« Home « Kết quả tìm kiếm

Quản lý nhà nước


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Quản lý nhà nước"

Một số khía cạnh pháp lý của quản lý Nhà nước đối với Doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

repository.vnu.edu.vn

Một số khía cạnh pháp của quản Nhà nước đối với Doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị. Làm rõ cơ sở luận về Doanh nghiệp Nhà nước, Quản Nhà nước đối với Doanh nghiệp Nhà nước. Đánh giá thực trạng hoạt động của Doanh nghiệp Nhà nước nói chung và thực trạng của việc quản Nhà nước tại Doanh nghiệp Nhà nước nói riêng. Keywords: Quản nhà nước. Doanh nghiệp nhà nước. cũng đưa ra nhiều giải pháp để tiếp tục đổi mới doanh nghiệp nhà nước..

Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

254804.pdf

dlib.hust.edu.vn

Vì những do trên em chọn nghiên cứu đề tài cho Luận văn tốt nghiệp: Tăng cường quản nhà nước về đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Mục tiêu nghiên cứu: Đề tài đánh giá hiện trạng quản của Nhà nước về đất đai hiện nay của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dựa trên các nội dung cơ bản của quản nhà nước và công cụ quản Nhà nước đối với đất đai từ khi có Luật Đất đai năm 1993 đến nay.

Hoàn thiện quản lý nhà nước về Thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

dlib.hust.edu.vn

KHÁI NIỆM VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI. 1 1.1.1.1 Khái niệm quản quản nhà nước về kinh tế. Quản nhà nước về thương mại. Đặc điểm cơ bản của quản nhà nước về thương mại. Những đặc điểm chung của quản kinh tế. Tính đặc thù của quản nhà nước về thương mại. CHỨC NĂNG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI. Chức năng kế hoạch hóa thương mại. Chức năng tổ chức và phối hợp các hoạt động quản thương mại. Chức năng lãnh đạo, điều khiển các hoạt động thương mại.

Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Về không gian : Nghiên cứu vấn đề quản của nhà nước đối với đất đai ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. c) Bố cục và nội dung luận văn Chương 1: Một số vấn đề luận và thực tiễn về vai trò quản của nhà nước đối với đất đai. Chương 2: Thực trạng quản nhà nước đối với đất đai của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ trước tới nay.

Nghiên cứu công tác quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh Bắc Ninh

02050003858.pdf

repository.vnu.edu.vn

NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ DU LỊCH CỦA TỈNH BẮC NINH. LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH. Chuyên ngành: Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm). 11 CHƢƠNG 1 : CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIẾN TRONG CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ DU LỊCH. 1.2Quản nhà nƣớc về du lịch. 1.2.1Khái niệm du lịch. 1.2.2 Khái niệm quản nhà nước về du lịch Error! Bookmark not defined.. 1.2.3 Tổ chức và nhiệm vụ quản nhà nước về du lịch ở cấp tỉnh ...Error!.

Hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia ở Việt Nam

repository.vnu.edu.vn

Hoàn thiện cơ chế quản nhà nước về dự trữ quốc gia ở Việt Nam. Luận văn Thạc sĩ ngành: luận và lịch sử nhà nước và pháp luật;. Hệ thống hoá những vấn đề luận cơ bản về DTQG, cơ sở khoa học hình thành DTQG, cơ chế quản nhà nước về DTQG, phân tích những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến cơ chế quản nhà nước về dự trữ quốc gia. Trên cơ sở kinh nghiệm của các nước trên thế giới về cơ chế quản nhà nước về DTQG, luận văn chỉ ra khả năng ứng dụng vào Việt Nam..

Nghiên cứu công tác quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh Bắc Ninh

Luan van hoan thien.pdf

repository.vnu.edu.vn

NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ DU LỊCH CỦA TỈNH BẮC NINH. LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH. Chuyên ngành: Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm). 1.2 Quản nhà nƣớc về du lịch. 1.2.1 Khái niệm du lịch. 1.2.2 Khái niệm quản nhà nước về du lịch. 1.2.3 Tổ chức và nhiệm vụ quản nhà nước về du lịch ở cấp tỉnh. CHƢƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ DU LỊCH TẠI TỈNH BẮC NINH. 2.1.3 ạ t ng k thu t phục vụ du lịch.

Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện hội nhập của Việt Nam

LC 352.doc

tainguyenso.vnu.edu.vn

Tóm tắt luận văn: Quản nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện hội nhập của Việt Nam. Mục đích: Luận chứng những cơ sở luận và thực tiễn về quản nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Phân tích thực trạng quản nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nướcnước ta hiện nay, chỉ rõ những thành công, hạn chế và các nguyên nhân tương ứng.

Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện hội nhập của Việt Nam

LC 352.pdf

tainguyenso.vnu.edu.vn

Tóm tắt luận văn: Quản nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện hội nhập của Việt Nam. Mục đích: Luận chứng những cơ sở luận và thực tiễn về quản nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay.. Phân tích thực trạng quản nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nướcnước ta hiện nay, chỉ rõ những thành công, hạn chế và các nguyên nhân tương ứng..

Quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động ở Việt Nam

tainguyenso.vnu.edu.vn

Làm rõ khái niệm quản , sự cần thiết của quản nhà nước về xuất khẩu lao động. nội dung và các tiêu chí định lượng đánh giá hiệu quả quản nhà nước đối với xuất khẩu lao động ở Việt Nam.. Nghiên cứu, đánh giá, tổng kết kinh nghiệm quản nhà nước về xuất khẩu lao động của một số nước , từ đó rút ra các gợi ý cho quản nhà nước về xuất khẩu lao động ở Việt Nam.. Phân tích thực trạng quản nhà nước về xuất khẩu lao động ở Việt Nam trong giai đoạn 1986- 2008.

Quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân ở Việt Nam

tainguyenso.vnu.edu.vn

Tóm tắt luận văn: Quản nhà nước đối với kinh tế tư nhân ở Việt Nam. Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị Bảo vệ năm: 2007. Nghiên cứu về cơ sở luận và thực tiễn quản nhà nước đối với kinh tế tư nhân.. Đánh giá thực trạng quản nhà nước đối với khu vực kinh tế tư nhân.. Đề xuất các quan điểm và các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hệ thống Luật pháp - Hệ thống cơ chế, chính sách và Biện pháp tổ chức thực hiện nhằm hoàn thiện quản nhà nước đối với kinh tế tư nhân..

Quản lý nhà nước về công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

repository.vnu.edu.vn

Yêu cầu quản nhà nước về công nghiệp của tỉnh. Nội dung công tác QLNN về công nghiệp của tỉnh. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản nhà nước về công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kinh nghiệm QLNN về lĩnh vực công nghiệp ở một số tỉnh và bài học đối với tỉnh Thanh Hóa. Kinh nghiệm quản nhà nước về công nghiệp ở tỉnh Bắc Giang. Kinh nghiệm quản nhà nước về công nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh. Kinh nghiệm quản nhà nước về công nghiệp ở tỉnh Vĩnh Phúc. Bài học kinh nghiệm đối với tỉnh Thanh HóaError!

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam

LC 340.doc

tainguyenso.vnu.edu.vn

Hệ thống hoá một số luận chung về quản nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Khảo sát quản nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở Trung Quốc và rút ra bài học kinh nghiệm về nâng cao vai trò quản nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu cho Việt Nam. Phân tích, đánh giá năng lực quản nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu Việt Nam, chỉ ra những điểm yếu và hạn chế về năng lực quản nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu hiện nay.

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam

LC 340.pdf

tainguyenso.vnu.edu.vn

Hệ thống hoá một số luận chung về quản nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.. Khảo sát quản nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở Trung Quốc và rút ra bài học kinh nghiệm về nâng cao vai trò quản nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu cho Việt Nam.. Phân tích, đánh giá năng lực quản nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu Việt Nam, chỉ ra những điểm yếu và hạn chế về năng lực quản nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu hiện nay..

Quản lý nhà nước về thị trường viễn thông ở Việt Nam

repository.vnu.edu.vn

Đối tƣợng nghiên cứu: Quản nhà nƣớc đối với thị trƣờng dịch vụ viễn thông Việt Nam.. Phạm vi nghiên cứu: Chỉ giới hạn các dịch vụ viễn thông trong đất liền hiện nay ở Việt Nam (không xét viễn thông hàng hải). Về thời gian: từ khi Pháp lệnh Bƣu chính - Viễn thông đƣợc ban hành (năm 2002) cho tới nay.. Tổng quan tình hình nghiên cứu,cơ sở luận và thực tiễn về quản nhà nước đối với thị trường dịch vụ viễn thông ở Việt nam. Thực trạng quản nhà nước về thị trường viễn thông ở Việt Nam..

Quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

LC 350.pdf

tainguyenso.vnu.edu.vn

Trên cơ sở thuyết và kinh nghiệm quản Nhà nước đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài của Trung Quốc và thực trạng hoạt đọng quản Nhà nước đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam hiện nay, đề tài tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản Nhà nước đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian tới..

Quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

LC 350.doc

tainguyenso.vnu.edu.vn

Trên cơ sở thuyết và kinh nghiệm quản Nhà nước đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài của Trung Quốc và thực trạng hoạt đọng quản Nhà nước đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam hiện nay, đề tài tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản Nhà nước đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian tới.

Quản lý nhà nước về chứng thực - Qua thực tiễn thành phố Hà Nội

repository.vnu.edu.vn

Từ đó đưa ra những yêu cầu, mục tiêu và giải pháp nhằm tăng cường quản nhà nước về chứng thực. Với những kết quả mà luận văn đạt được, tác giả hy vọng sẽ góp một phần nhỏ vào việc tăng cường quản nhà nước về chứng thực tại Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng.. Quản nhà nước. Chứng thực. Lịch sử nhà nước. Chương 1: Cơ sở luận của quản nhà nước về chứng thực.. Chương 2: Thực trạng quản nhà nước về chứng thực - qua thực tiễn tại Hà Nội..

Quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam

repository.vnu.edu.vn

Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở luận và thực tiễn quản nhà nước về khai thác khoáng sản. Thực trạng quản nhà nước về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Giải pháp hoàn thiện quản nhà nước về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN.

Quản lý ngân sách nhà nước ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

00050005853.pdf

repository.vnu.edu.vn

Giáo trình Quản ngân sách nhà nước. Nâng cao hiệu quả quản ngân sách nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2011 – 2015 và tầm nhìn đến 2020. Hoàn thiện công tác quản nhà nước huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Quản chi tiêu công ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp. Nâng cao hiệu quả đầu tƣ công từ ngân sách nhà nƣớc. Phân cấp quản ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Luận án tiến sĩ quản hành chính công, Học viện Hành chính..