« Home « Kết quả tìm kiếm

tỉnh Bắc Giang


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "tỉnh Bắc Giang"

Đánh giá sự hài lòng của nhân viên tại Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

310803-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Mô hình nghiên cứu đề xuất Chương 2: Đo lưng và đánh giá sự hài lòng của nhân viên tại Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 2.1. Giới thiệu về Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ca Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 2.1.2. Tình hình nhân s tại Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 2.1.4. Đo lường mức đ hài lng trong công việc ca nhân viên và hiện trạng các yếu tố tác đng tại Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 2.2.1. Phân tích nhân tố (EFA) 2.3.

Tăng cường quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

311200.pdf

dlib.hust.edu.vn

Các báo cáo quyết toán ngân sách xã năm 2014-2016 của phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 2

Tăng cường quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

311200-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Tóm tắt cô đọng các nội dung chính và đóng góp mới của tác giả Nội dung chính của luận văn: Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đồng thời chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới.

Đánh giá sự hài lòng của nhân viên tại Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

310803.pdf

dlib.hust.edu.vn

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang là cơ quan hành chính nhà nước nên công việc của cán bộ nhân viên có tính chất nhàn và ổn định hơn so với ngoài doanh nghiệp. Điểm mạnh cũng như hạn chế trong việc tạo sự hài lòng của nhân viên tại Cục thuế Bắc Giang 2.7.1. Cục Thuế tỉnh Bắc Giang là một đơn vị sự nghiệp nhà nước, nên nhân viên làm việc tại Cục Thuế tỉnh Bắc Giang có công việc tương đối ổn định.

Nghiên cứu lập kế hoạch quản lý chất thải nguy hại tại tỉnh Bắc Giang

255698.pdf

dlib.hust.edu.vn

Các tồn tại và thách thức trong quản lý chất thải nguy hại tỉnh. 51 CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH TỔNG THỂ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI CỦA TỈNH BẮC GIANG. Tính dự báo lượng và loại chất thải nguy hại phát sinh ở tỉnh Bắc giang trong 10 năm tới. Tính toán lượng chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. Đề xuất quy hoạch tổng thể quản lý chất thải nguy hại tỉnh Bắc Giang. Công tác quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải thải nguy hại.

Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai qua thực tiễn tỉnh Bắc Giang

repository.vnu.edu.vn

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (2014), Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm, nhiệm vụ biện pháp tổ chức thực hiện năm 2015, Bắc Giang.. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (2015), Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010-2015 phục vụ Đại hội Đảng bộ khóa XVIII, Bắc Giang..

Hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2023

311973-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp ở tỉnh Bắc Giang. từ đó đề xuất các giải pháp và phương hướng hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp cho tỉnh Bắc Giang tới năm 2023 Đối tượng nghiên cứu: Chính sách phát triển công nghiệp của tỉnh Bắc Giang. Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi về không gian: Luận văn nghiên cứu chính sách phát triển công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang.

Nghiên cứu lập kế hoạch quản lý chất thải nguy hại tại tỉnh Bắc Giang

255698-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Nghiên cứu lập kế hoạch quản lý chất thải nguy hại tại tỉnh Bắc Giang” b) Mục đích nghiên cứu của luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu.

Quản lý thu ngân sách nhà nước tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

repository.vnu.edu.vn

Bắc Giang.. Thực trạng và một số gợi ý chính sách về phân ngân sách tại Việt Nam. Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND ngày của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn .

Mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ bị mua bán trở về địa bàn tỉnh Bắc Giang ( Nghiên cứu trường hợp tại 03 huyện: Lục Ngạn, Lục Nam, Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang)

LUNVNC~1.pdf

repository.vnu.edu.vn

MÔ HÌNH HỖ TRỢ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG CHO PHỤ NỮ BỊ MUA BÁN TRỞ VỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG ( NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP TẠI 03 HUYỆN: LỤC NGẠN,. Khái niệm mua bán người. MÔ HÌNH HỖ TRỢ PHỤ NỮ BỊ MUA BÁN TRỞ VỀ TẠI 3 HUYỆN: LỤC NGẠN, LỤC NAM VÀ LẠNG GIANG THUỘC TỈNH BẮC GIANG. Cở sở thực tiễn xây dựng mô hình hỗ trợ phụ nữ bị mua bán trở về tại 03 huyện Lục Ngạn, Lục Nam và Lạng Giang tỉnh Bắc Giang. Thực trạng tình hình phụ nữ bị mua bán trở về tại tỉnh Bắc Giang.

