« Home « Kết quả tìm kiếm

Quản lý thu thuế các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam


Tóm tắt Xem thử

- QUẢN LÝ THU THUẾ.
- CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH LIÊM, TỈNH HÀ NAM.
- LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH.
- Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số .
- TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN,.
- THỰC TIỄN VỀ THUẾ, QUẢN LÝ THU THUẾ DOANH NGHIỆPError! Bookmark not defined..
- Tổng quan tình hình nghiên cứu.
- Cơ sở lý luận về thuế, quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
- Cơ sở lý luận quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
- Kinh nghiệm quản lý thu thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh của.
- Bài học kinh nghiệm cho chi cục thuế huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam.
- Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
- Các phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụngError! Bookmark not defined..
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu.
- Chƣơng 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU THUẾ CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH LIÊM, TỈNH HÀ NAM.
- Khái quát tình hình phát triển doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Thanh Liêm.
- Phân tích thực trạng quản lý thu thuế các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Thanh Liêm.
- nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Thanh LiêmError! Bookmark not defined..
- Công tác quản lý xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán thu thuếError! Bookmark not defined..
- Tổ chức bộ máy quản lý của Chi Cục thuế huyện Thanh Liêm và đội ngũ cán bộ.
- Phân cấp trong quản lý doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
- Qui trình quản lý thu thuế.
- Công tác thanh kiểm tra nội bộ.
- Ứng dụng tin học trong công tác quản lý thuếError! Bookmark not defined..
- Đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Thanh LiêmError! Bookmark not defined..
- Kết quả đạt được trong công tác quản lý thu thuế các doanh.
- 3.3.2 Đánh giá thực trạng quản lý thu thuế theo các tiêu chíError! Bookmark not defined..
- Những hạn chế và nguyên nhân trong công quản lý thu thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
- Chƣơng 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ.
- CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN.
- Mục tiêu và định hƣớng về quản lý thu thuế các doanh nghiệp ngoài.
- quốc doanh tại địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đến năm 2020Error! Bookmark not defined..
- Định hướng phát triển doanh nghiệp ngoài quốc doanh và quản lý thu thuế các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
- Mục tiêu quản lý thu thuế thuế các doanh nghiệp ngoài quốc.
- doanh trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà NamError! Bookmark not defined..
- 4.2 Một số giải pháp tăng cƣờng biện pháp quản lý thu thuế doanh nghiệp.
- ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà NamError! Bookmark not defined..
- Đổi mới công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuếError! Bookmark not defined..
- Công tác thanh tra, kiểm tra.
- Công tác quản lý nợ.
- Ứng dụng công nghệ tin học nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế.
- Cải cách thủ tục hành chính trong quản lý thu thuế tại Chi cục thuế huyện Thanh Liêm.
- Hoàn thiện tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý thu thuếError! Bookmark not defined..
- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộError! Bookmark not defined..
- Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu.
- Thuế đã, đang và sẽ còn là nguồn thu chủ yếu và lâu dài của Ngân sách Nhà nƣớc, là công cụ quan trọng trong quản lý Nhà nƣớc để điều tiết vĩ mô nền kinh tế, góp phần đảm bảo công bằng xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội.Với vai trò và ý nghĩa đó nên vấn đề thuế và quản lý thuế luôn đƣợc Nhà nƣớc quan tâm.Theo đó, hệ thống chính sách thuế ở nƣớc ta đã từng bƣớc đƣợc cải cách.
- Công nghệ thông tin ngày càng đƣợc áp dụng trong quản lý thuế..
- Để phản ánh, theo kịp bƣớc chuyển của nền kinh tế công tác quản lý thuế cần phải thay đổi đáp ứng tình hình phát triển kinh tế của đất nƣớc cũng nhƣ các cam kết quốc tế trong giai đoạn hiện nay.
- Bên cạnh đó, trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam, hoạt động của khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh, nay là doanh nghiệp ngoài Nhà nƣớc đã và đang ngày càng mở rộng trên khắp các địa bàn trong cả nƣớc, song chế độ sổ sách kế toán, chứng từ hoá đơn còn thực hiện tùy tiện, chƣa đúng chế độ, hiện tƣợng khai.
- Vì vậy, quản lý thu thuế đối với khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh (DNNQD) phải tiếp tục cải tiến và hoàn thiện nhằm thực hiện đƣợc mục tiêu, yêu cầu của hệ thống thuế đặt ra..
- Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam là một huyện nhỏ thuộc đồng bằng Bắc Bộ, với điều kiện kinh tế chƣa phát triển mạnh, số thu về thuế không nhiều, chƣa đủ đáp ứng nhu cầu chỉ tiêu của địa phƣơng nhƣng trong đó số thu về thuế của khu vực công thƣơng nghiệp ngoài quốc doanh (NQD) đã đóng góp một phần không nhỏ vào số thu hàng năm của ngân sách địa phƣơng.
- Do đó, trong quản lý thuế tại chi cục Thuế huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam, khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh luôn đƣợc quan tâm hàng đầu..
- Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt đƣợc, quản lý thuế khu vực DN NQD còn tồn tại nhiều bất cập nhƣ chƣa tuân thủ đúng quy trình quản lý thuế, còn tồn tại nhiều doanh nghiệp không thực hiện đúng các nghĩa vụ về kê khai, nhiều doanh nghiệp trốn thuế, gian lận về thuế, ứng dụng tin học vào công tác quản lý thuế chƣa thực sự hiệu quả, thƣờng xuyên thay đổi gây khó khăn cho cán bộ thực hiện nghiệp vụ, công tác bố trí nhân sự tại chi cục thuế chƣa phát huy hết năng lực của cán bộ công chức.
- Điều đó đặt ra yêu cầu đổi mới quản lý thu thuế từ khu vực DNNQD, hơn nữa việc thu thuế từ khu vực này có nhiều đặc thù đòi hỏi tiếp tục phải đổi mới quy trình, thủ tục và nâng cao trình độ quản lý của cán bộ thuế..
- Từ những bất cập trên, việc nghiên cứu nhằm đƣa ra hệ thống giải pháp tăng cƣờng quản lý thu thuế DNNQD trên địa bàn huyện Thanh Liêm là vấn đề cấp thiết..
- Từ những phƣơng diện trên, là một cán bộ đang công tác tại Chi cục thuế huyện Thanh Liêm, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Quản lý thu thuế các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam” làm luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế..
- Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1.
- Mục tiêu nghiên cứu.
- Luận văn tổng hợp những vấn đề có tính lý luận về thuế và quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp, từ đó sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu để phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thu thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam và đề xuất hệ thống giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cƣờng quản lý thu thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn đến năm 2020..
- Nhiệm vụ nghiên cứu.
- Để đạt đƣợc mục tiêu trên, luận văn triển khai các nhiệm vụ cụ thể sau trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam nhƣ sau:.
- Một là, xây dựng khung lý thuyết của đề tài nghiên cứu với các nội dung cơ bản nhƣ: Khái niệm, đặc điểm, vai trò về thuế và quản lý thu thuế các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, lập dự toán thu thuế, tổ chức bộ máy, nội dung quy trình quản lý thu thuế..
- Ba là, vận dụng lý luận và các phƣơng pháp nghiên cứu để thu thập số liệu, tình hình và phân tích thực trạng về quản lý thu thuế các DNNQD trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam..
- Bốn là, kế thừa các kết quả nghiên cứu về lý luận và thực trạng, luận văn đã đề xuất hệ thống giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cƣờng công tác quản lý thu thuế trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam..
- Đối tượng nghiên cứu.
- Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là quản lý thu thuế doanh nghiệp, trong đó tập trung chủ yếu vào nội dung cơ bản nhƣ lập dự toán thu thuế, tổ chức bộ máy quản lý thuế, quy trình quản lý thu thuế, các nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý thu thuế doanh nghiệp..
- Phạm vi nghiên cứu.
- Luận văn nghiên cứu đối tƣợng trên tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (doanh nghiệp ngoài Nhà nƣớc) đƣợc thành lập theo Luật doanh nghiệp Việt Nam ban hành năm 2005, bao gồm các loại hình doanh nghiệp nhƣ Công ty Trách nhiệm hữu hạn.
- Doanh nghiệp tƣ nhân trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam do Chi cục thuế Thanh Liêm quản lý thu thuế, giai đoạn và định hƣớng đến năm 2020..
- Câu hỏi nghiên cứu.
- (i) Nội hàm chủ yếu của quản lý thu thuế doanh nghiệp là gì?.
- (ii) Những hạn chế và nguyên nhân nào là rào cản trong quản lý thu thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam..
- (iii) Chi cục Thuế huyện Thanh Liêm cần thực hiện giải pháp gì nhằm tăng cƣờng quản lý thu thuế các DNNQD trên địa bàn..
- Về lý luận: Luận văn tổng hợp, làm rõ hơn một số vấn đề có tính lý luận về thuế và quản lý thu thuế doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp ngoài quốc doanh nói riêng..
- Về thực tiễn: Luận văn khảo sát kinh nghiệm quản lý thu thuế của Chi cục thuế huyện Kim Bảng và Chi cục thuế huyện Lý Nhân để rút ra những bài học có giá trị tham khảo, vận dụng cho công tác quản lý thu thuế DNNQD trên địa bàn huyện Thanh Liêm.
- Luận văn phân tích thực trạng công tác quản lý thu thuế các DNNQD trên địa bàn huyện Thanh Liêm từ đó đánh giá, chỉ ra những kết quả cũng nhƣ những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế về quản lý thu thuế DNNQD.
- Luận văn đề xuất hệ thống giải pháp tập trung khắc phục những hạn chế trong thực tế nhằm tăng cƣờng công tác quản lý thu thuế DNNQD trên địa bàn huyện Thanh Liêm.
- Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận, thực tiễn về thuế, quản lý thu thuế doanh nghiệp..
- Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
- Chương 3: Thực trạng quản lý thu thuế các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
- Chương 4: Giải pháp tăng cường quản lý thu thuế các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
- Chi cục thuế Thanh Liêm, 2010.
- Chi cục thuế Thanh Liêm, 2011.
- Chi cục thuế Thanh Liêm, 2012.
- Chi cục thuế Thanh Liêm, 2013.
- Chi cục thuế Thanh Liêm, 2014.
- Giáo trình Quản lý Tài chính công của học viện tài chính.
- Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế.
- Hà Nội:.
- Quản lý thu thuế đối với khu vực ngoài quốc doanh tại chi cục thuế huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
- Luật quản lý thuế số 21.
- Hà Nội.
- Hà Nội..
- Luật doanh nghiệp.
- Hoàn thiện quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình..
- Công tác quản lý thu thuế NQD trên địa bàn Hà Nội..
- Tổng Cục Thuế , 2014.
- Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với DN NQD trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Giáo trình quản lý thuế.
- Hoàn thiện công tác quản lý thuế các doanh nghiệp.