« Home « Kết quả tìm kiếm

Lịch Sử 9


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Lịch Sử 9"

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay

vndoc.com

Bài tập trắc nghiệm lịch sử 9: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay Câu 1. Năm nào đánh dấu sự hình thành hệ thống XHCN thế giới?. Địa danh nào sau đây chưa được xem là trung tâm tài chính của thế giới tư bản trong những năm 70 của thế kỉ XX?. Nguyên nhân chung thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở các nước phát triển sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào đi đầu trong việc ủng hộ phong trào cách mạng thế giới và bảo vệ hòa bình thế giới?.

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước châu Phi

vndoc.com

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước châu Phi. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, đế quốc nào thống trị đông đảo dân cư châu Phi nhất?. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở nước nào?.. Nam Phi c. Hầu hết các nước Bắc Phi đã giành được độc lập dân tộc.. Hầu hết các nước Tây Phi đã giành được độc lập dân tộc.. Lịch sử ghi nhận năm 1960 là năm của châu Phi vì sao?. Tất cả các nước châu Phi đều giành được độc lập..

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Nhật Bản

vndoc.com

Bài tập trắc nghiệm lịch sử 9: Nhật Bản. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai Nhật Bản đã gặp khó khăn gì lớn nhất?. Bị các nước đế quốc bao vây kinh tế.. Bị mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề.. Sau chiến tranh, Nhật Bản có khó khăn gì mà các nước tư bản Đồng minh chống phát xít không có?. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản tiến hành nhiều cải cách trong đó cải cách nào là quan trọng nhất?. Sang những năm 50 của thế kỉ XX, kinh tế Nhật phát triển được do nguyên nhân cơ bản nào?.

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước Tây Âu

vndoc.com

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước Tây Âu Câu 1. Kế hoạch phục hưng kinh tế các nước Tây Âu.. Kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu.. Để nhận được viện trợ của Mĩ sau Chiến tranh thế giới lần hai, các nước Tây Âu phải tuân theo những điều kiện nào do Mĩ đặt ra?. Chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu c. Chống lại các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.. Với sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) 04/1949 tình hình châu Âu như thế nào?.

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kỹ thuật

vndoc.com

Bài tập trắc nghiệm lịch sử 9: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học – kỹ thuật. Cuộc cách mạng khoa họ c- kĩ thuật lần thứ 2 được khởi đầu ở nước nào?. Nhân loại đã trải qua hai cuộc cách mạng trong lĩnh vực khoa học - kĩ thuật đó là những cuộc cách mạng nào?. Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học kĩ thuật thế ki XX b. Cuộc cách mạng kĩ thuật thế kỉ XVIII vả cách mạng khoa hoc kĩ thuật thế kỉ XX..

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 9

vndoc.com

MÔN LỊCH SỬ 9 NH Thời gian 45 phút không kể thời gian phát đề). Câu 1: Vì sao nói nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc” (4,0 điểm). Câu 2: Trình bày diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 (3,0 điểm).. Câu 3: Nội dung cơ bản và ý nghĩa của hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (3,0 điểm).. Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 9.

Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9

vndoc.com

Môn Lịch sử 9. Tại sao nói: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt lịch sử của Cách mạng Việt Nam?. Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.. sẵn sàng tiếp thu những giá trị tiến bộ của thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc.. Dân tộc Nhật có truyền thống tự cường, cầu tiến, sẵn sàng học hỏi bên ngoài. Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam là vì:.

Giáo án Lịch sử 9 bài 27

vndoc.com

Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP . Chấm dứt chiến tranh xâm lược ách thống trị gần 2 thế kỷ của nước ta. Nguyên Nhân Thắng Lợi:

Giáo án Lịch sử 9 bài 25

vndoc.com

Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc chiến đấu thắng lợi ở đô thị và chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947?

Giáo án Lịch sử 9 bài Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

vndoc.com

Bài 34: TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM. Quá trình phát triển của lịch sử dân tộc từ 1919 đến 2000 qua các giai đoạn chính với những đặc điểm của từng giai đoạn lịch sử.. Thái độ: Quá trình đi lên không ngừng của lịch sử dân tộc củng cố niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự tất thắng của cách mạng và tiền đồ của Tổ quốc.. Rèn luyện HS kĩ năng phân tích, hệ thống sự kiện lịch sử điển hình, đặc điểm lớn của từng giai đoạn..

Sáng kiến kinh nghiệm - Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy và học môn Lịch sử 9

vndoc.com

Trên cơ sở đó tôi sử dụng phương pháp dạy học mới đó là “Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy và học môn lịch sử lớp 9” theo hướng tích cực giúp cho giáo viên và học sinh yêu thích môn lịch sử và nâng cao hiểu biết về phương pháp dạy học mới để đưa chất lượng dạy học bộ môn có kết quả cao.. Xây dựng cơ sở về lý luận dạy học lịch sử theo sử dụng bản đồ tư duy..

