« Home « Kết quả tìm kiếm

Quản lý nhân sự


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Quản lý nhân sự"

Hệ thống quản lý nhân sự và chấm công

000000104462.pdf

dlib.hust.edu.vn

Quản nhân viên tại thời điểm hiện tại. 98 Hình 3.5.2: Form Tính toán thời gian làm việc của nhân viên. 103 Hệ thống quản nhân sự và chấm công.

Hệ thống quản lý nhân sự và chấm công

000000104462-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Nêu lên các yêu cầu thực tiễn và do của việc chọn đề tài “Hệ thống quản nhân sự và chấm công. Ch−ơng 2: Phân tích hệ thống. Phân tích yêu cầu chức năng của hệ thống hiện hành. Phân tích yêu cầu chức năng cần xây dựng cho hệ thống quản nhân sự và chấm công. Đ−a ra sơ đồ chức năng và các phân cấp chức năng chi tiết cho hệ thống. Phân tích các mẫu biểu chính hiện hành để đ−a ra các yêu cầu về dữ liệu.

Quy định quản lý nhân sự Nội quy hành chính

download.vn

QUY ĐỊNH QUẢN NHÂN SỰ. Giúp cho Phòng HCNS quản nhân sự từ khi vào công ty cho đến khi nghỉ việc.. Hỗ trợ Trưởng các bộ phận trong việc quản nhân sự.. Áp dụng cho toàn công ty.. CNV: Công nhân viên.. HCNS: Hành chánh Nhân sự. QDQLNS: Quy định quản nhân sự.. Tuyển dụng nhân viên: Quản việc tuyển dụng nhân viên được thực hiện theo Thủ tục Tuyển dụng. Mã số công việc và mã số nhân viên:.

Hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty TNHH MTV Quản lý tài sản VAMC

297852.pdf

dlib.hust.edu.vn

Tổng quan về hoạt động quản nhân sự. Khái niệm cơ bản về nhân sựquản nhân sự. Vai trò của quản nhân sự. Chức năng, nhiệm vụ của hoạt động quản nhân sự. Nội dung của hoạt động quản nhân sự. Tổng quan về công ty TNHH MTV Quản tài sản VAMC. Vài nét chính về công ty TNHH MTV Quản tài sản VAMC. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH MTV Quản tài sản VAMC. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH MTV Quản tài sản VAMC.

Hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty TNHH MTV Quản lý tài sản VAMC

297852-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỀ TÀI:Hoàn thiện công tác quản nhân sự tại công ty TNHH MTV Quản tài sản VAMC. Công ty TNHH MTV Quản tài sản. quản nhân sự. do chọn đề tài Quản nhân sự là nhiệm vụ không thể thiếu đối với mỗi DN, là một trong những nội dung thiết yếu giúp DN tồn tại và phát triển không ngừng.

Hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

310656.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đặc điểm nhân sự và công tác quản nhân sự tại các tổ chức công quyền. Công tác quản nhân sự tại các đơn vị hành chính sự nghiệp. Đặc điểm của công tác quản nhân sự tại các đơn vị hành chính sự nghiệp. Vai trò của công tác quản nhân sự tại đơn vị hành chính sự nghiệp. Nội dung công tác quản nhân sự tại các đơn vị hành chính sự nghiệp 15 1.3.1 Công tác tuyển dụng nhân sự tại các đơn vị hành chính sự nghiệp. Công tác bố trí sử dụng nhân sự tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự ứng dụng công nghệ RFID.

000000273540-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: nguồn tài liệu chủ yếu trên mạng internet bằng cả tiếng anh và tiếng Việt, qua đó nắm nguyên , thuyết làm phần cơ sở để triển khai. Phương pháp thực hành: thiết kế và thi công mạch đọc RFID, lập trình với vi điều khiển, lập trình phần mềm, tìm hiểu về các phần mềm quản nhân sự đã có. Kết luận Mục tiêu nghiên cứu đã thực hiện thành công với việc hoàn thành đề tài “Xây dựng hệ thống quản nhân sự ứng dụng công nghệ RFID”.

Ứng dụng mô hình quản lý nhân sự thuê ngoài cho công ty Expro Việt Nam

dlib.hust.edu.vn

Tóm tắt cô đọng các nội dung chính và đóng góp mới của tác giả Luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề luận cơ bản về quản nhân sự như hệ thống hóa các khái niệm và nội dung của quản nhân sự. Dựa vào đó để đưa ra các luận về nhân sự thuê ngoài và nội dung quản nhân sự thuê ngoài. Phân tích được các lợi ích nổi bật cùng một số rủi ro cần lưu khi doanh nghiệp áp dụng phương án thuê ngoài nhân sự.

Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự ứng dụng công nghệ RFID.

