« Home « Kết quả tìm kiếm

Nhiệt học


Tìm thấy 12+ kết quả cho từ khóa "Nhiệt học"

Đề thi trả nợ học phần Nhiệt học 2010 lần 2 - ĐHSPTPHCM

www.vatly.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM KHOA VẬT LÝ. ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NGÀNH SƯ PHẠM VẬT LÝ HỌC KÌ: I – NH Lớp: Lí 1. Học phần thi: Nhiệt học.

Đề thi Nhiệt học HK1 12-13 ĐH Sư phạm

www.vatly.edu.vn

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN – HỌC KÌ I – NH . Học phần thi: Nhiệt học. a) Em hãy giải thích cụ thể vì sao giầy trượt băng có đế là một tấm thẳng đứng, phía dưới mài mỏng như lưỡi dao?. b) Em hãy kể tên và viết dạng biểu thức của một số phương trình trạng thái cho khí thực. Phương trình nào được xem là có độ chính xác cao nhất? Câu 2 (2 điểm). Xác định nhiệt độ của 2g nitơ chiếm thể tích 820 cm3 ở áp suất 2 atm. Xét trường hợp nitơ là:. a) Khí lí tưởng.. b) Khí thực..

Cách tính các loại vận tốc trong Nhiệt học

www.vatly.edu.vn

Cách tính các loại vận tốc trong Nhiệt học. Công thức phân bố vận tốc phân tử của Maxwell...3. Cách tính các loại vận tốc ...3. Vận tốc có xác suất cực đại ...3. Vận tốc trung bình số học ...4. Vận tốc căn trung bình bình phương (vận tốc căn quân phương) ...5.

Tổ chức dạy học tích hợp một số kiến thức phần "Nhiệt học" Vật lí 10

repository.vnu.edu.vn

TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN. „„NHIỆT HỌC”- VẬT LÍ 10. LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM VẬT LÍ. VẬT LÍ 10. CHUYÊN NGÀNH: LÍ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN VẬT LÍ. DH Dạy học. DHDA Dạy học dự án. DHTH Dạy học tích hợp. NLGQVĐ Năng lực giải quyết vấn đề. PPDH Phương pháp dạy học. PTDH Phương tiên dạy học. 1 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh.

Bài giảng Vật lý đại cương phần Nhiệt học

www.vatly.edu.vn

Nhiệt học là phần của vật lý nghiên cứu về các quá trình nhiệt, trao đổi nhiệt và động cơ nhiệt. Nhưng Cơ học chưa xét đến quá trình xảy ra bên trong vật , ví dụ: vật nóng lên khi ma sát, nhiệt độ truyền qua lại lẫn nhau trong hệ cơ học.. Động lực học phân tử. Phương trình trạng thái khí lý tưởng.

Đề thi Nhiệt học HCMUP 2015-2016

www.vatly.edu.vn

Hãy chỉ ra 2 ứng dụng của hiện tượng mao dẫn trong thực tế.. a) Hãy nêu những hạn chế của nguyên lý I nhiệt động lực học.. b) Phát biểu nội dung của nguyên lý II nhiệt động lực học theo các cách khác nhau mà em biết.. a) Nhiệt dung mol của khí lý tưởng trong một quá trình nào đó biến đổi theo quy luật C = α T n , với α và n là các hệ số không đổi.

Nhiệt động học và vật lý phân tử

tainguyenso.vnu.edu.vn

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: NHIỆT ĐỘNG HỌC VÀ VẬT LÝ PHÂN TỬ 1. Tên môn học: Nhiệt động học và Vật lý phân tử (Nhiệt học). Vật lý thống kê + Vật lý nguyên tử + Vật lý lượng tử + Nhiệt động lực học. Kiến thức: Yêu cầu nắm được nội dung chính của giáo trình nhiệt học. Cụ thể là: những nội dung chính theo lịch trình dạy từng tuần. Huấn luyện cho sinh viên cách tiếp cận một vấn đề khoa học: từ hiện tượng đến bản chất và giải thích hiện tượng đó trên cơ sở các kiến thức khoa học đã được trang bị.

