« Home « Kết quả tìm kiếm

Quản lý giáo dục


Tìm thấy 20+ kết quả cho từ khóa "Quản lý giáo dục"

THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH NHÀ GIÁO ĐỐI NGÀNH GIÁO DỤC SƠN LA

tainguyenso.vnu.edu.vn

Về phân cấp quản đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản giáo dục. chương trình, phương thức và hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản giáo dục + Về đẩy mạnh xã hội hoá, hợp tác quốc tế trong phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản giáo dục. quỹ khuyến khích phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản giáo dục. Về khen thưởng, xử vi phạm, khiếu tố và giải quyết yếu tố liên quan đến đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản giáo dục.

quản lý : nhân tố có ý nghĩa then chốt đảm bảo chất lượng giáo dục và sứ mệnh của khoa sư phạm (đại học quốc gia) phát triển lý luận Quản lý Giáo dục

tainguyenso.vnu.edu.vn

Do thừa kế được tinh hoa của các vị thầy lại nhanh chóng tập hợp và tạo thành được một diễn đàn chung về quản giáo dục, quản nhà trường với nhiều nguồn thông tin quốc tế trong nước, khoa Sư phạm đã kịp thời triển khai đào tạo thạc sĩ quản giáo dục, cử nhân quản giáo dục và bứt lên triển khai đào tạo tiến sĩ quản giáo dục..

chất lượng giáo dục và vấn đề đào tạo, đào tạo lại người giáo viên, người quản lý giáo dục trong thời kỳ việt nam đổi mới.

tainguyenso.vnu.edu.vn

Trên thực tiễn giáo dục diễn biến từ hơn hai mươi năm qua, người học thụ động, trò chép, thày đọc, học vì điểm, học vì văn bằng thì đương nhiên chất lượng giáo dục thấp, thậm chí ngày càng suy thoái. Đó chính là người quản , người giáo viên chưa đổi mới quan điểm về quản giáo dục, về dạy và học.

Quản lý chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

repository.vnu.edu.vn

Quản chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới. giáo dục hiện nay. Trường Đại học Giáo dục. Quản giáo dục. Về luận: Luận án đã nghiên cứu một cách đầy đủ về vị trí vai trò của hệ thống các cơ sở bồi dưỡng cán bộ quản giáo dục (CBQLGD) và hoạt động bồi dưỡng CBQLGD trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản các cơ quan quản giáo dục và các cơ sở giáo dục đáp ứng với đổi nới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.

Quản lý hoạt động giáo dục của giáo viên chủ nhiệm ở Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

repository.vnu.edu.vn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC. QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC. CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN HUYỆN MƢỜNG ẢNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN. LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN GIÁO DỤC. LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN GIÁO DỤC.

Ứng dụng GIS trong quản lý CSDL giáo dục quận Hoàng Mai – Hà Nội

repository.vnu.edu.vn

Ứng dụng GIS trong quản CSDL giáo dục quận Hoàng Mai – Hà Nội. Luận văn ThS Chuyên ngành: Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa Mã số . Hệ thống hoá về cơ sở khoa học của chuẩn cơ sở dữ liệu (CSDL), bước đầu xây dựng mô hình CSDL GIS cho ngành giáo dục đào tạo (GD-ĐT) cấp quận (huyện) phù hợp với chuẩn CSDL quốc gia. Ứng dụng phần mềm GIS và CSDL đã xây dựng trong quản ngành giáo dục quận Hoàng Mai.. Quản giáo dục. Ứng dụng GIS. Ứng dụng công nghệ thông tin. Cơ sở dữ liệu..

Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT Hải An, thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

repository.vnu.edu.vn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC. QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY. LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC. LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN GIÁO DỤC. Cơ sở luận của vấn đề nghiên cứu. Khái nhiệm liên quan đến vấn đề quản . Khái niệm về hoạt động giáo dục. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hải Dương

repository.vnu.edu.vn

QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THEO TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC. LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN GIÁO DỤC. Quản . Quản giáo dục. hất lượng giáo dục. Quản chất lượng. Kiểm soát chất lượng. ảm bảo chất lượng. Quản chất lượng tổng thể. Kiểm định chất lượng giáo dục. Tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ số đánh giá chất chất lượng giáo dục. Mối liên hệ giữa tiêu chuẩn đánh giá chất lượng với hoạt động đảm bảo chất lượng.

Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

repository.vnu.edu.vn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC. QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC. LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN GIÁO DỤC. CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG THPT. Quản ...8. Quản giáo dục ...10. Hoạt động...13. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT...15. Vị trí, vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp...15.

