« Home « Kết quả tìm kiếm

Thông tin quang


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Thông tin quang"

Nghiên cứu bù tán sắc trong truyền dẫn thông tin quang

000000253639.pdf

dlib.hust.edu.vn

Hệ thống thông tin quang sử dụng tần số sóng mang cao trong vùng nhìn thấy hoặc gần hồng ngoại của phổ sóng điện từ. Hệ thống thông tin quang sợi là hệ thống thông tin bằng ánh sáng, và sử dụng các sợi quang để truyền thông tin.

Nghiên cứu bù tán sắc trong truyền dẫn thông tin quang

000000253639-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

1TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Nghiên cứu bù tán sắc trong truyền dẫn thông tin quang. Hoàng Phương Chi Nội dung tóm tắt: Công nghệ mạng truyền dẫn thông tin quang tốc độ cao ra đời đã tạo nên những bước phát triển mạnh mẽ cho ngành viễn thông. Ngày nay các hệ thống thông tin quang đường trục, các hệ thống truyền dẫn dung lượng lớn đều sử dụng công nghệ WDM với những liên kết cấu trúc mạng phức tạp.

Nghiên cứu hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng

000000253568-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Mặc dù các hệ thống WDM tới bây giờ không còn mới nữa, nhưng nó vẫn đang và vẫn sẽ giữ vai trò chiến lược trong việc truyền tải thông tin từ xa, đặc biệt là ở Việt Nam. Từ suy nghĩ đó em tập trung vào tìm hiểu kỹ thuật ghép kênh trong thông tin quang, cuốn luận văn: "Nghiên cứu hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng" gồm 4 chương: 2 ¾ Chương 1: Tổng quan.

Thiết kế và mô phỏng hệ thống thông tin quang tốc độ cao

000000253249.pdf

dlib.hust.edu.vn

Lịch sử phát triển thông tin quang: Quá trình phát triển của thông tin quang nó được bắt đầu từ các phương tiện sơ khai là khả năng nhận biết của con người là chuyển động, hình dáng ,màu sắc của sự vật thông qua đôi mắt .

Bộ chia công suất quang ứng dụng cho hệ thống thông tin quang tới hộ gia đình FTTH

297668-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

NGUYỄN VĂN VINH BỘ CHIA CÔNG SUẤT QUANG ỨNG DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG TỚI HỘ GIA ĐÌNH FTTH Chuyên ngành: ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG Hà Nội – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI. NGUYỄN VĂN VINH BỘ CHIA CÔNG SUẤT QUANG ỨNG DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG TỚI HỘ GIA ĐÌNH FTTH Chuyên ngành: ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.

Thiết kế và mô phỏng hệ thống thông tin quang tốc độ cao

000000253249-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Ngoài ra thông qua phần mô phỏng sử dụng phần mềm OptiSystem đánh giá các thông số hệ thống trước khi triển khai thực tế. Nội dung luận văn gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin quang và ghép kênh quang trong bước sóng. Trong chương này đưa ra nguyên lí thu phát, lịch sử phát triển của hệ thống thông tin quang.

Nghiên cứu hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng

000000253568.pdf

dlib.hust.edu.vn

khi ca h thng thông tin quang Hình 1.2 S. Sau ó không lâu chúng ta tip tc xây ng h thng WDM ng dng vào mng ng trc Bc – Nam. Tìm hiu các cu trúc mng ca h thng WDM. S dng phn mm Optiystem 7.0 mô phng nh hng ca hiên tng tán sc i vi h thng WDM. ó là im xut phát ca s ra i các h thng thông tin quang. Ba vùng bc sóng này c s dng cho các h thng thông tin quang và gi là các vùng ca s th nht, th hai và th ba tng ng.

Bộ chia công suất quang ứng dụng cho hệ thống thông tin quang tới hộ gia đình FTTH

297668.pdf

dlib.hust.edu.vn

NGUYỄN VĂN VINH BỘ CHIA CÔNG SUẤT QUANG ỨNG DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG TỚI HỘ GIA ĐÌNH FTTH Chuyên ngành: ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG Hà Nội – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI. NGUYỄN VĂN VINH BỘ CHIA CÔNG SUẤT QUANG ỨNG DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG TỚI HỘ GIA ĐÌNH FTTH Chuyên ngành: ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.

