« Home « Kết quả tìm kiếm

Cải cách tư pháp


Tìm thấy 16+ kết quả cho từ khóa "Cải cách tư pháp"

Chiến lược cải cách tư pháp với mục tiêu bảo vệ công lý ở Việt Nam

repository.vnu.edu.vn

Ban chỉ đạo Cải cách pháp (2014), Báo cáo tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách pháp đến năm 2020.. Bộ Chính trị (2005), Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của về Chiến lược Cải cách pháp đến năm 2020.. Bộ Chính trị (2002), Nghị quyết số 08-NQ/TW Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác pháp trong thời gian tới..

Vai trò của Tòa án nhân dân trong cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay

repository.vnu.edu.vn

Nguyễn Ngọc Chí đồng chủ trì: “Cải cách pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền”, năm 2004. Đào Trí Úc, PGS.TS Vũ Công Giao chủ biên: “Cải cách pháp vì 1 nền pháp liêm chính”, năm 2014. sách chuyên khảo do GS.TSKH Đào Trí Úc chủ biên: “Hệ thống phápcải cách pháp ở Việt Nam hiện nay”, 2002. Luận văn thạc sĩ luật học của tác giả Nguyễn Thế Anh: “Chiến lược cải cách pháp với mục tiêu bảo vệ công lý ở Việt Nam”, năm 2014;.

Xây dựng ý thức pháp luật của thẩm phán trong bối cảnh cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay

00050004849.pdf

repository.vnu.edu.vn

Đề tài “Xây dựng ý thức pháp luật của Thẩm phán trong bối cảnh cải cách. Đây là luận văn được nghiên cứu ở bậc cao học có tính hệ thống, toàn diện về xây dựng ý thức pháp luật của Thẩm phán trong bối cảnh cải cách pháp ở nước ta hiện nay.. Đề tài có tính hệ thống hoá một cách toàn diện những quy định của pháp luật nước ta về thẩm phán từ năm 1945 đến nay..

Mối quan hệ giữa hoạt động công tố và hoạt động xét xử theo yêu cầu của cải cách tư pháp

repository.vnu.edu.vn

Mối quan hệ giữa hoạt động công tố và hoạt động xét xử theo yêu cầu của cải cách pháp. Luận văn Thạc sĩ ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật;. Pháp luật Việt Nam. Cải cách pháp. Công tố. Hoạt động xét xử.

Vai trò của tòa án trong thi hành án hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

00050004829.pdf

repository.vnu.edu.vn

Vai trò của Toà án trong Thi hành án hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách pháp là đề tài có tính lý luận và thực tiễn cao, có phạm vi nghiên cứu khá rộng cả về không gian, thời gian và đối tượng nghiên cứu. Cải cách pháp là lĩnh vực rộng lớn liên quan đến nhiều vấn đề, nhiều cơ quan và mang tính bao quát lớn và Thi hành án hình sự chỉ là một vấn đề trong hệ thống nhiều vấn đề của cải cách pháp.

Mô hình tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân theo khu vực đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam

repository.vnu.edu.vn

Đưa ra phương hướng và giải pháp xây dựng mô hình Viện kiểm sát nhân dân khu vực nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách pháp ở Việt Nam.. Viện kiểm sát nhân dân. Cải cách pháp. Mô hình tổ chức. Pháp luật Việt Nam. Chương 1: YÊU CẦU ĐỔI MỚI MÔ HÌNH VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THEO KHU VỰC TRONG BỐI CẢNH CẢI CÁCH. PHÁP Ở VIỆT NAM. Khái quát về cải cách pháp 8. Bối cảnh cải cách pháp 8. Các quan điểm cải cách pháp 12. Những nội dung của cải cách pháp 15 1.2.

Hoàn thiện các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trước yêu cầu cải cách tư pháp

tainguyenso.vnu.edu.vn

Hoàn thiện các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trước yêu cầu cải cách pháp. Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của Bộ Luật Hình sự (BLHS) hiện hành và thực tiễn áp dụng, tác giả đưa ra những kiến nghị hoàn thiện các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trước yêu cầu cải cách pháp ở nước ta hiện nay..

