« Home « Chủ đề quản lý công nghiệp

Chủ đề : quản lý công nghiệp


Có 20+ tài liệu thuộc chủ đề "quản lý công nghiệp"

Phát triển các khu công nghiệp nhỏ ở tỉnh Nghệ An

00050005861.pdf

repository.vnu.edu.vn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ. PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP NHỎ Ở TỈNH NGHỆ AN. LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10. Trong thời gian thực hiện luận văn “Phát triển các khu Công...

Phát triển các khu công nghiệp nhỏ ở tỉnh Nghệ An

repository.vnu.edu.vn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ. PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP NHỎ Ở TỈNH NGHỆ AN. LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số . Trong thời gian thực hiện luận văn “Phát triển các khu Công Nghiệp nhỏ ở...

Bài giảng Quản lý sản xuất cho kỹ sư: Chương 0 - Đường Võ Hùng

tailieu.vn

Chương 1: Giới thiệu về quản lý sản xuất. Khi niệm về Quản lý sản xuất. Chiến lược sản xuất. Tự học 3 tiết – đọc tài liệu. Kỹ thuật thông tin trong TKSF Tự học 3 tiết – đọc tài liệu. Kỹ thuật dự báo định lượng Tự học 3 tiết – đọc tài liệu. Chương 4: Lựa chọn...

Bài giảng Quản lý sản xuất cho kỹ sư: Chương 1 - Đường Võ Hùng

tailieu.vn

VỀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT. Sản xuất là quá trình chuyển hóa. Quá trình xử lý và chuyển hóa Các yếu tố. Quản lý. Dịch vụ. Sản xuất là một quá trình chuyển hóa đầu vào. Quá trình chuyển hóa được gọi là có hiệu năng khi. giá trị đầu ra lớn hơn giá trị đầu vào, và trong trường...

Bài giảng Quản lý sản xuất cho kỹ sư: Chương 2 - Đường Võ Hùng

tailieu.vn

THIẾT KẾ SẢN PHẨM. Ý tưởng sản phẩm. Phát triển. sản phẩm Sản xuất. Sản phẩm Thiết kế sản phẩm Phản hồi. Khái niệm kỹ thuật. Đặt hàng sản phẩm Đặt hàng. sản phẩm. sản phẩm Hệ thống. khách hàng Hệ thống. thị trường khách hàng. Tiếp thị: sáng tạo ra những ý tưởng SP mới và cung cấp những...

Bài giảng Quản lý sản xuất cho kỹ sư: Chương 3 - Đường Võ Hùng

tailieu.vn

KỸ THUẬT DỰ BÁO. Kỹ thuật Dự báo: “đoán” các sự kiện trong tương lai  tạo ra thông tin, dữ liệu cho hoạch định.. DỰ BÁO  Số liệu quá khứ của đại lượng cần đoán có sẵn hoặc có thể thu thập được,. Đặc trưng của Dự báo. Kỹ thuật dự báo có thể áp dụng:. Kỹ thuật...

Bài giảng Quản lý sản xuất cho kỹ sư: Chương 4 - Đường Võ Hùng

tailieu.vn

CHỌN LỰA QUY TRÌNH. Lựa chọn thiết bị và quá trình, và Phát triển các kế hoạch về quá trình SX.. Sản xuất hay mua. Quyết định đầu tư Các thiết bị và. Bản vẽ chi tiết &. các đặc trưng thiết kế. Giản đồ lắp ráp, biểu đồ quy trình &. thao tác, lưu đồ quy trình. Chọn lựa...

Bài giảng Quản lý sản xuất cho kỹ sư: Chương 5 - Đường Võ Hùng

tailieu.vn

Dữ liệu về chi phí. chi phí. Các khoản chi phí. Chi phí SX cơ bản: bao gồm chi phí cố định và lưu động trong việc SX ra một SF trong khoảng thời gian cho trước (khấu hao, lương, NVL…).. Chi phí phát sinh khi thay đổi mức độ SX: chi phí thuê mướn, huấn luyện, sa thải nhân...

Bài giảng Quản lý sản xuất cho kỹ sư: Chương 6 - Đường Võ Hùng

tailieu.vn

BỐ TRÍ MẶT BẰNG. Việc phân bổ và bố trí thiết bị quan trọng bởi vì những ứng dụng lâu dài của chúng. Ảnh hưởng Bố trí mặt bằng. Việc chọn lựa thiết bị. dễ thay đổi mặt bằng cũng như trang thiết bị khi điều kiện SX thay đổi…. Hiệu quả của thiết bị nâng chuyển NVL. tận dụng...

Bài giảng Quản lý sản xuất cho kỹ sư: Chương 7 - Đường Võ Hùng

tailieu.vn

QUẢN LÝ TỒN KHO. Hàng tồn kho: hàng hóa được bảo quản trong kho nhằm đáp ứng nhu cầu cho SX hay cho khách hàng.. Lượng đặt hàng là bao nhiêu mỗi lần đặt hàng?. Khi nào thì tiến hành đặt hàng?. Các loại hàng tồn kho. Tồn kho nguyên vật liệu. Tồn kho bán thành phẩm. Tồn kho thành...

Bài giảng Quản lý sản xuất cho kỹ sư: Chương 8 - Đường Võ Hùng

tailieu.vn

NHU CẦU VẬT TƯ –Just In Time. Chuyển nhu cầu SF  NVL và BTF trung gian.. Chuyển KH đặt hàng thành KH NVL + BTF Kiểm tra. tồn kho. HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ (MRP):. Điều độ sản xuất. Độc lập: SF sau cùng, có được từ dự báo nhu cầu.. Phụ thuộc: chi tiết/NVL cấu thành nên...

Bài giảng Quản lý sản xuất cho kỹ sư: Chương 9 - Đường Võ Hùng

tailieu.vn

1/32 GV: Đường Võ Hùng\Quản lý sản xuất cho kỹ sư\Chương 9: Điều độ sản xuất. ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT. Điều độ sản xuất chính - MRP. NVL MRP Điều độ SX. 3/32 GV: Đường Võ Hùng\Quản lý sản xuất cho kỹ sư\Chương 9: Điều độ sản xuất. Điều độ và đặt lộ trình. Phát lệnh thực hiện. Đặt lộ...