« Home « Kết quả tìm kiếm

Kỹ thuật xung


Tìm thấy 10+ kết quả cho từ khóa "Kỹ thuật xung"

Nghiên cứu phương pháp giảng dạy theo mô đun cho môn học Kỹ thuật xung số trong trường cao đẳng nghề

000000253925.pdf

dlib.hust.edu.vn

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH KHUNG MÔN HỌC KỸ THUẬT XUNG SỐ. 3.1.2 Mối liên hệ môn kỹ thuật xung số với các môn học khác. 3.1.3 Đề cương môn kỹ thuật xung số nghề điện tử công nghiệp do Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành. 3.1.4 Đề cương mô đun thực tập kỹ thuật xung số nghề điện tử công nghiệp do Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành. 3.2 CHIA MÔN HỌC KỸ THUẬT XUNG SỐ THEO MÔ ĐUN. Mô đun 1: Các khái niệm cơ bản. Mô đun 2: Mạch tạo dao động. Mô đun 3: Đại cương kỹ thuật số.

Nghiên cứu phương pháp giảng dạy theo mô đun cho môn học Kỹ thuật xung số trong trường cao đẳng nghề

000000253925-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGHÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT Đề tài: “Nghiên cứu phương pháp giảng dạy theo mô đun cho môn kỹ thuật xung số trong trường cao đẳng nghề” Tác giả luận văn: Nguyễn Thế Anh Khóa Người hướng dẫn: PGS. Môn học kỹ thuật xung số xung số phần lý thuyết được tách rời với thực hành. Lương Duyên Bình tác giả chọn đề tài “Nghiên cứu phương pháp giảng dạy theo mô đun cho môn học kỹ thuật xung số trong trường cao đẳng nghề” 2.

Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn kỹ thuật xung - số tại trường Cao đẳng nghề SIMCO Sông Đà

311348-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn Kỹ thuật xung - số tại Trường Cao đẳng nghề Simco Sông Đà”. b) Mục đích nghiên cứu của luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu: Vận dụng “phương pháp dạy học tích cực” trong dạy học môn kỹ thuật xung - số nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập của sinh viên và nâng cao chất lượng dạy và học môn kỹ thuật xung - số ở trường Cao đẳng nghề

Ứng dụng phương pháp mô phỏng trong dạy học môn kỹ thuật xung số tại Trường trung cấp nghề giao thông công chính Hà Nội

297337-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đánh giá thực trạng dạy học thực hành môn kỹ thuật xung số của nghề Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính tại trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội. Ứng dụng Phương pháp mô phỏng xây dựng 2 bài giảng trong chương trình môn học Kỹ thuật xung số của nghề Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính tại trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội.

Ứng dụng phương pháp mô phỏng trong dạy học môn kỹ thuật xung số tại Trường trung cấp nghề giao thông công chính Hà Nội

297337-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đánh giá thực trạng dạy học thực hành môn kỹ thuật xung số của nghề Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính tại trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội. Ứng dụng Phương pháp mô phỏng xây dựng 2 bài giảng trong chương trình môn học Kỹ thuật xung số của nghề Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính tại trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội.

Ứng dụng phương pháp mô phỏng trong dạy học môn kỹ thuật xung số tại Trường trung cấp nghề giao thông công chính Hà Nội

297337.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Quá trình dạy học thực hành môn Kỹ thuật xung số của nghề Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính tại trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội. Vận dụng lý thuyết mô phỏng vào việc tổ chức, xây dựng, dạy học thực hành 2 bài cho môn kỹ thuật xung số.

Ứng dụng phương pháp mô phỏng trong dạy học môn kỹ thuật xung số tại Trường trung cấp nghề giao thông công chính Hà Nội

297337.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Quá trình dạy học thực hành môn Kỹ thuật xung số của nghề Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính tại trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội. Vận dụng lý thuyết mô phỏng vào việc tổ chức, xây dựng, dạy học thực hành 2 bài cho môn kỹ thuật xung số.

Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn kỹ thuật xung - số tại trường Cao đẳng nghề SIMCO Sông Đà

311348.pdf

dlib.hust.edu.vn

Nội dung ứng dụng các PPDH TC trong dạy học môn Kỹ thuật xung - số. 39 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT XUNG - SỐ VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC. Tổng quan về trường Cao đẳng nghề SIMCO Sông Đà. Thực trạng vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn Kỹ thuật xung - số tại trường Cao đẳng nghề SIMCO Sông Đà. Nội dụng chương trình, mục tiêu dạy học môn kỹ thuật xung - số của trường Cao đẳng nghề SIMCO Sông Đà (Phụ lục 1.

