« Home « Kết quả tìm kiếm

Tỉnh Phú Thọ


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Tỉnh Phú Thọ"

Xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ đến 2020.

254916-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Chương 2: Phân tích, dự báo các căn cứ cho hoạch định chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn Phân tích, dự báo nhu cầu phát triển công nghiệp Phú Thọ giai đoạn 2015-2020. phân tích, dự báo các nội lực của tỉnh Phú Thọ cho phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn . phân tích, dự báo các nguồn lực thu hút từ bên ngoài cho phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn . phân tích, dự báo các đối thủ cạnh tranh của phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn .

Xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ đến 2020

000000254916.TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Chương 2: Phân tích, dự báo các căn cứ cho hoạch định chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn Phân tích, dự báo nhu cầu phát triển công nghiệp Phú Thọ giai đoạn 2015-2020. phân tích, dự báo các nội lực của tỉnh Phú Thọ cho phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn . phân tích, dự báo các nguồn lực thu hút từ bên ngoài cho phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn . phân tích, dự báo các đối thủ cạnh tranh của phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn .

Nghiên cứu chuỗi giá trị cây chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

271007.pdf

dlib.hust.edu.vn

Phương pháp xác định chuỗi giá trị. 26 2.Chương 2 : TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CHÈ TỈNH PHÚ THỌ. Giới thiệu chung về tỉnh Phú Thọ. Điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển cây chè tỉnh Phú Thọ. 29 Lê Thanh Hải 2 CHQTKD BK 2009-2011 Đề tài: Nghiên cứu chuỗi giá trị cây chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 2.2.1.

Nghiên cứu chuỗi giá trị cây chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

271007-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Nghiên cứu chuỗi giá trị cây chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Tác giả luận văn: Lê Thanh Hải, Khóa Người hướng dẫn: TS Đặng Vũ Tùng Nội dung tóm tắt: 1. Lý do chọn đề tài Cây chè có lịch sử phát triển lâu đời trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Nhiều năm qua, cây chè luôn được xác định là sản phẩm kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Quản lý hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng các trường tiểu học tỉnh Phú Thọ

LUẬN VĂN TÂM SỬA XONG T 10.2015.pdf

repository.vnu.edu.vn

Trường Bồi dưỡng nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Phú Thọ đã quán triệt công tác bồi dưỡng là công tác trọng tâm của nhà trường. Môi trường giáo dục của trường Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Phú Thọ luôn thân thiện, lành mạnh với mối quan hệ sư phạm. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dƣỡng Hiệu trƣởng Trƣờng Tiểu học tỉnh Phú Thọ. Đội ngũ cán bộ quản lý Trường Tiểu học tỉnh Phú Thọ hiện nay là.

Xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ đến 2020.

254916.pdf

dlib.hust.edu.vn

Phân tích, dự báo các đối thủ cạnh tranh của phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn . III CHƢƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN . Hoạch định mục tiêu chiến lƣợc phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn . Hoạch định chiến lƣợc phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu tỉnh Phú Thọ giai đoạn . Hoạch định các nguồn lực chiến lƣợc cho phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn .

Xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ đến 2020

000000254916.pdf

dlib.hust.edu.vn

Phân tích, dự báo các đối thủ cạnh tranh của phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn . III CHƯƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN . Hoạch định mục tiêu chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn . Hoạch định chiến lược phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu tỉnh Phú Thọ giai đoạn . Hoạch định các nguồn lực chiến lược cho phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn .

Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

repository.vnu.edu.vn

Sở Thƣơng mại du lịch tỉnh Phú Thọ, 2009. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, 2013. GPP du lịch ở Phú Thọ giai đoạn 2000-2012.. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, 2014. Nhập môn khoa học du lịch. Một số suy nghĩ về công tác quản lý nhà nước đối với ngành du lịch. Phát triển du lịch Phú Thọ: Thực trạng – Giải pháp. Kết quả chính sách liên quan đến phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ từ 2005-2012..

Quản lý hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng các trường tiểu học tỉnh Phú Thọ

05050002140.pdf

repository.vnu.edu.vn

Bảng 2.1 Qui mô giáo dục phổ thông tỉnh Phú Thọ 34. Bảng 2.2 Đội ngũ giáo viên của hệ thống các trường học tỉnh Phú Thọ trong 5. Bảng 2.3 Phân bổ mạng lưới trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 36. Bảng 2.5 Chất lượng học sinh Tiểu học 38. Bảng 2.6 Trình độ đội ngũ giáo viên Tiểu học 39. Bảng 2.7 Thống kê độ tuổi của cán bộ quản lý trường Tiểu học tỉnh Phú Thọ. Bảng 2.8 Tự đánh giá về phẩm chất và nghiệp vụ quản lý của CBQL trường. Tiểu học tỉnh Phú Thọ 43.

Phát triển sản phẩm truyền hình cáp Viettel trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

000000273934-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Chương 3: Giải pháp phát triển sản phẩm truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Các đóng góp cơ bản. Hệ thống hóa các lý luận về phát triển sản phẩm. Đề xuất một số giải pháp phát triển sản phẩm truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết kết hợp với khảo sát thực tế e.

