« Home « Kết quả tìm kiếm

Nghệ An


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Nghệ An"

Phát triển kinh tế biển ở tỉnh Nghệ An

00050005131.pdf

repository.vnu.edu.vn

Kinh nghiệm phát triển kinh tế biển của một số tỉnh và bài học cho Nghệ An. Bài học kinh nghiệm cho Nghệ An. CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN NGHỆ AN. Tiềm năng kinh tế biển của Nghệ An. Đặc điểm kinh tế - xã hội. Tình hình phát triển kinh tế biển Nghệ An. Đánh giá về phát triển kinh tế biển Nghệ An . CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN NGHỆ AN. Cơ hội và thách thức phát triển kinh tế biển Nghệ AnError! Bookmark not defined.. Cơ hội phát triển kinh tế biển Nghệ An.

Quản lý hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách Nghệ An cho các huyện thuộc chương trình 30A tỉnh Nghệ An

Quản lý hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách Nghệ ...

repository.vnu.edu.vn

Ngân ha ̀ng CSXH tỉnh Nghê ̣ An , Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng Ngân hàng CSXH giai đoạn 2003-2013, Nghệ An.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nghệ An (BIDV Nghệ An)

310001-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Nguyễn Thị Huyền Tóm tắt luận văn cao học QTKD TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ Tên đề tài: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nghệ An (BIDV Nghệ An) Tác giả luận văn: Nguyễn Thị Huyền - Học viên khóa lớp 2014AVH. Phan Diệu Hương Từ khoá: Chất lượng dịch vụ tín dụng, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nghệ An. Nội dung tóm tắt a.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LÀNG XÃ Ở NGHỆ AN

tainguyenso.vnu.edu.vn

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LÀNG XÃ Ở NGHỆ AN. Đó là thời kỳ duyên khê. Báo cáo này chưa nói sự hình thành bản, mường của các dân tộc thiểu số ở địa bàn miền núi Nghệ An mà chỉ nói về sự hình thành làng xã của người Việt ở miền xuôi.. Tìm hiểu các làng ở Nghệ An, tuy chưa đầy đủ và sâu sắc, chúng tôi thấy có các kiểu hình thành như sau:. Đi vào các làng xã ở Nghệ An, qua gia phả các dòng họ, chúng tôi chưa thấy dòng họ nào có đến 40 thế hệ.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LÀNG XÃ Ở NGHỆ AN

Ninh Viet Giao.pdf

repository.vnu.edu.vn

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LÀNG XÃ Ở NGHỆ AN. Đó là thời kỳ duyên khê. Báo cáo này chưa nói sự hình thành bản, mường của các dân tộc thiểu số ở địa bàn miền núi Nghệ An mà chỉ nói về sự hình thành làng xã của người Việt ở miền xuôi.. Tìm hiểu các làng ở Nghệ An, tuy chưa đầy đủ và sâu sắc, chúng tôi thấy có các kiểu hình thành như sau:. Đi vào các làng xã ở Nghệ An, qua gia phả các dòng họ, chúng tôi chưa thấy dòng họ nào có đến 40 thế hệ.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nghệ An (BIDV Nghệ An)

310001.pdf

dlib.hust.edu.vn

An 2011-2015. 44 Bảng 2.3: Thị phần dƣ nợ tín dụng của BIDV Nghệ An và một số ngân hàng lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An (2011-2015. 45 Bảng 2.4: Cơ cấu tín dụng và huy động vốn theo loại tiền tệ của BIDV Nghệ An. 49 Bảng 2.5: Quy mô vốn tín dụng theo đối tƣợng của BIDV Nghệ An. 52 Bảng 2.7: Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề SXKD của BIDV Nghệ An. 53 Bảng 2.8: Chỉ tiêu thu nhập từ hoạt động tín dụng của BIDV Nghệ An. 54 Bảng 2.9: Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động của BIDV Nghệ An. 55 Bảng

