« Home « Kết quả tìm kiếm

năm 2016


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "năm 2016"

Hoạch định chiến lược kinh doanh NHNo&PTNT huyện Phú xuyên đến năm 2016

000000273322-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Hoạch định chiến lược kinh doanh cho NHNo&PTNT huyện Phú xuyên đến năm 2016.

Hoạch định chiến lược phát triển cho Công ty Cảng dịch vụ Dầu Khí đến năm 2016

000000273140-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Từ đó hình thành chiến lược phát triển cho công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí đến năm 2016 và các giải pháp để thực hiện chiến lược đó. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu về chiến lược phát triển cho công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí đến năm 2016 . Về không gian: Luận văn nghiên cứu các môi trường ảnh hưởng đến chiến lược phát triển công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí, nghiên cứu nội bộ công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí và các đối thủ cạnh tranh của công ty.

Hoạch định chiến lược phát triển cho Công ty Cảng dịch vụ Dầu Khí đến năm 2016

000000273140.pdf

dlib.hust.edu.vn

ĐỖ XUÂN DƯƠNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHO CÔNG TY CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐẾN NĂM 2016 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHẠM THỊ KIM NGỌC Hà Nội – Năm 2014 Hoạch định chiến lược phát triển cho Công ty Cảng dịch vụ Dầu Khí đến năm 2016 Đỗ Xuân Dương – Luận văn Thạc sĩ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi.

Hoạch định chiến lược tại Công ty cổ phần bánh kẹo Biên Hòa (Bibica) đến năm 2016

000000295355-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Hoạch định chiến lược kinh doanh cụ thể của Công ty cổ phần bánh kẹo Biên Hòa đến năm 2016 dựa vào các dữ liệu thu được. Đối tượng nghiên cứu: Công ty cổ phần bánh kẹo Biên Hòa (gọi tắt là Bibica.

Hoạch định chiến lược kinh doanh NHNo&PTNT huyện Phú xuyên đến năm 2016

000000273322.pdf

dlib.hust.edu.vn

Mục tiêu của đề tài Vận dụng những lý luận cơ bản để hoạch định chiến lược kinh doanh đến năm 2016 của NHNo&PTNT huyện Phú xuyên , bước đầu dự kiến phân bổ nguồn lực và đề ra các giải pháp thực thi trong thực tiễn Tập hợp lý thuyết về quản trị chiến lược và hoạch định chiến lược trong doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng kinh doanh và quản trị chiến lược tại NHNo&PTNT huyện Phú xuyên. Hoạch định chiến lược kinh doanh cho NHNo&PTNT huyện Phú xuyên đến năm 2016.

Xây dựng chiến lược phát triển trung tâm quy hoạch và kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ đến năm 2016

000000254912.TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài: “Xây dựng chiến lược phát triển Trung tâm Quy hoạch và kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ đến năm 2016” Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Học viên: Hoàng văn Hồng Giáo viên hướng dẫn: TS.

Xây dựng chiến lược phát triển trung tâm quy hoạch và kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ đến năm 2016

000000254912.TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài: “Xây dựng chiến lược phát triển Trung tâm Quy hoạch và kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ đến năm 2016” Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Học viên: Hoàng văn Hồng Giáo viên hướng dẫn: TS.

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2) đến năm 2016

255824-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Đề tài: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2) đến năm 2016. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh.

Xây dựng chiến lược phát triển trung tâm quy hoạch và kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ đến năm 2016

luan van.pdf

dlib.hust.edu.vn

Hình thành chiến lược phát triển Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ đến năm 2016.

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2) đến năm 2016

255824-ND.pdf

dlib.hust.edu.vn

Từ đó xây dựng tầm nhìn chiến lược phát triển Công ty đến năm 2016. Dựa vào số liệu và tình hình kinh doanh của Công ty CP TVTK XDCTGT2 từ năm 2009 đến năm 2011, tác giả đã phân tích các yếu tố cơ bản nhất ảnh hưởng đến việc xây dựng chiến lược kinh doanh, từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty CP TVTK XDCTGT2 đến năm 2016. Phương pháp xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty là phương pháp ma trận SWOT.

