« Home « Kết quả tìm kiếm

cloud computing


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "cloud computing"

Cải thiện băng thông trong Cloud computing.

000000296312.pdf

dlib.hust.edu.vn

trong điện toán đám mây di động (MCC. 55 Chương 3: Mô phỏng điện toán đám mây trên Cloud Analyst. 62 1.1 Các công cụ mô phỏng điện toán đám mây. 78 Luận văn tốt nghiệp Cải thiện băng thông trong Cloud computing 5 DANH MC CÁC THUT NG VIT TT Số thứ tự Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt 1 CC Cloud Computing Điện toán đám mây 2 MCC Mobile Cloud Computing Điện toán đám mây di động 3 VoIP Voice over IP Thoại qua mạng Internet 4 TCP Tranmission Control Protocol Giao thức điều khiển truyền 5 VM Virtual

Xây dựng và phát triển hệ thống cloud computing

311494-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Bên cạnh đó là các thuận lợi và khó khăn khi triển khai một hệ thống Cloud Computing tại doanh nghiệp. Từng bước giải quyết các khó khăn để đưa ra mô hình và xây dựng một hệ thống Cloud Computing tại một doanh nghiệp công nghệ thông tin.

Xây dựng và phát triển hệ thống cloud computing

311494.pdf

dlib.hust.edu.vn

Nguyễn Nam Hà – BK15BMMT TÓM TẮT ĐỒ ÁN Đồ án với đề tài: “Xây dựng và triển khai hệ thống Cloud Computing” ngoài việc giới thiệu tổng quan về Cloud Computing và các giải pháp Cloud Computing, sẽ đi sâu vào một giải pháp opensources cho Cloud Computing, đó là Cloudstack. Theo đó tính năng chủ yếu của Cloud Computing là cung cấp cơ sở hạ tầng và các ứng dụng dưới dạng dịch vụ có thể sử dụng được.

Xây dựng hệ thống dịch vụ cloud computing infrastructure as a service

311661.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đặc tính, kiến trúc và ưu, nhược điểm của một hệ thống dịch vụ Cloud Computing – IaaS. Nghiên cứu mô hình triển khai hệ thống Cloud Computing và các tiêu chí cần cam kết trong việc cung cấp dịch vụ về hạ tầng. d) Phạm vi nghiên cứu - Tổng quan về hệ thống Cloud Computing. Kiến trúc hệ thống dịch vụ Cloud Computing - IaaS. Các công nghệ triển khai hệ thống Cloud Computing - IaaS. Mô hình triển khai hệ thống dịch vụ Cloud Computing - IaaS sử dụng công nghệ VMware.

Xây dựng hệ thống dịch vụ cloud computing infrastructure as a service

311661-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đặc tính, kiến trúc và ưu, nhược điểm của một hệ thống dịch vụ Cloud Computing – IaaS. Nghiên cứu mô hình triển khai hệ thống Cloud Computing và các tiêu chí cần cam kết trong việc cung cấp dịch vụ về hạ tầng. d) Phạm vi nghiên cứu - Tổng quan về hệ thống Cloud Computing. Kiến trúc hệ thống dịch vụ Cloud Computing - IaaS. Các công nghệ triển khai hệ thống Cloud Computing - IaaS.

Nghiên cứu mô hình Cloud computing, cài đặt thử nghiệm và đánh giá

000000254978.PDF.pdf

dlib.hust.edu.vn

VŨ MẠNH HƯỞNG NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH CLOUD COMPUTING, CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS. 1Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CLOUD COMPUTING. 41.3 Mô hình tổng quan của Cloud Computing. 41.4 Tính chất cơ bản của Cloud Computing. 71.5 Lợi ích của việc sử dụng Cloud Computing. 101.6 Xu hướng phát triển của Cloud Computing. 121.7 Các khó khăn, thách thức đối với Cloud Computing. 141.8 Hiện trạng ứng dụng Cloud Computing

Tìm hiểu và ứng dụng công nghệ Cloud computing với nền tảng Google app engine

repository.vnu.edu.vn

Tìm hiểu và ứng dụng công nghệ Cloud computing với nền tảng Google app engine. Ứng dụng cloud computing trên nền tảng GOOGLE APP ENGINE: Công nghệ Google App Engine. Xây dựng và triển khai ứng dụng trên GAE. Ứng dụng website Quản lý du lịch..

