« Home « Kết quả tìm kiếm

Quyết định


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Quyết định"

Ra quyết định với thông tin không chắc chắn bằng việc ứng dụng mô hình cây quyết định

repository.vnu.edu.vn

Ra quyết định với thông tin không chắc chắn bằng việc ứng dụng mô hình cây quyết định. Abstract: Tổng quan về mô hình cây quyết định và thông tin không chắc chắn, giới thiệu khái niệm về cây quyết định, phân loại cây quyết định, ưu nhược điểm của cây quyết định trong việc giải quyết bài toán về phân loại, ra quyết định và phương pháp xây dựng cây quyết định.

Các kỹ thuật giải bài toán ra quyết định

dlib.hust.edu.vn

LÊ THỊ NHUNG CÁC KỸ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN RA QUYẾT ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN : PGS.TS. TRẦN ĐÌNH KHANG HÀ NỘI – 2010 1 MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ MỞ ĐẦU Chương 1 – TỔNG QUAN VỀ RA QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁC KỸ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN RA QUYẾT ĐỊNH . Tổng quan về ra quyết định . Định nghĩa ra quyết định . Các bước ra quyết định . Ra quyết định đa thuộc tính . Các kỹ thuật giải bài toán ra quyết định .

Mẫu quyết định kỷ luật học sinh cấp trường

vndoc.com

Mẫu quyết định kỷ luật học sinh cấp trườngQuyết định kỷ luật học sinh Tải về 1 3.754Tải về Bài viết đã được lưu (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Quyết định kỷ luật học sinh cấp trườngQuyết định kỷ luật học sinh cấp trường là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc kỷ luật học sinh cấp trường. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin học sinh bị kỷ luật, lý do kỷ luật.

Hoàn thiện pháp luật về giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật ở Việt Nam hiện nay

repository.vnu.edu.vn

Hoàn thiện pháp luật về giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật ở Việt Nam hiện nay. Luận văn ThS ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật;. Abstract: Phân tích khái niệm, đặc điểm, tính chất, nội dung, tiêu chí hoàn thiện pháp luật của quyết định kỷ luật và pháp luật giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật..

Hệ trợ giúp quyết định quản lý đại học điện tử

310759-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Lý do chọn đề tài - Đối với quản lý đại học, quyết định của lãnh đạo rất quan trọng và trong quá trình quản lý, lãnh đạo phải thực hiện rất nhiều các quyết định như: quyết định thực hiện chiến lược phát triển đại học. quyết định lựa chọn đối tác. quyết định lựa chọn nhân sự để bổ nhiệm. quyết định khen thưởng, kỷ luật. đánh giá học liệu đào tạo. Làm thế nào để lãnh đạo đưa ra được quyết định đúng. Lãnh đạo có thực sự khách quan khi ra quyết định không?

BÀI TOÁN QUYẾT ĐỊNH NHIỀU TIÊU CHUẨN VỚI THÔNG TIN MỜ

dlib.hust.edu.vn

trong mạng nơron, điều kiển mờ, hệ chuyờn gia và hệ trợ giỳp quyết định, đặc biệt trong cỏc bài toỏn phải xử lý những thụng tin bất định.

Mẫu quyết định kỷ luật học sinh khiển trách trước lớp

vndoc.com

Mẫu quyết định kỷ luật học sinh khiển trách trước lớpQuyết định kỷ luật học sinh Tải về 1 1.460Tải về Bài viết đã được lưu (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Quyết định kỷ luật học sinh khiển trách trước lớpQuyết định kỷ luật học sinh khiển trách trước lớp là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc kỷ luật học sinh bằng biện pháp khiển trách trước lớp. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin của học sinh vi phạm.