Xây dựng chiến lược phát triển trung tâm quy hoạch và kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ đến năm 2016

BIA.pdf

dlib.hust.edu.vn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI HOÀNG VĂN HỒNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2016 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN Ts.NGUYỄN ĐẠI THẮNG Hà Nội, Năm 2012

Hoạch định chiến lược tại Công ty cổ phần bánh kẹo Biên Hòa (Bibica) đến năm 2016

000000295355.pdf

dlib.hust.edu.vn

Kết quả hoạt động kinh doanh. 48 HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC CÔNG TY ĐẾN NĂM 2016. Phân tích cơ sở cho hoạch định chiến lƣợc. Lựa chọn chiến lƣợc phù hợp. Xác định chiến lƣợc cấp bộ phận chức năng. 105 HVTH: Đỗ Thùy An - Lớp: Quản trị kinh doanh GVHD: TS.Nguyễn Ngọc Điện 4 DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ Tên hình vẽ và đồ thị Trang Hình 1.1. Mô hình quản lý chiến lƣợc 11 Hình 1.2. Biểu đồ lợi nhuận của Bibica qua các năm 67 HVTH: Đỗ Thùy An - Lớp: Quản trị kinh doanh GVHD: TS.Nguyễn Ngọc Điện 5 Hình 3.9.

Xây dựng giải pháp mở rộng thị trường vận tải hành khách bằng ô tô tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển miền Trung đến năm 2016 tầm nhìn 2020.

273943.TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Tên đề tài: “Xây dựng giải pháp mở rộng thị trường vận tải hành khách bằng ô tô tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung đến năm 2016 tầm nhìn 2020” 2. Tác giả luận văn: Trương Anh Khoa– Học viên khóa lớp…. Hướng dẫn luận văn: TS.

Xây dựng giải pháp mở rộng thị trường vận tải hành khách bằng ô tô tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển miền Trung đến năm 2016 tầm nhìn 2020.

273943.pdf

dlib.hust.edu.vn

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG Ô TÔ GIAI ĐOẠN 2014 ĐẾN 2016 VÀ TẦM NHÌN 2020. DỰ BÁO THỊ TRƢỜNG TRƢỜNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG Ô TÔ TẠI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020. ĐỊNH HƢỚNG, MỤC TIÊU DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG Ô TÔ TẠI CÔNG TY CP ĐT&PT MIỀN TRUNG GIAI ĐOẠN 2014 ĐẾN 2016 TẦM NHÌN 2020. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG Ô TÔ ĐẾN NĂM 2016 TẦM NHÌN 2020.

Xây dựng chiến lược phát triển trung tâm quy hoạch và kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ đến năm 2016

000000254912.pdf

dlib.hust.edu.vn

Hình thành chiến lược phát triển Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ đến năm 2016.

Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Hưng Thịnh đến năm 2016 và định hướng đến 2020

000000272241.pdf

dlib.hust.edu.vn

ĐỖ TẤT THẮNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH ĐẾN 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Ngành Quản trị kinh doanh KHOÁ Hà Nội – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI. ĐỖ TẤT THẮNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH ĐẾN 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Ngành Quản trị kinh doanh NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS.

Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Hưng Thịnh đến năm 2016 và định hướng đến 2020

000000272241-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Trong những năm qua, Công ty có những tăng trưởng và vị thế nhất định của Tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, Công ty đang đứng trước những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu giảm sút.

Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương giai đoạn 2012-2016.

296086-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Về thời gian : các số liệu liên quan đến căn cứ hình thành chiến lược của Công ty CP Giống cây trồng trung ương đến năm 2016. c) Tóm tắt các nội dung chính Chương 1 của luận văn đã hệ thống hóa được cơ sở lý thuyết về chiến lược kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh.

Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Tâm Việt Phát đến năm 2006 và định hướng đến năm 2020

0000002722423.pdf

dlib.hust.edu.vn

Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Tâm Việt Phát đến năm 2016 và định hướng đến năm 2020.

Hoàn thiện quản lý thuế Giá trị gia tăng tại Cục Thuế Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020

310726-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Với đề tài “Hoàn thiện quản lý thuế Giá trị gia tăng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh. bản thân tôi đã phân tích và đánh giá thực trạng quản lý thuế về thuế GTGT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2014 đến năm 2016. Luận văn đã làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân trong quản lý thuế thuế GTGT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.