« Home « Kết quả tìm kiếm

Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Nghệ An


Tóm tắt Xem thử

- GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở TỈNH NGHỆ AN.
- TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ VIỆC LÀM, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM.
- Cơ sở lý luận về việc làm và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
- Những vấn đề chung về việc làm và giải quyết việc làm.
- Nội dung giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
- Tiêu chí đánh giá và các nhân tố ảnh hƣởng đến giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
- 1.2.4 Kinh nghiệm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại một số địa phƣơng.
- THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2011-2014.
- Thuận lợi và khó khăn trong giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Nghệ An.
- Thực trạng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 1014.
- Tổng quan về lao động và việc làm ở nông thôn tỉnh Nghệ An hiện nay.
- Chính sách và biện pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn của tỉnh Nghệ An.
- Kết quả giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Nghệ An từ năm 2011 - 2014.
- Đánh giá chung về công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại tỉnh Nghệ An từ năm 2011- 2014.
- QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM ĐẦY ĐỦ VÀ HIỆU QUẢ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020.
- Quan điểm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Nghệ An trong bối cảnh mới.
- Bối cảnh mới trong nƣớc và trong tỉnh tác động đến việc làm và giải quyết việc làm cho ngƣời lao động nông thôn ở Nghệ An.
- Quan điểm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
- Một số biện pháp chủ yếu tiếp tục giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Nghệ An đến năm 2020.
- Hoàn thiện chính sách giải quyết việc làm cho lao động nông thôn đi đôi với quản lý nhà nƣớc về lĩnh vực này.
- Nâng cao hiệu quả các chƣơng trình xúc tiến việc làm.
- Phát triển mạnh ngành nghề và dịch vụ ở nông thôn để tạo thêm việc làm mới.
- Phát huy vai trò của các DNV&N, các khu cụm công nghiệp trong giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
- Khuyến khích và hƣớng dẫn ngƣời lao động, nhất là lao động nông thôn tự tạo việc làm.
- Việc làm là một trong những vấn đề xã hội mang tính toàn cầu và là một trong những vấn đề đƣợc đặt lên hàng đầu trong các quyết sách phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia trên con đƣờng phát triển bền vững.
- Vì vậy, việc tạo điều kiện cho ngƣời lao động có việc làm nhằm phát huy đƣợc tiềm năng lao động, nguồn lực to lớn đất nƣớc cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời là hƣớng đi cơ bản để thực hiện xóa đói, giảm nghèo có hiệu quả, là cơ sở để cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự nghiệp đổi mới đất nƣớc..
- Tuy nhiên, trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế cũng đặt ngƣời lao động Việt Nam nói chung, ngƣời lao động ở nông thôn nói riêng trƣớc cả cơ hội và thách thức mới trong tìm kiếm việc làm.
- (Tính đến năm 2014), trên cả nƣớc có 68,3% dân số và 49,1% lực lƣợng lao động đang sinh sống và làm việc tại nông thôn, trong đó có 2,1% số ngƣời trong độ tuổi lao động thất nghiệp và 3,3% tổng số lao động ở nông thôn thiếu việc làm thƣờng xuyên.
- Trong khi đó, hàng năm lao động cả nƣớc vẫn tăng thêm từ 3,0%-3,5%, riêng lao động ở nông thôn tăng trung bình khoảng hơn 0,5 triệu ngƣời/năm, đã làm tăng sức ép về việc làm rất lớn.
- Chính vì vậy, quan tâm đến vấn đề giải quyết việc làm cho ngƣời lao động ở nông thôn vẫn luôn là vấn đề mang.
- Nhƣng kết quả đạt đƣợc còn hạn chế, mà nguyên nhân chính là tình trạng thiếu việc làm cho ngƣời lao động nói chung và cho lao động nông thôn nói riêng.
- Do đó, vấn đề giải quyết việc làm và ổn định việc làm cho ngƣời lao động nông thôn là vấn đề có ý nghĩa chiến lƣợc trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Để góp phần giải quyết vấn đề đó, tôi chọn đề tài luận văn thạc sĩ của mình là “Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Nghệ An”..
- Câu hỏi nghiên cứu của luận văn là: Giải pháp nào để giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Nghệ An trong giai đoạn từ nay đến năm 2020?.
- Mục đích của luận văn là trên cơ sở phân tích thực trạng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011- 2014, tìm ra những hạn chế trong vấn đề này và đề xuất giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả hoạt động giải quyết việc làm cho ngƣời lao động ở nông thôn tỉnh Nghệ An đến năm 2020..
