« Home « Kết quả tìm kiếm

Nguồn nhân lực


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Nguồn nhân lực"

Phát triển nguồn nhân lực ở Trường ĐHKT - ĐHQGHN

tainguyenso.vnu.edu.vn

Nghiên cứu nguồn nhân lực và thực tiễn phát triển nguồn nhân lực ở một số trường đại học (Việt Nam và thế giới).. Nghiên cứu nguồn nhân lực và thực tiễn phát triển nguồn nhân lực ở Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.. Làm rõ việc phát triển Nguồn nhân lực gồm hai nội dung chính: xác định tiêu chí và cơ chế phát triển. Khẳng định yếu tố cơ chế là quyết định trong việc phát triển nguồn nhân lực..

Phát triển nguồn nhân lực tại báo Đầu tư

00050005630.pdf

repository.vnu.edu.vn

Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí phục vụ cho công tác đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực. Thƣờng xuyên đánh giá kết quả đào tạo và điều chỉnh.Error! Bookmark not defined.. 2 Diễn đàn VIF Diễn đàn đầu tƣ Việt Nam. 4 ĐTNNL Đào tạo nguồn nhân lực. 5 ĐTNN Đầu tƣ nƣớc ngoài. 7 NNL Nguồn nhân lực. 8 PTNNL Phát triển nguồn nhân lực. 1 Bảng 1.2 So sánh giữa đào tạo và phát triển. 2 Bảng 3.1 Cơ cấu lao động Báo Đầu tƣ năm 2014 33. 3 Bảng 3.2 Biến động nhân lực tại Báo Đầu tƣ 38.

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Yên Bái

000000273612.PDF

dlib.hust.edu.vn

Kết cấu luận văn Chương I TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHÁI NIỆM, NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Khái niệm về nguồn nhân lực Khái niệm về phát triển nguồn nhân lực Vai trò của nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP Đặc điểm nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.15 1.2.2 Nội dung phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Đánh giá trình độ phát triển nguồn nhân lực của Doanh nhiệp

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Yên Bái

000000273612-TT.PDF

dlib.hust.edu.vn

Phạm vi về không gian: Nghiên cứu tại Công ty Điện lực Yên Bái. Phạm vi về thời gian: Số liệu phân tích chủ yếu trong các năm 2009 đến năm 2013 đối với nguồn nhân lực của Công ty Điện lực Yên Bái. Nội dung: Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết về phát triển nguồn nhân lực, các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực, tác giả đã tập trung phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Yên Bái và đưa ra các giải pháp phát triển nguồn nhân lực.

Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Phú Xuyên

310394.pdf

dlib.hust.edu.vn

Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực là một chức năng quan trọng của quản trị nhân lực, giúp nhà quản lý chủ động trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Phú Xuyên

310394-tt.pdf

dlib.hust.edu.vn

Mã đề tài: 2014BQTKD1-BK36 Người hướng dẫn: PGS.TS Lê Thị Anh Vân Từ khóa: Nguồn nhân lực Nội dung tóm tắt: a) Lý do chọn đề tài Nguồn nhân lựcnguồn lực con người và là một trong những nguồn lực quan trọng nhất sự phát triển kinh tế - xã hội. Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực là một chức năng quan trọng của quản trị nhân lực, giúp nhà quản lý chủ động trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Chính sách phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Hà Nam

repository.vnu.edu.vn

Một số khái niệm liên quan đến phát triển nguồn nhân lực. Vai trò của phát triển nguồn nhân lực. Chính sách phát triển nguồn nhân lực. Khái niệm và phân loại chính sách phát triển nguồn nhân lực. Nội dung của chính sách phát triển nguồn nhân lựcError! Bookmark not defined.. Tiêu chí đánh giá chất lượng của chính sách phát triển nguồn nhân lực. Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách phát triển nguồn nhân lực.

Quản trị nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần Nicotex

repository.vnu.edu.vn

Công tác quản trị nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần NicotexError! Bookmark not defined.. Công tác lập chiến lược nguồn nhân lực của Công tyError! Bookmark not defined.. Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực của Công tyError! Bookmark not defined.. Công tác lưu chuyển nguồn nhân lực trong Công ty. Công tác đào tạo và hòa nhập nguồn nhân lực của Công ty. Chính sách tiền lương của Công ty. Đánh giá chung về công tác quản trị nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần.

Quản trị nguồn nhân lực tại Nhà máy giầy Chí Linh

00050005487.pdf

repository.vnu.edu.vn

Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực. Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.. Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia.. Hà Nội : NXB Lao động - Xã hội.. Quản trị nguồn nhân lực. Hà Nội: NXB Giáo dục.. Mối quan hệ giữa thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, kết quả quản trị nguồn nhân lực và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Tạp chí Phát triển Kinh tế số 233 năm 2010.. Bồi dưỡng và đào tạo lại nguồn nhân lực trong điều kiện mới. Hà Nội : NXB Chính trị quốc gia.. Giáo trình Quản trị Nhân lực.

