết vấn đề

repository.vnu.edu.vn

Một là, dự báo về năng ực. Ba là, phát triển năng ực ãnh đạo. Có thể vận dụng lý thuyết phát triển năng ực cho HS THPT vào các nội dung sau:. Có nhiều biện pháp phát triển năng ực giải quyết vấn đề cho học sinh qu phƣơng pháp dạy học nhƣ phƣơng pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, PPDH đàm thoại phát hiện. Theo chúng tôi, có thể phát triển năng ực giải quyết vấn đề qu một số PPDH tích cực nhƣ: PPDH theo góc, theo hợp đồng, theo dự án...hoặc sử dụng bài tập bài tập hoá học.

SKKN: Vận dụng phương pháp dạy học dự án vào trường THPT

www.vatly.edu.vn

D−ới sự hỗ trợ của giáo viên, học sinh tham gia tích cực và chủ động vào rất nhiều hoạt động học tập khác nhau trong suốt quá trình dự án. chế tạo sản phẩm, tự đánh giá bản thân và tham gia đánh giá bạn bè trong dự án. Trong dạy học dự án, học sinh không còn là những con rối hoạt động thụ động theo sự điều khiển của giáo viên mà thực sự trở thành tác giả của việc học tập của họ.. So sánh ph−ơng pháp dạy học dự án và ph−ơng pháp truyền thống Dạy học truyền thống Dạy học dự án Mục tiêu.

Vận dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học môn giáo dục quốc phòng - an ninh tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội

311368.pdf

dlib.hust.edu.vn

Sự phát triển của phương pháp dạy học dự án trên thế giới. Sự phát triển của phương pháp dạy học dự án ở Việt Nam. Khái niệm về dạy học dự án. Khái niệm dự án. Khái niệm dạy học dự án. Cơ sở của dạy học dự án. Cơ sở lý luận dạy học. Phân loại dạy học dự án. Đặc điểm của dạy học dự án. Tiến trình dạy học dự án. Vai trò của giáo viên và học sinh trong dạy học dự án.

Phát triển tư duy kỹ thuật cho học sinh trên cơ sở vận dụng phương pháp dự án vào dạy học sửa chữa ôtô tại trường đại học sư phạm kỹ thuật Vinh

000000207970.pdf

dlib.hust.edu.vn

dự án Cấu trúc của dạy học dự án. .27 1.2.6 Ví dụ minh họa về cấu trúc của dạy học dự án trong thực hành kỹ thuật. ..29 1.2.7 Tính −u việt và hạn chế của việc dạy học bằng ph−ơng pháp dự án Cơ sở lý luận của việc vận dụng ph−ơng pháp dự án vào dạy học sửa chữa ô tô nhằm phát triển t− duy kỹ thuật Đối t−ợng nghiên cứu của ngành học Mục đích, nhiệm vụ của ngành học Ch−ơng trình nội dung ngành học sửa chữa ô tô Dạy học thực hành “sửa chữa ô tô” bằng ph−ơng pháp dự án giúp học sinh phát triển t− duy

Phát triển tư duy kỹ thuật cho học sinh trên cơ sở vận dụng phương pháp dự án vào dạy học sửa chữa ôtô tại trường đại học sư phạm kỹ thuật Vinh

000000207970-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Tóm tắt luận văn Đề tài: Phát triển t− duy kỹ thuật cho học sinh trên cơ sở vận dụng ph−ơng pháp dự án vào dạy học sửa chữa ô tô tại Tr−ờng ĐHSPKT Vinh. 1: Cơ sở lý luận của việc vận dụng ph−ơng pháp dự án vào dạy nghề sửa chữa ô tô nhằm phát triển t− duy kỹ thuật. 1.1 T− duy kỹ thuật. 1.2 Tổng quan về ph−ơng pháp dạy học dự án trong dạy nghề. 1.3 Cơ sở lý luận của việc vận dụng ph−ơng pháp dự án vào dạy học sửa chữa ô tô nhằm phát triển t− duy kỹ thuật. 2: Vận dụng ph−ơng pháp dự án vào dạy học

Phát triển một số năng lực cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học chương "Nitơ - Photpho" Hóa học 11

luận văn-mien.pdf

repository.vnu.edu.vn

Năng lực thực hành hóa học. 6 Việc thực hiện các nhiệm vụ trong học theo góc, theo hợp đồng và theo dự án giúp các em phát triển năng lực thực hành.. 7 Việc thực hiện các nhiệm vụ trong học theo góc, theo hợp đồng và theo dự án giúp em phát triển năng lực GQVĐ.