« Home « Kết quả tìm kiếm

tỉnh Hà Nam


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "tỉnh Hà Nam"

Chính sách phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Hà Nam

repository.vnu.edu.vn

Chính sách phát triển nguồn nhân lực tại một số địa phƣơng và bài. học kinh nghiệm cho tỉnh Nam. Chính sách phát triển nguồn nhân lực tại một số địa phương. Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Nam. CHƢƠNG 2THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦATỈNH NAM GIAI ĐOẠN 2010 - 2014. Hệ thống chính sách phát triển nguồn nhân lực của tỉnh từ năm 2010. Tình hình thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Nam. Thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ.

Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp của tỉnh Hà Nam

repository.vnu.edu.vn

Vốn hỗ trợ phát triển nông nghiệp tỉnh Nam của Chi nhánh NHNN&PTNT Nam. Cơ cấu vốn hỗ trợ phát triển nông nghiệp tỉnh Nam. Vốn đầu tư cho khoa học công nghệ trong nông nghiệp tỉnh Nam giai đoạn 2011-2014. Kết quả dạy nghề nông nghiệp tỉnh Nam giai đoạn 2011-2014. Giá trị sản xuất nông nghiệp tỉnh Nam giai đoạn 2000-2014 Error!. Giá trị gia tăng ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2000-2014. Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp tỉnh Nam giai đoạn 2000-2014.

Phát triển công nghiệp tỉnh Hà Nam theo hướng bền vững

repository.vnu.edu.vn

Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam theo hướng bền vững trong giai đoạn 2011-2014.. Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam theo hướng bền vững trong thời gian tới.. Phát triển công nghiệp tỉnh Nam theo hướng bền vững.. triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam theo hướng bền vững tiếp cận theo quá trình quản lý.. Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng bền vững..

Nghề thêu ren An Hòa, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (1986-2010)

02050002694.pdf

repository.vnu.edu.vn

Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nam (2006), Đề án Phát triển làng nghề tỉnh Nam giai đoạn . Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nam, Báo cáo rà soát điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nam đến 2010, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam.. Sở Tài Nguyên và Môi trường (2011), Thống kê đất đai tỉnh Nam năm 2010, UBND tỉnh Nam.. Vũ Quốc Tuấn (2001), Làng nghề trong công cuộc phát triển đất nước, Nxb Tri thức..

Quản lý ngân sách nhà nước huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

repository.vnu.edu.vn

Chính vì vậy, học viên lựa chọn đề tài “Quản lý ngân sách nhà nước huyện Bình Lục, tỉnh Nam” làm đối tƣợng nghiên cứu luận văn thạc sĩ của mình.. Xác định khung lý thuyết về quản lý ngân sách nhà nƣớc cấp huyện.. Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý ngân sách nhà nƣớc huyện Bình Lục, tỉnh Nam.. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nƣớc huyện Bình Lục, tỉnh Nam.. Quản lý ngân sách nhà nƣớc huyện Bình Lục, tỉnh Nam..

Quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam

repository.vnu.edu.vn

Đánh giá quản lý nhà nƣớc về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam. Chƣơng 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAMError! Bookmark not defined.. Định hƣớng hoàn thiện quản lý nhà nƣớc về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam. Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nƣớc về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam trong thời gian tới.

Quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

repository.vnu.edu.vn

Đánh giá thực trạng công tác quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Nam. CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ, TỈNH NAMError! Bookmark not defined.. Mục tiêu và định hƣớng hoàn thiện quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Nam. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Nam.

Đảng bộ tỉnh Hà Nam thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng từ năm 2000 đến năm 2013

02050002926.pdf

repository.vnu.edu.vn

Đảng bộ tỉnh Nam đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng từ năm 2005 đến năm 2010. Chủ trương của Đảng bộ tỉnh Nam về công tác xây dựng ĐảngError! Bookmark not defined.. Đảng bộ tỉnh Nam tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng đảng từ năm 2010 đến năm 2013. Chủ trương đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Nam.

Đảng bộ tỉnh Hà Nam lãnh đạo xây dựng Làng văn hóa từ năm 2001 đến năm 2011

02050003537.pdf

repository.vnu.edu.vn

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Quyết định số 1969/QĐ- UBND về việc Phê duyệt đề án “Xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở tỉnh Nam đến năm 2010”. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam (4/2007), Quyết định số 457/QĐ- UBND , về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng xây dựng và công nhận các danh hiệu văn hóa tỉnh Nam đến năm 2010..

Đảng bộ tỉnh Hà Nam thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng từ năm 2000 đến năm 2013

01- LUAN VAN - NGHIEM THI LAN OANH.pdf

repository.vnu.edu.vn

ĐẢNG BỘ TỈNH NAM. TCCS Tổ chức cơ sở. Vài nét về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Nam trước năm 2000. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng về mặt chính trị và tư tưởng. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng về mặt tổ chức. Đảng bộ tỉnh Nam đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng từ năm 2005 đến năm 2010. Chủ trương của Đảng bộ tỉnh Nam về công tác xây dựng Đảng. Chủ trương đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Nam.

