« Home « Kết quả tìm kiếm

Tỉnh Nghệ An


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Tỉnh Nghệ An"

Phát triển kinh tế biển ở tỉnh Nghệ An

00050005131.pdf

repository.vnu.edu.vn

PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN Ở TỈNH NGHỆ AN. LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10. Luận văn thạc sỹ chuyên ngành quản lý kinh tế với đề tài "Phát triển kinh tế biển ở tỉnh Nghệ An ".

Phát triển các khu công nghiệp nhỏ ở tỉnh Nghệ An

repository.vnu.edu.vn

Kinh nghiệm phát triển các KCNN tại một số địa phƣơng và bài học cho tỉnh Nghệ An. Sự phát triển Khu công nghiệp nhỏ tại một số địa phƣơng ...Error!. Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Nghệ An. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP NHỎ TẠI TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2006-2014. Tiềm năng phát triển các Khu công nghiệp nhỏ của tỉnh Nghệ An ...Error!. Tình hình phát triển các KCNN tại Nghệ An 2006-2014. Chính sách phát triển các KCNN của tỉnh Nghệ An Error! Bookmark not defined..

Phát triển các khu công nghiệp nhỏ ở tỉnh Nghệ An

00050005861.pdf

repository.vnu.edu.vn

Quyết định 83/2009 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành về chính sách hỗ trợ đầu tƣ xây dựng hạ tầng khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.. Quyết định 91/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp nhỏ đến năm 2020.. Quyết định 53/2011 về việc ban hành quy chế phối hợp cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.. Sở Kế hoạch và đầu tƣ Nghệ An (2010), Danh mục các dự án kêu gọi vốn đầu tư tỉnh Nghệ An 2010-2020..

Phát triển nguồn nhân lực cấp xã ở tỉnh Nghệ An

00050005859.pdf

repository.vnu.edu.vn

Chính trị huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay. Văn kiện Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương khóa XI, Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia.. Nguyễn Quốc Đạt, Luận văn thạc sỹ, 2014. "Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị xã, thị trấn huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An thực trạng và giải pháp". Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.. Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, 2010. Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, 2013.

Phát triển nguồn nhân lực cấp xã ở tỉnh Nghệ An

repository.vnu.edu.vn

Chính trị huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay. Trƣờng đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.. Văn kiện Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương khóa XI, Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia.. "Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị xã, thị trấn huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An thực trạng và giải pháp". Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.. Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, 2010. Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, 2013.

Phát triển nguồn nhân lực cấp xã ở tỉnh Nghệ An

repository.vnu.edu.vn

Chính trị huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay. Trƣờng đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.. Văn kiện Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương khóa XI, Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia.. "Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị xã, thị trấn huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An thực trạng và giải pháp". Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.. Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, 2010. Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, 2013.

Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Nghệ An

repository.vnu.edu.vn

THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2011-2014. Thuận lợi và khó khăn trong giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Nghệ An. Thực trạng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 1014. Tổng quan về lao động và việc làm ở nông thôn tỉnh Nghệ An hiện nay. Chính sách và biện pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn của tỉnh Nghệ An.

Quản lý hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách Nghệ An cho các huyện thuộc chương trình 30A tỉnh Nghệ An

Quản lý hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách Nghệ ...

repository.vnu.edu.vn

Quản lý hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách Nghệ An cho các huyện thuộc. chương trình 30A tỉnh Nghệ An. Trường Đại học Kinh tế. Luận văn ThS. Quản lý kinh tế. Trên cơ sở nghiên cứu tại NHCSXH của 3 huyện 30a tỉnh Nghệ An, luận văn đưa ra các nhóm giải pháp để nâng cao chất lượng quản lý tín dụng, đó là: Sự phối hợp chặt chẽ giữa NHCSXH với các tổ chức nhận ủy thác, phải hoàn thiện mô hình màng lưới hoạt động.

Một số giải pháp marketing du lịch cho tỉnh Nghệ An

00050005823.pdf

repository.vnu.edu.vn

Trên ý nghĩa đó, tôi chọn đề tài “Một số giải pháp marketing du lịch cho tỉnh Nghệ An” làm đề tài luận văn Thạc sỹ của mình. Câu hỏi nghiên cứu của đề tài: Nghệ An đã thực hiện những giải pháp marketing du lịch địa phƣơng nào cho phát triển du lịch? Những kết quả đạt đƣợc,. những hạn chế và nguyên nhân của tình hình? Cần có những giải pháp nào để đẩy mạnh marketing du lịch tại Nghệ An?.