Phát triển nguồn nhân lực cấp xã ở tỉnh Nghệ An

00050005859.pdf

repository.vnu.edu.vn

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CẤP XÃ Ở TỈNH NGHỆ AN. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHƢC CẤP XÃ. Tổng quan tình hình nghiên cứu. Những công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn. Một số vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu. Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực cán bộ, công chức cấp xã. Một số vấn đề cơ bản về phát triển nguồn nhân lực. Phát triển nguồn nhân lực cán bộ, công chức cấp xã . PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU.

Phát triển nguồn nhân lực cấp xã ở tỉnh Nghệ An

repository.vnu.edu.vn

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020. Mục tiêu và quan điểm phát triển nguồn nhân lực cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Nghệ An. Quan điểm phát triển nguồn nhân lực cán bộ, công chức cấp xã. Một số giải pháp chủ yếu phát triển nguồn nhân lực cấp xã ở Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Cụ thể hoá tiêu chuẩn các chức danh đi đôi với đổi mới việc tuyển chọn cán bộ, công chức cấp xã.

Phát triển nguồn nhân lực cấp xã ở tỉnh Nghệ An

repository.vnu.edu.vn

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020. Mục tiêu và quan điểm phát triển nguồn nhân lực cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Nghệ An. Quan điểm phát triển nguồn nhân lực cán bộ, công chức cấp xã. Một số giải pháp chủ yếu phát triển nguồn nhân lực cấp xã ở Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Cụ thể hoá tiêu chuẩn các chức danh đi đôi với đổi mới việc tuyển chọn cán bộ, công chức cấp xã.

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM

00050005207.pdf

repository.vnu.edu.vn

Đồng thời đề xuất những tiêu chí đánh giá chất lượng phóng viên và các giải pháp chủ yếu để phát triển nguồn nhân lực đội ngũ phóng viên của TBKTVN trong giai đoạn tới.. 1.2 Cơ sở chung về phát triển nguồn nhân lực là đội ngũ phóng viên tại TBKTVN. 1.2.1 Một số khái niệm về nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực và mục tiêu của phát triển nguồn nhân lực. 10 1.2.2 Phát triển nguồn nhân lực trong cơ quan báo chíError!

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Cục Hải quan Nghệ An

311102.pdf

dlib.hust.edu.vn

Chương 3: Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực Cục Hải quan Nghệ An. 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Những vấn đề về phát triển nguồn nhân lực 1.1.1 Quan niệm về nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực và vai trò của nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế-xã hội 1.1.1.1 Quan niệm về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực Nguồn nhân lực (NNL) là một quan niệm rất rộng, phong phú và đa dạng được hiểu bằng nhiều nghĩa khác nhau tuỳ thuộc vào góc độ và mục tiêu của

Phát triển nguồn nhân lực ở Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

tainguyenso.vnu.edu.vn

Hệ thống hoá các vấn đề lý luận về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực.. Đặc điểm nguồn nhân lực trong các trường ĐH.. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực trong các trường ĐH.. Nghiên cứu nguồn nhân lực và thực tiễn phát triển nguồn nhân lực ở một số trường ĐH (Việt Nam và thế giới).. Nghiên cứu nguồn nhân lực và thực tiễn phát triển nguồn nhân lực ở Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN..

Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi cục Hải quan Hải Dương

00050005499.pdf

repository.vnu.edu.vn

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC. TẠI CHI CỤC HẢI QUAN HẢI DƢƠNG. LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ DOANH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH. HÀ NỘI – 2015. CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 603405. LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH. iii Chƣơng 1CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC. Bản chất của đào tạo nguồn nhân lực. Khái niệm nguồn nhân lực. Quản trị nguồn nhân lực. Khái niệm đào tạo nguồn nhân lực.

CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC NỮ THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY

luan van Pham Thi Xuan Linh-final.pdf

repository.vnu.edu.vn

Luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước về nguồn nhân lực nữ và phát triển nguồn nhân lực nữ. Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về phát triển nguồn nhân lực nữError! Bookmark not defined.. Môi trƣờng kinh tế - xã hội. Chính sách xã hội với việc phát huy nguồn nhân lực nữ ở Hà Nội. Chất lƣợng nguồn nhân lực nữ thể hiện ở thể lựcError! Bookmark not defined.. Chất lƣợng nguồn nhân lực nữ thể hiện ở trí lựcError! Bookmark not defined.. Chất lƣợng nguồn nhân lực nữ thể hiện ở tâm lực Error!

Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Phú Thọ

000000272603.pdf

dlib.hust.edu.vn

Khái niệm về nguồn nhân lực . Tầm quan trọng và vai trò của nhân lực, chiến lược phát triển nguồn nhân lực . Vai trò của nguồn nhân lực . Vai trò của chiến lược phát triển nguồn nhân lực . Những nội dung cơ bản về xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực . Các bước xây dựng chiến lược phát triển NNL . Mô hình phân tích SWOT Tiểu kết chương Chương 2: ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ .

Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Phú Thọ

000000272603-TT.pdf

dlib.hust.edu.vn

Mục đích nghiên cứu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu: Mục đích: Nghiên cứu những vấn đề lý luận về quản trị nhân lực, chiến lược nguồn nhân lực. Phân tích đánh giá thực trạng nguồn nhân lực của Công ty Điện lực Phú Thọ. Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Phú Thọ . Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thực trạng nguồn nhân lực cùng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty Điện lực Phú Thọ.