« Home « Kết quả tìm kiếm

Tỉnh Thanh hóa


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Tỉnh Thanh hóa"

Trợ giúp pháp lý tại tỉnh Thanh Hóa

repository.vnu.edu.vn

Trung tâm Trợ giúp pháp lý của nhà nước tỉnh Thanh Hóa (2008), Báo cáo tổng kết công tác trợ giúp pháp lý, Thanh Hoá.. Trung tâm Trợ giúp pháp lý của nhà nước tỉnh Thanh Hóa (2009), Báo cáo tổng kết công tác trợ giúp pháp lý, Thanh Hoá.. Trung tâm Trợ giúp pháp lý của nhà nước tỉnh Thanh Hóa (2010), Báo cáo tổng kết. công tác trợ giúp pháp lý, Thanh Hoá.. Trung tâm Trợ giúp pháp lý của nhà nước tỉnh Thanh Hóa (2011), Báo cáo tổng kết công tác trợ giúp pháp lý, Thanh Hoá..

Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

repository.vnu.edu.vn

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2013), Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 về triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, Thanh Hóa.. Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2013), Kế hoạch số 53/KH-UBND của ngày 10/3/2013 về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2013”, Thanh Hóa..

Quản lý nhà nước về công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

repository.vnu.edu.vn

UBND tỉnh Thanh Hóa, 2007. UBND tỉnh Thanh Hóa, 2009. Quyết định số 3774/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án “Chương trình phát triển xuất khẩu tỉnh Thanh Hóa đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”. UBND tỉnh Thanh Hóa, 2010. Quyết định số 2255/QĐ-về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Công nghiệp và Thương mại Thanh Hoá đến năm 2020.. UBND tỉnh Thanh Hóa, 2011. Quyết định số 604/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn .

Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

repository.vnu.edu.vn

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2009), Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 4/2/2009 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2009, Thanh Hoá.. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2010), Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2010, Thanh Hóa.. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2011), Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2011, Thanh Hóa..

Phát triển bền vững ngành thủy sản tại địa bàn Tỉnh Thanh Hóa

00050005397.pdf

repository.vnu.edu.vn

Sở Nông nghiệp phát triển nôn thôn tỉnh Thanh Hóa: Báo cáo thƣờng niên năm 2014. UBND tỉnh Thanh Hóa, 2011, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 26. UBND tỉnh Thanh Hóa, 2012, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm UBND tỉnh Thanh Hóa, 2013, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm Wepsite:

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở tỉnh Thanh Hóa

LC 363.pdf

tainguyenso.vnu.edu.vn

Tóm tắt luận văn: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở tỉnh Thanh Hóa. Tên đề tài: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở tỉnh Thanh Hóa Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị. Trên cơ sở phân tích lý luận và thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở tỉnh Thanh Hóa từ năm luận văn tìm ra nguyên nhân của các kết quả đã đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế để đề ra quan điểm, phương hướng và giải pháp nhằm đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Thanh Hóa trong thời gian tới..

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở tỉnh Thanh Hóa

LC 363.doc

tainguyenso.vnu.edu.vn

Tóm tắt luận văn: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở tỉnh Thanh Hóa. Tên đề tài: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở tỉnh Thanh Hóa Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị Bảo vệ năm: 2008 Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS.

Quản lý thu nợ tại bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa

repository.vnu.edu.vn

Chƣơng 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NỢ TẠI BHXH TỈNH THANH HÓA. 3.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hƣởng đến quản lý thu nợ tại BHXH tỉnh Thanh Hóa. 3.1.2 Đặc điểm Kinh tế - xã hội. 3.2 Tổng quan về BHXH tỉnh Thanh Hóa. 3.2.2 Tổ chức bộ máy quản lý BHXH tỉnh Thanh HóaError! Bookmark not defined.. 3.2.3 Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ quản lý thu BHXH trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 3.3 Tình hình quản lý thu nộp BHXH trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn .

Công chức cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay

repository.vnu.edu.vn

Phương pháp thống kê: Từ những kết quả thống kê, điều tra, khảo sát về thực trạng công chức cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa để đưa ra những giải pháp hợp lý.. Vị trí, vai trò của công chức cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện. Thực trạng đội ngũ công chức cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa và phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, kiện toàn đội ngũ công chức cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay..

Quá trình thực hiện chủ trương hợp tác hóa nông nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa từ năm 1958 đến năm 1960

02050003233.pdf

repository.vnu.edu.vn

Tỉnh Đảng bộ Thanh Hóa , Nhiê ̣m vụ công tác xây dựng hợp tác xã tín dụng năm 1959, HSLT Văn pho ̀ng Tỉnh ủy Thanh Hóa.. Tỉnh ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2000), Địa chí Thanh Hóa, Tập I: Địa lý và lịch sử, Nxb VHTT, H.. Tỉnh ủy Thanh Hóa (1999-2000), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Tập I (1930-1954), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thanh Hóa..