Trợ giúp pháp lý cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

repository.vnu.edu.vn

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Giang, Báo cáo kết quả đánh giá vụ việc trợ giúp pháp lý các năm . UBND tỉnh Bắc Giang (1999), Quyết định số 06/1999/QĐ-UB ngày 04/3/1999 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Bắc Giang,. UBND tỉnh Bắc Giang (2015), Báo cáo số 07/BC-UBND ngày 24/3/2015 kết quả 8 năm triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang..

Xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở Tỉnh Bắc Giang hiện nay

LUẬN VĂN NAM _in.pdf

repository.vnu.edu.vn

Thực trạng xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở Tỉnh Bắc Giang hiện nay. Phƣơng hƣớng và một số giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh quá trình xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở Tỉnh Bắc Giang hiện nay. Một số phương hướng nhằm đẩy mạnh quá trình xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở tỉnh Bắc Giang hiện nay. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh quá trình xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở tỉnh Bắc Giang hiện nay.

Hoạch định chiến lược phát triển cho Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

311201-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

, cơ sở vật chất, quá trình thực hiện và những yếu tố môi trường tác động đến hoạch định chiến lược phát triển hoạt động của Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn 2017-2020

311243.pdf

dlib.hust.edu.vn

Kinh nghiệm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Bắc Ninh. 32 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH BẮC GIANG 2.1. Giới thiệu về tỉnh Bắc Giang 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên tỉnh Bắc Giang. Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang. 34 Bảng 2.1: Cơ cấu ngành kinh tế 2006-2016 Năm Nông nghiệp Công nghiệp - Xây dựng Dịch vụ Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bắc Giang. Hình 2.1: Cơ cấu các ngành kinh tế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006-2016 c.

Hoạch định chiến lược phát triển cho Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

311201.pdf

dlib.hust.edu.vn

HOÀNG THỊ LAN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO HUYỆN LẠNG GIANG , TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI. HOÀNG THỊ LAN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO HUYỆN LẠNG GIANG , TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số đề tài: 15BQTKDBG-21 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS.

Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2010

02050002697.pdf

repository.vnu.edu.vn

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang (2010), Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, Lưu trữ tại Văn phòng Tỉnh uỷ Bắc Giang.. Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang, Báo cáo của Chi cục Thống kê tỉnh Bắc Giang năm Lưu trữ tại UBND tỉnh Bắc Giang.. Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang năm 1997, Lưu trữ tại UBND tỉnh Bắc Giang.. Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang (2001), Niên giám thống kê năm 2000, Nxb Thống kê, Hà Nội..

Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật (qua thực tiễn tỉnh Bắc Giang)

repository.vnu.edu.vn

UBND tỉnh Bắc Giang (2013), Báo cáo số 40/BC-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang . UBND tỉnh Bắc Giang (2013), Báo cáo số 49/BC-UBND ngày của UBND tỉnh Bắc Giang về kết quả kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2013 [24].

Nghiên cứu lập hành lang bảo vệ nguồn nước sông Thương, sông Lục Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

310479.pdf

dlib.hust.edu.vn

HIỆN TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC TỈNH BẮC GIANG 1.1. Vị trí địa lý Tỉnh Bắc Giang được tái lập theo Nghị quyết về việc chia tách và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh đã được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ hợp thứ 10 thông qua ngày 06/11/1996. Vị trí tỉnh Bắc Giang nằm ở tọa độ địa lý từ 21o07’’ đến 21o37’’ vĩ độ Bắc.