« Home « Kết quả tìm kiếm

Quản lý kinh tế


Tìm thấy 13+ kết quả cho từ khóa "Quản lý kinh tế"

Hoạch định chiến lược phát triển trường quản lý kinh tế công nghiệp trong giai đoạn 2006-2015

dlib.hust.edu.vn

Phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức của tr−ờng Quản 6767 kinh tế công nghiệp. Nhu cầu diện tích sử dụng đất theo tiêu chuẩn chung của đào tạo TCCN và dạy nghề của Quản kinh tế công nghiệp. 8181838589Ch−ơng 3: Hình thành chiến l−ợc phát triển tr−ờng Quản kinh tế công nghiệp đến năm 2015. Mục tiêu phát triển tr−ờng Quản kinh tế công nghiệp đến năm 2015.

Phân tích và đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường quản lý kinh tế công nghiệp

dlib.hust.edu.vn

Chiến lợc phát triển của Trờng Quản kinh tế công nghiệp. Kết cấu của luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn gồm có 3 phần: Phần 1: Cơ sở luận về chất lợng của một đội ngũ ngời lao động trong một tổ chức. Phần 2: Phân tích thực trạng chất lợng đội ngũ giáo viên của Trờng Quản kinh tế công nghiệp. Phần 3: Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên của Trờng Quản kinh tế công nghiệp.

GMS – Mô hình quản lý kinh tế bền vững

tainguyenso.vnu.edu.vn

Mỗi thuyết kinh tế cũng chỉ phù hợp với những hoàn cảnh lịch sử nhất định và không có một  thuyết kinh tế nào có khả năng áp dụng được cho mọi quốc gia. có xuất phát điểm kinh tế khác nhau, có cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng khác nhau. Vậy,  thuyết kinh tế và mô hình quản  kinh tế nào phù hợp với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay? .

Hoàn thiện các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trước yêu cầu cải cách tư pháp

tainguyenso.vnu.edu.vn

quản kinh tế tài chính, hoặc tương tự như vậy, ở những tội phạm khác do người có chức vụ thực hiện hành vi vi phạm các qui định về quản kinh tế, tài chính.

Hoàn thiện các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trước yêu cầu cải cách tư pháp

tainguyenso.vnu.edu.vn

quản kinh tế tài chính, hoặc tương tự như vậy, ở những tội phạm khác do người có chức vụ thực hiện hành vi vi phạm các qui định về quản kinh tế, tài chính.

Bảo vệ trật tự quản lý kinh tế bằng pháp luật hình sự (Trên cơ sở số liệu, thực tiễn địa bàn thành phố Đà Nẵng).

repository.vnu.edu.vn

Quản kinh tế là nội dung cốt lõi của quản xã hội nói chung và nó phải gắn chặt với các hoạt động quản khác của xã hội. Quản nhà nước về kinh tế được thể hiện thông qua các chức năng kinh tếquản kinh tế của Nhà nước [25, tr.21]. Theo nghĩa rộng, quản Nhà nước về kinh tế được thực hiện qua ba cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp của Nhà nước.

Vai trò của các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường ở Việt Nam

00050005304.pdf

repository.vnu.edu.vn

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ. VAI TRÒ CỦA CÁC CÔNG CỤ KINH TẾ TRONG QUẢN MÔI TRƢỜNG Ở VIỆT NAM. LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH. Hà Nội – 2015. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ. Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 60 34 04 10. NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. Nguyễn Lƣơng Thanh Hà Nội - 2015.

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tỉnh Hà Giang

00050005195.pdf

repository.vnu.edu.vn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ. ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƢỢNG. VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ KINH TẾ TỈNH HÀ GIANG. LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH. Hà Nội – 2015. Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 60 34 04 10. Hà Nội - 2015.

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách trên địa bàn khu kinh tế Vân Đồn của Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh

00050005431.pdf

repository.vnu.edu.vn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN KHU KINH TẾ VÂN ĐỒN CỦA BAN QUẢN KHU KINH. TẾ QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG NINH. LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH. Chuyên ngành: Quản Kinh tế Mã số: 60 34 01.

Quản lý cơ sở vật chất - thiết bị giáo dục tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Hải Dương

000000105463.pdf

dlib.hust.edu.vn

Theo nhà luận quản kinh tế Pháp A. Fayon thì: “Quản là đưa xí nghiệp tới đích, cố gắng sử dụng tốt nhất các nguồn lực (nhân, tài, vật lực) của nó”.

Quản lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Giang

00050005197.pdf

repository.vnu.edu.vn

QUẢN KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG. LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH. Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 60 34 04 10. Tên luận văn: Quản kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Giang Tác giả: Hoàng Mai Ninh. Chuyên ngành: Quản Kinh tế Bảo vệ năm: 2015. Mục đích nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu thực trạng quản kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Giang, làm rõ những thành tựu, những hạn chế và nguyên nhân của chúng.