- Khái quát những vấn đề lý luận và kinh nghiệm về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn..
- Phân tích, đánh giá thực trạng giải quyết việc làm cho ngƣời lao động ở nông thôn tỉnh Nghệ An từ năm 2011- 2014, chỉ ra những thành tựu, hạn chế trong hoạt động này và nguyên nhân của nó..
- Đƣa ra những quan điểm cơ bản và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Nghệ An đến năm 2020..
- Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là: việc làm và giải quyết việc làm cho ngƣời lao động nông thôn dƣới góc độ quản lý kinh tế..
- Phạm vi nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu việc làm và giải quyết việc làm cho lao động ở các vùng nông thôn.
- Phạm vi không gian: trên địa bàn tỉnh Nghệ An..
- Hệ thống hóa và làm rõ thêm nội hàm của vấn đề việc làm nói chung và việc làm của ngƣời lao động nông thôn nói riêng..
- Đánh giá giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Nghệ An trong 4 năm (2011 - 2014) chỉ rõ những thành tựu, hạn chế trong vấn đề này và chỉ ra nguyên nhân của nó..
- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu tiếp tục giải quyết tốt vấn đề việc làm cho ngƣời lao động ở nông thôn tỉnh Nghệ An đến năm 2020..
- Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận, thực tiễn về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
- Chƣơng 3: Thực trạng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2014.
- Chƣơng 4: Quan điểm và giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Nghệ An đến năm 2020.
- TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.
- Ở NÔNG THÔN.
- Trong những năm qua, đã có nhiều công trình, bài viết về việc làm và giải quyết việc làm cho ngƣời lao động nói chung và cho lao động nông thôn nói riêng ở các góc độ, khía cạnh khác nhau.
- Nhóm 1, gồm những bài nghiên cứu các vấn đề chung về giải quyết việc làm cho ngƣời lao động.
- nhóm 2, gồm những bài nghiên cứu về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại các địa phƣơng.
- nhóm 3, gồm những bài nghiên cứu về lao động và việc làm tại tỉnh Nghệ An..
- Dạy nghề cho nông dân là giải pháp quan trọng phát triển tam nông bền vững(2013), của Cao Văn Sâm, Tạp chí Lao động xã hội, số 9.
- Trên cơ sở số liệu thực tế đạt đƣợc tại các vùng nông thôn, bài viết đánh giá những thành tựu căn bản đạt đƣợc ở các khu vực nông nghiệp nông thôn trong quá trình CNH, HĐH, trong đó, phân tích sâu phƣơng diện chất lƣợng nguồn nhân lực và chất lƣợng đời sống nông dân.
- Đỗ Xuân An (2005), Giải quyết việc làm ở Nghệ An.
- Bộ Lao động Thƣơng binh và Xã hội (1998), Ngành nghề nông thôn ở Việt Nam, NXB Lao động và Xã hội..
- Bộ Lao động Thƣơng binh và Xã hội (2001), Báo cáo sử dụng kết quả điều tra lao động - việc làm hàng năm để xây dựng chính sách giải quyết việc làm..
- Bộ Lao động Thƣơng binh và Xã hội (2009), Số liệu thống kê lao động - việc làm ở Việt Nam 2008..
- Bộ Lao động Thƣơng binh và Xã hội (2010), Số liệu thống kê lao động - việc làm ở Việt Nam 2009..
- Bộ Lao động Thƣơng binh và Xã hội (2011), Số liệu thống kê lao động - việc làm ở Việt Nam 2010..
- Bộ Lao động Thƣơng binh và Xã hội (2012), Số liệu thống kê lao động - việc làm ở Việt Nam 2011..
- Bộ Lao động Thƣơng binh và xã hội (2013), Số liệu thống kê lao động -việc làm ở Việt Nam 2012..
- Ngô Đức Cát (2005), "Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp và ảnh hưởng của nó tới lao động nông nghiệp", Tạp chí Kinh tế và phát triển..
- Nguyễn Sinh Cúc (2003), "Giải quyết việc làm ở nông thôn và những vấn đề đặt ra", Tạp chí Con số và sự kiện, số 8..
- Nguyễn Hữu Dũng - Trần Hữu Trung (1997), Chính sách giải quyết việc làm ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội..
- Nguyễn Hữu Dũng (2000), "Về chiến lược an toàn việc làm trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước", Lao động và Xã hội tết Canh Thìn, tr.22..
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn..