Phát triển các khu công nghiệp nhỏ ở tỉnh Nghệ An

repository.vnu.edu.vn

Kinh nghiệm phát triển các KCNN tại một số địa phƣơng và bài học cho tỉnh Nghệ An. Sự phát triển Khu công nghiệp nhỏ tại một số địa phƣơng ...Error!. Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Nghệ An. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP NHỎ TẠI TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2006-2014. Tiềm năng phát triển các Khu công nghiệp nhỏ của tỉnh Nghệ An ...Error!. Tình hình phát triển các KCNN tại Nghệ An 2006-2014. Chính sách phát triển các KCNN của tỉnh Nghệ An Error! Bookmark not defined..

Phát triển các khu công nghiệp nhỏ ở tỉnh Nghệ An

00050005861.pdf

repository.vnu.edu.vn

Quyết định 83/2009 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành về chính sách hỗ trợ đầu tƣ xây dựng hạ tầng khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.. Quyết định 91/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp nhỏ đến năm 2020.. Quyết định 53/2011 về việc ban hành quy chế phối hợp cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.. Sở Kế hoạch và đầu tƣ Nghệ An (2010), Danh mục các dự án kêu gọi vốn đầu tư tỉnh Nghệ An 2010-2020..

Phát triển nguồn nhân lực cấp xã ở tỉnh Nghệ An

00050005859.pdf

repository.vnu.edu.vn

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 . Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An ảnh hƣởng đến phát triển nguồn nhân lực cán bộ, công chức cấp xã. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Nghệ An. Chủ trƣơng chính sách của tỉnh về phát triển nguồn nhân lực cán bộ, công chức cấp xã. Các hoạt động phát triển đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Nghệ An.

Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Agribank Nghệ An

311384-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh và sự phát triển của NHNo&PTNT Việt Nam – chi nhánh Nghệ An. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề đó nên tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán cho Agribank Nghệ An” nhằm đưa ra một số giải pháp phát triển dịch vụ thẻ và thanh toán trên thẻ, góp phần tăng thị phần, tăng thu dịch vụ, đáp ứng yêu cầu kinh doanh trên địa bàn của NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An (Sau đây viết tắt là NHNo&PTNT Nghệ An).

Phát triển nguồn nhân lực cấp xã ở tỉnh Nghệ An

repository.vnu.edu.vn

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở NGHỆ AN GIAI ĐOẠN . Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An ảnh hƣởng đến phát triển nguồn nhân lực cán bộ, công chức cấp xã. Điều kiện kinh tế - xã hội. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Nghệ An. Chủ trƣơng chính sách của tỉnh về phát triển nguồn nhân lực cán bộ, công chức cấp xã. Các hoạt động phát triển đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Nghệ An.

Phát triển nguồn nhân lực cấp xã ở tỉnh Nghệ An

repository.vnu.edu.vn

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở NGHỆ AN GIAI ĐOẠN . Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An ảnh hƣởng đến phát triển nguồn nhân lực cán bộ, công chức cấp xã. Điều kiện kinh tế - xã hội. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Nghệ An. Chủ trƣơng chính sách của tỉnh về phát triển nguồn nhân lực cán bộ, công chức cấp xã. Các hoạt động phát triển đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Nghệ An.

Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Agribank Nghệ An

311384.pdf

dlib.hust.edu.vn

Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ và thẻ thanh toán tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An. CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN CỦA CHI NHÁNH AGRIBANK NA. 73 2.3.1 Hoạt động phát hành thẻ của Ngân hàng Agribank Nghệ An. Hoạt động thanh toán thẻ của Agribank Nghệ An. 74 2.3.3 Hoạt động marketing và dịch vụ khách hàng của Agribank Nghệ An.

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Cục Hải quan Nghệ An

311102-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn đề tài: “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Cục Hải quan Nghệ An” là hết sức cần thiết và có ý nghĩa đối với công tác phát triển nguồn nhân lực của Cục Hải quan Nghệ An nói riêng và của toàn ngành Hải quan nói chung. Đề xuất giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực tại Cục Hải quan Nghệ An.