Cải thiện băng thông trong Cloud computing.

000000296312-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

TRẦN MINH TRUNG Hà Nội – Năm 2015 2 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Cải thiện băng thông trong Cloud computing Tác giả luận văn: Nguyễn Thị Oanh Khóa: 2012B Người hướng dẫn: TS. Trần Minh Trung Nội dung tóm tắt: a) Lý do chọn đề tài Trong vài năm trở lại đây, điện toán đám mây đã và đang là khái niệm được nhắc đến nhiều nhất trong ngành công nghệ. Điện toán đám mây không phải là một trào lưu mới mà là để khái quát các hướng đi của cơ sở hạ tầng thông tin.

Nghiên cứu mô hình Cloud computing, cài đặt thử nghiệm và đánh giá

000000254978-TT.PDF.pdf

dlib.hust.edu.vn

1 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Nghiên cứu mô hình Cloud Computing, cài đặt thử nghiệm và đánh giá. Tác giả luận văn: Vũ Mạnh Hưởng. Viện Công nghệ thông tin và truyền thông – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Nội dung tóm tắt: a) Lý do chọn đề tài: Công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing) đang là một trong những chủ đề nóng trên thế giới. Đã có rất nhiều khái niệm, định nghĩa, mô hình của các công ty, tổ chức nghiên cứu trên thế giới đưa ra cho công nghệ này.

Xây dựng, thử nghiệm giải pháp tìm kiếm theo yêu cầu người dùng, sử dụng Cloud computing và thuật toán Mapreduce

000000253642.pdf

dlib.hust.edu.vn

Nhiệm vụ trong luận văn CHƯƠNG 2 ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ GIẢI THUẬT MAPREDUCE Khái niệm về Điện toán đám mây Lịch sử Cloud computing Các đặc tính chính của Cloud Computing Các nhánh chính của điện toán đám mây Phần mềm hoạt động như một dịch vụ (SaaS - Software as a Service Nền tảng như một dịch vụ (PaaS - Platform as a Service Hạ tầng hoạt động như một dịch vụ (IaaS – Infrastructure as a Service) 17 2.3 Các hệ thống Cloud Computing tiêu biểu Google App Engine Microsoft Azune Amazon Elastic Compute

A GPU Accelerated High Performance Cloud Computing Infrastructure for Grid Computing Based Virtual Environmental Laboratory

tainguyenso.vnu.edu.vn

Our custom software solution provides domain scientists with a full configurable grid and cloud-computing tool, which minimizes the impact of the computing infrastructure.. To the user of the virtual laboratory, the view has completely changed: the cloud elasticity permits to consider computing resources as potentially infinite. it is independent of the underlying cloud software and interacts with other components as Images, Instances, Locations, and Sizes.

SYSTÈMES DE COURRIERS ÉLECTRONIQUES À GRANDE ÉCHELLE SUR LE CLOUD

repository.vnu.edu.vn

Cloud privé et Cloud public : De manière générale, un Cloud public se compose d’un service ou d’un ensemble de services achetés par une entreprise ou une structure et livrés via Internet par un fournisseur tiers. Comparaison entre les logiciels du Cloud Computing : Nous avons présenté une liste de logiciels permettant de créer des solutions Cloud. Table 1.4 – Comparaison entre les logiciels du Cloud Computing Nous avons finalement choisi OpenStack pour plusieurs raisons.

Nghiên cứu triển khai thử nghiệm Private cloud

310891-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Tên luận văn : Nghiên cu trin khai th nghim Private Cloud 2. Tác giả luận văn: Vũ Vit Hùng Khóa: 2014A SHHV: CA140172 3. Luận văn hoàn thành với các nội dung tóm tắt sau: 1. Hin nay, các ng dụng của đin toán đám mây (Cloud Computing) đã trở nên phổ biến v gần gũi với giới công ngh thông tin.