Bài giảng Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời Lịch sử 9

vndoc.com

BÀI GIẢNG LỊCH SỬ LỚP 9BÀI GIẢNG LỊCH SỬ LỚP 9 BÀI 18: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA. ĐỜI BÀI 18: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA. yêu cầu phải có Đảng Cộng Sản thì mới. tổ chức cộng sản cùng ra. đời ở Việt nam?. Câu 2: Việc 3 tổ chức. cộng sản ra đời có ý. nghĩa và hạn chế gì? -Thúc đẩy phong trào cách mạng dân tộc. -Hạn chế:Tuy nhiên ba tổ chức hoạt động. BÀI 18: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT. NAM RA ĐỜI • I/ Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt.

Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Lịch Sử 9 HK2 Có Đáp Án

thuvienhoclieu.com

Câu 1:(4 điểm) Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp . Câu 2:(2điểm) Cho biết những công lao của chủ Tịch Hồ Chí Minh đối lịch sử cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến 1954 ? ĐÁP ÁN. Thành lập Hội Việt Nam cỏch mạng thanh niờn 3. Mặt trận Việt Minh thành lập. VNTTGP quõn thành lập. a - Ý nghĩa lịch sử ( 2 điểm. Học sinh nêu được công lao đóng góp của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với CM Việt Nam giai đoạn lịch sử Việt Nam giai đoạn từ 1930 đến 1954.

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước Mĩ La-tinh

vndoc.com

Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cu Ba?. Nghĩa quân Cu Ba mở cuộc tấn công (1958).. Cu Ba c. Nước được mệnh danh là "Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc Mĩ La-tinh"?. Cu Ba d

Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lịch Sử 9

thuvienhoclieu.com

Phong trào Cần Vương a. ý nghĩa lịch sử phong trào Cần Vương. I- Phong trào yêu nước trước chiến tranh TG I ( phong trào yêu nước đầu TK XX) 1. Các phong trào. mở trường, diễn thuyết về xã hội và tình hình thế giới. Nhận xét: Phong trào yêu nước đầu TK XX.. Những nét mới của phong trào yêu nước đầu TK XX ở Việt Nam. Phong trào đông du. Các phong trào đều thất bại. PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI CHỦ ĐỀ 1: LIÊN XÔ TỪ SAU 1945 ->.

Kế Hoạch Giáo Dục Môn Lịch Sử 9 Cả Năm Theo Mẫu Của Bộ

thuvienhoclieu.com

Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của nhân dân các nước Đông Âu sau năm 1945: Giành thắng lợi trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thiết lập chế độ dân chủ nhân dân và tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội.. Rèn kỹ năng phân tích nhận định các sự kiện lịch sử.. Rèn kỹ năng nhận định, thảo luận, so sánh các vấn đề lịch sử.. Bài 5: Các nước Đông Nam Á.. Sưu tầm tranh ảnh về sự phát triển của ASEAN.. Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay..

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Bình Giang, Hòn Đất năm 2015 - 2016

vndoc.com

KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: LỊCH SỬ 9 Thời gian làm bài: 45 phút 1/ Mục tiêu:. Về kiến thức: Qua bài kiểm tra HS khắc sâu kiến thức phần lịch sử Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1975... (C1) Số câu. Số điểm Tỉ lệ. Số câu: 1 Số điểm: 1 Tỉ lệ: 10%. Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954. Trình bày ngắn gọn diễn biến, kết quả của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.. (C2) Số câu. Số câu: 1 Số điểm: 3 Tỉ lệ: 30%.

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Ealy, Sông Hinh năm 2013 - 2014

vndoc.com

Câu 2: Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp đ). NĂM HỌC MÔN LỊCH SỬ 9 A. Điền nội dung thích hợp vào phần ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam: (2 đ): Mỗi câu trả lời đúng được 0,33đ:. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.. Câu 2: Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp . 1/ Ý nghĩa lịch sử:. 2/ Nguyên nhân thắng lợi:.

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

vndoc.com

Đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và của cách mạng Việt Nam, đó là ý nghĩa sự kiện lịch sử nào?. Thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng b. Thành lập An Nam Cộng sản Đảng. Thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn d. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?.

Giáo Án Lịch Sử 9 Theo Công Văn 5512 Cả Năm Rất Hay

thuvienhoclieu.com

Trình bày được những nội dung chính của lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.. Mục tiêu: Trình bày được những nội dung chính của lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT. Trình bày được nguyên nhân và những chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất..