« Home « Kết quả tìm kiếm

Chính sách giải quyết việc làm cho người lao động sau thu hồiđất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam


Tóm tắt Xem thử

- CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM.
- CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG SAU THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ - TỈNH HÀ NAM.
- 1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG SAU THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP.
- Tổng quan nghiên cứu về việc làm và chính sách giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp.
- Đặc điểm của lao động bị thu hồi đất và sự cần thiết của chính sách giải quyết việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất.
- Đặc điểm của lao động bị thu hồi đất do quá trình CNH – HĐH.
- Sự cần thiết của chính sách giải quyết việc làm cho người lao động.
- Một số vấn đề chung về việc làm và chính sách giải quyết việc làm.
- Chính sách giải quyết việc làm.
- Các chính sách giải quyết việc làm cho người lao động sau thu hồi đất nông nghiệp.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách giải quyết việc làm cho người lao động sau thu hồi đất nông nghiệp.
- Kinh nghiệm về chính sách giải quyết việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất ở một số địa phƣơng và một số bài học kinh nghiệmError! Bookmark not defined..
- Kinh nghiệm về chính sách giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất ở một số địa phương.
- CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG SAU THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM.
- Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và việc làm của lao động sau thu hồi đất nông nghiệp ở TP Phủ lý, Hà Nam.
- Thực trạng việc làm của lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Phủ Lý.
- Phân tích thực trạng chính sách giải quyết việc làm cho lao động sau thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn Thành Phố Phủ Lý.
- Chính sách đất đai đối với việc làm.
- Chính sách tín dụng ưu đãi đối với người lao động để giải quyết việc làm.
- Chính sách xuất khẩu lao động nhằm giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp.
- Đánh giá các chính sách giải quyết việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất trên địa bàn Phủ Lý.
- Thành công của chính sách giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất ở thành phố Phủ Lý.
- Hạn chế của chính sách giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất ở thành phố Phủ Lý.
- Nguyên nhân của những hạn chế trong chính sách việc làm cho người lao động sau thu hồi đất nông nghiệp.
- CHƢƠNG 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG SAU THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM.
- Các quan điểm, mục tiêu hoàn thiện chính sách giải quyết việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất.
- Quan điểm về hoàn thiện chính sách giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.
- Mục tiêu về hoàn thiện chính sách giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.
- Giải pháp hoàn thiện chính sách giải quyết việc làm cho nông dân sau khi thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Phủ Lý .
- Giải pháp về chính sách đào tạo nghề theo từng nhóm tuổi và và từng đối tượng lao động.
- Chính sách phát triển thị trường lao động.
- 11 LĐPT Lao động phổ thông.
- 1 Bảng 3.1 Chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2014 của tỉnh Hà Nam 41 2 Bảng 3.2 Cơ cấu kinh tế Thành phố Phủ Lý năm 2014 42 3 Bảng 3.3 Cơ cấu lao động thành phố Phủ Lý năm 2014 42 4 Bảng 3.4 Tổng hợp kết quả thu hồi đất trên địa bàn thành phố Phủ Lý 43 5 Bảng 3.5 Tổng hợp kết quả chi trả tiền bồi thƣờng GPMB các dự án.
- 6 Bảng 3.6 Số ngƣời lao động đƣợc giải quyết việc làm giai đoạn .
- 8 Bảng 3.8 Tổng hợp Nguồn vốn tín dụng ƣu đãi đối với ngƣời lao động để giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố Phủ Lý.
- Quá trình Công nghiệp hoá ở Việt Nam gắn với quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hƣớng giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động công nghiệp và dịch vụ.
- Điều đó dẫn đến tình trạng một số động lao động mất đất sản xuất, mất nghề phải chuyển sang các công việc khác.
- Thực tế cho thấy, các khu công nghiệp và khu đô thị mới một mặt là nơi tập trung những ƣu thế của nền văn minh công nghiệp, tạo ra nhiều cơ hội việc làm phi nông nghiệp cho lao động nông thôn.
- Tỷ trọng nông nghiệp trong GDP đã giảm từ 18,3% năm 2005 xuống còn 15,1% năm 2014, và tỷ trọng lao động trong nông nghiệp cũng giảm tƣơng ứng từ 71,5% xuống 63%.
- Mặc dù đã có các chính sách đƣợc ban hành và thực thi nhằm giúp nông dân khi bị thu hồi đất chuyển đổi nghề nghiệp để gia đình họ có đƣợc sinh kế tốt hơn nhƣng trên thực tế thì các chính sách này chƣa thực sự giúp các lao động bị thu hồi đất có đƣợc công việc ổn định và tốt hơn.
- đề: "Chính sách giải quyết việc làm cho người lao động sau thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam".
