« Home « Kết quả tìm kiếm

Đảng bộ tỉnh Hà Nam


Tìm thấy 17+ kết quả cho từ khóa "Đảng bộ tỉnh Hà Nam"

Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Sự ra đời và phát triển Đảng bộ tỉnh Hà Nam từ năm 1930 đến năm 1965

tailieu.vn

Những thành tựu trong xây dựng và phát triển Đảng bộ Nam là rất to lớn. 4 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam số 06.NQA/TU, Nghị quyết Hội nghị Tỉnh uỷ Nam . 5 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam - Ban Đảng vụ, Tình hình Đảng năm 1950. 6 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam, Báo cáo (3 tháng thứ nhất năm 1950). 10 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam, Đề án công tác xây dựng Đảng năm 1950, Hồ sơ lưu trữ văn phòng Tỉnh uỷ Nam. trữ văn phòng Tỉnh uỷ Nam. 21 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam số 03

Luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Đảng bộ tỉnh Hà Nam lãnh đạo phong trào thanh niên từ năm 2001 đến năm 2011

tailieu.vn

Hệ thống hóa các văn kiện về lãnh đạo phong trào thanh niên của Đảng bộ tỉnh Nam từ năm 2001 đến năm 2011;. Chương 1: Quá trình lãnh đạo phong trào thanh niên của Đảng bộ tỉnh Nam từ năm 2001 đến năm 2005.. Chương 2: Đảng bộ tỉnh Nam lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thanh niên từ năm 2006 đến năm 2011.. 1.1.Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và phong trào thanh niên của tỉnh Nam trước năm 2001. Phong trào thanh niên của tỉnh Nam trước năm 2001 và những vấn đề đặt ra.

Luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Đảng bộ Tỉnh Hà Nam lãnh đạo xây dựng làng văn hóa từ năm 2001 đến năm 2011

tailieu.vn

Một số nhân tố tác động đến công tác xây dựng làng văn hóa ở tỉnh Nam. Tình hình xây dựng làng văn hóa ở tỉnh Nam trước năm 2001. Chủ trương xây dựng làng văn hóa của Đảng. Đảng bộ tỉnh Nam lãnh dạo xây dựng làng văn hóa từ năm 2001 đến năm 2005. Chủ trƣơng của Đảng về xây dựng làng văn hóa và sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nam. Đảng bộ tỉnh Nam tăng cƣờng chỉ đạo xây dựng làng văn hóa. Kiện toàn các Ban chỉ đạo, Ban vận động xây dựng làng văn hóa.

Đảng bộ tỉnh Hà Nam lãnh đạo phong trào thanh niên từ năm 2001 đến năm 2011

Luận văn hoàn chỉnh.pdf

repository.vnu.edu.vn

Hệ thống hóa các văn kiện về lãnh đạo phong trào thanh niên của Đảng bộ tỉnh Nam từ năm 2001 đến năm 2011;. Chương 1: Quá trình lãnh đạo phong trào thanh niên của Đảng bộ tỉnh Nam từ năm 2001 đến năm 2005.. Chương 2: Đảng bộ tỉnh Nam lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thanh niên từ năm 2006 đến năm 2011.. 1.1.Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và phong trào thanh niên của tỉnh Nam trước năm 2001. Phong trào thanh niên của tỉnh Nam trước năm 2001 và những vấn đề đặt ra.

Đảng bộ tỉnh Hà Nam lãnh đạo phong trào thanh niên từ năm 2001 đến năm 2011

02050004041-Luận văn.pdf

repository.vnu.edu.vn

Đánh giá thành công, hạn chế từ sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, đúc rút một số bài học kinh nghiệm về quá trình lãnh đạo phong trào thanh niên của Đảng bộ tỉnh Nam.. Luận văn nghiên cứu sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nam đối với phong trào thanh niên..

Đảng bộ tỉnh Hà Nam lãnh đạo xây dựng Làng văn hóa từ năm 2001 đến năm 2011

01- Luan van.pdf

repository.vnu.edu.vn

Một số nhân tố tác động đến công tác xây dựng làng văn hóa ở tỉnh Nam. Tình hình xây dựng làng văn hóa ở tỉnh Nam trước năm 2001. Chủ trương xây dựng làng văn hóa của Đảng. Đảng bộ tỉnh Nam lãnh dạo xây dựng làng văn hóa từ năm 2001 đến năm 2005. Chủ trƣơng của Đảng về xây dựng làng văn hóa và sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nam. Đảng bộ tỉnh Nam tăng cƣờng chỉ đạo xây dựng làng văn hóa. Kiện toàn các Ban chỉ đạo, Ban vận động xây dựng làng văn hóa.

