« Home « Kết quả tìm kiếm

Tỉnh Bắc Ninh


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Tỉnh Bắc Ninh"

Nghiên cứu phát triển du lịch làng nghề truyền thống tỉnh Bắc Ninh

01050002069.pdf

repository.vnu.edu.vn

Bảng 2.2: Số lượng các làng nghề tỉnh Bắc Ninh - năm 2013 Error! Bookmark not defined.. Bảng 2.3: Cơ cấu ngành nghề ở làng nghề tỉnh Bắc Ninh - 2013. Bảng 2.4: Lao động trong ngành du lịch tỉnh Bắc Ninh (2007 - 2013. Bảng 2.5: Mức độ tham gia các hoạt động du lịch làng nghề truyền thống. Bảng 2.6: Tỉ lệ cơ sở sản xuất tại làng nghề nhận được sự hỗ trợ trong. Bảng 2.7: Số lượng cơ sở lưu trú du lịch tỉnh Bắc Ninh (2006 - 2013.

Nghiên cứu công tác quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh Bắc Ninh

Luan van hoan thien.pdf

repository.vnu.edu.vn

Hình ảnh 2.1 Bản đồ du lịch tỉnh Bắc Ninh. Nguồn: Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bắc Ninh 2.1.1 Dân số và sự phân bổ dân cư. 2.1.3 Hạ t ng k thu t phục vụ du lịch. Nguồn: Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bắc Ninh. Đây là những giá trị nền tảng cho du lịch Bắc Ninh. Bảng 2.4 ượng khách du lịch đến Bắc Ninh giai đoạn 2004 -2013. Tổng số khách du lịch Khách nội địa. Nguồn: Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bắc Ninh.. Nguồn: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh.

Nghiên cứu công tác quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh Bắc Ninh

02050003858.pdf

repository.vnu.edu.vn

CHƢƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ DU LỊCH TẠI TỈNH BẮC NINH. 2.1.3 Hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch. Tài nguyên du lịch của tỉnh Bắc Ninh . 2.1.5 Kết quả hoạt động du lịch. 2.2 Thực trạng quản lý nhà nƣớc về du lịch tại Bắc Ninh ...Error!. 2.2.1 Thực trạng hệ thống các cơ quan quản lý về du lịch của tỉnh Bắc Ninh. 2.2.2 Nội dung công tác quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Bắc Ninh. 2.3 Đánh giá chung công tác QLNN về du lịch tại tỉnh Bắc Ninh ...Error!.

Thực hiện pháp luật về giáo dục và đào tạo qua thực tiễn tỉnh Bắc Ninh

repository.vnu.edu.vn

UBND tỉnh Bắc Ninh (2010), Báo cáo số 196/BC-UBND ngày kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 5 năm Bắc Ninh.. UBND tỉnh Bắc Ninh (2011), Tiềm năng và định hướng phát triển tỉnh Bắc Ninh giai đoạn Báo Bắc Ninh số 01/2011.. UBND tỉnh Bắc Ninh (2012), Báo cáo số 187/BC-UBND ngày 20/8/2012 tổng kết năm học 2011-2012 và triển khai nhiệm vụ năm học Bắc Ninh.. UBND tỉnh Bắc Ninh (2013), Báo cáo số 195/BC-UBND ngày 12/8/2013 tổng kết năm học 2012-2013 và triển khai nhiệm vụ năm học Bắc Ninh..

Tín dụng ngân hàng đối với phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh

tainguyenso.vnu.edu.vn

Tóm tắt luận văn: Tín dụng ngân hàng đối với phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh. Luận văn: Tín dụng ngân hàng đối với phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh.

Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh

255726-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Bên cạnh những thành tựu, công tác thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Bắc Ninh vẫn tồn tại những bất cập cần sớm khắc phục nhằm đưa các KCN Bắc Ninh phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Qua thời gian học tập và nghiên cứu cùng với thời gian tìm hiểu về các KCN tỉnh Bắc Ninh tôi đã thực hiện đề tài nghiên cứu về thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Bắc Ninh.

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

311944-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Chương 2: Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ hành chính công tại phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Chương 3: Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 4. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn áp dụng cả 02 phương pháp nghiên cứu: Định tính và Định lượng.

Phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Tỉnh Bắc Ninh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

00050005449.pdf

repository.vnu.edu.vn

Kinh nghiệm của một số nước trong phát triển công nghiệp hỗ trợ và bài học kinh nghiệm cho tỉnh Bắc Ninh. Cách tiếp cận nghiên cứu. Các phƣơng pháp nghiên cứu. Khung nghiên cứu. CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG MGHIỆP HỖ TRỢ TẠI TỈNH BẮC NINH. Các điều kiện phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tại tỉnh Bắc Ninh. Điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhận dạng các ngành CNHT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Tình hình phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh.

Thi hành án dân sự - qua thực tiễn tỉnh Bắc Ninh

00050004381.pdf

repository.vnu.edu.vn

Nhưng đến nay, chưa có công trình nghiên cứu nào dưới góc độ lý luận và thực tiễn về công tác thi hành án dân sự ở một địa phương cụ thể với những đặc thù riêng biệt của địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh như tỉnh Bắc Ninh..

Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp địa phương tỉnh Bắc Ninh.

254757.pdf

dlib.hust.edu.vn

Chính sách phát triển công nghiệp của tỉnh Đồng Nai. Chính sách phát triển công nghiệp của tỉnh Bình Dương. 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN . TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC NINH THỜI GIAN TỪ 1997 ĐẾN 2010. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Bắc Ninh tác động đến quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Khái quát tình hình phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh . Về tốc độ phát triển ngành công nghiệp.

