« Home « Kết quả tìm kiếm

Chất lượng dịch vụ


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Chất lượng dịch vụ"

Xây dựng khung đàm phán chất lượng dịch vụ cho dịch vụ Web

repository.vnu.edu.vn

Xây dựng khung đàm phán chất lượng dịch vụ cho dịch vụ Web. Tìm hiểu và nghiên cứu về dịch vụ web XML, SOAP, WSDL, chất lượng dịch vụ trong dịch vụ web, các phương pháp thể hiện và biểu diễn các thuộc tính chất lượng dịch vụ trong dịch vụ web, tổng hợp và đàm phán dịch vụ web, tìm hiểu máy chủ Axis2.. Từ đó xây dựng một khung đàm phán chất lượng dịch vụ cho dịch vụ web trong du lịch, mục đích của khung là tạo ra một dịch vụ Web kết hợp về chất lượng dịch vụ. Dịch vụ Web. Chất lượng dịch vụ.

Nâng cao chất lượng dịch vụ mạng Internet

repository.vnu.edu.vn

Nâng cao chất lượng dịch vụ mạng Internet. Abstract: Khái quát sự phát triển của mạng Internet và yêu cầu về chất lượng dịch vụ - các mô hình chất lượng dịch vụ (QoS). Áp dụng các bài đo hất lượng dịch vụ có phân loại tiêu biểu vào mạng thực tế của Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. Keywords: Dịch vụ mạng. Xu hướng hội tụ tất cả các dịch vụ viễn thông lên nền tảng IP đã được dự đoán và đang được kiểm chứng ngay tại Việt Nam.

Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải tại Công ty TNHH vận tải và dịch vụ Vinafco

312021.pdf

dlib.hust.edu.vn

Khái niệm chất lượng dịch vụchất lượng dịch vụ vận tải. 7 1.2.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ. 7 1.2.2 Khái niệm chất lượng dịch vụ vận tải. Các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ, dịch vụ vận tải. 9 1.3.1 Các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ. 9 1.3.2 Các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải. 9 1.4 Một số mô hình chất lượng dịch vụ.

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí (PTSC Marine)

296820.pdf

dlib.hust.edu.vn

Tổng quan về chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp. Khái niệm về chất lượng dịch vụ. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp. Quản lý chất lượng dịch vụ. Các nguyên tắc cơ bản về quản lý chất lượng. 15 1.3 Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng. Mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ. 28 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY TÀU DỊCH VỤ DẦU KHÍ (PTSC MARINE.

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí (PTSC Marine)

296820-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ và những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp, nhằm định hướng đúng cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ của PTSC Marine. Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ hiện nay PTSC Marine cung cấp, chỉ ra những mặt thành công, hạn chế và nguyên nhân của những vấn đề gây hạn chế chất lượng dịch vụ của công ty.

Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải tại Công ty TNHH vận tải và dịch vụ Vinafco

312021-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

dịch vụ Vinafco” đã đi sâu nghiên cứu và giải quyết được một số vấn đề cơ bản sau: 3 Hệ thống hóa và làm rõ hơn các vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng dịch vụ vận tải, đồng thời xác định khung lý thuyết về chất lượng dich vụ vận tải, xây dựng thang đo đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải.

Quản lý chất lượng dịch vụ trong mạng Wireless LAN

000000223567-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Với cơ chế truy nhập phương tiện Enhanced Distributed Channel Access (EDCA), phiên bản 802.11e đã có sự phân biệt loại dữ liệu bằng cách gán cho mỗi loại một mức ưu tiên tuỳ theo yêu cầu chất lượng dịch vụ của lưu lượng. Bằng cách này 802.11e có thể cung cấp được khả năng hỗ trợ chất lượng dịch vụ dựa trên việc phân phối truy nhập đường truyền.

Áp dụng mô hình Servqual đánh giá chất lượng dịch vụ của công ty Vinaphone và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ

000000253321.pdf

dlib.hust.edu.vn

SMS Dịch vụ tin nhắn ngắn 32. S-Phone Dịch vụ di động của Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh 33. 4 CHẤT LƯỢNG VÀ MÔ HÌNH SERVQUAL. Một số khái niệm về dịch vụ . Một số khái niệm về chất lượng dịch vụ . Khái niệm chất lượng và quản lý chất lượng . Cách tiếp cận “Kiểm tra Chất lượng. Cách tiếp cận “Kiểm soát chất lượng. Cách tiếp cận “Xây dựng chất lượng. Cách tiếp cận “Quản lý chất lượng. Cách tiếp cận “Quản lý chất lượng toàn diện. Những học giả cổ điển trong lĩnh vực chất lượng .

Áp dụng mô hình Servqual đánh giá chất lượng dịch vụ của công ty Vinaphone và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ.

dlib.hust.edu.vn

SMS Dịch vụ tin nhắn ngắn 32. S-Phone Dịch vụ di động của Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh 33. 4CHẤT LƯỢNG VÀ MÔ HÌNH SERVQUAL. Một số khái niệm về dịch vụ. Một số khái niệm về chất lượng dịch vụ. Khái niệm chất lượng và quản lý chất lượng. Cách tiếp cận “Kiểm tra Chất lượng. Cách tiếp cận “Kiểm soát chất lượng. Cách tiếp cận “Xây dựng chất lượng. Cách tiếp cận “Quản lý chất lượng. Cách tiếp cận “Quản lý chất lượng toàn diện. Những học giả cổ điển trong lĩnh vực chất lượng.

