« Home « Chủ đề thi thử vật lý

Chủ đề : thi thử vật lý


Có 33+ tài liệu thuộc chủ đề "thi thử vật lý"

Toán chuyên luyện thi

tailieu.vn

Đường trũn ngoại tiếp tam giỏc RMQ cắt đường thẳng QS tại F (F ≠ Q). Chứng minh rằng khi M thay đổi trờn cạnh PQ của hỡnh vuụng PQRS thỡ đường trũn ngoại tiếp tam giỏc MEF luụn đi qua một điểm cố định.. Ta cú. Đặ t : t = x 2 , ta cú : t 2...

Toán phổ thông luyện thi

tailieu.vn

Bài 2: (1,25 điểm) Cho ph−ơng trình: mx 2 − 2 mx. Tìm các giá trị của m để ph−ơng trình có nghiệm và tính các nghiệm của ph−ơng trình theo m. Tìm giá trị của m để ph−ơng trình có hai nghiệm sao cho một nghiệm gấp đôi nghiệm kia.. đ−ờng chéo của tứ giác ABCD. Tứ giác ABCD...

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Quốc học Huế 2009

tailieu.vn

Cho phương trình : x 2  mx. a) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình trên có hai nghiệm thực phân biệt x 1 , x 2 . a) Cho phương trình ax 2  bx c. 0 có hai nghiệm dương phân biệt.. Chứng minh rằng phương trình cx 2  bx. a 0...

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Quốc học Huế 2008

tailieu.vn

Chứng minh: ME = MA MP 2. Chứng minh: ME AM. Tỡm số tự nhiờn cú bốn chữ số (viết trong hệ thập phõn) sao cho hai điều kiện sau đồng thời được thỏa món:. 1.b Điều kiện y  0 . Đặt : t  x 2 , ta cú : t 2  2 mt  2 m....

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Quốc học Huế 2007

tailieu.vn

a) Viết ph−ơng trình đ−ờng thẳng (d) đi qua điểm C và song song với đ−ờng thẳng. Xác định tọa độ giao điểm A của đ−ờng thẳng (d) với trục hoành Ox.. Tính góc tạo bởi đ−ờng thẳng BC và trục hoành Ox (làm tròn đến phút).. đ−ờng tròn (Ax, By và nửa đ−ờng tròn cùng thuộc một nửa mặt...

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Quốc học Huế 2006

tailieu.vn

a) Tìm các số thực u v , biết : u 3 + v 3 = 7 và u v. b) Giải phương trình. Cho đường tròn (O) có đường kính BD = 2R, dây AC của (O) vuông góc với BD tại H. Gọi P, Q, R, S theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ...

Đề thi toán khu vực 1999-2009

tailieu.vn

(By (AB) we denote vector AB) http://www.artofproblemsolving.com/. This file was downloaded from the AoPS − MathLinks Math Olympiad Resources Page Page 1 http://www.mathlinks.ro/ v. m http://www.mathlinks.ro. http://www.mathlinks.ro/Forum/resources.php?c=186. http://www.mathlinks.ro/Forum/resources.php?c=186&cid=41. http://www.mathlinks.ro/Forum/resources.php?c=186&cid=41&year=1999. http://www.artofproblemsolving.com. http://www.mathlinks.ro/Forum/viewtopic.php?p=268340##p268340. http://www.mathlinks.ro/Forum/viewtopic.php?p=268349##p268349. http://www.mathlinks.ro/Forum/viewtopic.php?p=268350##p268350. http://www.artofproblemsolving.com/. http://www.mathlinks.ro/. peanut(s)? http://www.artofproblemsolving.com/. This file was downloaded from the AoPS − MathLinks Math Olympiad Resources Page Page 2 http://www.mathlinks.ro/ v. http://www.mathlinks.ro/Forum/viewtopic.php?p=268352##p268352. http://www.mathlinks.ro/Forum/viewtopic.php?p=268355##p268355. http://www.mathlinks.ro/Forum/viewtopic.php?p=268356##p268356. http://www.mathlinks.ro/Forum/resources.php?c=186&cid=41&year=2000. http://www.mathlinks.ro/Forum/viewtopic.php?p=802456##p802456. http://www.mathlinks.ro/Forum/viewtopic.php?p=802453##p802453....

Bộ 14 đề thi đại học có đáp án 2010

tailieu.vn

C5H13N 25 Phản ứng nào dưới ñây tạo kết tủa trắng. dung dịch NaOH 1M. A có thể cho phản ứng trùng hợp.. A có thể cho phản ứng hiñro hóa. Dung dịch AgNO3/NH3. dung dịch sau phản ứng ñược 11,4 g rắn khan . 46 Có thể cho phản ứng tráng gương.. Hiệu suất phản ứng ñạt : A....

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ (2)

tailieu.vn

Câu 2: m t nhi t đ nh t đ nh, n u m t đám h i có kh năng phát ra hai b c x có b Ở ộ ệ ộ ấ ị ế ộ ơ ả ứ ạ ướ c sóng t ươ ng ng ứ λ 1 và λ 2 (λ 1 <. hai ánh sáng...

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ

tailieu.vn

(S cõu tr c nghi m: 50 cõu) ố ắ ệ Cõu 1 : Phỏt bi u nào sau đõy v hi n t ể ề ệ ượ ng súng d ng là đỳng? ừ. Hi n t ệ ượ ng súng d ng chớnh là hi n t ừ ệ ượ ng giao thoa súng trờn m t ph...

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ (3)

tailieu.vn

Sau khi x y ra hi n t ẩ ệ ượ ng c ng h ộ ưở ng n u ế. M t con l c lò xo dao đ ng đi u hòa v i chu kì T thì kho ng th i gian hai l n liên đ ng năng c a ộ ắ ộ ề ớ ả...

Đề thi thử vật lý - đề số 2

tailieu.vn

Câu 1: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đ ơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 2m. Bước sóng của ánh sáng đ ơn sắc đ ó là:. Từ trường quay đ ược tạo ra bởi dòng đ iện xoay chiều ba pha.. Từ...

Đề thi thử vật lý - Đặng Việt Hùng

tailieu.vn

phÇn chung cho tÊt c¶ c¸c thÝ sinh (40 Câu, từ câu 1 đ ến câu 40) Câu 1: Một vật dao đ ộng đ iều hòa với phương trình x = 10cos 5πt- cm. Đ ộ dài quãng đ ường mà vật đ i đ ược trong khoảng thời gian 1,55s tính từ lúc vật bắt đ ầu dao...