Các tiếp cận giải bài toán ra quyết định theo hướng mờ

000000254926.pdf

dlib.hust.edu.vn

TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN RA QUYẾT ĐỊNH .9 1.1 Ra quyết định và người ra quyết định. 2 Quá trình ra quyết định. 3 Ra quyết đinh đa mục tiêu và ra quyết định đa thuộc tính. 3.1 Tiêu chuẩn, mục tiêu và thuộc tính. 13 1.3.2 Bài toán ra quyết định đa mục tiêu. 14 1.3.3 Bài toán ra quyết định đa thuộc tính. 28 Chương 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP MAUT GIẢI BÀI TOÁN RA QUYẾT ĐỊNH ĐA THUỘC TÍNH. 30 3.1.1 Phương pháp trị riêng. 32 4.1.2 Phương pháp trung bình hình học dựa trên số mờ (Geometric Mean Method.

Các tiếp cận giải bài toán ra quyết định theo hướng mờ

000000254926.TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Nghiên cứu về các cách tiếp cận mờ khác nhau để giải bài toán ra quyết định đa thuộc tính như phương pháp ra quyết định với thông tin không chắc chắn biểu diễn bằng số mờ, phương pháp ra quyết định với thông tin không chắc chắn biểu diễn bằng khoảng mờ, kỹ thuật tỉ lệ ưu tiên.

Bài toán ra quyết định với các đánh giá bằng ngôn ngữ.

000000296026.pdf

dlib.hust.edu.vn

Chương 3: Áp dụng mô hình biểu diễn bộ 4 vào bài toán ra quyết định Chương này nêu ra phương thức áp dụng phương pháp biểu diễn đánh giá ngôn ngữ bằng bộ 4 cho bài toán ra quyết định. Cài đặt phần mềm trợ giúp ra quyết định lựa chọn nhà cung cấp Chương này trình bày việc phân tích, thiết kế và xây dựng phần mềm trợ giúp ra quyết định lựa chọn nhà cung cấp. Chương 5.Phân tích đánh giá kết quả thử nghiệm phần mềm.

Bài toán ra quyết định với các đánh giá bằng ngôn ngữ.

000000296026-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Vì vậy, việc nghiên cứu ứng dụng mô hình biểu diễn các giá trị ngôn ngữ bằng bộ 4 để giải quyết bài toán ra quyết định là cần thiết và mang ý nghĩa thực tiễn. Mục đích Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu ứng dụng mô hình biểu diễn các giá trị trong một miền giá trị ngôn ngữ bằng bộ 4 cho bài toán ra quyết định với các đánh giá bằng ngôn ngữ. Phân tích các đặc điểm của bài toán ra quyết định bằng ngôn ngữ để từ đó đề ra giải pháp hợp lý trong việc giải quyết bài toán.

Các phương pháp ra quyết định đa thuộc tính với thông tin mờ.

000000295768.pdf

dlib.hust.edu.vn

Ra quyết định đa thuộc tính  Tập mờ cảm nhận Các phương pháp ra quyết định đa thuộc tính s dụng tập mờ cảm nhận Các phương pháp ra quyết định đa thuộc tính với thông tin mờ Học viên thực hiện:Vũ Thị Thùy Như - CB120101 - 12BCNTT2 14 1.1.3. Phân loại các phương pháp ra quyết định đa thuộc tính Các phương pháp ra quyết định đa thuộc tính được phân loại theo loại thông tin nhận được t người ra quyết định: Không c thông tin, thông tin t môi trường hoặc thông tin t các thuộc tính.

Các phương pháp ra quyết định đa thuộc tính với thông tin mờ.

000000295768-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu về tập mờ cảm nhận, bài toán ra quyết định đa thuộc tính và các phương pháp TOPSIS, ELECTRE trong bài toán ra quyết định đa thuộc tính sử dụng tập mờ cảm nhận. Ứng dụng các phương pháp ra quyết định đa thuộc tính với thông tin mờ vào bài toán đánh giá, xếp hạng phòng giao dịch trong hệ thống ngân hàng.

Khai phá dữ liệu dựa trên bảng quyết định nhờ lý thuyết tập thô

LuanVan_HTKOanh.pdf

repository.vnu.edu.vn

Bảng quyết định. Tập rút gọn và tập lõi. PHƢƠNG PHÁP RÚT GỌN THUỘC TÍNH VÀ SINH LUẬT TRÊN BẢNG QUYẾT ĐỊNH. Phương pháp rút gọn thuộc tính trên bảng quyết định. Phương pháp rút gọn thuộc tính dựa trên entropy Shannon. Tập rút gọn của bảng quyết định dựa trên Entropy Shannon. Độ quan trọng của thuộc tính dựa trên entropy Shannon. Thuật toán tìm tập rút gọn của bảng quyết định sử dụng Entropy Shannon. Sinh luật quyết định trên tập rút gọn của bảng quyết định.

