« Home « Kết quả tìm kiếm

Kỹ thuật


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Kỹ thuật"

Xây dựng phòng thực hành ảo phục vụ dạy học môn kỹ thuật số cho sinh viên ngành sư phạm kỹ thuật công nghiệp khoa sư phạm kỹ thuật trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

000000253694-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

và sử dụng phòng thực hành ảo môn Kỹ thuật số. nghiên cứu và xây dựng một số bài thực hành trong phòng thí nghiệm thực hành ảo trong chương trình môn học Kỹ thuật số cho sinh viên ngành Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Xây dựng phòng thực hành ảo phục vụ dạy học môn kỹ thuật số cho sinh viên ngành sư phạm kỹ thuật công nghiệp khoa sư phạm kỹ thuật trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

000000253694.pdf

dlib.hust.edu.vn

Dạy học thực hành thực hành kỹ thuật . Cơ sở dạy học thực hành kỹ thuật . Cấu trúc bài thực hành . CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH ẢO TRONG DẠY HỌC KỸ THUẬT SỐ . Khả năng áp dụng TNTH ảo trong dạy học thực hành Kỹ thuật số . Đặc điểm môn học chuyên ngành Kỹ thuật số . KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương 2: XÂY DỰNG PHÒNG THỰC HÀNH ẢO TRONG DẠY HỌC MÔN KỸ THUẬT SỐ . PHÂN TÍCH CHUNG MÔN KỸ THUẬT SỐ . Chương trình thực hành .

Thực tập Kỹ thuật số

tainguyenso.vnu.edu.vn

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THỰC TẬP KỸ THUẬT SỐ 1. [email protected] · Các hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật mạch điện tử, Kỹ thuật vi điều khiển, Kỹ thuật siêu cao tần · Thông tin về trợ giảng. Thông tin về môn học · Tên môn học: Thực tập Kỹ thuật số (Digital Electronics Lab. Mã môn học:. Số tín chỉ: 2 · Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 30 + Nghe giảng lí thuyết trên lớp. Thực hành trong phòng thí nghiệm: 30 + Thực tập thực tế ngoài trường:. Đơn vị phụ trách môn học.

CTĐT chuẩn ngành Địa kỹ thuật

tainguyenso.vnu.edu.vn

Chuyên ngành Địa kỹ thuật. Địa chất động lực công trình. Kỹ thuật nền móng. Các phương pháp nghiên cứu địa kỹ thuật. Thực tập chuyên ngành Địa kỹ thuật. Địa kỹ thuật môi trường. Các phương pháp điều tra địa chất thủy văn. Địa chất thủy văn Việt Nam. Địa kỹ thuật ứng dụng. Mô hình hóa Địa chất thủy văn. Địa kỹ thuật Công trình. Kỹ thuật cải tạo đất đá. Quan trắc Địa kỹ thuật. Địa chất công trình Việt Nam. Chuyên ngành Địa chất môi trường. Địa chất sinh thái. Đánh giá tác động môi trường.

Phương pháp tiếp cận công nghệ trong dạy học môn kỹ thuật điện cho ngành sư phạm kỹ thuật

000000207995.pdf

dlib.hust.edu.vn

Các ví dụ vận dụng đều đ−ợc chọn trong ch−ơng trình môn học Kỹ thuật điện cho ngành S− phạm kỹ thuật – tr−ờng đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên. 4.2.5 Vận dụng ph−ơng pháp tiếp cận công nghệ xây dựng một số bài dạy trong ch−ơng trình môn học Kỹ thuật điện cho ngành S− phạm kỹ thuật 5.

Ứng dụng kỹ thuật OFDM trong Wimax

000000105359-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Một trong những kỹ thuật góp phần tạo nên sức mạnh của WiMAX là kỹ thuật OFDM. OFDM ra đời đã nhanh chóng khẳng định tính −u việt so với các kỹ thuật điều chế và ghép kênh truyền thống, ngày càng đ−ợc ứng dụng rộng rãi và hiệu quả đặc biệt là trong thông tin vô tuyến băng rộng. Nhằm đánh giá các −u điểm của kỹ thuật OFDM và hiệu quả ứng dụng trong một công nghệ vô tuyến băng rộng rất có triển vọng trong t−ơng lai là WiMAX, tác giả đã chọn đề tài “ứng dụng kỹ thuật OFDM trong WiMAX”.