Nghiên cứu xây dựng hệ thống điện toán đám mây cung cấp dịch vụ IAAS

000000296687-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Từ đó thiết kế, xây dựng môi trường cloud computing và tiến đến cung cấp các dịch vụ cloud computing cho doanh nghiệp và cộng đồng tại Việt Nam Người hướng dẫn khoa học PGS.TS

Xây dựng website hỗ trợ đăng ký tuyển sinh trực tuyến của Trường cao đẳng xây dựng Nam Định

310414.pdf

dlib.hust.edu.vn

Hình ảnh Cloud Computing (Nguồn: Sun Microsystems(2009), Sun Cloud Computing) Cả hai định nghĩa trên đều định nghĩa Cloud Computing là một hệ phân bố, cung cấp các dạng tài nguyên ảo dưới dạng dịch vụ một cách linh động theo nhu cầu của người dùng trên môi trường internet.

Nghiên cứu xây dựng hệ thống điện toán đám mây cung cấp dịch vụ IAAS

000000296687.pdf

dlib.hust.edu.vn

computing. 11 Hình 1.3 Các mô hình triển khai. 12 Hình 1.4 Minh họa về các dịch vụ. 13 Hình 1.5 Minh họa về các dịch vụ. 15 Hình 1.6 Biểu đồ xu hƣớng phát triển của cloud computing. 17 Hình 1.7 Kiến trúc hệ thống cloud computing. 22 Hinh2.1 Mô hình kết nối tổng thể hệ thống VTN. 23 Hinh2.2 Mô hình kết nối vật lý đề xuất. 38 Hinh2.3 Mô hình kết nối vật lý đề xuất tại một địa điểm (Hà Nội. 38 Hinh2.4 Mô hình luận lý giải pháp cloud computing. 42 Hinh2.5 Mô hình triển khai hệ thống quản lý CloudStack

Dịch vụ dữ liệu phục vụ tính toán đám mây

000000254149.pdf

dlib.hust.edu.vn

Tính toán đám mây (Cloud Computing. Các tính năng của tính toán đám mây. Các tính chất đặc trƣng của tính toán đám mây. Dịch vụ đƣợc đo đếm (Measured Service. Đám mây riêng (Private Cloud. Đám mây công cộng (Public Cloud. Đám mây ghép (Hybrid Cloud. Đám mây cộng đồng (Community Cloud. Dịch vụ dữ liệu cho Cloud Computing. Khái niệm dịch vụ dữ liệu (Data Service. Các mô hình dịch vụ dữ liệu đám mây. Mô hình dịch vụ cung cấp phần mềm (Software as a Service - SaaS.

Xây dựng dịch vụ tìm kiếm việc làm trên Google App Engine.

000000273386-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Sau đó tác giả đã tiến hành so sánh, đánh giá chi phí qua các giai đoạn phát triển phần mềm giữa việc xây dựng dịch vụ tìm kiếm việc làm dựa trên mô hình Cloud Computing (GAE) và mô hình Client- Server truyền thống. Qua đó tác giả rút ra kết luận về những ưu, nhược điểm khi triển khai xây dựng một ứng dụng sử dụng mô hình Cloud Computing so với mô hình Client-Server truyền thống tại Việt Nam.

Mô hình ứng dụng điện toán đám mây cho hệ thống thông tin quản lý trong Quân đội.

000000273361.pdf

dlib.hust.edu.vn

Tổng quan về Cloud Computing. Các đặc trƣng của Cloud computing. Các nhánh phát triển của Cloud computing. Các phạm vi triển khai của Cloud computing. Phƣơng pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng. 16 CHƢƠNG II: MÔ HÌNH ỨNG DỤNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG QUÂN ĐỘI. Đặc trƣng của hệ thống thông tin trong Quân đội. Phân tích, thiết kế giải pháp ứng dụng điện toán đám mây của Viettel (Viettel Cloud. Tổng quan kiến trúc hệ thống.

Xây dựng giải pháp mã hóa ổ đĩa ảo trên môi trường điện toán đám mây IAAS

310436.pdf

dlib.hust.edu.vn

i vi loi hình dch v p h tn toán (IaaS cloud computing) thì toàn b d lii dùng trên các máy ch c cung cp bi nhà cung cp cloud computing. ca máy o trên h tng ca nhà cung cp dch v. Gii pháp mã hóa d liu c. ng cloud computing là mt trong nhng nm bo an toàn d liu. xut gii pháp mã hóa toàn b.