Quản lý chất lượng dịch vụ trong mạng Wireless LAN

000000223567.pdf

dlib.hust.edu.vn

Khảo sát hiệu năng chất lượng dịch vụ với mạng 802.11e có hỗ trợ chất lượng dịch vụ - Khảo sát hiệu năng chất lượng dịch vụ riêng cho ứng dụng thời gian thực mà ta lấy VoIP làm đối tượng nghiên cứu.

Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ 3G của Viettel

297672.pdf

dlib.hust.edu.vn

8 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHẤT LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ, DỊCH VỤ 3G. Chất lượng. Chất lượng dịch vụ. Dịch vụ. Khái niệm về dịch vụ. Đặc điểm của dịch vụ. Khái niệm về chất lượng dịch vụ. Các đặc điểm cơ bản của chất lượng dịch vụ. Các mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ. Chất lượng dịch vụ 3G. Khái niệm về dịch vụ 3G. Khái niệm chất lượng dịch vụ 3G. Mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ 3G.

Đánh giá chất lượng dịch vụ tại Mobifone - chi nhánh Phú Thọ

000000272811.pdf

dlib.hust.edu.vn

TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lê Đức Anh 2 LỜI CẢM ƠN Luận văn "Đánh giá chất lượng dịch vụ tại Mobifone – Chi nhánh Phú Thọ " được hoàn thành nhờ sự hướng dẫn, giúp đỡ của quý Thầy Cô trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. 10 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ. Chất lượng dịch vụ. Khái niệm dịch vụ. Khái niệm chất lượng dịch vụ. Mối quan hệ chất lượng dịch vụ và sự hài lòng. Các mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ. Chất lượng dịch vụ thông tin di động.

Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ 3G của Viettel

297672-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Nghiên cứu tập trung vào đánh giá mức độ thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ 3G của Viettel. c) Tóm tắt cô đọng các nội dung chính và đóng góp mới của tác giả Nội dung chính của luận văn gồm 3 mục cụ thể gồm có: (1) Cơ sở lý luận về chất lượng, chất lượng dịch vụ, dịch vụ 3G: Hệ thống hoá được những vấn đề cơ bản về chất lượng, chất lượng dịch vụ nói chung và chất lượng dịch vụ 3G nói riêng.

Đánh giá chất lượng dịch vụ tại Mobifone - chi nhánh Phú Thọ

000000272811-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là khách hàng hiện đang sử dụng dịch vụ và mức độ hài lòng của họ đối với dịch vụ của Mobifone - chi nhánh Phú Thọ đã và đang cung cấp, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Nội dung: Đề tài được triển khai nghiên cứu thông qua việc nghiên cứu và hình thành hệ thống những lý luận cơ bản về dịch vụ, chất lượng dịch vụ và phương thức đánh giá chất lượng dịch vụ của công ty kinh doanh.

Đảm bảo chất lượng dịch vụ mạng dựa trên giao thức DiffServ.

000000296990.pdf

dlib.hust.edu.vn

Từ tính cấp thiết trên, tôi chọn đề tài “Đảm bảo chất lƣợng dịch vụ mạng dựa trên giao thức DiffServ”. Luận văn sẽ đi sâu tìm hiểu về kiến thức cơ bản của chất lượng dịch vụ trên nền mạng IP như đặc điểm kĩ thuật, phân tích và đánh giá chất lượng cho mạng IP qua mô hình DiffServ, hỗ trợ chất lượng dịch vụ trên mạng IP.

Nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng tại các khu Đoàn ngoại giao.

296356.pdf

dlib.hust.edu.vn

Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh ñạo, các phòng chức năng Cục Phục vụ Ngoại giao ñoàn ñã cung cấp tài liệu và tạo mọi ñiều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình làm việc, thu thập số liệu tại Cục Phục vụ Ngoại giao ñoàn ñể tôi có thể hoàn thành luận văn. 3 CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ. Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ cho thuê nhà và ñánh giá chất lượng. ðặc ñiểm của dịch vụ. Chất lượng dịch vụ. 7 1.2.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ.

Đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng OFDMA/4G.

000000296794-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Luận văn “Đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng OFDMA/4G” được thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu, tìm hiểu đưa ra các giải pháp để tối ưu hóa thông lượng hệ thống nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng hiện nay. c) Các nội dung chính và đóng góp mới của tác giả.

Nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng tại các khu Đoàn ngoại giao.

296356-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Thứ ba, ñánh giá chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng tại các khu ðoàn Ngoại giao, làm rõ các ñiểm còn tồn tại trong chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng.

Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công ty TNHH Magnat Industries

000000273656.pdf

dlib.hust.edu.vn

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ Tổng quan về dịch vụ . Các khái niệm về dịch vụ . Các loại hình dịch vụ . Bản chất dịch vụ . Đặc điểm dịch vụ đấu thầu xây lắp điện . Chất lượng dịch vụ . Khái niệm chất lượng dịch vụ . Bản chất chất lượng dịch vụ . Các yếu tố tác động tới chất lượng dịch vụ . Đo lường chất lượng dịch vụ . Chất lượng dịch vụ đấu thầu xây lắp điện CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY TNHH MAGNAT INDUSTRIES .

Đánh giá chất lượng dịch vụ tại Bưu điện Thành phố Hà Nội

dlib.hust.edu.vn

Những đề xuất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Chuyển phát: BĐHN cần có những giải pháp đồng bộ, dài hạn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Chuyển phát nói riêng và các dịch vụ khác của BĐHN nói chung.