Đảng bộ tỉnh Hà Nam lãnh đạo xây dựng Làng văn hóa từ năm 2001 đến năm 2011

01- Luan van.pdf

repository.vnu.edu.vn

Một số nhân tố tác động đến công tác xây dựng làng văn hóa ở tỉnh Nam. Tình hình xây dựng làng văn hóa ở tỉnh Nam trước năm 2001. Chủ trương xây dựng làng văn hóa của Đảng. Đảng bộ tỉnh Nam lãnh dạo xây dựng làng văn hóa từ năm 2001 đến năm 2005. Chủ trƣơng của Đảng về xây dựng làng văn hóa và sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nam. Đảng bộ tỉnh Nam tăng cƣờng chỉ đạo xây dựng làng văn hóa. Kiện toàn các Ban chỉ đạo, Ban vận động xây dựng làng văn hóa.

Quản lý thu thuế các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

repository.vnu.edu.vn

Bài học kinh nghiệm cho chi cục thuế huyện Thanh Liêm tỉnh Nam. Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. Các phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụngError! Bookmark not defined.. Phương pháp nghiên cứu tài liệu. Chƣơng 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU THUẾ CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH LIÊM, TỈNH NAM. Khái quát tình hình phát triển doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Thanh Liêm.

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP 360 ĐỘ VÀO ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÀ NAM

LUẬN VĂN.pdf

repository.vnu.edu.vn

Sở Xây dựng Nam là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Nam, có chức năng tham mƣu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về lĩnh vực xây dựng.

Thực tiễn áp dụng pháp luật về quản lý thuế đối với hoạt động khai thác tài nguyên đá trên địa bàn tỉnh Hà Nam

repository.vnu.edu.vn

Thực tiễn áp dụng pháp luật về quản lý thuế đối với hoạt động khai thác tài nguyên đá trên địa. bàn tỉnh Nam. Luật kinh tế. Abstract: Tìm hiểu tình hình triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản và thu thuế đối với hoạt động trên tại tỉnh Nam. Tìm hiểu thực trạng khai thác tài nguyên đá của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

Nghiên cứu đánh giá điều kiện địa lý cho mục đích sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

01050002084.pdf

repository.vnu.edu.vn

UBND tỉnh Nam, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2020, Nam.. UBND tỉnh Nam, Quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Nam giai đoạn 2010 - 2020, Nam. Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp (2009), Cẩm nang sử dụng đất nông nghiệp, Tập 1: Đại cương về đất, phân loại và lập bản đồ đất, NXB Khoa học và Kỹ thuật.. Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp (2009), Cẩm nang sử dụng đất nông nghiệp, Tập 2: Phân hạng đánh giá đất, NXB Khoa học và Kỹ thuật.

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải nguy hại và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

000000296191.pdf

dlib.hust.edu.vn

Lƣợng CTNH phát sinh theo đăng ký trên địa bàn tỉnh Nam [9. Khối lƣợng CTNH phát sinh trong. 30 các ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam [9. Tổng khối lƣợng CTNH phát sinh trên địa bàn tỉnh Nam. Khối lƣợng CTNH từ một số ngành nghề chính tại Nam [9. 32 trên địa bàn tỉnh Nam năm 2014 [9. Lƣợng CTNH sinh hoạt phát sinh qua các năm [9. Sự biến động về khối lƣợng chất thải y tế nguy hại.

Chính sách giải quyết việc làm cho người lao động sau thu hồiđất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam

repository.vnu.edu.vn

Chƣơng 3: Thực trạng chính sách giải quyết việc làm cho ngƣời lao động sau thu đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Nam. Chƣơng 4: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện chính sách giải quyết việc làm cho ngƣời lao động sau thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Nam.

Ứng phó của nông dân với quá trình đô thị hóa ở xã Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

02050003668.pdf

repository.vnu.edu.vn

Bảo tàng tỉnh Nam (2007), Hồ sơ di tích đình chùa và phủ thôn Lương Cổ - xã Lam Hạ - thị xã Phủ Lý.. Bảo tàng tỉnh Nam (2007), Hồ sơ di tích đình, chùa, đền, phủ thôn Hòa Lạc - xã Lam Hạ - thị xã Phủ Lý.. Bảo tàng tỉnh Nam (2007), Hồ sơ di tích đình chùa và đền thôn Quang Ấm – xã Lam Hạ - thị xã Phủ Lý.. Bảo tàng tỉnh Nam (2007), Hồ sơ di tích đình, chùa và phủ thôn Đường Ấm – xã Lam Hạ - thị xã Phủ Lý.. Đảng bộ xã Lam Hạ (2015), Lịch sử Đảng bộ xã Lam Hạ (giai đoạn .

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải nguy hại và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

000000296191-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Mục đích nghiên cứu - Điều tra và đánh giá hiện trạng QLCTNH trên địa bàn tỉnh Nam - Đề xuất các giải pháp cải thiện, nâng cao hiệu quả công tác QLCTNH trên địa bàn tỉnh Nam.

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động của công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc Khu công nghiệp Đồng Văn I, tỉnh Hà Nam

311133-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Chương II: Thực trạng về hoạt động của công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu công nghiệp Đồng Văn I trên địa bàn tỉnh Nam Chương III: Phương pháp, giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động của công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Khu công nghiệp Đồng Văn I trên địa bàn tỉnh Nam.