Nghiên cứu bộ khuyếch đại Raman trong hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng

dlib.hust.edu.vn

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2007 Học viên Lê Thị Cẩm Hà Ch−ơng 1: Tổng quan về hệ thống thông tin quang ghép kênh theo b−ớc sóng 10Ch−ơng 1: Tổng quan về hệ thống thông tin quang Ghép kênh theo b−ớc sóng Wdm 1.1. Cấu trúc tổng quát của hệ thống thông tin quang Về cơ bản tổ chức hệ thống thông tin quang cũng t−ơng tự nh− các hệ thống thông tin khác nh− vô tuyến, vi ba, cáp kim loại và vệ tinh chỉ hơi khác ở các hệ thống con về phần quang và môi tr−ờng truyền dẫn.

Ảnh hưởng của chirp phi tuyến bậc hai và bậc ba đối với xung dạng Gauss trong thông tin quang

repository.vnu.edu.vn

Ảnh hƣởng của chirp phi tuyến bậc hai và bậc ba đối với xung dạng Gauss trong. thông tin quang. Trình bày sự tạo xung cực ngắn: cơ chế phát xung cực ngắn bằng phƣơng pháp đồng bộ mode. khóa mode chủ động. khóa mode bằng phƣơng pháp bơm đồng bộ. khóa mode thụ động. xung cực ngắn dạng soliton. Nghiên cứu quá trình truyền dẫn trong thông tin quang: phƣơng trình truyền sóng. sự mở rộng xung trong thông tin quang. bù trừ tán sắc trong thông tin quang. hệ thống thông tin soliton.

Khảo sát và mô phỏng hiệu ứng phi tuyến trong hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng (WDM)

000000254338-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Theo như các số liệu thống kê, hệ thống thông tin sợi quang đã truyền tải trên 85% nhu cầu dung lượng thông tin mà con người tạo ra. Mục tiêu nâng cao năng lực của thông tin quang đã thúc đẩy việc nghiên cứu và đưa vào ứng dụng nhiều công nghệ và kỹ thuật mới. Tuy nhiên khi kết hợp hai công nghệ này vào hệ thống thông tin sợi quang đòi hỏi phải giải quyết nhiều vấn đề kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu của hệ thống thông tin sợi quang.

Khảo sát và mô phỏng hiệu ứng phi tuyến trong hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng (WDM)

000000254338.pdf

dlib.hust.edu.vn

Tuy nhiên khi kết hợp hai công nghệ này vào hệ thống thông tin sợi quang đòi hỏi phải giải quyết nhiều vấn đề kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu của hệ thống thông tin sợi quang. Lúc này, ảnh hưởng của các hiệu ứng phi tuyến được đi sâu vào nghiên cứu để từ nâng cao hiệu quả truyền dẫn trong sợi quang. Đề tài này tập trung vào việc “ Khảo sát và mô phỏng hiệu ứng phi tuyến trong hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng”.

Thông tin quang

tainguyenso.vnu.edu.vn

Hệ thông tin WDM và hệ thống tin Soliton cũng được khảo sát.. Nội dung chi tiết môn học Chương 1: Những vấn đề chung của thông tin quang học 1.1. Sự ra đời và phát triển của thông tin quang 1.2. Cấu hình chung của hệ thống thông tin quang 1.3. Ưu điểm chính của hệ thông tin quang 1.4. Hệ thông tin quang kết hợp 1.5. Thông tin cáp quang biển Chương 2: Sợi quang 2.1. Sự truyền dẫn ánh sáng trong sợi quang 2.2. Sợi quang đa mode và sợi quang đơn mode 2.3. Sợi quang chiết suất bậc 2.4.

