« Home « Kết quả tìm kiếm

Dữ liệu


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Dữ liệu"

Công nghệ lưới dữ liệu hỗ trợ chia sẻ dữ liệu trực tuyến

000000254948.PDF.pdf

dlib.hust.edu.vn

BÙI HẢI PHONG CÔNG NGHỆ LƯỚI DỮ LIỆU HỖ TRỢ CHIA SẺ DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN Chuyên ngành : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. 11 1.1 Bài toán chia sẻ dữ liệu. 17 2.1 Tổng quan về lưới dữ liệu (Data Grid. 17 2.1.2 Phân loại lưới dữ liệu. 19 2.1.3 Đặc điểm của lưới dữ liệu. 22 2.1.4 Các thành phần của công nghệ lưới dữ liệu được áp dụng vào bài toán. 38 Chương 3: XÂY DỰNG TẦNG LƯỚI DỮ LIỆU.

Công nghệ lưới dữ liệu hỗ trợ chia sẻ dữ liệu trực tuyến

000000254948-TT.PDF.pdf

dlib.hust.edu.vn

Hệ thống không chỉ cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu mà còn hỗ trợ người dùng trong việc chia sẻ dữ liệu với người dùng khác. Luận văn đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu và đưa ra giải pháp cho bài toán lưu trữ và chia sẻ dữ liệu của người dùng.

Cơ sở dữ liệu

tainguyenso.vnu.edu.vn

Nội dung chi tiết môn học Chương 1: Làm quen với cơ sở dữ liệu (16P) 1.1. Cơ sở dữ liệu là gì 1.2. Thực thể và quan hệ, bảng dữ liệu 1.3. Những nguyên lý thiết kế cơ sở dữ liệu 1.5. Kiểu dữ liệu, kích thước, tên, định dạng và kiểm tra tính hợp lệ của dữ. liệu Chương 2: Chuẩn hoá cơ sở dữ liệu (12P). Các dạng chuẩn hóa dữ liệu Chương 3: SQL và cơ sở dữ liệu (40P).

Ứng dụng cơ sở dữ liệu song song trong xử lý dữ liệu cuộc gọi

repository.vnu.edu.vn

ỨNG DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU SONG SONG TRONG XỬ LÝ DỮ LIỆU CUỘC GỌI. ỨNG DỤNG SƠ DỞ DỮ LIỆU SONG SONG TRONG XỬ LÝ DỮ LIỆU CUỘC GỌI. Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin. 1.1 Giới thiệu. 3.1 Giới thiệu. 3.3 Mẫu dữ liệu. Tên đề tài luận văn: “Ứng dụng cơ sở dữ liệu song song trong xử lý số liệu cuộc gọi.”. Với đặc thù của dữ liệu cuộc gọi là số lượng rất nhiều bản ghi dẫn đến việc thực hiện các câu truy vấn đọc dữ liệu trên một tập dữ liệu lớn sẽ mất nhiều thời gian.

Vấn đề bảo mật cơ sở dữ liệu trong cơ sở dữ liệu phân tán

repository.vnu.edu.vn

Vì vậy việc lựa chọn công cụ hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle là một giải pháp phù hợp cho việc xây dựng và quản trị cũng như mở rộng, kiện toàn hệ thống thông tin Xuất nhập cảnh của Tổng cục An ninh.. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle là một trong những hệ quản trị dữ liệu hàng đầu thế giới được lựa chọn để quản lý và lưu trữ dữ liệu cho hệ thống của các doanh nghiệp, tổ chức có quy mô lớn, vừa và nhỏ.

Vấn đề sao lưu và phục hồi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu phân tán

repository.vnu.edu.vn

Vấn đề sao lưu và phục hồi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu phân tán. Tổng quan vấn đề sao lưu và phục hồi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu (CSDL) phân tán. Giới thiệu bài toán và hiện trạng hệ thống ứng dụng quản lý nhân sự trên các mặt: mô hình ứng dụng, đặc điểm của mô hình CSDL đang sử dụng, hệ quản trị CSDL, phân tán dữ liệu, định vị dữ liệu.

Thiết kế Cơ sở dữ liệu phân tán sử dụng các kỹ thuật Khai phá dữ liệu.