Một số giải pháp marketing du lịch cho tỉnh Nghệ An

00050005823.pdf

repository.vnu.edu.vn

Trên ý nghĩa đó, tôi chọn đề tài “Một số giải pháp marketing du lịch cho tỉnh Nghệ An” làm đề tài luận văn Thạc sỹ của mình. Câu hỏi nghiên cứu của đề tài: Nghệ An đã thực hiện những giải pháp marketing du lịch địa phƣơng nào cho phát triển du lịch? Những kết quả đạt đƣợc,. những hạn chế và nguyên nhân của tình hình? Cần có những giải pháp nào để đẩy mạnh marketing du lịch tại Nghệ An?.

Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại VNPT Nghệ An

00050005869.pdf

repository.vnu.edu.vn

Công tác vệ sinh an toàn lao động. 2 QL NL Quản lý nhà nƣớc. 6 QL Quản lý. 7 NNL Nguồn nhân lực. Bảng 2.1 Cơ cấu nhân lực của VTPT Nghệ An năm 2013 . Bảng 2.2 Tuổi đời và trình độ của CNV VNPT Nghệ An. Bảng 2.3 Tình hình sức khoẻ của CBCNV VNPT Nghệ An. Bảng 2.4 Nhu cầu bổ sung nhân lực tại VNPT Nghệ An. Bảng 2.5 Tình hình tuyển dụng nhân lực của VNPT Nghệ An. Bảng 2.6 Năng suất lao động của VNPT Nghệ An.

MỐI QUAN HỆ NGHỆ AN VỚI THĂNG LONG - HÀ NỘI XƯA VÀ NAY

tainguyenso.vnu.edu.vn

Khi nhà Lý dời đô về Thăng Long - Hà Nội năm 1010 thì sau 20 năm cái tên Nghệ An - cũng ra đời. Về tên gọi Nghệ An, sách Đại Việt sử ký toàn thư cho rằng: “Năm Thông Thụy thứ 3 (1036) đời vua Lý Thái Tông, mùa hạ tháng tư đặt hành chính ở châu Hoan đổi tên châu ấy là Nghệ An. Sách Dư địa chí của Nguyễn Trãi viết: “Nghệ An xưa là bộ Hoài Hoan, sau đổi thành quận Nhật Nam gọi là Châu Hoan, thời Đinh và thời Lê là Trại, thời Lý gọi là Nghệ An.

Hỗ trợ người nghèo nông thôn Nghệ An tiếp cận thị trường

00050004739.pdf

repository.vnu.edu.vn

UBND tỉnh Nghệ An (2011), Chương trình mục tiêu giảm nghèo tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011- 2015. NHCS Tỉnh Nghệ An (2011), Báo cáo tổng kết hoạt động.. Bô ̣ môn nghiên cứu Chiế n lươ ̣c và chính sách (2011), Xoá đói giảm nghèo - Phương pháp tiếp cận mới, http://ipsard.gov.vn/dspr/news/newsdetail.asp?targetID=2485.

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Cục Hải quan Nghệ An

311102.pdf

dlib.hust.edu.vn

Cơ cấu lao động của Cục Hải quan Nghệ An giai đoạn . 54 Bảng 2.2.Thống kê số lượng NNL Cục Hải quan Nghệ An. Mục tiêu chất lượng nguồn nhân lực . Số lượng lao động Cục Hải quan Nghệ An giai đoạn 2012 -2016. Số lượng lao động theo trình độ tại Cục Hải quan Nghệ An. Tổ chức bộ máy Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Nghệ An

repository.vnu.edu.vn

THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2011-2014. Thuận lợi và khó khăn trong giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Nghệ An. Thực trạng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 1014. Tổng quan về lao động và việc làm ở nông thôn tỉnh Nghệ An hiện nay. Chính sách và biện pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn của tỉnh Nghệ An.