- Câu hỏi nghiên cứu của luận văn là: Chính quyền Thành phố Phủ Lý cần có những chính sách gì để thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết việc làm cho người lao động sau thu hồi đất nông nghiệp?.
- Mục tiêu chính của luận văn là đánh giá thực trạng việc làm và chính sách giải quyết việc làm cho ngƣời lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, từ đó đề xuất các chính sách góp phần giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp ở Phủ Lý, tỉnh Hà Nam..
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về việc tạo việc làm cho ngƣời lao động..
- Phân tích và đánh giá thực trạng chính sách tạo việc làm đối với ngƣời lao động bị thu hồi đất trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam..
- Đề xuất các chính sách để giải quyết việc làm cho ngƣời nông dân khi bị thu hồi đất trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam..
- Luận văn giới hạn phạm vi nghiên cứu là: Thực trạng việc làm và chính sách giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hồi đất ở Thành Phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam giai đoạn từ sau 2005..
- Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách giải quyết việc làm cho ngƣời lao động sau thu hồi đất nông nghiệp.
- Chƣơng 3: Thực trạng chính sách giải quyết việc làm cho ngƣời lao động sau thu đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
- Chƣơng 4: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện chính sách giải quyết việc làm cho ngƣời lao động sau thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
- Trong luận án tác giả đã hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về giải quyết việc làm, thực trạng giải quyết việc làm ở nông thôn Hà Tĩnh đồng thời đƣa ra những giải pháp phù hợp nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở Hà Tĩnh..
- “Thị trường lao động và định hướng nghề nghiệp cho người lao động” của TS Nguyễn Hữu Dũng, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội 2005.
- Công trình nghiên cứu này đã phân tích sâu sắc các nội dung có liên quan đến lý luận về thị trƣờng lao động, định hƣớng nghề nghiệp cho ngƣời lao động và mối quan hệ với thị trƣờng lao động.
- thực trạng thị trƣờng lao động ở nƣớc ta cũng nhƣ thực trạng định hƣớng nghề nghiệp cho ngƣời lao động thời gian qua.
- dự báo cung cầu của thị trƣờng lao động, định hƣớng nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho ngƣời lao động.
- Có thể nói đây là công trình nghiên cứu khá toàn diện về thị trƣờng lao động và định hƣớng nghề nghiệp cho ngƣời lao động của nƣớc ta..
- Trên cơ sở đó đã đƣa ra các quan điểm và một hệ thống giải pháp toàn diện, đồng bộ, có cơ sở khoa học và có tính khả thi để giải quyết việc làm, bảo đảm thu nhập và đời sống của những ngƣời có đất bị thu hồi, trong đó có sự quan tâm thỏa đáng đến đội ngũ lao động ở lứa tuổi ngƣời lao động..
- Trần Quang Tuyến (2014) đã nghiên cứu tổng quan có hệ thống nhiều nghiên cứu trong và ngoài nƣớc về tác động của mất đất nông nghiệp do đô thị hóa, công nghiệp hóa tới việc làm cho lao động nông thôn.
- Tuy nhiên, một bộ phận lao động lớn tuổi và thiếu kỹ năng không có khả năng chuyển đổi nghề và tác giả cho rằng việc phát triển cơ sở hạ tầng và chợ địa phƣơng có thể là một kênh tạo việc làm tốt cho lao động lớn tuổi vùng ven đô ở các thành phố lớn của Việt Nam..
- Các công trình khoa học nói trên chủ yếu đề cập đến vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nói chung, cho lao động nông thôn nói riêng… Tuy nhiên chƣa có công trình nào đề cập và phân tích vấn đề giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam.
- Do vậy, tác giả đã lựa chọn chủ đề: “Chính sách giải quyết việc làm cho người lao động sau thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam” làm đề tài luận văn Thạc sỹ.
- Đặc điểm của lao động bị thu hồi đất và sự cần thiết của chính sách giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.
- Đặc điểm việc làm của nông dân trước khi thu hồi đất:.
- Lao động nông nghiệp của nông dân là thứ lao động tất yếu, chiếm tỷ trọng.
- lớn trong cơ cấu lao động của đất nƣớc cũng nhƣ trong giai đoạn trƣớc khi thu hồi đất của nông dân.
- Với tỷ lệ trên 65% dân số sống ở nông thôn, lực lƣợng lao động nông nghiệp chiếm từ 65 - 70%.
- tổng lao động toàn xã hội.
- năng suất lao động thấp.
- phân công lao động khu vực nông nghiệp, nông thôn kém phát triển điều này tạo ra áp lực buộc ngƣời dân phải sống dựa vào đất nông nghiệp - con đƣờng cơ bản để duy trì sự sống..
- Việc xuất hiện và ngày càng phát triển các trang trại có quy mô ngày càng lớn hiện nay ở các vùng nông thôn đang tạo một nhu cầu hợp tác mới trong lao động sản xuất ở nông thôn và cùng theo đó sẽ tạo ra quy mô việc làm lớn hơn.