- Định Đăng Định ( Chủ biên), Một số vấn đề lao động, việc làm và đời sống người lao động ở Việt Nam hiện nay, Nxb Lao động, Hà Nội..
- Trần Thị Ái Đức (2004), Việc làm cho lao động nữ ở Hà Tĩnh hiện nay, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ,Hà Nội..
- Phạm Mạnh Hà (2012), Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Ninh Bình trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Luận án tiến sĩ Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh ,Hà Nội..
- Trần Thị Tuyết Hƣơng (2005), Giải quyết việc làm trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội ở Hưng Yên đến 2010, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội..
- Nguyễn Xuân Khoát (1996), Lao động ở nông thôn nước ta hiện nay và những giải pháp chủ yếu nhằm sử dụng hợp lý nguồn lao động đó, Luận án phó tiến sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia, Hà Nội..
- Đặng Tú Lan (2001), Giải quyết việc làm ở Bắc Ninh - Thực trạng và giải pháp, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội..
- Phan Nam (2013), Đánh giá công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia về dạy nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Luận văn thạc sỹ Kinh tế, Đại học Kinh tế Huế..
- Lƣu Thị Bích Ngọc (2011), Giải quyết việc làm cho lao động nữ ở tỉnh Quảng Nam, Lao động và Xã hội, Luận văn thạc sỹ Kinh tế, Đại học Đà Nẵng..
- Tăng trưởng và phát triển tổng sản phẩm vật chất và chiến lược về lao động”, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ƣơng, Trung tâm thông tin tƣ liệu, Hà Nội..
- Cao Văn Sâm (2012), "Dạy nghề cho nông dân là giải pháp quan trọng phát triển tam nông bền vững", Tạp chí Lao động xã hội, số 9..
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An (2010), Báo cáo tổng quan tình hình nông nghiệp thời kỳ 2011 -2014 và phương hướng nhiệm vụ phát triển nông nghiệp nông thôn đến năm 2018..
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An (2011), Báo cáo đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2011, triển khai kế hoạch 2012 và sản xuất Đông Xuân 2011-2012..
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An (2014), Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2013, triển khai kế hoạch 2014..
- Sở Lao động Thƣơng binh và xã hội Nghệ An (2013), Báo cáo kết quả thực hiện xoá đói giảm nghèo - việc làm, đào tạo nghề 2013 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới..
- Sở Lao động Thƣơng binh và xã hội Nghệ An (2013), Báo cáo Sơ kết 3 năm( 2011-2013) thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia việc làm- dạy nghề và giảm nghèo..
- Sở Lao động Thƣơng binh và xã hội Nghệ An (2008), Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ năm 2009..
- Sở Lao động Thƣơng binh và xã hội Nghệ An (2009), Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010..
- Sở Lao động Thƣơng binh và xã hội Nghệ An (2010), Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011...
- Sở Lao động Thƣơng binh và xã hội Nghệ An (2011), Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012..
- Sở Lao động Thƣơng binh và xã hội Nghệ An (2012), Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013..
- Sở Lao động Thƣơng binh và xã hội Nghệ An (2013), Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014..
- Tô Văn Sông (2001), "Phát huy nguồn lực nông dân trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá nông thôn", Tạp chí Lý luận, tr.34..
- Vũ Đình Thắng (2011), "Vấn đề việc làm cho lao động ở nông thôn", Tạp chí kinh tế và phát triển, tr.21..
- Phạm Quý Thọ (2008), Thị trường lao động Việt Nam- Thực trạng và giải pháp phát triển, Nxb Lao động - Xã hội..
- Trƣơng Thanh Thuý (2012), Việc làm cho thanh niên nông thôn ở tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn hiện nay, Luận văn thạc sĩ Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh..
- Trƣờng Đại hoc Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên( 2011), Giải pháp giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho lao động ở khu vực nông thôn tỉnh Quảng Bình, Đề tài cấp Bộ lĩnh vực Kinh tế học..
- Tỉnh uỷ Nghệ An (2013), Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện 4 chương trình trọng điểm về kinh tế- xã hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2010-2015)..
- Tổng Cục thống kê, Báo cáo Điều tra lao động, việc làm từ năm 2008-2013..
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An ( 2011- 2014), Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2011- 2014..
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An ( 2013), Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện sản xuất nông nghiệp năm 2013, kế hoạch năm 2014..
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An ( 2013), Báo cáo đánh giá sơ kết 3 năm (2011-2013) thực hiện Chương trình nông nghiệp và ngành nghề nông thôn giai đoạn 2011- 2015..
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2013), Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.