Quá trình thực hiện chủ trương hợp tác hóa nông nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa từ năm 1958 đến năm 1960

01- Luan van - Nguyen Thi Le.pdf

repository.vnu.edu.vn

BCH Nông hội tỉnh Thanh Hóa, dự thảo Báo cáo về tình hình đổi công và hợp tác xã sản xuất nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa (1958 , HSLT Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa.. BCH Nông hội tỉnh Thanh Hóa, Báo cáo Quá trình phát triển và nguyên nhân biến đổi trong phong trào đổi công hợp tác xã Quảng hê, huyện Quảng Xương, HSLT Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa.. BCH Tỉnh Đảng bộ Thanh Hóa, Báo cáo tình hình phong trào hợp tác hóa trong tỉnh (1959 , HSLT Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa..

Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

repository.vnu.edu.vn

Đối tượng nghiên cứu: QLNN về KH&CN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.. Nghiên cứu đặc điểm, nội dung QLNN về KH&CN trên địa bàn tỉnh.. Nghiên cứu thực trạng QLNN về KH&CN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.. Nghiên cứu các giải pháp tăng cường QLNN về KH&CN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.. các báo cáo tổng kết công tác hằng năm của ngành KH&CN Thanh Hóa. văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN do một số tỉnh ban hành trong giai đoạn 2001-2010.

Đảng bộ Tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo phát triển kinh tế công nghiệp từ năm 1996 đến năm 2013

02050003234.pdf

repository.vnu.edu.vn

UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở công nghiệp (2005), Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2006 - 2010, dự báo đến năm 2020 (điều chỉnh).. UBND tỉnh Thanh Hóa (2006), Thanh Hóa tiềm năng và cơ hội đầu tư, Nxb Thanh Hóa.. UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Kế hoạch và Đầu tư (2006), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020..

PHÁT TRIỂN DU LỊCH DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI KHU VỰC PHÍA TÂY TỈNH THANH HÓA

Luận văn Nguyễn Thị Lan.pdf

repository.vnu.edu.vn

Đánh giá chung về thực trạng phát triển du lịch cộng đồng tại khu vực phía Tây tỉnh Thanh Hóa. Thực trạng thị trƣờng khách tham gia du lịch dựa vào cộng đồng. Thực trạng doanh thu từ du lịch ...Error! Bookmark not defined.. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong hoạt động phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại phía Tây tỉnh Thanh Hóa. CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI KHU VỰC PHÍA TÂY TỈNH THANH HÓA ...Error! Bookmark not defined..

Tổ chức và hoạt động của công an xã, thị trấn - qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa

repository.vnu.edu.vn

Sở Nội vụ Thanh Hóa (2013), Báo cáo tổng kết công tác, Thanh Hóa.. UBND tỉnh Thanh Hóa (2007), Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, Thanh Hóa.. UBND tỉnh Thanh Hóa (2007), Đề án 375 về củng cố tổ chức Ban chỉ đạo ANTT và các mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở, Thanh Hóa.. UBND tỉnh Thanh Hóa (2008), Kế hoạch thực hiện Đề án củng cố tổ chức Ban chỉ đạo ANTT và các mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở, Thanh Hóa..

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp huyện - qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa

repository.vnu.edu.vn

Kết quả nghiên cứu của Luận văn có ý nghĩa cho việc nâng cao nhận thức và kiến thức pháp lý về hoạt động giám sát của HĐND cấp huyện nói chung, ở tỉnh Thanh Hóa nói riêng. qua đó đưa ra được các quan điểm và giải pháp đổi mới hoạt động giám sát của HĐND cấp huyện ở tỉnh Thanh Hóa.. Chương 1: Khái niệm, vai trò, đặc điểm hoạt động giám sát của HĐND cấp huyện.. Chương 2: Thực trạng hoạt động giám sát của HĐND cấp huyện ở tỉnh Thanh Hóa từ đầu.

Trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

repository.vnu.edu.vn

THỰC TRẠNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA. Một số đặc điểm kinh tế, xã hội ở tỉnh Thanh Hóa ảnh hưởng đến trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số. Thực trạng về trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh thanh hóa 2.2.1. Khái quát tình hình thực trạng trợ giúp pháp lý ở Thanh Hóa trong thời gian qua 2.2.1.1.

Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

repository.vnu.edu.vn

Ban An toàn giao thông tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2003), Báo cáo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2003, Thanh Hóa.. Ban An toàn giao thông tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2004), Báo cáo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2004, Thanh Hóa.. Ban An toàn giao thông tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2005), Báo cáo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005, Thanh Hóa..

Giáo dục pháp luật cho sinh viên trường cao đẳng nghề qua thực tiễn Tỉnh Thanh Hóa

00050004792.pdf

repository.vnu.edu.vn

Thanh Hóa” nhằm đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục cho sinh viên các trường cao đẳng nghề Tỉnh Thanh Hóa..

Đảng bộ Tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo phát triển kinh tế công nghiệp từ năm 1996 đến năm 2013

Luận văn.pdf

repository.vnu.edu.vn

ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ CÔNG NGHIỆP. 1.1 Những nhân tố tác động đến sự phát triển kinh tế công nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế công nghiệp. 1.1.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế công nghiệp tỉnh Thanh Hóa. 1.1.3 Tình hình kinh tế công nghiệp Thanh Hóa trước năm 1996. Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa l nh đ o phát triển kinh tế công nghiệp giai đo n 1996 - 2005.