000000273540.pdf

dlib.hust.edu.vn

Các thành phần của hệ thống RFID. 17 CHƢƠNG 3: Mã hóa, giải mã dữ liệu. 56 CHƢƠNG 5: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN NHÂN SỰ. Giới thiệu phần mềm quản nhân sự. 64 5.1.2 Các chỉ tiêu về hệ thống quản nhân sự. Phân tích và thiết kế hệ thống. 65 5.2.1 Phân tích hệ thống. 65 5.2.2 Thiết kế hệ thống. Hệ thống quản nhân sự. 74 CHƢƠNG 7: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA HỆ THỐNG VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI. Kết luận và đánh giá chung về hệ thống. 78 7.1.2 Đánh giá chung về hệ thống.

Phát triển hệ thống nhận dạng khuôn mặt ứng dụng trong các hệ thống quản lý nhân sự

000000272269-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển đề tài d) Phương pháp nghiên cứu Thu thập và phân tích các tài liệu, từ đó xây dựng các module phát hiện khuôn mặt, chứng thực khuôn mặt, quản nhân sự và tích hợp thành hệ thống quản nhân sự. Phần trên được xây dựng bằng ngôn ngữ C# với hệ cơ sở dữ liệu chung là SQL Server2005 e) Kết luận Luận văn đã trình bày các thuật toán nhận dạng khuôn mặt và ứng dụng trong hệ thống quản nhân sự.

Hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

310656-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ Tên đề tài: Hoàn thiện công tác quản nhân sự tại Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh Tác giả luận văn: Đinh Thị Việt Hoa Khóa Người hướng dẫn: TS.

Phát triển hệ thống nhận dạng khuôn mặt ứng dụng trong các hệ thống quản lý nhân sự

000000272269.pdf

dlib.hust.edu.vn

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông, rất nhiều phương pháp nhận dạng khuôn mặt có độ chính xác cao, hiệu quả và dễ sử dụng đã được áp dụng nhiều trong các hệ thống tương tác giữa người và máy, đặc biệt là các hệ thống quản đòi hỏi có độ bảo mật và có tính ưu việt như hệ thống quản nhân sự, quản hàng hóa, giám sát sân bay v.v.

Công tác quản lý nhân sự tại công ty CP tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO

repository.vnu.edu.vn

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN NGUỒN NHÂN LỰCError! Bookmark not defined.. Bản chất, chức năng và vai trò của quản nhân sự:Error! Bookmark not defined.. Khái niệm quản nhân lực. Các chức năng của quản nhân sự. Nội dung của quản nhân sự. Định hƣớng nguồn nhân lực. Tuyển chọn nhân lực. Làm hoà nhập ngƣời lao động. Lƣu chuyển nhân lực. Phát triển nguồn nhân lực.

Nghiên cứu thiết kế hệ thống nhận dạng thẻ vô tuyến thông minh (RFID) ứng dụng trong quản lý nhân sự

000000232077.pdf

dlib.hust.edu.vn

Chương 1: Tổng quan về hệ thống RFID Thiết kế hệ thống nhận dạng thẻ vô tuyến RFID ứng dụng trong quản nhân sự Nguyễn Linh Lan Đo lường và các hệ thống điều khiển - 10.

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty TNHH Công Nghệ Vô Tuyến – Radtech, Ltd

254564.pdf

dlib.hust.edu.vn

Phải quản nhân lực của Công ty nhƣ thế nào để đảm bảo chỗ đứng vững chắc trong nền kinh tế thị trƣờng. Sau một thời gian thực tế tại Công ty, em quyết định chọn đề tài giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản nhân sự tại Công ty TNHH Công Nghệ Vô Tuyến làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. 1.1.1 Khái niệm - Quản nhân sự hay quản nhân lực là sự khai thác và sủa dụng nguồn nhân lực của một tổ chức hay một công ty một cách hợp và hiệu quả.

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghệ vô tuyến - Radtech Ltd

000000254564.pdf

dlib.hust.edu.vn

Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O TR¦êNG §¹I HäC B¸CH KHOA Hµ NéI TRẦN THỊ HẠNH Đề tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản nhân sự tại Công ty TNHH Công Nghệ Vô Tuyến – Radtech, Ltd Ng−êi h−íng dÉn: TS. 1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP. 2 1.1 Khái niệm, vai trò và chức năng của quản nhân sự. 2 1.1.2 Vai trò, chức năng của quản nhân sự. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản nhân sự. Những nội dung chính của công tác quản nhân sự.

Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Kho bạc nhà nước Hà Nội

tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

1 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ Đề tài: Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản nhân sự tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội. do chọn đề tài. Trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế toàn cầu và hội nhập kinh tế quốc tế, mỗi quốc gia đều coi phát triển, quản , sử dụng nguồn nhân lực là công cụ quan trọng nhất để nâng cao năng lực cạnh tranh. Ở nước ta, vấn đề nguồn nhân lực có trí tuệ và tay nghề cao ngày càng trở thành nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định sự phát triển.

Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành

312223-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Sắp xếp và bố trí nhân sự. Đánh giá nhân sự và đãi ngộ nhân sự. Đƣa ra đƣa ra các tiêu chí đánh giá Quản nhân sự trong Ngân hàng thƣơng mại. Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến quản nhân sự trong Ngân hàng thƣơng mại.