Ý thức pháp luật của học sinh, sinh viên ở tỉnh Phú Thọ

repository.vnu.edu.vn

Phân tích thực trạng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục Ý thức pháp luật (YTPL) trong HSSV tỉnh Phú Thọ, làm rõ những nguyên nhân của thực trạng đó.. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả việc giáo dục YTPL cho HSSV ở tỉnh Phú Thọ hiện nay.. Ý thức pháp luật. Pháp luật Việt Nam. Giáo dục pháp luật.

Xóa đói giảm nghèo tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

repository.vnu.edu.vn

CHƢƠNG 3: PHƢƠNG HƢỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO CỦA HUYỆN THANH SƠN TỈNH PHÚ THỌ. Quan điểm của xoá đói giảm nghèo. Mục tiêu xoá đói giảm nghèo. Phƣơng hƣớng xoá đói giảm nghèo của huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ. Phát triển nông nghiệp. Hƣớng phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống xã hội. Hƣớng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản. Phát triển cải tạo nhà ở vệ sinh môi trƣờng ở nông thôn.

Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

000000255057.TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Phú Thọ 2.1 Giới thiệu khái quát về BHXH tỉnh Phú Thọ 2.1.1 Đặc điểm tình hình tỉnh Phú Thọ 2.1.2 Tổ chức bộ máy BHXH tỉnh Phú Thọ 2.2 Thực trạng hoạt động thu BHXH tại BHXH tỉnh Phú Thọ 2.2.1 Đối tượng tham gia BHXH 2.2.2 Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH 2.2.3 Kết quả thu BHXH 2.2.4 Vấn đề nợ đọng, trốn đóng BHXH 2.2.4.1 Vấn đề nợ đọng BHXH 2.2.4.2 Vấn đề trốn đóng BHXH 2.3 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạtđộng thu BHXH trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 2.3.1 Quy trình và mức đóng BHXH 2.3.2 Quản

Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

000000255057.TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Phú Thọ 2.1 Giới thiệu khái quát về BHXH tỉnh Phú Thọ 2.1.1 Đặc điểm tình hình tỉnh Phú Thọ 2.1.2 Tổ chức bộ máy BHXH tỉnh Phú Thọ 2.2 Thực trạng hoạt động thu BHXH tại BHXH tỉnh Phú Thọ 2.2.1 Đối tượng tham gia BHXH 2.2.2 Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH 2.2.3 Kết quả thu BHXH 2.2.4 Vấn đề nợ đọng, trốn đóng BHXH 2.2.4.1 Vấn đề nợ đọng BHXH 2.2.4.2 Vấn đề trốn đóng BHXH 2.3 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạtđộng thu BHXH trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 2.3.1 Quy trình và mức đóng BHXH 2.3.2 Quản

Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Phú Thọ

000000255084.pdf

dlib.hust.edu.vn

trưởng kinh tế Phú Thọ giai đoạn Bảng 2.3 Cơ cấu kinh tế Phú Thọ năm Bảng 2.4 Thành phần doanh nghiệp tham gia điều tra PCI năm 2010 61 8 Bảng 2.5 Tổng hợp chỉ số PCI tỉnh Phú Thọ năm Biểu đồ 2.1: Sự thay đổi điểm số thành phần tỉnh Phú Thọ năm Biểu đồ 2.2 Điểm đánh giá tổng hợp PCI tỉnh Phú Thọ năm Bảng 2.6 Xếp hạng chỉ số PCI và các chỉ tiêu thành phần tỉnh Phú Thọ 67 12 Biểu đồ 2.3: Sự thay đổi thứ tự xếp hạng các chỉ tiêu thành phần tỉnh Phú Thọ 67 13 Bảng 2.7: So sánh chỉ số PCI tỉnh Phú Thọ

Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Phú Thọ

000000255084.TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Chương II: Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của tỉnh Phú Thọ 2 Trong chương này, tiến hành giới thiệu và phân tích năng lực cạnh tranh của tỉnh Phú Thọ trong những năm gần đây, nghiên cứu và xem xét phương pháp xây dựng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Phân tích, đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh của tỉnh Phú Thọ và tình hình thu hút vốn đầu tư của tỉnh trong giai đoạn 2006-2010.

Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Phú Thọ

000000255084.TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Chương II: Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của tỉnh Phú Thọ 2 Trong chương này, tiến hành giới thiệu và phân tích năng lực cạnh tranh của tỉnh Phú Thọ trong những năm gần đây, nghiên cứu và xem xét phương pháp xây dựng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Phân tích, đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh của tỉnh Phú Thọ và tình hình thu hút vốn đầu tư của tỉnh trong giai đoạn 2006-2010.

Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Phú Thọ

000000255084.pdf

dlib.hust.edu.vn

Kết luận số 283-KL/TU ngày 09/6/2010 của Ban thường vụ tỉnh ủy Phú Thọ về một số giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Phú Thọ

Đảng bộ Tỉnh Phú Thọ lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2001 đến năm 2010

ND LUẬN VĂN CỠ CHỮ 13.pdf

repository.vnu.edu.vn

Nguồn: Ban dân tộc - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ. Nguồn: Ban Dân tộc - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ. Nguồn: Ủy ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ

Đảng bộ Tỉnh Phú Thọ lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2001 đến năm 2010

02050003232.pdf

repository.vnu.edu.vn

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (2009), Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Phú Thọ qua các thời kỳ lịch sử. phương hướng, nhiệm vụ công tác dân tộc, đại đoàn kết các dân tộc đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ - Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất (2009), Báo cáo tổng kết công tác dân tộc từ khi tái lập tỉnh năm 1997 đến nay..