- Tuy nhiên cho đến ngày nay, mặc dù nhu cầu này đang phát triển những vẫn chƣa chiếm đƣợc tỷ lệ cao trong việc cung cấp việc làm cho lao động ở nông thôn..
- Lao động của nông dân mang tính chất là lao động giản đơn, công việc mang tính nặng nhọc, hiệu quả công việc và năng suất lao động thấp hơn so với các ngành sản xuất khác.
- Trong những năm gần đây, một số vùng nông thôn đã phát triển theo hƣớng cơ giới hoá, nhiều công cụ lao động hiện đại đã đƣợc dần dần sử dụng.
- Do vậy, hoạt động sản xuất nông nghiệp của nông dân nƣớc ta vẫn phụ thuộc chủ yếu vào sức lao động giản đơn của ngƣời lao động vẫn là những hoạt động đòi hỏi tính nặng nhọc trong sản xuất hơn so với các ngành sản xuất khác..
- Chất lƣợng lao động của nông dân còn thấp, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.
- Tuy nhiên, việc thu hồi đất nông nghiệp đã làm ảnh hƣởng đến việc làm và thu nhập của hàng chục nghìn lao động nông thôn trên cả nƣớc nói chung và ở Hà Nam nói riêng.
- Đặc điểm việc làm của nông dân sau khi thu hồi đất:.
- Đứng trên quan điểm phát triển, việc thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các KCN, khu đô thị là cần thiết và đúng đắn tạo điều kiện chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ.
- Đó là tình trạng không ít lao động nông nghiệp bị mất đất, mất việc làm chƣa tìm đƣợc việc làm mới dẫn đến thất.
- Nhƣ vậy, việc phát triển KCN trong thời gian qua đã làm cho một bộ phận lao động, chủ yếu là lao động nông nghiệp bị mất một phần hoặc toàn bộ tƣ liệu sản xuất, dẫn đến mất việc làm, gặp nhiều khó khăn trong tìm và tạo việc làm mới.
- Tốc độ chuyển đổi đất nông nghiệp sang công nghiệp và đô thị hóa nhanh, nhƣng tốc độ chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp còn chậm, chƣa tƣơng xứng.
- Chính sách việc làm cho ngƣời lao động nói chung và ngƣời nông dân bị thu hồi đất nói riêng có vai trò quan trọng không chỉ đối với xã hội mà còn đối với doanh nghiệp và bản thân ngƣời lao động.
- Trong quá trình đó sẽ dẫn dến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, và kéo theo chuyển dịch cơ cấu lao động.
- Cho nên, giải quyết việc làm cho ngƣời lao động là cần thiết nhằm giảm thất nghiệp, hạn chế sự di chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị, giảm gánh nặng cho các thành phố lớn trong vấn đề giải quyết việc làm.
- Giải quyết việc làm cho ngƣời lao động là biện pháp trung tâm của mọi quốc gia, nó cho phép giải quyết các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội..
- Giải quyết việc làm là trách nhiệm của doanh nghiệp nhƣ trong điều 13 Bộ luật lao động nƣớc CHXHCN Việt Nam đã quy định.
- Giải quyết việc làm cho ngƣời lao động chính là duy trì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
- Ngƣời lao động là một trong những yếu tố cấu thành nên doanh nghiệp, quyết định sự thành bại của doanh nghiệp.
- Giải quyết việc làm đầy đủ cho ngƣời lao động sẽ làm tăng thu nhập, sức mua cũng tăng lên, thúc đẩy sản xuất phát triển.
- Đặc biệt trong điều kiện của nƣớc ta hiện nay, các doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn ít, sản xuất chủ yếu sử dụng nhiều lao động..
- Đối với người lao động:.
- Giải quyết việc làm cho ngƣời lao động đáp ứng quyền lợi của ngƣời lao động, quyền có việc làm và nghĩa vụ phải làm việc của ngƣời trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động nhƣ Hiến pháp nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ghi nhận.
- Có việc làm đồng nghĩa với có thu nhập, từ đó nâng cao vị thế của ngƣời lao động trong gia đình và xã hội.
- Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội, 2007.
- Bộ Lao động -Thƣơng binh và Xã hội, 1999.
- Sổ tay thống kê thông tin thị trường lao động ở Việt Nam.
- Thị trường lao động và định hướng nghề nghiệp cho người lao động.
- Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động - Xã hội..
- Về chính sách giải quyết việc làm ở Việt Nam.
- Chỉ thị số 11/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 27/3/2006 về giải pháp hỗ trợ dạy nghề và việc làm cho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Hà Nội..
- Những giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm ở nông thôn Hà Tĩnh.
- Giải quyết việc làm cho người nông dân bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá ở tỉnh Thanh Hoá