Các yêu cầu hợp pháp và hợp lý đối với quyết định hành chính

repository.vnu.edu.vn

Các yêu cầu hợp pháp và hợp lý đối với quyết định hành chính. Luận văn nêu ra những vướng mắc, bất cập trong việc đáp ứng yêu cầu hợp pháp, hợp lý của quyết định hành chính, từ đó đưa ra những giải pháp để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của các quyết định hành chính trên thực tế. Làm rõ các yêu cầu, đặc điểm, tính chất và vai trò của tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính. Làm rõ mối quan hệ giữa tính hợp pháp và tính hợp lý.

Công nghệ xử lý phân tích trực tuyến trong việc trợ giúp quyết định

repository.vnu.edu.vn

Đề tài đề cập đến việc nghiên cứu nhằm hướng đến xây dựng các hệ thống trợ giúp quyết định sử dụng phương pháp luận OLAP. Luận văn sẽ tập trung vào các công việc chính là nghiên cứu vấn đề tổ chức, xây dựng kho dữ liệu, nhấn mạnh vào nghiên cứu mô hình CSDL đa chiều và phân tích dữ liệu trực tuyến để trợ giúp ra quyết định..

Ứng dụng các kỹ thuật ra quyết định trong bài toán tuyển sinh đại học

311561.pdf

dlib.hust.edu.vn

Phát biểu bài toán ra quyết định đa tiêu chí trong tuyển sinh đại học. 9 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÁC KỸ THUẬT HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH. Các thành phần của hệ hỗ trợ quyết định. Ví dụ TOPSIS ứng dụng trong quyết định chọn xe ôtô. Bảng quyết định chọn xe ôtô. 21 CHƢƠNG 3: HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC. 25 Ứng dụng các kỹ thuật ra quyết định trong bài toán tuyển sinh đại học. Ứng dụng kỹ thuật ra quyết định vào bài toán tuyển sinh.

Hệ trợ giúp quyết định thông minh cho dự báo cung cầu lao động

310635-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Xây dựng hệ trợ giúp quyết định thông minh cho dự báo thị trường lao động Việt Nam phục vụ việc tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm và hoạch định chính sách thị trường lao động địa phương và trung ương. Đối tượng: Thông tin, dữ liệu và các mô hình dự báo cung cầu lao động Việt. 2 Phạm vi: Tập trung nghiên cứu, xây dựng ứng dụng các mô hình dự báo cung cầu lao động hỗ trợ ra quyết định cho các nhà hoạch định chính sách về thị trường lao động Việt Nam.

Hoàn thiện thông tin kế toán quản trị trong việc ra quyết định ngắn hạn tại Viễn thông Nam Định

000000271471-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Ngoài ra tác giả còn trình bày các loại quyết định kinh doanh, quá trình ra quyết định của các nhà quản trị trong doanh nghiệp Với cơ sở lý luận về kế toán quản trị đã được trình bày ở chương 1, nội dung của chương 2 đề cập đến việc nghiên cứu thực tiễn hoạt động kế toán quản trị của Viễn thông Nam Định và chủ yếu tập trung phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kế toán quản trị, hoạt động thu thập thông tin để ra quyết định kinh doanh.

Ứng dụng cây quyết định mờ trong khai phá dữ liệu

repository.vnu.edu.vn

Ứng dụng cây quyết định mờ trong khai phá dữ liệu. Trussell, Constructing membership functions using statistical data, Fuzzy Sets and Systems . Termin, A definition of a nonprobabilistic entropy in the setting of fuzzy sets theory, InJorm. Gupta, Twenty-five years of fuzzy sets and systems: A tribute to Professor Lotfi A. Zadeh, Fuzzy Sets and Systems . Hagg, Possibility and cost in decision analysis, Fuzzy Sets and Systems .