Phát triển kinh tế biển ở tỉnh Thái Bình

repository.vnu.edu.vn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ. PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN Ở TỈNH THÁI BÌNH. LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH. Hà Nội – 2016. Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số . LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ. Hà Nội - 2016. Tôi xin cam đoan rằng luận văn: “Phát triển Kinh tế biển ở tỉnh Thái Bình”. dưới sự hướng dẫn của TS Đào Văn Tuấn và được thực hiện tại Trường Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội là công trình nghiên cứu của riêng tôi.

Phát triển kinh tế biển ở tỉnh Nghệ An

00050005131.pdf

repository.vnu.edu.vn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ. PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN Ở TỈNH NGHỆ AN. LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ. Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 60 34 04 10. Luận văn thạc sỹ chuyên ngành quản kinh tế với đề tài "Phát triển kinh tế biển ở tỉnh Nghệ An ".

Quản lý cạnh tranh trong kinh tế theo pháp luật Việt Nam

repository.vnu.edu.vn

Xây dựng các tổ chức hỗ trợ quản cạnh tranh. Giao lưu cạnh tranh quốc tế. Tăng cường và xúc tiến chương trình hợp tác với các nước có chính sách và pháp luật quản cạnh tranh hiệu quả.. Pháp luật điều chỉnh hoạt động quản cạnh tranh chịu sự chi phối của nhiều yếu tố đặc thù và tình hình hội nhập kinh tế quốc tế. Cục Quản cạnh tranh (2009), Báo cáo tập trung kinh tế tại Việt Nam: hiện trạng và dự báo, tháng 1, Hà Nội..

Quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân ở Việt Nam

tainguyenso.vnu.edu.vn

Tóm tắt luận văn: Quản nhà nước đối với kinh tế tư nhân ở Việt Nam. Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị Bảo vệ năm: 2007. Nghiên cứu về cơ sở luận và thực tiễn quản nhà nước đối với kinh tế tư nhân.. Đánh giá thực trạng quản nhà nước đối với khu vực kinh tế tư nhân.. Đề xuất các quan điểm và các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hệ thống Luật pháp - Hệ thống cơ chế, chính sách và Biện pháp tổ chức thực hiện nhằm hoàn thiện quản nhà nước đối với kinh tế tư nhân..

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÁC DỰ ÁN KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH NGHỆ AN

00050005210.pdf

repository.vnu.edu.vn

QUẢN NHÀ NƢỚC CÁC DỰ ÁN KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH NGHỆ AN. “Quản nhà nước các dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh Nghệ An” đƣợc tác giả viết dƣới sự hƣớng dẫn của PGS.TS Phạm Văn Dũng.. Tất cả những vấn đề này bắt nguồn từ cơ chế quản các dự án kinh tế trọng điểm chƣa hoàn thiện, sự quản của cơ quan QLNN ở một số nơi còn lỏng lẻo.

VÀI NÉT VỀ QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀNG HOÁ CỦA THĂNG LONG – HÀ NỘI: THỰC TRẠNG VÀ KINH NGHIỆM

tainguyenso.vnu.edu.vn

Bài viết dưới đây sẽ trình bày mấy nét về trạng thực và kinh nghiệm quản và phát triển kinh tế hàng hoá của Thăng Long – Hà Nội trong thời gian qua.. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.. Thực trạng quản và phát triển kinh tế hàng hoá Thăng Long – Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử. Chính sách kinh tế của các triều đại , Trần, Hồ, Lê sơ. Thêm vào đó, các triều đại – Trần chưa có những chính sách “ức thương”, “bế quan toả cảng” ngặt nghèo, thái độ khá thoáng mở đối với nền kinh tế hàng hoá.

Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh

dlib.hust.edu.vn

Mục đích: Luận văn phân tích thực trạng công tác quản dự án đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng trong thời gian qua, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản dự án đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng trong thời gian tới. Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản dự án đ ầu trực tiếp là Ban quản Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đối với các dự án đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng nghề kinh tế - kỹ thuật VINATEX

000000272937.pdf

dlib.hust.edu.vn

Quản nguồn thu của Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật VINATEX . Quản nội dung chi của Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật VINATEX . Lập và thực hiện sử dụng các quỹ của trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật VINATEX . Đánh giá chung về thực trạng cơ chế quản tài chính của trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật VINATEX . Hạn chế và nguyên nhân CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN TÀI CHÍNH CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀKINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX .

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng nghề kinh tế - kỹ thuật VINATEX

000000272937-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài: Hoàn thiện cơ chế quản tài chính tại Trường Cao đẳng Nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Tác giả luận văn: Vũ Thanh Huyền Khóa: 2012 A Người hướng dẫn: TS.