Vật lý kỹ thuật

tainguyenso.vnu.edu.vn

VẬT LÝ KỸ THUẬT. Thông tin về môn học. Tên môn học: Vật lý Kỹ thuật (Technical Physics). Mã môn học. Giờ nghe giảng lý thuyết trên lớp: 22 + Giờ thảo luận trên lớp: 4 + Giờ tự học, tự nghiên cứu: 4 · Đơn vị phụ trách môn học. Bộ môn Vật Lý Vô Tuyến + Khoa Vật Lý · Môn học Tiên quyết. Môn học kế tiếp: Các môn thực tập chuyên ngành 3. Mục tiêu của môn học. Mục tiêu về kiến thức: Nắm vững được nguyên tắc cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của một số loại biến tử đo chủ yếu.

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT GIẢI THÍCH TRỪU TƯỢNG

01050002095.pdf

repository.vnu.edu.vn

Chương 2 - CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA KỸ THUẬT GIẢI THÍCH TRỪU TƯỢNG: Tập trung vào cơ sở lý thuyết toán học của kỹ thuật giải thích trừu tượng, các phương pháp trừu tượng hóa ngữ nghĩa chương trình, biểu diễn ngữ nghĩa của chương trình thông qua các kỹ thuật trừu tượng. và ứng dụng trong kỹ thuật giải thích trừu tượng..

Nghiên cứu kỹ thuật trải phổ và ứng dụng

310971-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật trải phổ và ứng dụng Tác giả luận văn: Trần Sỹ Tuấn Khóa: CH2015A Người hướng dẫn: PGS.TS Phạm Ngọc Nam Từ khóa (Keyword): Nghiên cứu kỹ thuật trải phổ, kỹ thuật trải phổ, ứng dụng của kỹ thuật trải phổ. Nội dung tóm tắt: a) Lý do chọn đề tài Kỹ thuật đã được sử dụng trong quân sự, trong lĩnh vực thông tin. Những mục đích này có thể đạt được nhờ trải phổ tín hiệu.

Phương pháp tiếp cận công nghệ trong dạy học môn kỹ thuật điện cho ngành sư phạm kỹ thuật

000000207995-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Các nhiệm, vấn đề ấy đ−ợc lựa chọn từ các kết quả nghiên cứu về kỹ thuật, công nghệ và đ−ợc gia công lại theo quan điểm của lý luận dạy học

Vật lý và kỹ thuật nhiệt độ thấp

tainguyenso.vnu.edu.vn

Chương 6: Một số kỹ thuật thực nghiệm 6.1 Kỹ thuật chân không. 6.3 Hệ chân không ở nhiệt độ thấp. 6.4 Dây dẫn ở nhiệt độ thấp. 6.5 Từ trường cao ở nhiệt độ thấp.. Hình thức tổ chức dạy học môn học. Lý thuyết. Thảo luận. giáo trình Lý thuyết.

Dung năng đa người dùng và kỹ thuật SIC

repository.vnu.edu.vn

MIMO đa người dùng được áp dụng cho cả đường lên và đường xuống nhưng luận văn chỉ trình bày sâu về đường lên và bộ thu áp dụng kỹ thuật SIC tại trạm cơ sở.. Mục tiêu nghiên cứu của Luận văn. Cơ sở lý thuyết dung năng đa người dùng so với dung năng đơn người dùng.. Kỹ thuật SIC để đạt dung năng so với kỹ thuật khác.. Mô phỏng và đánh giá hệ thống.. Đối tượng nghiên cứu:. Hệ thống thông tin vô tuyến MIMO..