Hoàn thiện các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trước yêu cầu cải cách tư pháp

tainguyenso.vnu.edu.vn

Hoàn thiện các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trước yêu cầu cải cách pháp. Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của Bộ Luật Hình sự (BLHS) hiện hành và thực tiễn áp dụng, tác giả đưa ra những kiến nghị hoàn thiện các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trước yêu cầu cải cách pháp ở nước ta hiện nay..

Hoàn thiện pháp luật về quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán nhằm nâng cao chất lượng xét xử vụ án hình sự trước yêu cầu chiến lược cải cách tư pháp

repository.vnu.edu.vn

Chương 3: Những yêu cầu và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử vụ án hình sự của Thẩm phán.. Bộ pháp (1957), Tập luật lệ về pháp, Hà Nội.. Lê Cảm và Nguyễn Ngọc Chí Tố tụng tranh tụng và vấn đề cải cách pháp ở Việt Nam trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền", Trong sách: Cải cách pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội..

Hoàn thiện một số biện pháp miễn, giảm hình phạt trong Bộ Luật hình sự năm 1999 đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

tainguyenso.vnu.edu.vn

Hoàn thiện một số biện pháp miễn, giảm hình phạt trong Bộ Luật hình sự năm 1999 đáp ứng. Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của Bộ Luật hình sự (BLHS) năm 1999 và BLHS một số nước trên thế giới, tác giả đã chỉ ra những điểm hạn chế để đề xuất hoàn thiện một số biện pháp miễn, giảm hình phạt trong BLHS Việt Nam năm 1999 đáp ứng yêu cầu cải cách pháp hiện nay..

Hoàn thiện một số biện pháp miễn, giảm hình phạt trong Bộ Luật hình sự năm 1999 đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

tainguyenso.vnu.edu.vn

Hoàn thiện một số biện pháp miễn, giảm hình phạt trong Bộ Luật hình sự năm 1999 đáp ứng. Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của Bộ Luật hình sự (BLHS) năm 1999 và BLHS một số nước trên thế giới, tác giả đã chỉ ra những điểm hạn chế để đề xuất hoàn thiện một số biện pháp miễn, giảm hình phạt trong BLHS Việt Nam năm 1999 đáp ứng yêu cầu cải cách pháp hiện nay..

Thủ tục tố tụng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm theo luật tố tụng hình sự Việt Nam trước yêu cầu cải cách tư pháp (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk)

00050005682.pdf

repository.vnu.edu.vn

Bộ chính trị (2005), Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về Chiến lược cải cách pháp đến năm 2020, Hà Nội.. Lê Cảm (2005), “Bàn về quyền tƣ pháp – nội dung cơ bản của chiến lƣợc cải cáchpháp đến năm 2020”, Tạp chí kiểm sát, (23).. Nguyễn Ngọc Chí (2003), “Tố tụng tranh tụng và các vấn đề cải cáchpháp ở Việt nam trong điều kiện xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, (11)..

Đổi mới tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân trong tiến trình cái cách tư pháp

repository.vnu.edu.vn

Đổi mới tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân trong tiến trình cái cách pháp. Abstract: Phân tích cơ sở lý luận về tổ chức quyền lực Nhà nước, quyền pháp để làm rõ sự hình thành, vị trí, vai trò của tòa án nhân dân trong bộ máy nhà nước, các quan điểm về đổi mới, yêu cầu của cải cách pháp đối với đổi mới tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân. Từ đó làm rõ thực trạng tổ chức, hoạt động của tòa án nhân dân ở nước ta và nêu nguyên nhân, hạn chế trong tiến trình cải cách pháp.

Thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam trước yêu cầu cải cách tư pháp (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Nam Định)

repository.vnu.edu.vn

Qua đó, đề xuất các định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật thực định và nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định về thẩm quyền xét xử của TAND trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền và cải cách pháp hiện nay ở Việt Nam.. Thẩm quyền xét xử. Tòa án Nhân dân. Luật tố tụng hình sự. Pháp luật Việt Nam. Cải cách pháp. Chương 1: Những vấn đề chung về thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân trong luật tố tụng hình sự Việt Nam..

Chức năng của Tòa án trong tố tụng hình sự trước yêu cầu cải cách tư pháp

tainguyenso.vnu.edu.vn

Ch ứ c n ă ng c ủ a Tòa án trong t ố t ụ ng hình s ự tr ướ c yêu c ầ u c ả i cách t ư pháp. V ớ i ch ứ c n ă ng xét x ử thì Tòa án là đạ i di ệ n cho quy ề n l ự c t ư pháp, trên c ơ s ở này, bài vi ế t nghiên c ứ u ch ứ c n ă ng xét x ử c ủ a Tòa án trong t ố t ụ ng hình s ự nh ằ m hoàn thi ệ n ch ứ c n ă ng này tr ướ c yêu c ầ u c ả i cách t ư pháp và xây d ự ng Nhà n ướ c pháp quy ề n..

Chức năng của Tòa án trong tố tụng hình sự trước yêu cầu cải cách tư pháp

tainguyenso.vnu.edu.vn

Ch ứ c n ă ng c ủ a Tòa án trong t ố t ụ ng hình s ự tr ướ c yêu c ầ u c ả i cách t ư pháp. V ớ i ch ứ c n ă ng xét x ử thì Tòa án là đạ i di ệ n cho quy ề n l ự c t ư pháp, trên c ơ s ở này, bài vi ế t nghiên c ứ u ch ứ c n ă ng xét x ử c ủ a Tòa án trong t ố t ụ ng hình s ự nh ằ m hoàn thi ệ n ch ứ c n ă ng này tr ướ c yêu c ầ u c ả i cách t ư pháp và xây d ự ng Nhà n ướ c pháp quy ề n..

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

repository.vnu.edu.vn

Cơ sở lý luận về cải cách TTHC trong lĩnh vực HCTPError! Bookmark not defined.. Khái niệm cải cách TTHC trong lĩnh vực HCTPError! Bookmark not defined.. Sư ̣ cần thiết cải cách TTHC trong lĩnh vực HCTP Error! Bookmark not defined.. Phương thức cải cách TTHC trong lĩnh vực HCTPError! Bookmark not defined.. Vai trò của Sở pháp trong cải cách TTHC trong lĩnh vực HCTPError! Bookmark not defined..

Cải cách tư pháp trong tổ chức quyền lực nhà nước

tainguyenso.vnu.edu.vn

Nhi ệ m v ụ tr ướ c tiên c ủ a công cu ộ c c ả i cách này ph ả i nhìn nh ậ n l ạ i v ấ n đề t ư pháp k ể c ả v ề m ặ t lý lu ậ n và v ề m ặ t th ự c ti ễ n các ho ạ t độ ng t ư pháp hi ệ n nay [2]..

Cải cách tư pháp trong tổ chức quyền lực nhà nước

tainguyenso.vnu.edu.vn

Nhi ệ m v ụ tr ướ c tiên c ủ a công cu ộ c c ả i cách này ph ả i nhìn nh ậ n l ạ i v ấ n đề t ư pháp k ể c ả v ề m ặ t lý lu ậ n và v ề m ặ t th ự c ti ễ n các ho ạ t độ ng t ư pháp hi ệ n nay [2]..

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

tainguyenso.vnu.edu.vn

Hướng tới một nền hành chính vì doanh nghiệp phải được coi là một trong những nội dung lớn của cải cách hành chính. Kết quả của một cuộc khảo sát do Viện Khoa học Pháp lý, Bộ pháp thực hiện mới đây cho thấy 97,9% doanh nghiệp được hỏi ý kiến cho rằng Nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính [1]..