« Home « Chủ đề GDCD 8

Chủ đề : GDCD 8


Có 40+ tài liệu thuộc chủ đề "GDCD 8"

GDCD 8 Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng Giải Giáo dục công dân 8 trang 49

download.vn

Ý kiến của Lan là đúng, vì rừng là tài sản Quốc gia, Nhà nước giao cho kiểm lâm, Uy ban nhân dân quản lý, vì thế các cơ quan này mới quyền can thiệp và xử lý những việc đó.. Ở trường hợp đó em sẽ báo tới các cơ quan có thẩm quyền đê kịp thời can thiệp...

GDCD 8 Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân Giải Giáo dục công dân 8 trang 52

download.vn

a) Theo em, khi nào thì công dân có quyền khiếu nại, mục đích của việc khiếu nại?. Quyền khiếu nại là quyền của công dân, đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét lại các quyết định, các việc làm của cán bộ công chức nhà nước khi thực hiện công vụ theo quy định của...

GDCD 8 Bài 19: Quyền tự do ngôn luận Giải Giáo dục công dân 8 trang 53, 54

download.vn

b) Công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình bằng cách nào?. Qua quyền tự do báo chi.. Tình huông thể hiện quyền tự do ngôn luận là tình huông (b), (d).

GDCD 8 Bài 20: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Giải Giáo dục công dân 8 trang 56, 57

download.vn

a) Trên cơ sở quyền trẻ em đã học, em hãy nêu một điều trong Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, mà theo em đó là sự cụ thể hoá Điều 37 của Hiến pháp.. Ngoài Điều 6 đã nêu trong phần đặt vấn đề, có Điều 8 .Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục...

Đề cương ôn tập giữa kì 1 môn GDCD 8 năm 2021 - 2022 Nội dung kiểm tra giữa kì 1 lớp 8 môn GDCD

download.vn

Tôn trong le phai,. Tôn trong ngươi khac,. Nêu khai niêm Tôn trong le phai?. Ý nghia Tôn trong le phai?. Khai niêm Tôn trong ngươi khac Câu 4. Ý nghia Tôn trong ngươi khac. Cach rèn luyên tính tôn trong ngươi khac Câu 6. Khai niêm phap luât. Câu 9 : Có ý kiên cho rằng: Tôn trong ngươi...

Lý thuyết GDCD lớp 8 bài 2: Liêm khiết

vndoc.com

Lý thuyết GDCD lớp 8 bài 2: Liêm khiết 1) Khái niệm:. Liêm khiết là một phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sóng trong sạch, không hám danh không bận tâm toan tính nhỏ nhen ích kỷ. Sống Liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản, nhận được sự quí trọng tin cậy của mọi...

Bài 21 – Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Bài tập GDCD 8

hoc360.net

Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1. Pháp luật là gì ? ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 2. Nêu các đặc điểm của Pháp luật. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 3. Hãy chứng minh pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện tính dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền […]

Bài 20 – Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Bài tập GDCD 8

hoc360.net

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1. Hiến pháp là gì ? ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. – Nội dung Hiến pháp quy định những vấn đề gì ? ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 2. Việc soạn thảo, ban hành hay sửa đổi, bổ sung Hiến pháp được thực hiện bởi : A. Chính phủ. B. […]

Bài 19 – Quyền tự do ngôn luận – Bài tập GDCD 8

hoc360.net

Bài 19 – Quyền tự do ngôn luận 1. Quyền tự do ngôn luận là gì ? ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 2. Theo em, học sinh có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí không ? Tại sao ? ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 3. Công dần sử dụng quyền tự do ngôn luận như thế nào? ………………………………………………………………………………………….. […]

Bài 18 – Quyền khiếu nại và tố cáo của công dân – Bài tập GDCD 8

hoc360.net

Quyền khiếu nại và tố cáo của công dân 1. Quyền khiếu nại là : ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 2. Quyền tố cáo là : ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 3. Phân biệt những điểm giống nhau và khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo theo bảng sau : 4. Quyền khiếu nại và tố cáo quy định ở […]

Bài 17 – Nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng – Bài tập GDCD 8

hoc360.net

Nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng 1. Tài sản nhà nước bao gồm những tài sản nào? Tài sản này do ai quản lí và người quản lí có quyền gì đối với tài sản này? ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 2. Thế nào là lợi ích công cộng […]

Bài 16 – Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác – Bài tập GDCD 8

hoc360.net

Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác 1. Quyền được sở hữu tài sản là gì ? ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 2. Theo quy định tại Điều 173 Bộ luật Dân sự, chủ sở hữu có đủ ba quyền đối với tài sản. Đó là các quyền nào ? […]

Bài 15 – Phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại – Bài tập GDCD 8

hoc360.net

Phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại 1. Em hiểu thế nào là vũ khí ; chất cháy, nổ và chất độc hại? ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 2. Em hãy cho biết một số hoá chất có thể gây nguy hiểm cho con người. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 3. Hãy nêu những hiểm […]

Bài 14 – Phòng chống nhiễm HIV/AIDS – Bài tập GDCD 8

hoc360.net

Phòng chống nhiễm HIV/AIDS 1. Em hãy kể ra những bệnh nguy hiểm cho con người hiện nay và liệt kê : – NHỮNG BÊNH NGUY HIỂM ĐÃ CÓ THUỐC PHÒNG VÀ CHỮA TRỊ ĐƯỢC : ……………………………………………………….. – NHỮNG BỆNH NGUY HIỂM MÀ CHƯA CÓ THUỐC PHÒNG VÀ CHỮA TRỊ : ……………………………………………………….. Theo em, căn […]

Bài 13 – Phòng chống tệ nạn xã hội – Bài tập GDCD 8

hoc360.net

Phòng chống tệ nạn xã hội 1. Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi nào ? Em hãy cho biết tại sao ? 2. Theo em tệ nạn xã hội nào là nguy hiểm nhất hiện nay ? Tại sao ? 3. Các tệ nạn xã hội đã […]

Bài 12 – Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình – Bài tập GDCD 8

hoc360.net

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình 1. Em hãy nêu tóm tắt quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà; quyền và nghĩa vụ của con, cháu : QUYỀN VÀ NGHĨA vụ CỦA GHA MẸ, ÔNG BÀ ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… QUYỀN VÀ NGHĨA vụ CỦA CON CHÁU ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 2. Tại […]

Bài 11 – Lao động tự giác và sáng tạo – Bài tập GDCD 8

hoc360.net

Lao động tự giác và sáng tạo 1. Có mấy loại lao động chủ yếu và loại lao động nào là quan trọng hơn cả ? Tại sao ? 2, Em hãy phân biệt giữa lao động tự giác và lao động sáng tạo : LAO ĐỘNG TỰ GIÁC ………………………………… ………………………………… LAO ĐỘNG SÁNG TẠO […]

Bài 10 – Tự lập – Bài tập GDCD 8

hoc360.net

Bài 10 – Tự lập 1. Tự lập là gì? 2. Em đồng ý với những quan niệm nào sau đây về tự lập và cho biết tại sao ? A. Tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình, tự lo liệu, tự tạo dựng cuộc sống của mình. B. Không dựa dẫm, […]

Bài 9 – Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư – Bài tập GDCD 8

hoc360.net

Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư 1. Cộng đồng dân cư là : …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. – Xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư là : …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. 2. Em hãy cho biết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở […]

Bài 8 – Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác – Bài tập GDCD 8

hoc360.net

Bài 8 – Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác  1. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là : …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. 2. Em có đồng ý với các ý kiến sau hay không và giải thích tại sao? A. Chỉ có những dân tộc chậm phát triển mới cần phải […]