« Home « Kết quả tìm kiếm

TỈNH QUẢNG BÌNH


Tìm thấy 19+ kết quả cho từ khóa "TỈNH QUẢNG BÌNH"

Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình

00050004510.pdf

repository.vnu.edu.vn

UBND tỉnh Quảng Bình, 2010. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2009. UBND tỉnh Quảng Bình, 2014. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2013. UBND huyện Quảng Ninh, 2012. UBND huyện Quảng Ninh, 2010. Báo cáo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Ninh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2010-2015. UBND huyện Quảng Ninh, 2009, 2013. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2009, 2013.. Quảng Bình. UBND huyện Quảng Ninh, 2013.

Nghiên cứu biến động chất lượng nước vùng cửa sông ven biển tỉnh Quảng Bình

01050001859.pdf

repository.vnu.edu.vn

Diện tích và dân số năm 2012 vùng ven biển tỉnh Quảng Bình. Dân số các huyện ven biển tỉnh Quảng Bình năm 2012 và dự báo cho năm 2020. Bảng 1.10. Diện tích đất công nghiệp các huyện ven biển tỉnh Quảng Bình năm 2012 và dự báo cho năm 2020. Bảng 1.11. Bảng 1.12. Số lƣợng vật nuôi khu vực ven biển tỉnh Quảng Bình năm 2012. Bảng 1.13. Bảng 1.14. Bảng 1.16. Bảng 1.17. Bảng 1.18. Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Bình[25. Miền tạo lƣới vùng biển Quảng Bình. Lƣới địa hình tính toán cho khu vực Quảng Bình.

Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lãnh đạo giáo dục phổ thông từ năm 2001 đến năm 2010

02050002983.pdf

repository.vnu.edu.vn

Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình (2010), Niên giám thống kê, Lưu trữ tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình.. Đảng bộ tỉnh Quảng Bình (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu tỉnh Quảng Bình lần thứ XII, Lưu tại Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình.. Đảng bộ tỉnh Quảng Bình (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu tỉnh Quảng Bình lần thứ XIII, Lưu tại Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình.. Đảng bộ tỉnh Quảng Bình (2005), Văn kiện Đại hội đại biểu tỉnh Quảng Bình lần thứ XIV, Lưu tại Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình..

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

00050004501.pdf

repository.vnu.edu.vn

Chương 3:Thực trạng phát triển hợp tác xã nông nghiệp huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua.. Chương 4: Phương hướng và những giải pháp cơ bản nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong những năm tới..

Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lãnh đạo giáo dục phổ thông từ năm 2001 đến năm 2010

01- Luan van.pdf

repository.vnu.edu.vn

Chƣơng 1: CHỦ TRƢƠNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG BÌNH ĐỐI VỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2001 - 2005. Những yếu tố tác động đến sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đối với giáo dục phổ thông. Tình hình giáo dục phổ thông tỉnh Quảng Bình trước năm 2001. Chủ trương của Đảng về giáo dục - đào tạo. Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lãnh đạo giáo dục phổ thông. Chƣơng 2: SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG BÌNH ĐỐI VỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010. Chủ trương của Đảng về giáo dục.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước ở tỉnh Quảng Bình

00050004498.pdf

repository.vnu.edu.vn

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, 2012. Báo cáo kết quả ứng dụng Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2011.. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, 2013. Báo cáo kết quả ứng dụng Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2012.. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, 2014. Báo cáo kết quả ứng dụng Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2013.. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, 2005.

Một số đặc điểm tài nguyên đất nông nghiệp tỉnh Quảng Bình, đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý

repository.vnu.edu.vn

Một số đặc điểm tài nguyên đất nông nghiệp tỉnh Quảng Bình, đề xuất các giải pháp sử dụng. Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên. Luận văn ThS chuyên ngành: Khoa học đất. Abstract: Trình bày điều kiện hình thành đất tỉnh Quảng Bình. các quá trình hình hành và suy thoái tài nguyên đất nông nghiệp tỉnh Quảng Bình.

Bảo đảm quyền con người trong việc thu hồi đất: qua thực tiễn ở tỉnh Quảng Bình

repository.vnu.edu.vn

UBND tỉnh Quảng Bình (2009), Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 12/3/2009 về việc quy định giá các loại nhà cửa,vật kiến trúc để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên đất địa bàn tỉnh Quảng Bình.. UBND tỉnh Quảng Bình (2009), Quyết định số 13/2009/QĐ-UB ngày 21/7/2009 về việc quy định giá các loại tài sản là cây trồng, hỗ trợ nuôi trồng thuỷ sản, phần lăng, mộ và hỗ trợ di chuyển để bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, qua thực tiễn tỉnh Quảng Bình

repository.vnu.edu.vn

Thực trạng phổ biến an toàn giao thông tỉnh Quảng Bình. Thực trạng giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 2.2.1.1. Hệ thống giao thông tỉnh Quảng Bình. Tình hình Tai nạn giao thông đƣờng bộ qua các năm. Tai nạn giao thông đường bộ qua các năm. Tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông. Các nguyên nhân gây tai nạn giao thông ở Quảng bình. Ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn kém 2.2.2. Tình hình phổ biến, giáo dục luật an toàn giao thông tại Quảng Bình.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Thực trạng và giải pháp

repository.vnu.edu.vn

Đánh giá thực trạng phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện công tác này tại địa phương.. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:. Đối tượng nghiên cứu: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật qua thực tiễn tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình..