Nghiên cứu kỹ thuật trải phổ và ứng dụng

310971.pdf

dlib.hust.edu.vn

Kết luận chương Trong chương này chúng ta đã tổng quan về kỹ thuật trải phổ, giới thiệu về kỹ thuật trải phổ và các ứng dụng của kỹ thuật trải phổ trong lĩnh vực quân sự với tính chất bảo mật .

Xây dựng một số bộ thí nghiệm cho môn học Kỹ thuật vi điều khiển tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương.

000000296092-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN NGỌC VĂN XÂY DỰNG MỘT SỐ BỘ THÍ NGHIỆM CHO MÔN HỌC KỸ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT TRUNG ƢƠNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC CHUYÊN SÂU: SƢ PHẠM KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ HÀ NỘI 2015 2 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Xây dựng một số bộ thí nghiệm cho môn học Kỹ thuật vi điều khiển tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương.

Nghiên cứu kỹ thuật điều chế không gian vi sai

311054-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Nghiên cứu hệ thống truyền dẫn MIMO sử dụng kỹ thuật điều chế không gian SM. Đánh giá phẩm chất tín hiệu của hệ thống MIMO sử dụng kỹ thuật điều chế không gian và kỹ thuật điều chế không gian vi sai. Nghiên cứu kỹ thuật tạo tín hiệu phía phát và tách tín hiệu phía thu của hệ thống 2 truyền dẫn MIMO sử dụng kỹ thuật điều chế không gian SM. Nghiên cứu kỹ thuật tạo tín hiệu phía phát và tách tín hiệu phía thu của hệ thống truyền dẫn MIMO sử dụng kỹ thuật điều chế không gian vi sai DSM.

Linh kiện bán dẫn và kỹ thuật số

tainguyenso.vnu.edu.vn

Thụng tin mụn học:. ã Tờn mụn học: Linh kiện bỏn dẫn và kỹ thuật số. ã Mó mụn học: ã Số tớn chỉ: 02. ã Làm bài tập trờn lớp: 8. ã Thảo luận trờn lớp: 2 ã Tự học: 2. ã Đơn vị phụ trỏch mụn học:. ã Bộ mụn: Vật lý Hạt nhõn ã Khoa: Vật lý, Trường ĐH KHTN ã Mụn học tiờn quyết:.

Ứng dụng kỹ thuật OFDM trong Wimax

000000105359.pdf

dlib.hust.edu.vn

Ch−ơng 3: Trình bày về lớp vật lý của WiMAX nhờ sử dụng kỹ thuật OFDM và kỹ thuật đa anten MIMO, trong đó chú ý đến tỷ lệ lỗi bit (BER) trong quá trình phát và thu tín hiệu.

Nghiên cứu kỹ thuật điều chế không gian vi sai

311054.pdf

dlib.hust.edu.vn

Phẩm chất tín hiệu của MIMO-DSM 2x4 và sử dụng kỹ thuật điều chế BPSK. Đánh giá phẩm chất tín hiệu của kỹ thuật MIMO-DSM. 59 LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, các kỹ thuật truyền dẫn, kỹ thuật xử lý tín hiệu mới tập trung chủ yếu trên miền không gian-thời gian, nổi lên hiện nay đó là hệ thống truyền dẫn MIMO. Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn TÓM TẮT Cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, ngày càng nhiều kỹ thuật truyền dẫn và phương thức điều chế tín hiệu mới được sử dụng.

Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin bằng thủy vân số

000000253347-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Trong chương này cũng trình bày các yêu cầu cơ bản của thủy vân và các kỹ thuật kiểm định thủy vân. Chương hai trình bày một số kỹ thuật bổ trợ cho thủy vân và một số kỹ thuật giấu tin. Cụ thể trình bày các phép biến đổi từ miền không gian ảnh sang miền tần số, bao gồm các phép biến đổi cosin rời rạc, phép biến đổi Fourier rời rạc, phép biến đổi sóng con và kỹ thuật sinh chuỗi giả ngẫu nhiên, kỹ thuật trải phổ.