Thông tin quang

tainguyenso.vnu.edu.vn

Hệ thông tin WDM và hệ thống tin Soliton cũng được khảo sát.. Nội dung chi tiết môn học Chương 1: Những vấn đề chung của thông tin quang học 1.1. Sự ra đời và phát triển của thông tin quang 1.2. Cấu hình chung của hệ thống thông tin quang 1.3. Ưu điểm chính của hệ thông tin quang 1.4. Hệ thông tin quang kết hợp 1.5. Thông tin cáp quang biển Chương 2: Sợi quang 2.1. Sự truyền dẫn ánh sáng trong sợi quang 2.2. Sợi quang đa mode và sợi quang đơn mode 2.3. Sợi quang chiết suất bậc 2.4.

Nghiên cứu, đánh giá lỗi mất đồng bộ thu phát lên hệ thống thông tin quang vô tuyến Mimo/Fso sử dụng điều chế QAM

dlib.hust.edu.vn

.1.3 Ưu nhược điểm của FSO 1.3.1 Ưu điểm -Băngthôngrấtlớn: Trongbất cứhệthốngthôngtinnào, lượngdữ liệu,thôngtinđượctruyềnđicóliênhệtrựctiếpvớibăngthôngcủatínhiệumangtinđiềuchế.Lượngbăngthôngchophépcóthểđạttới20%củatầnsốtínhiệumangtin.Sửdụngtínhiệumangtinlàbứcxạquangvớikhoảngtầnsốtừ1012-1016Hzcóthểchobăngthônglêntới2000Thz.

Ảnh hưởng của Chirp tần số trong hệ thống thông tin Soliton

repository.vnu.edu.vn

Ảnh hưởng của Chirp tần số trong hệ thống thông tin Soliton. Abstract: Giới thiệu chung về thông tin quang: trình bày sự phát triển chung của hệ thông tin quang, các loại sợi quang, một số hệ thông tin quang. Sợi quang. Sự bùng nổ thông tin kích thích sự phát triển như vũ bão của dịch vụ thông tin toàn cầu do đó các hệ thống thông tin luôn được nghiên cứu để có thể truyền thông tin tốt nhất.

Nghiên cứu về công nghệ truyền dẫn thông tin trong dải ánh sáng nhìn thấy VLC và các ứng dụng trong giao thông thông minh

310455.pdf

dlib.hust.edu.vn

Do đó, cần phải đánh giá độ sẵn sàng (availability) của hệ thống thông tin quang vô tuyến dƣới các điều kiện môi trƣờng khác nhau.

Nghiên cứu ứng dụng của công nghệ Mimo trong hệ thống thông tin sử dựng ánh sáng nhìn thấy

297203.pdf

dlib.hust.edu.vn

Vì vậy, trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu về hệ thống thông tin quang sử dụng ánh sáng nhìn thấy, em đã lựa chọn đề tài “ Nghiên cứu ứng dụng của công nghệ MIMO trong hệ thống thông tin quang sử dụng ánh sáng nhìn thấy”.

Kỹ thuật thông tin vệ tinh và thiết kế trạm mặt đất

dlib.hust.edu.vn

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin quang thì thông tin quangthông tin vệ tinh trở thành hai ph-ơng thức chính đảm bảo các kết nối khu vực và quốc tế. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ vi điện tử số, giá thành các thiết bị đầu cuối thông tin giảm trong khi các tính năng thì ngày càng đ-ợc bổ xung và hoàn thiện.

Nghiên cứu ứng dụng khuếch đại quang sợi trong truyền dẫn quang WDM

310419-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

1 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng khuếch đại quang sợi trong truyền dẫn quang WDM Tác giả luận văn: Hoàng Duy Dũng Khóa: 2014B Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Quốc Trung Từ khóa (Keyword): WDM, khuếch đại quang sợi, truyền dẫn quang Nội dung tóm tắt: a. Hệ thống thông tin quang đơn mode đã là một mạng thông tin tiên tiến, nhưng nó chưa tận dụng được băng thông lớn của sợi quang một cách hữu hiệu, do mỗi sợi quang chỉ truyền được 1 kênh.