Quản lý đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

repository.vnu.edu.vn

Học viện QuảnGiáo dục, tr. Trần Kiểm (2009), Những vấn đề cơ bản của khoa học quản giáo dục. Đặng Bá Lãm và Cộng sự (2005), Quản nhà nước về giáo dục luận và thực tiễn. Đặng Bá Lãm - Phạm Thành Nghị (1999), Chính sách và Kế hoạch trong quản giáo dục.

Biện pháp quản lý các hoạt động giáo dục trẻ của hiệu trưởng trường mầm non Huyện Lục Ngạn

repository.vnu.edu.vn

BIỆN PHÁP QUẢN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẺ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON. LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC. 4 GD Giáo dục. 7 QLGD Quản giáo dục. 8 HĐQLGD Hoạt động quản giáo dục. Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON. Hoạt động giáo dục. Quản hoạt động giáo dục và biện pháp quản hoạt động giáo dục. Hoạt động giáo dục ở trường mầm non. Mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động giáo dục ở trường mầm non. Nội dung giáo dục ở trường mầm non.

Quản lý hoạt động tổ chuyên môn của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

repository.vnu.edu.vn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC. QUẢN HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN. HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN. LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC. HÀ NỘI – 2015. Chuyên ngành : Quản giáo dục.. Luận văn tốt nghiệp cao học được hoàn thành tại Trường Đại học Giáo dục.

Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên

repository.vnu.edu.vn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC. QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH SINH VIÊN. LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC. LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC Chuyên ngành : QUẢNGIÁO DỤC.

Quản lý phát triển năng lực giáo viên mẫu giáo theo tiếp cận kĩ năng nghề đáp ứng theo yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non

repository.vnu.edu.vn

Quản phát triển năng lực giáo viên mẫu giáo theo tiếp cận kĩ năng nghề đáp ứng theo yêu. cầu đổi mới giáo dục mầm non. Trường Đại học Giáo dục. Luận văn ThS Chuyên ngành: Quản giáo dục. Nghiên cứu cơ sở luận của quản phát triển năng lực giáo viên mẫu giáo (GVMG) theo tiếp cận kỹ năng nghề. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản phát triển năng lực GVMG theo tiếp cận kỹ năng nghề (KNN) trong quá trình đào tạo và bồi dưỡng GVMG.

Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Trường Trung học cơ sở Nam Hồng (Đông Anh - Hà Nội) đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học

repository.vnu.edu.vn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC. QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NAM HỒNG (ĐÔNG ANH – HÀ NỘI) ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG. GIÁO DỤC TRƢỜNG TRUNG HỌC. LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN GIÁO DỤC. LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN GIÁO DỤC.

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường trung học cơ sở ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

repository.vnu.edu.vn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC. QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. Ở QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC. LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC. LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN GIÁO DỤC. Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Hội đồng khoa học Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội..

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trường Trung học phổ thông Trung Văn, Hà Nội

repository.vnu.edu.vn

Luật Giáo dục (2009), NXB Giáo dục, Hà Nội.. Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1998), Giáo dục học - Tập 2. Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm cơ bản về quản giáo dục. Hà Thế Truyền (2013), Tài liệu dành cho học viên cao học Quản dạy học trong trường trung học phổ thông, Học viện Quản giáo dục.. Hoàng Minh Thao - Hà Thế Truyền (2003), Quản giáo dục tiểu học theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội..

Quản lý đội ngũ giáo viên Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

repository.vnu.edu.vn

ĐNGV Đội ngũ giáo viên. GD&ĐT Giáo dục và đào tạo. GDCD Giáo dục công dân. GDQP Giáo dục quốc phòng. GDTX Giáo dục thƣờng xuyên. GV Giáo viên. QLGD Quản giáo dục. TD-GDQP Thể dục - Giáo dục quốc phòng. CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG. Quản . Quản giáo dục. Quản nhà trƣờng. Đội ngũ giáo viên. Quản đội ngũ giáo viên. Biện pháp quản đội ngũ giáo viên. Trƣờng THPT trong hệ thống giáo dục quốc dân. Vị trí của trƣờng THPT trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Quản lý hoạt động xã hội hóa giáo dục tiểu học ở thành phố Điện Biên Phủ trong giai đoạn hiện nay

repository.vnu.edu.vn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC. QUẢN HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ. LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢNGIÁO DỤC. Chuyên ngành: Quản giáo dục Mã số .

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên

repository.vnu.edu.vn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRƢỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH ĐIỆN BIÊN. LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC. LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH : QUẢN GIÁO DỤC.