Ứng dụng công nghệ mô phỏng vào dạy học môn kỹ thuật xung - số nghề điện tử công nghiệp tại Trường Cao đẳng nghề cơ điện và công nghệ thực phẩm Hà Nội

310919-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Xây dựng quy trình thiết kế bài giảng có sự hỗ trợ của công nghệ mô phỏng cho môn học Kỹ thuật xung – số của nghề Điện tử công nghiệp. Đối tượng: Quy trình thiết kế bài giảng môn học Kỹ thuật xung số nghề điện tử công nghiệp tại các cơ sở đào tạo nghề với sự ứng dụng công nghệ mô phỏng. 2 * Phạm vi: Việc thiết kế bài giảng thực nghiệm có ứng dụng công nghệ mô phỏng được giới hạn trong môn học Kỹ thuật xung số nghề điện tử công nghiệp.

Ứng dụng công nghệ mô phỏng vào dạy học môn kỹ thuật xung - số nghề điện tử công nghiệp tại Trường Cao đẳng nghề cơ điện và công nghệ thực phẩm Hà Nội

310919.pdf

dlib.hust.edu.vn

Phân tích, đánh giá thực trạng về việc thiết kế bài giảng môn học Kỹ thuật xung số nghề điện tử công nghiệp ở một số trường trên địa bàn Hà Nội. Nghiên cứu xây dựng quy trình thiết kế bài giảng có ứng dụng công nghệ mô phỏng trong dạy học môn Kỹ thuật xung số nghề điện tử công nghiệp. Xây dựng một số bài giảng môn học Kỹ thuật xung số nghề điện tử công nghiệp có ứng dụng công nghệ mô phỏng theo quy trình đã thiết kế. Thực nghiệm sư phạm bài giảng đã thiết kế.

Kỹ thuật OFDM trong wimax

000000254898.pdf

dlib.hust.edu.vn

Ở đây, giá Kỹ thuật OFDM trong WiMAX Chương 2 Tổng quan về kỹ thuật OFDM Trần Văn Thành CH2010A Trang 26 trị trải trễ cực đại là một thông số xuất hiện khi tín hiệu truyền trong không gian chịu ảnh hưởng của hiện tượng đa đường. h(τ,t) H(jω,t) u(t) m(t) Kỹ thuật OFDM trong WiMAX Chương 2 Tổng quan về kỹ thuật OFDM Trần Văn Thành CH2010A Trang 27 Trong miền thời gian, tín hiệu thu là tích chập của tín hiệu phát và đáp ứng xung của kênh: u(t. Tín hiệu đưa vào bộ giải điều chế là u(t).

Thực tập Kỹ thuật số

tainguyenso.vnu.edu.vn

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THỰC TẬP KỸ THUẬT SỐ 1. [email protected] · Các hướng nghiên cứu chính: Kỹ thuật mạch điện tử, Kỹ thuật vi điều khiển, Kỹ thuật siêu cao tần · Thông tin về trợ giảng. Thông tin về môn học · Tên môn học: Thực tập Kỹ thuật số (Digital Electronics Lab. Mã môn học:. Số tín chỉ: 2 · Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 30 + Nghe giảng lí thuyết trên lớp. Thực hành trong phòng thí nghiệm: 30 + Thực tập thực tế ngoài trường:. Đơn vị phụ trách môn học.

Xây dựng phòng thực hành ảo phục vụ dạy học môn kỹ thuật số cho sinh viên ngành sư phạm kỹ thuật công nghiệp khoa sư phạm kỹ thuật trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

000000253694.pdf

dlib.hust.edu.vn

Dạy học thực hành thực hành kỹ thuật . Cơ sở dạy học thực hành kỹ thuật . Cấu trúc bài thực hành . CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH ẢO TRONG DẠY HỌC KỸ THUẬT SỐ . Khả năng áp dụng TNTH ảo trong dạy học thực hành Kỹ thuật số . Đặc điểm môn học chuyên ngành Kỹ thuật số . KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương 2: XÂY DỰNG PHÒNG THỰC HÀNH ẢO TRONG DẠY HỌC MÔN KỸ THUẬT SỐ . PHÂN TÍCH CHUNG MÔN KỸ THUẬT SỐ . Chương trình thực hành .

