« Home « Kết quả tìm kiếm

Hải Dương


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Hải Dương"

Giáo dục pháp luật ở đô thị qua thực tiễn Thành phố Hải Dương

repository.vnu.edu.vn

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (2003), Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 27/11 ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ năm 2003 đến năm 2007, Hải Dương.. Ủy ban nhân dân Tỉnh Hải Dương (2008), Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 21/10 phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ năm 2008 đến năm 2012, Hải Dương.

Hòa giải ở cơ sở (Qua thực tiễn tỉnh Hải Dương)

repository.vnu.edu.vn

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (2011), Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 08/11 về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, Hải Dương. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (2014), Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 17/12 quy định mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Hải Dương.. Nguyễn Tất Viễn (chủ biên) (2011), Hòa giải – Nét văn hóa của cộng đồng người Việt, tr. 45, Nxb Tư pháp, Hà Nội..

Giáo dục pháp luật ở đô thị qua thực tiễn Thành phố Hải Dương

repository.vnu.edu.vn

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (2003), Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 27/11 ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ năm 2003 đến năm 2007, Hải Dương.. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương (2003) Quyết định số 1328/QĐ-UB ngày 23/12 ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố Hải Dương từ năm 2003 đến năm 2007, Hải Dương..

Phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương

repository.vnu.edu.vn

Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 về Quy hoạch phát triển hệ thống làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng, 2013. Hải Dƣơng, tháng 12 năm 2013.. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng, 2014. Hải Dƣơng, tháng 12 năm 2014.

Chiến lược kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Hải Dương

00050005354.pdf

repository.vnu.edu.vn

TMCP Ngoại thương Hải Dương 2010-2014 51 4 Bảng. Một số chỉ tiêu hoạt động của các ngân hàng tỉnh. Hải Dương năm 2013-2014 52. Bảng xếp hạng vị trí cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương, BIDV và Sacombank tại Hải Dương. Bảng so sánh quy mô tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Hải Dương và các đối thủ từ năm 2013-2014. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Hải Dương 67. Bảng so sánh quy mô lao động và lợi nhuận năm 2014 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Hải Dương và các đối thủ.

Văn hóa doanh nghiệp Công ty Điện lực Hải Dương – thực trạng và phát triển.

00050005933.pdf

repository.vnu.edu.vn

Thực trạng quá trình xây dựng và phát triển VHDN của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương. Giới thiệu chung về Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương. Lịch sử hình thành và chức năng nhiệm vụ của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương. Kết quả hoạt động của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương. Cấu trúc hữu hình của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương. Cách bài trí của Công ty và trang phục của nhân viên. Đánh giá tình hình xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp.

Quản lý nhân lực cán bộ, công chức tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương

repository.vnu.edu.vn

Bài học rút ra cho quản lý nhân lực cán bộ, công chức tỉnh Hải Dương. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÂN LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƢƠNG. Khái quát về tỉnh Hải Dương và nhân lực cán bộ, công chức 43. Khái quát về tỉnh Hải Dương 43. Thực trạng nhân lực cán bộ, công chức tỉnh Hải Dương 44. Phân tích Thực trạng quản lý nhân lực cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. Lập kế hoạch, quy hoạch nhân lực ngũ cán bộ, công chức 46 3.2.2.

Quản trị rủi ro tín dụng tại Argribank Hải Dương

00050005615.pdf

repository.vnu.edu.vn

Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank Hải Dương. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank Hải Dương. Nguyễn Văn Tiến (2006), “Quản trị rủi ro trong kinh doanh Ngân hàng”, NXB Thống kê.. 2 Agribank Hải Dƣơng, báo cáo tổng kết các năm 2012, 2013, 2014 3. Luật Ngân hàng Nhà nƣớc (2010), Luật các tổ chức tín dụng (2010), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội..

Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại Vietcombank Hải Dương

00050005437.pdf

repository.vnu.edu.vn

Chương 2: Thực trạng hoạt động marketing tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Hải Dương. Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing tại Vietcombank Hải Dương.. Tổng quan về Ngân hàng thƣơng mại 1.1. Ngân hàng thƣơng mại đã hình thành, tồn tại và phát triển gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá.

Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Hải Dương

repository.vnu.edu.vn

NH Đại Dƣơng CN Hải Dƣơng Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của NH Đại Dương CN Hải Dương.. NHNN tỉnh Hải Dƣơng Báo cáo tình hình hoạt động Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.. NHNN tỉnh Hải Dƣơng, NH Công Thƣơng KCN Hải Dƣơng, NH Vietcombank Hải Dƣơng, NH BIDV Hải Dƣơng, NH MHB Hải Dƣơng Lãi suất cơ bản, lãi suất cho vay.. Phan Thị Cúc chủ biên (2010), Tín dụng ngân hàng, Nxb Thống Kê, Hà Nội.. Quy chế số 088/2007/QC-HĐQT (2007), Quy chế cho vay, NH TMCP Đại Dƣơng..

Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần giao nhận kho vận Hải Dương

repository.vnu.edu.vn

Công ty cổ phần giao nhận kho vận Hải Dương Báo áo tổng kết hoạt động kinh doanh, Hải Dương.. Bùi Văn Đông) (2003), Chiến lược và sách lược kinh doanh, NXB Thống kê, Hà Nội.. Renee Mauborgne,(người dịch: Phương Thúy) (2005), Chiến lược đại dương xanh, NXB Tri thức.

Quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương

repository.vnu.edu.vn

Bookmark not defined.. 1.2.2 Quản lý ngân sách huyện (QLNS. 1.3 Kinh nghiệm quản lý ngân sách Nhà nƣớc ở các địa phƣơng hiện nay và bài học rút ra cho công tác quản lý ngân sách nhà nƣớc tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng. 1.3.1 Kinh nghiệm Quản lý thu ngân sách nhà nước của huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. 1.3.2 Kinh nghiệm quản lý ngân sách nhà nước của thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 1.3.3 Kinh nghiệm quản lý NSNN tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương Error!.

Quản lý hoạt động đào tạo sơ cấp nghề ở Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương.

000000295695-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Làm rõ thực trạng quản lý hoạt động đào tạo sơ cấp nghề ở Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương. Đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động đào tạo sơ cấp nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề ở Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý hoạt động đào tạo sơ cấp nghề. Làm rõ thực trạng về đào tạo và quản lý hoạt động đào tạo sơ cấp nghề ở Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương.

Hoàn thiện quản lý thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Hải Dương

297938-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

2: Tác giả đi vào phân tích đánh giá thực trạng quản lý thuế GTGT tại Cục Thuế tỉnh Hải Dương.

Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương

repository.vnu.edu.vn

Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương”. Đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ phận "Một cửa". Tạo điều kiện cho nhân dân giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nƣớc;. từng bƣớc chủ động thực hiện việc tra cứu thông tin về thủ tục hành chính. Nâng cao trình độ quản lý, tạo một bƣớc đột phá trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính với sự hỗ trợ có hiệu quả của các phần mềm trên mạng.

Nâng cao chất lượng quản lý Dự án ODA tại Công ty Kinh doanh nước sạch Hải Dương

00050005430.pdf

repository.vnu.edu.vn

Công ty kinh doanh nƣớc sạch Hải Dƣơng, 2008-2009. Báo cáo tổng kết của công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Hải Dương. Công ty kinh doanh nƣớc sạch Hải Dƣơng, 2010. Kế hoạch phát triển của Công ty kinh doanh nước sạch Hải Dương năm 2010-2015. Công ty tƣ vấn nƣớc và môi trƣờng, 2006. Dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống cấp nước thành phố Hải Dương giai đoạn 2006-2010.. Quản lý nhân sự. Giáo trình quản lý chất lượng 2 nd ed. Trƣờng ĐH Kinh Tế Quốc Dân. Hà Nội..

Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần Giầy Hải Dương

dlib.hust.edu.vn

Chương 2: Phõn tớch thực trạng cụng tỏc quản trị nhõn lực tại cụng ty cổ phần Giầy Hải Dương. Chương 3: Một số giải phỏp hoàn thiện cụng tỏc quản trị nhõn lực tại Cụng ty Cổ phần Giầy Hải Dương. Đề tài: Một số giải phỏp hoàn thiện cụng tỏc QTNL tại Cụng ty Cổ phần Giầy Hải Dương Phạm Hồng Thỏi Cao học QTKD CHƯƠNG 1 CƠ SỞ Lí LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 1.1.

Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần giầy Hải Dương

000000253558.pdf

dlib.hust.edu.vn

Chương 2: Phân tích thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần Giầy Hải Dương. Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Giầy Hải Dương. Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác QTNL tại Công ty Cổ phần Giầy Hải Dương Phạm Hồng Thái Cao học QTKD CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 1.1.