000000295700.pdf

dlib.hust.edu.vn

KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ CÁC KỸ THUẬT PHÂN CỤM. Tổng quan về khai phá dữ liệu. Các mô hình khai phá dữ liệu. Bài toán phân cụm dữ liệu. Tổng quan về kỹ thuật phân cụm. Các kỹ thuật phân cụm dữ liệu. THIẾT KẾ PHÂN ĐOẠN NGANG CSDL PHÂN TÁN ỨNG DỤNG MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN CỤM TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU. Các vấn đề về thiết kế phân đoạn. Kỹ thuật phân đoạn ngang cổ điển. Phân đoạn ngang sử dụng kỹ thuật phân cụm dữ liệu k-Medoids. Mô hình dữ liệu. Thuật toán phân cụm.

Cơ sở dữ liệu xác xuất

dlib.hust.edu.vn

Cách tiếp cận thứ hai là theo lôgic và hình thức hoá cơ sở dữ liệu quan hệ và sự mở rộng các ý nghĩa của lý thuyết lôgic cụ thể. Như đã nói ở trên, thông tin chứa trong cơ sở dữ liệu là thông tin không đầy đủ hay không chắc chắn có thể được biểu diễn bởi một tập các thế giới có thể, tức là, biểu diễn bằng một tập cơ sở dữ liệu quan hệ cổ điển.

Thiết kế Cơ sở dữ liệu phân tán sử dụng các kỹ thuật Khai phá dữ liệu.

000000295700-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

đoạn ngang CSDL phân tán trên cơ sở các kỹ thuật phân cụm dữ liệu và cài đặt các thuật toán thử nghiệm.

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

vndoc.com

Xây dựng cấu trúc dữ liệu. Mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Đánh giá Cấu trúc dữ liệu &. Kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu con trỏ. Kiểu dữ liệu tập tin. Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật. Định nghĩa – Cấu trúc dữ liệu. Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật = Chương trình. Đánh giá cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật b. Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật B1: k = 1. Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật int RecBinarySearch (T M.

Tích hợp dữ liệu đa phương tiện

297756.pdf

dlib.hust.edu.vn

Một số ví dụ về cơ sở dữ liệu đa phƣơng tiện. Cơ sở dữ liệu đa phƣơng tiện không nghe nhìn. Liên kết các MDB bằng phƣơng pháp siêu dữ liệu. Yêu cầu Hệ thống. Hệ thống Cơ sở dữ liệu đa phƣơng tiện Federated. Kiến trúc hệ thống EGTV. 28 Chƣơng 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa phƣơng tiện. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa phƣơng tiện (M-DBMS. Thời gian lƣu trữ của dữ liệu là lâu dài. Nhất quán trong quan điểm của dữ liệu. Bảo mật dữ liệu. Truy vấn và lấy dữ liệu. Việc chuyển giao dữ liệu.

Tích hợp dữ liệu đa phương tiện

297756-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Các Web đã cực kỳ phát triển mạnh và phần mềm để thao tác dữ liệu đa phương tiện hiện có. Cuối cùng, một số ứng dụng cụ thể (đã có) và các ứng dụng trong tương lai cần phải sống với dữ liệu đa phương tiện. Dữ liệu đa phương tiện gồm nhiều tính năng thú vị. Số lượng lớn các dữ liệu trong các ứng dụng đa phương tiện khác nhau liên quan đến bảo hành để có cơ sở dữ liệu như cơ sở dữ liệu cung cấp nhất quán, đồng thời tính toàn vẹn, an ninh và tính sẵn sàng của dữ liệu.

Khai phá dữ liệu phát hiện luật kết hợp và ứng dụng đối với kho dữ liệu của ngân hàng

repository.vnu.edu.vn

Tuy nhiên ở nước ta, các nhà quản trị thậm chí còn chưa biết làm sao tổ chức dữ liệu của mình thành một Kho dữ liệu, họ mới chỉ dừng lại ở việc trích rút được những báo cáo đơn giản đáp ứng các nghiệp vụ hàng ngày, chưa có khái niệm về Kho dữ liệu, về phân tích OLAP, chứ chưa nói đến là Khai phá dữ liệu từ Kho dữ liệu đó. Chính vì vậy đề tài tập trung vào vấn đề rất thực tiễn này: Khai phá dữ liệu phát hiện luật kết hợp và Ứng dụng đối với Kho dữ liệu của ngân hàng..

Tích hợp dữ liệu vào Semantic web

104515.pdf

dlib.hust.edu.vn

Truy vấn dữ liệu trong RDF. Ràng buộc dữ liệu. TÍCH HỢP DỮ LIỆU VÀO SEMANTIC WEB. Mụ hỡnh tớch hợp dữ liệu. Cỏc ngụn ngữ của Semantic Web. Chuyển dữ liệu từ Relational Database sang XML. Phương thức chuyển đổi cơ sỡ dữ liệu quan hệ sang XML. Chuyển đổi cỏc thành phần của cơ sở dữ liệu quan hệ sang XML. Chuyển dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quan hệ sang RDF.

Truyền dữ liệu TCP trên mạng Wimax

000000240076.pdf

dlib.hust.edu.vn

Nó quy định số byte dữ liệu bắt đầu bằng byte dữ liệu được biểu thị trong trường số báo nhận mà máy thu (máy phát của đoạn này) sẽ chấp nhận • Checksum: Mã kiểm soát lỗi (theo phương pháp CRC) cho toàn bộ đoạn (cả tiêu đề và dữ liệu. Con trỏ khẩn: Trỏ tới octet dữ liệu đầu tiên theo sau dữ liệu khẩn, cho phép bên nhận biết được độ dài của dữ liệu khẩn.

Cơ sở dữ liệu mờ và ứng dụng

repository.vnu.edu.vn

Cơ sở dữ liệu mờ và ứng dụng. Giới thiệu tổng quan về các mô hình cơ sở dữ liệu mờ. Trình bày cách giải quyết các vấn đề khi mở rộng cơ sở dữ liệu quan hệ thành cơ sở dữ liệu mờ: vấn đề phụ thuộc hàm mờ, khóa mờ, các dạng chuẩn mờ, tách lượng đồ quan hệ mờ và dạng chuẩn mờ Boyce Codd, mở rộng cơ sở dữ liệu quan hệ thành cơ sở dữ liệu mờ dựa trên lý thuyết khả năng.

Truy vấn dữ liệu hướng người dùng

000000208341.pdf

dlib.hust.edu.vn

Từ đó đặt ra một thách thức cho công nghệ cơ sở dữ liệu, đòi hỏi một hệ cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và mô hình công nghệ mềm dẻo cho phù hợp với những yêu cầu của người dùng. Người dùng luôn luôn mong ước có được những thông tin cần thiết, thỏa mãn những ước muốn của họ đưa ra, điều này đòi hỏi chúng ta phải có một mô hình dữ liệu gần gũi với người dùng, cụ thể hơn, yêu cầu có một mô hình dữ liệu ưa thích mềm dẻo.

Tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu quan hệ và cơ sở dữ liệu phân tán bằng phương pháp Heuristic

repository.vnu.edu.vn

Nguyễn Kim Anh, Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu, NXB ĐH Quốc Gia Hà Nội, 2004 [2]. Đỗ Phúc, Bài giảng cơ sở dữ liệu nâng cao (Dành cho lớp cao học CNTT), 2004 [4]. Đỗ Phúc - Nguyễn Tăng Tỵ, Giáo trình cơ sở dữ liệu, NXB Đại học QG TP Hồ Chí. Jeffrey D.Ulman, biên dịch Trần Đức Quang (2002), Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức, tập I và II, NXB thống kê.. Nguyễn Bá Tường, Nhập môn cơ sở dữ liệu phân tán, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2005.

Nghiên cứu và áp dụng một số kỹ thuật kghai phá dữ liệu với cơ sở dữ liệu ngầnh thuế Việt nam

000000208312.pdf

dlib.hust.edu.vn

LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGHIÊN CỨU VÀ ÁP DỤNG MỘT SỐ KỸ THUẬT KHAI PHÁ DỮ LIỆU VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH THUẾ VIỆT NAM NGUYỄN THU TRÀ Hà Nội 2006 Hà Nội 2006 2 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ MỞ đẦU CHƯƠNG 1. KHAI PHÁ DỮ LIỆU . Tổng quan khai phá dữ liệu Dữ liệu. 14 1.1.2 Tiền xử lý dữ liệu. 16 1.1.3 Mô hình khai phá dữ liệu.

Phân đoạn dữ liệu video và ứng dụng

00050005734.pdf

repository.vnu.edu.vn

Trong đa phƣơng tiện dữ liệu video khác với c á c l o ạ i dữ liệu khác bởi hai yếu tố là thời gian và không gian. Hơn thế nữa, dung lƣợng và định dạng phi cấu trúc của dữ liệu video số đ ã t ạ o ra không ít khó khăn trong quá trình quản lý, truy xuất dữ liệu video. So với ảnh số có tính chất tĩnh, video là dữ liệu động theo trục thời gian. Một đoạn video có chất lƣợng tốt có khoảng 25 đến 30 khung hình (frames) trên một giây theo chuẩn NTSC..