Cơ chế tài chính cho dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Nghệ An

00050005153.pdf

repository.vnu.edu.vn

MÔI TRƢỜNG RỪNG TẠI TỈNH NGHỆ-AN. Tổng quan về tài nguyên rừng tại tỉnh Nghệ An. Diện tích rừng và đất lâm nghiệp phân theo trang thái rừng và chủ quản lý của tỉnh Nghệ An năm 2012. Diện tích rừng và đất lâm nghiệp phân theo trang thái rừng và chức năng rừng của tỉnh Nghệ An năm 2012. Thực trạng cơ chế tài chính cho dịch vụ môi trƣờng rừng tại tỉnh Nghệ An. Cơ chế tài chính trƣớc khi thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trƣờng rừng tại Nghệ An.

Thực hiện chính sách giảm nghèo ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

00050005148.pdf

repository.vnu.edu.vn

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, 2011. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo của tỉnh Nghệ An năm 2011. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, 2013. Báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Quyết định số: 3946/QĐ - UBND, ngày 26/9/2011 về chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015.

KIỂM TRA CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH NGHỆ AN

00050005263.pdf

repository.vnu.edu.vn

KIỂM TRA CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH NGHỆ AN. “Kiểm tra chi ngân sách Nhà nước tại Sở Tài chính tỉnh Nghệ An” đƣợc tác giả viết dƣới sự hƣớng dẫn của TS. Đặc biệt là các đơn vị Sở Tài chính Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An, Kho bạc Nhà nƣớc Nghệ An, Cục Thống kê Nghệ An.... Quan niệm về ngân sách địa phƣơng, chi ngân sách địa phƣơng và kiểm tra chi ngân sách địa phƣơng. 9 1.1.2: Chu trình ngân sách nhà nƣớc. Nội dung kiểm tra chi trong quản lý NSNNError! Bookmark not defined..

Đánh giá hiện trạng và phân tích diễn biến chất lượng nước mặt tỉnh Nghệ An

repository.vnu.edu.vn

Đánh giá hiện trạng và phân tích diễn biến chất lượng nước mặt tỉnh Nghệ An. Abstract: Nghiên cứu hiện trạng chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An.. Diễn biến chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nước mặt. Tuy nhiên, tàinguyên nước mặt trên Thế giới vô cùng hạn chế..

Dự báo nhu cầu điện năng của tỉnh Nghệ An từ năm 2012 đến năm 2020

000000273339-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Để đáp ứng nhu cầu phụ tải của tỉnh Nghệ An từ nay đến năm 2020 tôi muốn đưa ra "Dự báo nhu cầu điện năng của tỉnh Nghệ An từ năm 2012 đến năm 2020". Trên cơ sở đó giúp cho việc quy hoạch tổng thể tỉnh Nghệ An đạt được hiệu quả cao nhất, góp phần nâng cao chất lượng, độ tin cậy cung cấp điện và thoả mãn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÁC DỰ ÁN KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH NGHỆ AN

00050005210.pdf

repository.vnu.edu.vn

Chƣơng 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CÁC DỰ ÁN KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH NGHỆ AN. KHÁI QUÁT VỀ CÁC DỰ ÁN KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH NGHỆ AN. Chủ trƣơng của tỉnh Nghệ An về các dự án kinh tế trọng điểmError! Bookmark not defined.. Tình hình đầu tƣ các dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2010- 2014. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CÁC DỰ ÁN KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH NGHỆ AN. Công tác thực hiện dự án. NƢỚC CÁC DỰ ÁN KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH NGHỆ ANError! Bookmark not defined..

Nghiêu cứu đề xuất giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Nghệ An

000000272864-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

1TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: ’’Nghiên cứu đề xuất giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Nghệ An. Lý do chọn đề tài Là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Trung Bộ, tỉnh Nghệ An đang có những bước phát triển kinh tế mạnh mẽ. Tính đến hết năm 2012 trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 4.079 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký là 20.670 tỷ đồng. Năm 2007, Nghệ An xếp hạng 53/64 tỉnh, thành.

Tạo động lực thúc đẩy nhân viên làm việc tại cục hải quan Tỉnh Nghệ An

295625-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đề xuất các giải pháp để nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại khối văn phòng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu: Là toàn thể nhân viên khối văn phòng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An. Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung vào hoạt động tạo động lực làm việc tại khối văn phòng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

Hoàn thiện công tác kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan tỉnh Nghệ An

311079-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Chương 2: Phân tích thực trạng công tác kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan tỉnh Nghệ An Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

Nghiêu cứu đề xuất giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Nghệ An

000000272864.pdf

dlib.hust.edu.vn

Bảng 2.2 : GDP bình quân đầu người của tỉnh Nghệ An giai đoạn Bảng 2.3: Cơ cấu theo thành phần kinh tế tỉnh Nghệ An giai đoạn Bảng 2.4: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh Nghệ An giai đoạn Bảng 2.5: Tình hình đào tạo phát triển nguồn nhân lực cụ thể ở tỉnh Nghệ An .......34 Bảng 2.6: Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 2007-2012 của tỉnh Nghệ An Bảng 2.7: Bảng tổng hợp so sánh các chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Nghệ An năm Bảng 2.8: Các chỉ tiêu đánh giá chỉ số chi phí