Nghiên cứu chế tạo máy điện châm kỹ thuật số.

000000295599.pdf

dlib.hust.edu.vn

Để kỹ thuật điện châm có hiệu quả trong điều trị, ngoài khả năng của bác sỹ, kỹ thuật viên thì máy điện châm cũng phải được cải tiến, hiện đại. Ở một số nước có nền y học cổ truyền phát triển như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, việc áp dụng kỹ thuật điện châm là rất phổ biến. Họ đều đã sản xuất nhiều loại máy điện châm để điều trị bệnh cho bệnh nhân.

Ứng dụng kỹ thuật OFDM trong Wimax

000000105359.pdf

dlib.hust.edu.vn

X Lời nói đầu Ch−ơng 1 - Kỹ thuật OFDM Giới thiệu kỹ thuật OFDM Lịch sử phát triển Các −u và nh−ợc điểm của kỹ thuật OFDM Từ điều chế đơn sóng mang đến điều chế trực giao OFDM Ph−ơng pháp điều chế đơn sóng mang Ph−ơng pháp điều chế đa sóng mang FDM Ph−ơng pháp điều chế trực giao OFDM Khái niệm về OFDM Khái niệm Các đặc điểm của kỹ thuật OFDM Nguyên lý điều chế OFDM Sự trực giao của hai tín hiệu Sơ đồ bộ điều chế OFDM Chuỗi bảo vệ trong hệ thống OFDM Phép nhân với xung cơ sở (Basic impulse Thực hiện

Kỹ thuật tránh va chạm cho máy bay trên không.

000000296663.pdf

dlib.hust.edu.vn

Xin chân thành cảm ơn tập thể Lab ASE, Bộ môn Kỹ thuật điện tử hàng không vũ trụ - Viện Điện tử Viễn Thông, C9- 410 đã giúp đỡ tác giả rất nhiều trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận văn. Mục đích nghiên cứu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Mục đích của luận văn là nghiên cứu các vấn đề cơ bản của kỹ thuật tránh va chạm cho máy bay trên không Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu giải pháp, kỹ thuật tránh va chạm cho máy bay trên không.

Kỹ thuật tổ hợp tỷ số cực đại

repository.vnu.edu.vn

Trong chương này sẽ trình bày về các mô hình kênh fading đa đường thống kê có đáp ứng xung thay đổi theo thời gian. Cụ thể ta sẽ trình bày về các mô hình kênh fading băng hẹp và mô hình kênh fading băng rộng.. Chương 3: Chương này ta sẽ trình bày về kỹ thuật phân tập. Trong chương này ta sẽ trình bày về 4 kỹ thuật phân tập: Kỹ thuật phân tập không gian, kỹ thuật phân tập tần số, kỹ thuật phân tập thời gian, kỹ thuật phân tập phân cực.

Nghiên cứu kỹ thuật trải phổ và ứng dụng

310971.pdf

dlib.hust.edu.vn

Kết luận chương Trong chương này chúng ta đã tổng quan về kỹ thuật trải phổ, giới thiệu về kỹ thuật trải phổ và các ứng dụng của kỹ thuật trải phổ trong lĩnh vực quân sự với tính chất bảo mật .

Kỹ thuật OFDM và ứng dụng trong truyền hình số DVB.

000000272875.pdf

dlib.hust.edu.vn

Bằng cách sử dụng kỹ thuật đa sóng mang chồng xung, ta có thể tiết kiệm được khoảng 50% băng thông. Xét một tập các sóng mang con:)(tfn, (a) Tần số Tần số Khoảng thông tiết kiệm (b) Hình 2.2 Kỹ thuật đa sóng mang không chồng xung và chồng xung. Và trong OFDM, tập các sóng mang con được truyền có thể được viết là: )2exp. (2.3) f0 là tần số offset ban đầu Bây giờ ta chứng minh tính trực giao của các sóng mang con.

Kỹ thuật Audio WATERRMARKING trong phát thanh truyền hình

000000272468.pdf

dlib.hust.edu.vn

thuật sóng mang không chồng xung (a) và kỹ thuật sóng mang chồng xung (b) Audio watermarking for Broadcasting HV: Phạm Văn Giáp GVHD: TS.