Phát triển Du lịch cộng đồng tại làng nghề gốm Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

01050001960.pdf

repository.vnu.edu.vn

Lê Khánh Hội (2007) “Báo cáo thực trạng và giải pháp phát triển làng nghề ở xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh” Trƣờng chính trị Nguyễn Văn Cừ. Tô Duy Hợp, Lƣơng Hồng Quang (2000), Phát triển Cộng đồng – Lý thuyết và vận dụng, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội.. Trần Đình Luyện (2005), Văn hóa làng nghề truyền thống tỉnh Bắc Ninh – Thực trạng và giải pháp bảo tồn phát huy, Báo cáo đề tài khoa học cấp tỉnh, Sở Văn hóa thông tin tỉnh Bắc Ninh..

Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

296329-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Nội dung tóm tắt: a) Lý do chọn đề tài: Hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong 5 năm đã đạt được nhiều thành tựu nhất định, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu mạnh, tuy nhiên ngoài việc khuyến khích các doanh nghiệp trong nước, quốc tế đầu tư, chuyển giao công nghệ hiện đại trong sản xuất vào tỉnh Bắc Ninh thì cũng đặt ra nhiều vấn đề trong hoạt động chuyển giao công nghệ vào tỉnh Bắc Ninh như: Cơ chế, chính sách

Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh

255726.pdf

dlib.hust.edu.vn

Kinh nghiệm một số địa phương trong việc thu hút vào các khu công nghiệp 18 7.1 Kinh nghiệm của Nam Định. 38 Chương 2: Thực trạng thu hút đầu tư vào các KCN ở tỉnh Bắc Ninh thời gian qua 39 1. Hệ thống các KCN ở Bắc Ninh.

Quản lý Nhà nước đối với hoạt động quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

repository.vnu.edu.vn

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Ninh (2011), các văn bản chỉ đạo của NHNN tỉnh Bắc Ninh đối với các QTDND từ năm 1997 đến nay, Bắc Ninh.. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Ninh (2012), Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 57 của Bộ Chính Trị, Bắc Ninh.. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh (2011), Các báo cáo tình hình hoạt động hệ thống quỹ tín dụng nhân dân từ năm Bắc Ninh.. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh,(2011) Báo cáo tình hình nhân sự đến 2011, Bắc Ninh..

Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

296329.pdf

dlib.hust.edu.vn

Nguyễn Gia Tài, Luận văn thạc sĩ QTKD Đại học Bách Khoa Hà Nội vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.2: Diện tích, dân số và mật độ dân số của tỉnh Bắc Ninh năm 2013. 31 Bảng 2.6: Những công nghệ được chuyển giao từ nước ngoài vào tỉnh Bắc Ninh. 32 Bảng 2.7: Tổng hợp số lượng công nghệ chuyển giao từ nước ngoàivào tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn . 35 Bảng 2.8: Những công nghệ được chuyển giao từ trong nước vào tỉnh Bắc Ninh. 37 Bảng 2.9: Công nghệ chuyển giao. 39 Bảng 2.10: Thời gian chuyển giao công nghệ. 39

Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020

repository.vnu.edu.vn

Đặc điểm, điều kiện kinh tế tỉnh Bắc Ninh ảnh hƣởng đế. phát triển nguồn nhân lực trong DNNVV tại tỉnh Bắc Ninh. Kinh tế Bắc Ninh 40. Phát triển NNL của Bắc Ninh giai đoạn . Quy mô cơ cấu nguồn nhân lực 41. Trình độ học vấn của nguồn nhân lực 43. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực trong các DNNVV tại tỉnh Bắc Ninh.. Thực trạng các hình thức đào tạo trong DNNVV 48 2.3.2. Thực trạng các hình thức phát triển nguồn nhân lực trong các.

Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp địa phương tỉnh Bắc Ninh.

tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Phân tích đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp và chính sách phát triển công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn 1997-2010. Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp của Tỉnh Bắc Ninh giai đoạn đến năm 2020.

Hiện trạng môi trường nước tỉnh Bắc Ninh và phương án giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước tại các khu vực làng nghề Bắc Ninh

dlib.hust.edu.vn

NGUYỄN ĐỨC THẮNG HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TỈNH BẮC NINH VÀ PHƯƠNG ÁN GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC TẠI CÁC KHU VỰC LÀNG NGHỀ BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH : CÔNG NGHỆ SINH HỌC HÀ NỘI – 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI. NGUYỄN ĐỨC THẮNG HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TỈNH BẮC NINH VÀ PHƯƠNG ÁN GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC TẠI CÁC KHU VỰC LÀNG NGHỀ BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH : CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÃ SỐ.

Nghiên cứu khả thi dự án xây dựng trung tâm đào tạo nghề tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

310144-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đặc biệt đối với tỉnh Bắc Ninh đang trên đà phát triển công nghiệp, yếu tố nguồn nhân lực chất lượng cao cần phải được đáp ứng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVIII, phấn đấu đến năm 2020 tỉnh Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và thành phố trực thuộc trung ương (TW).

Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với người nghèo tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh

311119.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đối tƣợng phục vụ của NHCSXH tỉnh Bắc Ninh. Tình hình hoạt động của NHCSXH tỉnh Bắc Ninh trong những năm qua. Thực trạng chất lƣợng cho vay đối với ngƣời nghèo của NHCSXH tỉnh Bắc Ninh. Tình hình cho vay đối với ngƣời nghèo của NHCSXH tỉnh Bắc Ninh. Phân tích chất lƣợng cho vay đối với ngƣời nghèo qua một số chỉ tiêu. Đánh giá tình hình chất lƣợng cho vay đối với ngƣời nghèo của NHCSXH tỉnh Bắc Ninh. Những kết quả đạt đƣợc trong hoạt động cho vay đối với ngƣời nghèo của NHCSXH tỉnh Bắc Ninh.