Nghiên cứu tác động của tai biến thiên nhiên tới hoạt động sản xuất nông nghiệp xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

01050002100.pdf

repository.vnu.edu.vn

Do vậy, Nghiên cứu tác động của tai biến thiên nhiên tới hoạt động sản xuất nông nghiệp xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình là cần thiết.. Ủy ban nhân dân xã Võ Ninh (2006), Báo cáo tổng hợp “Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Võ Ninh - huyện Quảng Ninh giai đoạn 2006 - 2015 và định hướng đến 2020”, Võ Ninh.. Ủy ban nhân dân xã Võ Ninh (2010), Báo cáo thuyết minh số liệu thống kê đất đai năm 2010 xã Võ Ninh..

Phân tích và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ quản lý cấp xã trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

000000271607-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

HỒ NGỌC THANH PHÂN TÍCH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN Hà Nội - 2013 TÓM TẮT LUẬN VĂN. Đề tài: “Phân tích và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ quản lý cấp xã trên địa bàn huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.

Sử dụng các mô hình và phần mềm dự báo nhằm tính toán nhu cầu sử dụng điện và đánh giá khả năng sử dụng DMS tại tỉnh Quảng Bình

000000253931-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Việc áp dụng Simple_E kết hợp với phương pháp trực tiếp nhằm dự báo nhu cầu điện cho phạm vi một tỉnh cho thấy mức độ linh hoạt của chương trình này, với ví dụ được đưa ra trong đề tài là dự báo nhu cầu điện cho tỉnh Quảng Bình.

Đánh giá sức chịu tải tới hạn của hệ sinh thái môi trường tự nhiên - xã hội khu di sản thiên nhiên thế giới - Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình, đề xuất mô hình phát triển bền vững kinh tế du lịch

tainguyenso.vnu.edu.vn

Đa dạng hệ động vật 92. 3 .1 Hiện trạng phát biển du lịch tỉnh Quảng Bình 98. 3 1 1 Đặc điểm cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu phát triển du lịch 98. 3 1 2 Các địa điểm du lịch hiện nay trong khu vực 99. 3.2 Đánh giá rứt những thuận lợi và khó khăn đối với du lịch Quảng Bình 103. Những thuận lợi đối với ngành du lịch Quảng Bình 103. Một số khó khăn đối với ngành du lịch Quảng Bình 108. 3.3 Dự báo phát triển ngành du lịch Quảng Bình 110. Dự báo về thị trường khách du lịch 111.

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới cho lúa đến sự phát thải khí metan ở đất trồng lúa huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

01050002062.pdf

repository.vnu.edu.vn

Phạm vi lãnh thổ: Địa bàn nghiên cứu là cánh đồng lúa thuộc huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung đánh giá ảnh hƣởng của chế độ tƣới tới sự phát thải khí CH 4 trên ruộng lúa và đƣa ra chế độ tƣới phù hợp để giảm thải khí CH 4. a) Ý nghĩa khoa học. Đánh giá mối tƣơng quan giữa biện pháp tƣới ngập thƣờng xuyên và tƣới nông lộ phơi đối với sự phát thải CH 4 trên ruộng trồng lúa..

Hỗ trợ sử dụng vốn vay ngân hàng chính sách xã hội cho phụ nữ từ góc độ công tác xã hội ( Nghiên cứu trường hợp tại xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình)

LUAN VAN.pdf

repository.vnu.edu.vn

Xuất phát từ tình hình thực tiễn đó, tác giả đã thực hiện đề tài: "Hỗ trợ sử dụng vốn vay ngân hàng chính sách xã hội cho phụ nữ từ góc độ công tác xã hội (Nghiên cứu trường hợp tại xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình)". với mong muốn góp phần vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác xã hội trong việc hỗ trợ sử dụng vốn vay cho phụ nữ..

Hỗ trợ sử dụng vốn vay ngân hàng chính sách xã hội cho phụ nữ từ góc độ công tác xã hội ( Nghiên cứu trường hợp tại xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình)

02050003442.pdf

repository.vnu.edu.vn

Trong quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp "Hỗ trợ sử dụng vốn vay ngân hàng chính sách xã hội cho phụ nữ từ góc độ công tác xã hội (Nghiên cứu trường hợp tại xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), với sự nổ lực của bản thân, tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, sự động viên của gia đình, thầy cô, bạn bè và các cán bộ đang làm việc ở xã Thuận Hóa huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình..

Phân tích và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ quản lý cấp xã trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

000000271607.pdf

dlib.hust.edu.vn

HỒ NGỌC THANH PHÂN TÍCH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Hà Nội - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI.

Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên và môi trường phục vụ nuôi trồng thủy hải sản trên các dải cát ven biển Quảng Bình

repository.vnu.edu.vn

Các tài liệu về kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình và các huyện phía Bắc dải cát Quảng Bình năm 2009. Các dữ liệu bản đồ hợp phần tỉnh Quảng Bình. Các tài liệu về đánh giá điều kiện tự nhiên của dải cát ven biển tỉnh Quảng Bình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Quan điểm phát triển bền vững b) Phương pháp nghiên cứu. Phân tích, đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên và môi trường cho phát triển nuôi trồng thủy sản ở dải cát ven biển Quảng Bình.

Tổ chức lãnh thổ du lịch sinh thái cấp tỉnh (nghiên cứu điển hình tại tỉnh Quảng Trị)

tainguyenso.vnu.edu.vn

Sự phong phú cả về tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn tạo nên một tiểu vùng du lịch sinh thái đầy tiềm năng và thực tế của tỉnh Quảng Trị. Tiểu vùng du lịch sinh thái phía Tây phân bố ở khu vực núi thấp và núi núi trung bình thuộc tỉnh Quảng Trị. Hệ thống lãnh thổ du lịch sinh thái cấp tỉnh đ−ợc đề xuất gồm 4 cấp: 1. Điểm du lịch sinh thái (gồm điểm tài nguyên và điểm chức năng).