Chuyên đề nhiệt động lực học

www.vatly.edu.vn

Với những quá trình phức tạp, chu trình , đoạn nhiệt thì khó có thể giải được. Nhiệt động lực học nghiên cứu các quá trình diễn biến trong tự nhiên theo quan điểm biến đổi năng lượng. Nguyên lí thứ hai: xác định chiều diễn biến của các quá trình nhiệt động lực học. a.Các thông số xác định trạng thái và một số khái niệm cơ bản của nhiệt học phân tử. Trạng thái của một hệ vĩ mô được đặc trưng bởi một số đại lượng vật lí gọi là thông số xác định trạng thái( V, P , T.

BDHSG CĐ NHIỆT HỌC

www.vatly.edu.vn

-Quá trình đoạn nhiệt thuận nghịch: PV. C là hệ số đoạn nhiệt -Quá Trình Polictropic: PV n  const . chỉ số quá trình Polictropic 2. z  6 n v với mật độ phân tử 0. N - Áp suất:. Phương trình Clapêron- Men đê lê ep PV  m  RT . Phương trình cơ bản của thuyết động học phân tử 2 0. Quãng đường tự do trung bình 2. trong đó d là đường kính phân tử.. 1 chuyển động theo chiều dương Ox . A- Khí lý tưởng. Mô hình chuyển động nhiệt của các phân tử của khí lý tưởng là:.

Ôn HSG Phần nhiệt học

www.vatly.edu.vn

Ở trạng thái ban đầu lò xo bị dãn một đoạn là X và nhiệt độ của khí trong hai phần của xi lanh là T. Xác định độ biến thiên nhiệt độ của khí trong xi lanh ΔT sau khi khí trong xi lanh đã cân bằng. Bỏ qua nhiệt lượng hấp thụ bởi xilanh, pit-tông, lò xo và ma sát giữa pit-tông và xi lanh. Lúc đầu hai pittông đứng yên, nhiệt độ của khí trong xilanh là To. Tìm nhiệt độ cực đại mà khí trong xilanh đạt được, biết bên ngoài là chân không.

Vật lý và kỹ thuật nhiệt độ thấp

tainguyenso.vnu.edu.vn

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC. VẬT LÝ VÀ KỸ THUẬT NHIỆT ĐỘ THẤP 1. Thời gian, địa điểm làm việc Bộ môn Vật lý nhiệt độ thấp, Khoa Vật lý.. Phòng 221, nhà T -1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội · Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Vật lý nhiệt độ thấp, Khoa Vật lý.. Thông tin chung về môn học · Tên môn học: Vật lý và kỹ thuật nhiệt độ thấp. Mã môn học. Môn học:. Các môn học tiên quyết:. Sinh viên chuyên ngành đã học qua giáo trình đại cương: Cơ học, Nhiệt học, Vật lý chất rắn, Từ học và siêu dẫn,.

Lý Lớp 10 - Chương 5,6,7 Nhiệt học

www.vatly.edu.vn

Hỏi nhiệt độ T 2 bằng bao nhiêu lần nhiệt độ T 1. không phụ thuộc vào nhiệt độ B. Tích của áp suất và thể tích của 1 mol khí ở nhiệt độ bất kì. Khi bình A và B cùng nhiệt độ thì:. Nhiệt độ. Nhiệt độ khí giảm. t – là độ biến thiên nhiệt độ ( o C hoặc o K) Thực hiện công. Xác định nhiệt độ của lò.. Tìm nhiệt độ khi cân bằng.. Bài 7: Một khối khí có V = 7,5 lít, p = 2.10 5 Pa, nhiệt độ 27 0 C. Tính nhiệt độ sau cùng của khí.. nâng cao nhiệt độ của nguồn nóng.. hạ thấp nhiệt độ của nguồn lạnh..

NHIỆT HỌC VẬT LÍ 10

www.vatly.edu.vn

Đặc điểm: Nội năng là một hàm của nhiệt độ và thể tích. Nhiệt độ của vật a) số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt.. Thực hiện công e) chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ.. Tăng nhiệt độ nguồn nóng. Giảm nhiệt độ nguồn lạnh.. Tăng hiệu nhiệt độ hai nguồn. tăng nhiệt độ nguồn nóng thêm 20K. giảm nhiệt độ nguồn nóng đi 20K.. tăng nhiệt độ nguồn nguồn đến 750K. tăng nhiệt độ nguồn nóng đến 492K..

NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

www.vatly.edu.vn

NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC. Nhiệt động học, lĩnh vực vật lý học mô tả và tương quan giữa các tính chất vật lý của các hệ vĩ mô về vật chất và năng lượng. Các nguyên lý nhiệt động lực học có tầm quan trọng cơ bản cho tất cả các ngành khoa học và kỹ thuật.. Một khái niệm chủ yếu của nhiệt động lực học là của hệ vĩ mô, được định nghĩa như là một phần vật chất có thể cô lập được thuộc hình học cùng tồn tại với một môi trường vô hạn không thể đảo lộn được.

PHáT TRIểN Hệ THốNG CHỉ THị SINH HọC MÔ Tả TƯƠNG QUAN NHIệT Độ - THờI GIAN CHO QUá TRìNH THANH TRùNG NHIệT

ctujsvn.ctu.edu.vn

CHO QUÁ TRÌNH THANH TRÙNG NHIỆT. Khi xử lý nhiệt, BAA ở nồng độ thấp bị vô hoạt. Phương trình nhiệt động học đẳng nhiệt của BAA ở nồng độ 0.04mg/mL trong dung dịch đệm Tris/HCl, pH 8.6, CaCl 2 5 mM được mô tả bằng phương trình phản ứng bậc nhất. Các thông số nhiệt động học của BAA ước lượng dưới chế độ xử lý đẳng nhiệt được kiểm chứng đúng dưới chế độ xử lý bất đẳng nhiệt.

Vật lý nhiệt

tainguyenso.vnu.edu.vn

Mối liên hệ giữa nhiệt động lực học và vật lý thống kê. Nhiệt động lực học cân bằng và không cân bằng Chương 2: Một số vấn đề cơ bản của nhiệt động lực học. Những khái niệm và các tiên đề cơ bản của nhiệt động lực học. Phương trình trạng thái và các hệ số nhiệt. Nguyên lý I của nhiệt động lực học. Nguyên lý I - ý nghĩa. Ứng dụng của các quá trình nhiệt động. Nguyên lý thứ II của nhiệt động lực học. Một số hệ quả của nguyên lý II Chương 3: Các phương trình vi phân nhiệt động lực học cơ bản.

CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

www.vatly.edu.vn

Q (Quá trình đẳng nhiệt:. Q = -A (Quá trình đẳng áp. Cách phát biểu của Clau-di-út : Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn - Cách phát biểu của Các-nô: Động cơ nhiệt không thể chuyển hóa tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học. <1 Trong đó : Q1 là nhiệt lượng cung cấp cho bộ phận phát động (nhiệt lượng toàn phần) Q2 là nhiệt lượng tỏa ra (nhiệt lượng vô ích) A = Q1 – Q2 là phần nhiệt lượng chuyển hóa thành công B.

Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 52: Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt

vndoc.com

Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 52: Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt. Một lúc sau bạn thấy cán thìa nào nóng hơn? Điều này cho thấy vật nào dẫn nhiệt tốt hơn, vật nào dẫn nhiệt kém hơn?. Thìa nhôm dẫn nhiệt tốt hơn, thìa nhựa dẫn nhiệt kém hơn.. Điều này cho thấy nhôm dẫn nhiệt tốt hơn nhựa.. Xoong và quai xoong thường làm bằng chất dẫn nhiệt tốt hay chất dẫn nhiệt kém? Vì sao?. Xoong được làm bằng nhôm, gang, inốc đây là những chất dẫn nhiệt tốt để nấu nhanh. Hai tờ giấy báo;

Giáo án Sinh học 8 bài Thân nhiệt

vndoc.com

Thân nhiệt là gì? Tại sao thân nhiệt luôn ổn định?. Trình bày cơ chế điều hoà thân nhiệt khi trời nóng, lạnh?. Học bài, trả lời câu hỏi SGK.

Dạy học theo năng lực - Bài : Động Cơ Nhiệt

www.vatly.edu.vn

XÂY DỰNG CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ. Tên chủ đề: ĐỘNG CƠ NHIỆT VÀ CÁC ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN. Dự kiến các hoạt động chủ đề dạy học giúp hình thành các năng lực thành phần. Bài tập/ câu hỏi - Phát biểu được nguyên lí I của Nhiệt động lực học. Viết được hệ thức của nguyên lí I của Nhiệt động lực học. Nguyên lí I nhiệt động lực học : Độ biến thiên nội năng. U của hệ bằng tổng đại số nhiệt lượng Q và công A mà hệ nhận được.. 0, thì hệ nhận nhiệt lượng. 0, thì hệ nhả nhiệt lượng.