Đảng bộ tỉnh Hà Nam lãnh đạo xây dựng Làng văn hóa từ năm 2001 đến năm 2011

02050003537.pdf

repository.vnu.edu.vn

Tình hình xây dựng làng văn hóa ở tỉnh Nam trước năm 2001. Chủ trương xây dựng làng văn hóa của ĐảngError! Bookmark not defined.. Đảng bộ tỉnh Nam lãnh dạo xây dựng làng văn hóa từ năm 2001 đến năm 2005. Chủ trương của Đảng bộ tỉnh NamError! Bookmark not defined.. Chủ trƣơng của Đảng về xây dựng làng văn hóa và sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nam. Đảng bộ tỉnh Nam tăng cƣờng chỉ đạo xây dựng làng văn hóa. Xây dựng làng văn hóa trên cơ sở tiến hành xây dựng mô hình.

Đảng bộ tỉnh Hà Nam thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng từ năm 2000 đến năm 2013

01- LUAN VAN - NGHIEM THI LAN OANH.pdf

repository.vnu.edu.vn

ĐẢNG BỘ TỈNH NAM. TCCS Tổ chức cơ sở. Vài nét về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Nam trước năm 2000. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng về mặt chính trị và tư tưởng. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng về mặt tổ chức. Đảng bộ tỉnh Nam đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng từ năm 2005 đến năm 2010. Chủ trương của Đảng bộ tỉnh Nam về công tác xây dựng Đảng. Chủ trương đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Nam.

Đảng bộ tỉnh Hà Nam thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng từ năm 2000 đến năm 2013

02050002926.pdf

repository.vnu.edu.vn

Đảng bộ tỉnh Nam đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng từ năm 2005 đến năm 2010. Chủ trương của Đảng bộ tỉnh Nam về công tác xây dựng ĐảngError! Bookmark not defined.. Đảng bộ tỉnh Nam tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng đảng từ năm 2010 đến năm 2013. Chủ trương đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Nam.

Luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Đảng bộ huyện Bình Lục (Hà Nam) lãnh đạo xây dựng nông thôn mới từ năm 2008 đến năm 2014

tailieu.vn

ĐẢNG BỘ HUYỆN BÌNH LỤC ( NAM) LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI. Chủ trương của Trung Ương ĐảngĐảng bộ tỉnh Nam về xây dựng nông thôn mới. Chủ trương của Đảng về xây dựng nông thôn mới. Chủ trương Đảng bộ tỉnh Nam về xây dựng Nông thôn mới. Đảng bộ huyện Bình Lục chỉ đạo việc thực hiện xây dựng nông thôn mới từ năm 2008 đến năm 2014. 2.2.2 Chỉ đạo xây dựng mô hình NTM trong 2 xã thí điểm Ti u Động và Bối Cầu.

Đảng bộ huyện Bình Lục (Hà Nam) lãnh đạo xây dựng nông thôn mới từ năm 2008 đến năm 2014 : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 03 15

repository.vnu.edu.vn

ĐẢNG BỘ HUYỆN BÌNH LỤC ( NAM) LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI. Cám ơn các cán bộ Thư viện Đại học Quốc Gia Nội, các cơ quan ban ngành của huyện Bình Lục và đã tạo điều kiện cho tác giả có được tài liệu thực hiện Luận văn.. Tác giả. Điều kiện dân cư, kinh tế - xã hội. Chương 2: LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA. Chủ trương của Trung Ương ĐảngĐảng bộ tỉnh Nam về xây dựng nông thôn mới. Chủ trương của Đảng về xây dựng nông thôn mớiError! Bookmark not defined..

Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2010

Luận văn.pdf

repository.vnu.edu.vn

Tỉnh Yên Bái có nghiên cứu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ năm 1996 đến năm 2005, Vũ Văn Điểm. Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ 1986 đến 2005, Nguyễn Văn Vinh (2010), LATS Lịch sử, Nội. Đảng bộ tỉnh Nam lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2010, của Nguyễn Thị Nguyệt (2010),.

Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hậu phương từ năm 1965 đến năm 1972

02050002643.pdf

repository.vnu.edu.vn

Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương của Đảng bộ tỉnh Bắc Error! Bookmark not defined.. Sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Bắc. Bối cảnh lịch sử và chủ trương của Đảng bộ tỉnh. Bối cảnh lịch sử và chủ trương của Đảng. Chủ trương của Đảng bộ tỉnh. Đảng bộ tỉnh Bắc lãnh đạo xây dựng tiềm lực hậu phương. Đảng bộ tỉnh Bắc lãnh đạo chi viện tiền tuyến. Nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng và có biện pháp xây dựng, bảo vệ hậu phương.

Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hậu phương từ năm 1965 đến năm 1972

khoa luan in hang - hoan chinh ban sua moi nhat.pdf

repository.vnu.edu.vn

Bối cảnh lịch sử và chủ trương của Đảng bộ tỉnh. Chủ trương của Đảng bộ tỉnh. Đảng bộ tỉnh Bắc lãnh đạo xây dựng tiềm lực hậu phương. Đảng bộ tỉnh Bắc lãnh đạo chi viện tiền tuyến. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhất là từ năm 1965 đến năm 1972 cùng với miền Bắc xã hội chủ nghĩa, quân và dân Bắc đã kiên cường đánh bại hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, đồng thời chi viện tích cực về người và của cho chiến trường miền Nam.

Đảng bộ huyện Thường Tín (tỉnh Hà Tây) lãnh đạo phát triển kinh tế từ năm 1996 đến năm 2008

02050003552.pdf

repository.vnu.edu.vn

Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây lần thứ VIII, tháng 4/1996.. Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây lần thứ IX, tháng 12/2001 66

Đảng bộ thị xã Sơn Tây (tỉnh Hà Tây) lãnh đạo kinh tế nông nghiệp (1996 -2008)

repository.vnu.edu.vn

Luận văn nhằm hệ thống hóa các chủ trương, chính sách của Đảng bộ Tỉnh Tây về kinh tế nông nghiệp và cách thức mà Đảng bộ Thị xã Sơn Tây lãnh đạo thực hiện phát triển kinh tế nông nghiệp.. Tổng kết, đúc rút những kinh nghiệm Đảng bộ Thị xã lãnh đạo thực hiện phát triển kinh tế nông nghiệp từ năm 1996 đến năm 2008.. Chương 1: Đảng bộ Thị xã Sơn Tây lãnh đạo kinh tế nông nghiệp . Chương 2: Đảng bộ Thị xã Sơn Tây lãnh đạo kinh tế nông nghiệp .

Luận văn Thạc sĩ Lịch sử Đảng: Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lãnh đạo phát triển kinh tế du lịch (1992 - 2008)

tailieu.vn

Thực trạng ngành kinh tế du lịch Ninh Bình trƣớc những năm tái lập tỉnh . Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hoạt động của du lịch Ninh Bình ( Nam Ninh cũ) chưa phát triển. Đầu tư phát triển du lịch chưa mạnh dạn. Quá trình lãnh đạo phát triển ngành kinh tế du lịch của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình từ . Đường lối lãnh đạo phát triển kinh tế du lịch của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình . Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp,. XD trụ sở làm việc Sở Du lịch . Tổng số Nguồn: Sở Du lịch Ninh Bình.

ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH

www.scribd.com

Công tác tổ chức xây dựng Đảng : tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm quytrình và bổ nhiệm Phó chánh Văn phòng Huyện ủy 4 cán bộ quản lý thuộc cáccơ quan chuyên môn cấp huyện và trường học. thực hiện tốt quy trình nhân sự bầu tại Đại hội Hội CCB huyện, nhiệm kỳ 2012-2017. phốihợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh traoquyết định của Ban Thường vụ tỉnh Nam Ninh công nhận cụ Lương VănThùy, xã Quỳnh Lưu là người hoạt động cách mạng trước và chế độchính sách người có công cho

Đảng bộ huyện Thường Tín (tỉnh Hà Tây) lãnh đạo phát triển kinh tế từ năm 1996 đến năm 2008

LuanVanHoan.pdf

repository.vnu.edu.vn

Nghiên cứu đề tài Đảng bộ huyện Thường Tín ( Tây) lãnh đạo phát triển kinh tế từ năm 1996 đến năm 2008 góp phần tìm hiểu rõ hơn thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế huyện Thường Tín, tỉnh Tây. phân tích, làm sáng tỏ vai trò lãnh đạo của Đảng bộ huyện đối với sự phát triển của tỉnh. rút ra một số nhận xét và bài học kinh nghiêm cho Đảng bộ huyện trong quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế ở những giai đoạn sau..

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu 75 năm Đảng bộ tỉnh Gia Lai Cuộc thi Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai

download.vn

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai, giai đoạn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Nội – 2009), (file điện tử trên trang web: http://thongtintuyengiaogialai.vn).. Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, (Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai, Pleiku – tháng 10/2010).. Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, (Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai, Pleiku – tháng 10/2015)..